งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. 1.1 ความหมายของ คอมพิวเตอร์  ผู้ออกแบบ ส่วนใหญ่เป็น นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกร  จุดมุ่งหมายเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. 1.1 ความหมายของ คอมพิวเตอร์  ผู้ออกแบบ ส่วนใหญ่เป็น นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกร  จุดมุ่งหมายเดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2 1.1 ความหมายของ คอมพิวเตอร์  ผู้ออกแบบ ส่วนใหญ่เป็น นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกร  จุดมุ่งหมายเดิม เพื่อใช้ในการคำนวณและแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์

3 1.1 ความหมายของ คอมพิวเตอร์ ความหมาย  เครื่องคำนวณ  เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ ทำงานคำนวณผล และเปรียบเทียบค่าตาม ชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและ อัตโนมัติ  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำ หน้าที่เสมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหา ต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทาง คณิตศาสตร์

4 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  ในระยะ 5,000 ปี ที่ผ่านมา มนุษย์เริ่มใช้นิ้วมือ และนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการคำนวณ และพัฒนา เป็นอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลูกหิน

5 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  ประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนได้ ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อใช้ในการคำนวณ เรียกว่า ลูกคิด (Abacus) ซึ่งถือได้ว่าเป็น อุปกรณ์ช่วยการคำนวณที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังคงใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

6 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2158 นักคณิตศาสตร์ชาวสก็อตแลนด์ชื่อ John Napier ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการ คำนวณขึ้นมาเรียกว่า Napier's Bones เป็น อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับตารางสูตรคูณใน ปัจจุบัน

7 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2185 นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Blaise Pascal ได้ออกแบบเครื่องมือช่วยใน การคำนวณโดยใช้หลักการหมุนของฟันเฟือง เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้ดีในการคำนวณบวก และลบ เท่านั้น ส่วนการคูณและหารยังไม่ดี เท่าไร

8 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์ ในปี 2216 นักปรัชญาชาวเยอรมันชื่อ Gottfried Wilhelm Baronvon Leibnitz ได้ปรับปรุงเครื่อง คำนวณของปาสกาล ซึ่งใช้การบวกซ้ำๆ กันแทน การคูณเลข จึงทำให้สามารถทำการคูณและหาร ได้โดยตรง และยังค้นพบเลขฐานสอง (Binary Number)

9 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2344 นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Joseph Marie Jacquard พัฒนา เครื่องทอผ้าโดยใช้บัตรเจาะรูในการ บันทึกคำสั่งควบคุมเครื่องทอผ้าให้ ทำตามแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็น แนวทางที่ทำให้เกิดการประดิษฐ์ เครื่องเจาะบัตรในเวลาต่อมา และถือ ว่าเป็นเครื่องจักรที่ใช้ชุดคำสั่ง (Program) สั่งทำงานเป็นเครื่องแรก

10 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2373 Charles Babbage ศาสตราจารย์ทางคณิตศาสตร์แห่ง มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ของอังกฤษ ได้สร้างเครื่องหาผลต่าง (Difference Engine) ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้คำนวณ และพิมพ์ตารางทางคณิตศาสตร์ อย่างอัตโนมัติ แต่ก็ไม่สำเร็จตาม แนวคิด ด้วยข้อจำกัดทางด้าน วิศวกรรมในสมัยนั้น แต่ได้พัฒนา เครื่องมือหนึ่งเรียกว่า เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine)

11 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  เครื่องนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ  1. ส่วนเก็บข้อมูล  2. ส่วนประมวลผล  3. ส่วนควบคุม  4. ส่วนรับข้อมูลเข้าและ แสดงผลลัพธ์ ด้วยเครื่องวิเคราะห์ มีลักษณะ ใกล้เคียงกับส่วนประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จึง ทำให้ Charles Babbage ได้รับ การยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ "

12 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2385 สุภาพสตรีชาวอังกฤษชื่อ Lady Augusta Ada Byron ได้ทำการแปลเรื่องราว เกี่ยวกับเครื่อง Analytical Engine และได้เขียน ขั้นตอนของคำสั่งวิธีใช้เครื่องนี้ให้ทำการคำนวณที่ ยุ่งยากซับซ้อน จึงนับได้ว่า ออกุสต้า เป็น โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก และยังค้นพบอีกว่า ชุดบัตรเจาะรูที่บรรจุชุดคำสั่งไว้สามารถนำกลับมา ทำงานซ้ำใหม่ นั่นคือหลักการทำงานวนซ้ำ หรือที่ เรียกว่า Loop

13 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2397 นักคณิตศาสตร์ชาว อังกฤษ George Boole ได้สร้าง ระบบพีชคณิตแบบใหม่ เรียกว่า พีชคณิตบูลลีน (Boolean Algebra) ซึ่งมีประโยชน์มากต่อ การออกแบบวงจรไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบ ทางตรรกวิทยาของเครื่อง คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันด้วย

14 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2423 Dr. Herman Hollerith นักสถิติ ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์เครื่องประมวลผล ทางสถิติเครื่องแรก ซึ่งใช้กับบัตรเจาะรู ซึ่ง ได้ถูกนำมาใช้ในงานสำรวจสำมะโนประชากร ของสหรัฐอเมริกา

15 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2480 ศาสตราจารย์ Howard Aiken ได้พัฒนา เครื่องคำนวณตามแนวคิดของแบบเบจ ร่วมกับวิศวกร ของบริษัท ไอบีเอ็มได้สำเร็จ โดยเครื่องจะทำงานแบบ เครื่องจักรกลปนไฟฟ้าและใช้บัตรเจาะรู เครื่องมือนี้มีชื่อ ว่า MARK I หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า IBM Automatic Sequence Controlled Calculator และนับเป็นเครื่อง คำนวณแบบอัตโนมัติเครื่องแรกของโลก

16 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2486 เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ศูนย์วิจัยของ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ต้องการเครื่องคำนวณหาทิศทาง และระยะทางในการส่งขีปนาวุธ ซึ่งถ้าใช้เครื่องคำนวณสมัย นั้นจะต้องใช้เวลาถึง 12 ชม.ต่อการยิง 1 ครั้ง ดังนั้น จึงให้ ทุนอุดหนุนแก่ John W. Mauchly และ Persper Eckert สร้างคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา มีชื่อว่า ENIAC (Electronic Numerical Intergrater and Calculator) สำเร็จในปี 2489 โดยนำหลอดสุญญากาศจำนวน 18,000 หลอด ซึ่งมีข้อดีคือ ทำให้เครื่องมีความเร็วและมีความ ถูกต้องแม่นยำในการคำนวณมากขึ้น

17 1.2 ประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2492 Dr. John Von Neumann ได้พบ วิธีการเก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจำของ เครื่องได้สำเร็จ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูก พัฒนาขึ้นตามแนวคิดนี้ได้แก่ EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) และนำมาใช้งานจริงในปี 2494 และ ในเวลาเดียวกันมหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ก็ได้มี การสร้างคอมพิวเตอร์ในลักษณะคล้ายกับเครื่อง EDVAC นี้ และให้ชื่อว่า EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) มี ลักษณะการทำงานเหมือนกับ EDVAC คือเก็บ โปรแกรมไว้ในหน่วยความจำ แต่มีลักษณะพิเศษ ที่แตกต่างออกไปคือ ใช้เทปแม่เหล็กในการ บันทึกข้อมูลต่อมา ศาสตราจารย์แอคเคิทและ มอชลี ได้ร่วมมือกันสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์อีก ชื่อว่า UNIVAC I (Universal Automatic Calculator) ซึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อขายหรือเช่า เป็น เครื่องแรกที่ออกสู่ตลาด

18 1.3 วิวัฒนาการของเครื่อง คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 5 ยุค คือ  ยุคที่ 1 ใช้หลอด สูญญากาศ

19 1.3 วิวัฒนาการของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 2 ใช้หลอดทรานซิสเตอร์

20 1.3 วิวัฒนาการของเครื่อง คอมพิวเตอร์  ยุคที่ 3 ใช้ไอซี (IC : Intergrated Circuit)

21 1.3 วิวัฒนาการของเครื่อง คอมพิวเตอร์  ยุคที่ 4 ใช้แอลเอสไอ (VLSI : Very Large Scale Integrated)

22 1.3 วิวัฒนาการของเครื่อง คอมพิวเตอร์  ยุคที่ 5 ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)

23 1.4 ประเภทของ คอมพิวเตอร์  แบ่งตามหลักของการแทนค่า ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์  อานาลอกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer)  ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer)  แบ่งตามลักษณะการใช้งาน  คอมพิวเตอร์เฉพาะกิจ (Special-Purpose Computer)  คอมพิวเตอร์ใช้งานทั่วไป (General- Purpose Computer)

24 1.4 ประเภทของ คอมพิวเตอร์  แบ่งตามขนาดของเครื่อง  ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)  Desktop, Laptop, Notebook, Palmtop  สถานีงานวิศวกรรม (Engineering Workstation)  มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)

25 1.5 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  คน  System Analysis, Computer Programmer, Computer Operator, Data-Preparation Operator  ตัวเครื่อง หรือ ฮาร์ดแวร์  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ  โปรแกรมคำสั่ง หรือ ซอฟท์แวร์  System Software, Application Program

26 1.6 ส่วนประกอบของ เครื่องคอมพิวเตอร์  CPU : Central Processing Unit  Control  ALU (Arithmetic Logic Unit)  Main Memory  Input Unit  Output Unit  Secondary Storage

27 รูปแสดงส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

28 หน่วยความจำของ คอมพิวเตอร์  หน่วยความจำที่เรียกว่า ROM (Read Only Memory) ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำ แม้จะปิดไฟ เครื่อง สิ่งที่บันทึกอยู่ก็จะไม่หาย  หน่วยความจำที่เรียกว่า RAM (Random Access Memory) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมของ ผู้ใช้ โดยจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ลบออก ได้ แต่เมื่อปิดไฟเครื่อง ข้อมูลที่อยู่ในส่วนนี้จะ หายไปหมด

29 หน่วยความจำของ คอมพิวเตอร์  หน่วยที่เล็กที่สุดที่อาจเป็นเลข 0 หรือ 1 เรียกว่า บิต (Bit) ที่ย่อมาจาก Binary Digit และเมื่อนำเอาบิตมารวมกันเป็นกลุ่ม เช่น 8 บิต เรียกว่า 1 ไบท์ (Byte) โดย 1 ไบท์จะใช้แทนตัวอักษรหรือตัวเลข 1 ตัว ทุกๆไบท์ จะมีหมายเลขกำกับ (Address number) ขนาดของหน่วยความจำจะ ขึ้นอยู่กับจำนวนไบท์ โดยไบท์จะมีหน่วยเป็น Kb (Kilobyte) หรือ Mb (Megabyte) หรือ Gb (Gigabyte) เช่น เครื่อง IBM มีหน่วยความจำ ขนาด 128 Mb คือ เครื่องนี้จะสามารถเก็บตัวอักษรหรือตัวเลขได้ 128*1,024*1,024 ตัวอักษร เป็นต้น  ( 1 Kilobyte= 2 10 = 1,024 bytes)  ( 1 Megabyte = 2 10 * 2 10 = 1,048,576 bytes)  ( 1 Gigabyte= 2 10 * 2 10 * 2 10 = 1,073,741,824 bytes)

30 1.7 คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์  โปรแกรมระบบ (System Program)  โปรแกรมจัดการระบบ, โปรแกรมแปลภาษา, โปรแกรมควบคุมงาน, โปรแกรมควบคุมการ รับส่งข้อมูล, โปรแกรมอัตถประโยชน์, โปรแกรม บำรุงรักษา  โปรแกรมประยุกต์ (Application Program)  เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  เบสิก (BASIC), ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN), โค บอล (COBOL)  ปาสกาล (PASCAL), ซี (C), วีบี (VB), วีซี (VC), เดลฟี (Delphi)  โปรแกรมในสำนักงาน, การทำบัญชี, การ ลงทะเบียน, งานวิจัย เป็นต้น

31 1.8 ภาษาคอมพิวเตอร์  ภาษาเครื่อง (Machine Language)  คำสั่งของภาษาประกอบด้วยกลุ่มเลขฐานสอง (0 และ 1)  ภาษาใกล้เคียงภาษามนุษย์ (Human Oriented Language)  ภาษาระดับต่ำ (Low level language)  มีเพียงภาษาเดียวเท่านั้น คือ ภาษา แอสเซมบลี่  ภาษาระดับสูง (High level language)  เบสิก (BASIC), ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN), โคบอล (COBOL)  ปาสกาล (PASCAL), ซี (C), วีบี (VB), วีซี (VC), เดลฟี (Delphi)

32 1.9 รหัสแทนข้อมูล  รหัส BCD (Binary Code Decimal)  1 ไบท์ 6 บิท ได้ 64 ลักษณะ  รหัส EBCDIC (Extended Binary Code Decimal Interchange Code)  1 ไบท์ 8 บิท ได้ 256 ลักษณะ  รหัส ASCII (American Standard Code Information Interchange)  1 ไบท์ 8 บิท ได้ 256 ลักษณะ เป็นที่นิยม ใช้กันมากในปัจจุบัน

33 1.9 รหัสแทนข้อมูล CharacterBCDEBCDICASCII 12341234 000001 000010 000011 000100 11110001 11110010 11110011 11110100 00110001 00110010 00110011 00110100 :::: ABCDABCD 110001 110010 110011 110100 11000001 11000010 11000011 11000100 01000001 01000010 01000011 01000100 ::::

34 1.10 ลักษณะที่สำคัญของ เครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  มีความเร็วสูงในการประมวลผล  ทำงานด้วยความเร็วสูง  มีหน่วยความจำภายใน  ใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูล  มีความถูกต้องเสมอ  ถ้าข้อมูลและคำสั่งถูกต้อง

35 1.11 ประโยชน์และข้อจำกัด ของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ได้แก่  ความเร็ว (Speed)  ความถูกต้อง (Accuracy)  ความน่าเชื่อถือ (Reliability)  การเก็บรักษาข้อมูลหรือโปรแกรม (Retention)  การประหยัด (Economy)  การใช้งานได้หลาย ๆ ด้าน (Wide Applicability)

36 1.11 ประโยชน์และข้อจำกัด ของคอมพิวเตอร์ ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ ได้แก่  การทำงานต้องขึ้นกับมนุษย์ (Dependence of People)  การวางระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องใช้ เวลามาก (Time-Consuming System)  การรบกวนระบบงานปกติ (Disruptiveness)  การไม่รู้จักปรับปรุงให้ดีขึ้น (Unadaptiveness)

37 Home Work แบบฝึกหัด บทที่ 1 ส่งทางคำตอบทาง paper ก่อนเรียนบทที่ 2

38 The End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. 1.1 ความหมายของ คอมพิวเตอร์  ผู้ออกแบบ ส่วนใหญ่เป็น นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกร  จุดมุ่งหมายเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google