งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวปานฤทัย วรรณชิต ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวปานฤทัย วรรณชิต ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวปานฤทัย วรรณชิต ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป
นางสาวปานฤทัย วรรณชิต ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป. 4 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์

3 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ลูกคิด (Abacus) ลูกคิด เป็นเครื่องคำนวณเครื่องแรก ที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา โดยชาวตะวันออก (ชาวจีน) และยังมีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีลักษณะต่างๆ ออกไป เช่นลักษณะลูกคิดของจีน ซึ่งมีตัวนับรางบน สองแถว ขณะที่ลูกคิดของญี่ปุ่นมีตัวนับรางบนเพียงแถวเดียว แม้เป็นอุปกรณ์สมัยเก่า แต่ก็มีความสามารถในการคำนวณเลขได้ทุกระบบ

4 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
แท่งเนเปียร์ (Napier's rod) อุปกรณ์คำนวณที่ช่วยคูณเลข คิดค้นโดย จอห์น เนเปียร์ (John Napier : ) นักคณิตศาสตร์ชาวสก๊อต มีลักษณะเป็นแท่งไม้ที่ตีเป็นตาราง และช่องสามเหลี่ยม มีเลขเขียนอยู่บนตาราง

5 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ไม้บรรทัดคำนวณ (Slide Rule) วิลเลี่ยม ออทเตรด ( ) ได้นำหลักการลอการิทึมของเนเปียร์มาพัฒนาเป็น ไม้บรรทัดคำนวณ หรือสไลด์รูล โดยการนำค่ลอการิทึม มาเขียนเป็นสเกลบนแท่งไม้สองอัน เมื่อนำมาเลื่อนต่อกัน ก็จะอ่านค่าเป็นผลคูณหรือผลหารได้ โดยอาศัยการคาดคะเนผลลัพธ์

6 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
เครื่องคำนวณของปาสกาล (Pascal's Pascaline Calculator) เครื่องคำนวณของปาสกาล ประดิษฐ์ในปี 1642 โดย เบลส ปาสกาล (Blaise Pascal : ) นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส โดยเครื่องคำนวณนี้มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม มีฟันเฟืองสำหรับตั้งและหมุนตัวเลขอยู่ด้านบน ถือได้ว่าเป็น "เครื่องคำนวณใช้เฟืองเครื่องแรก"

7 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ปี ค.ศ โจเซฟ แมรี่ แจคคาร์ด (Joseph Marie Jacuard ) ช่างทอผ้าชาวฝรั่งเศส ได้พัฒนาเครื่องทอผ้าให้ทอลายได้ตามรูปแบบที่ต้องการ โดยการใช้เทปกระดาษเจาะรูควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องทอผ้า

8 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ชารลส์ แบบเบจ (Charles Babbage: ) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ประดิษฐ์เครื่องผลต่าง (Difference Engine) ขึ้นมาในปี 1832 เป็นเครื่องคำนวณที่ประกอบด้วยฟันเฟืองจำนวนมาก สามารถคำนวณค่าของตารางได้โดยอัตโนมัติ แล้วส่งผลลัพธ์ไปตอกลงบนแผ่นพิมพ์สำหรับนำไปพิมพ์ได้ทัน จึงได้รับสมญาว่า "บิดาแห่งคอมพิวเตอร์"

9 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ค.ศ เอดา ออกุสตา เป็นนักคณิตศาสตร์ที่เข้าใจผลงานของแบบเบจ ได้เขียนวิธีการใช้เครื่องนี้เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ต่อมาจึงได้รับยกย่องว่าเป็น “โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก”

10 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
Mark I เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ของไอบีเอ็มในปี บริษัทไอบีเอ็ม (IBM: International Business Machines Co.,) โดยโธมัส เจ. วัตสัน (Thomas J. Watson) ได้พัฒนาเครื่องคำนวณที่มีความสามารถเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องวิเคราะห์แบบแบบเบจมาปรับปรุง

11 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ENIAC เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกจอห์น ดับลิว มอชลีย์ (John W. Mauchly) และ เจ เพรสเพอร์ เอคเกิรต (J. Prespern Eckert) สร้างเครื่องคำนวณ ENIAC เมื่อปี 1946 นับว่าเป็น "เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก หรือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก" ENIAC เป็นคำย่อของ Electronics Numerical Integrator and Computer

12 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
EDVAC หรือ Electronics Discrete Variable Automatic Computer นับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรก ที่สามารถเก็บคำสั่งเอาไว้ทำงาน ในหน่วยความจำพัฒนาโดย จอห์น ฟอน นอยมานน์ (Dr. John Von Neumann) นักคณิตศาสตร์ชาวฮังการี ร่วมกับทีมมอชลีย์ และเอคเกิรต

13 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
UNIVAC เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานธุรกิจเครื่องแรกของโลก มอชลีย์ และเอคเกิรต ในนามบริษัทเรมิงตัน แรนด์ (Remington Rand) ได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งในเวลาต่อมา คือ UNIVAC (Universal Automatic Computer) เพื่อใช้งานสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา

14 เครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลก คือ
แบบทดสอบหลังเรียน เครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลก คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช่หรือไม่? ใช่ ไม่ใช่

15 บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ ใคร?
10 บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ ใคร? ก. ฟอน นอยมานน์ ข. คลิฟฟอร์ด เบอรี ค. เอดา ออกุสตา ง. ชารลส์ แบบเบจ

16 ให้นักเรียนจับคู่ความหมายที่ตรงกัน
1. งานธุรกิจ A. ลูกคิด 2. บริษัทไอบีเอ็ม B. UNIVAC 3. ชาวจีน C. Mark I 4. คอมพิวเตอร์เครื่องแรก D. ENIAC Alphabet Buttons Appear Here

17 ให้นักเรียนจับคู่ภาพให้ตรงกับความหมาย
1. ______________ 2.______________ 3._____________ เครื่องทอผ้า เครื่อง Mark I ลูกคิด เครื่องผลต่าง เครื่องคิดเลข

18 ช่วยโยงเส้นจับคู่ให้หน่อยจ้า
บิดาคอมพิวเตอร์  เอดา ออกุสตา 2. โปรแกรมเมอร์  ENIAC 3. เครื่องอิเลคทรอนิกส์  ชาวสก็อต 4. ใช้ฟันเฟืองเครื่องแรก  ชารลส์ แบบเบจ 5. แท่งเนเปียร์  เบลส ปาสกาล

19 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt นางสาวปานฤทัย วรรณชิต ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google