งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO นางสาวปานฤทัย วรรณชิต ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป. 4 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO นางสาวปานฤทัย วรรณชิต ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป. 4 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO นางสาวปานฤทัย วรรณชิต ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป. 4 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

2 LOGO วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้ ประวัติความเป็นมาและ วิวัฒนาการของเครื่อง คอมพิวเตอร์

3 LOGO ลูกคิด (Abacus) ลูกคิด เป็นเครื่องคำนวณเครื่องแรก ที่ มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา โดยชาวตะวันออก ( ชาวจีน ) และ ยังมีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มี ลักษณะต่างๆ ออกไป เช่นลักษณะ ลูกคิดของจีน ซึ่งมีตัวนับรางบน สองแถว ขณะที่ลูกคิดของญี่ปุ่นมี ตัวนับรางบนเพียงแถวเดียว แม้ เป็นอุปกรณ์สมัยเก่า แต่ก็มี ความสามารถในการคำนวณเลข ได้ทุกระบบ ลูกคิด (Abacus) ลูกคิด เป็นเครื่องคำนวณเครื่องแรก ที่ มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา โดยชาวตะวันออก ( ชาวจีน ) และ ยังมีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มี ลักษณะต่างๆ ออกไป เช่นลักษณะ ลูกคิดของจีน ซึ่งมีตัวนับรางบน สองแถว ขณะที่ลูกคิดของญี่ปุ่นมี ตัวนับรางบนเพียงแถวเดียว แม้ เป็นอุปกรณ์สมัยเก่า แต่ก็มี ความสามารถในการคำนวณเลข ได้ทุกระบบ ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์

4 LOGO แท่งเนเปียร์ (Napier's rod) อุปกรณ์คำนวณที่ช่วยคูณเลข แท่งเนเปียร์ (Napier's rod) อุปกรณ์คำนวณที่ช่วยคูณเลข คิดค้นโดย จอห์น เนเปียร์ (John Napier : 1550 - 1617) นักคณิตศาสตร์ชาวสก๊อต มีลักษณะ เป็นแท่งไม้ที่ตีเป็นตาราง และช่องสามเหลี่ยม มีเลขเขียนอยู่บน ตาราง ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์

5 LOGO ไม้บรรทัดคำนวณ (Slide Rule) วิลเลี่ยม ออทเตรด (1574 - 1660) ได้นำหลักการลอการิทึม ของเนเปียร์มาพัฒนาเป็น ไม้บรรทัด คำนวณ หรือสไลด์รูล โดยการนำค่ ลอการิทึม มาเขียนเป็นสเกลบนแท่ง ไม้สองอัน เมื่อนำมาเลื่อนต่อกัน ไม้บรรทัดคำนวณ (Slide Rule) วิลเลี่ยม ออทเตรด (1574 - 1660) ได้นำหลักการลอการิทึม ของเนเปียร์มาพัฒนาเป็น ไม้บรรทัด คำนวณ หรือสไลด์รูล โดยการนำค่ ลอการิทึม มาเขียนเป็นสเกลบนแท่ง ไม้สองอัน เมื่อนำมาเลื่อนต่อกัน ก็จะอ่านค่าเป็นผลคูณหรือผลหาร ได้ โดยอาศัยการคาดคะเนผลลัพธ์ ก็จะอ่านค่าเป็นผลคูณหรือผลหาร ได้ โดยอาศัยการคาดคะเนผลลัพธ์ ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์

6 LOGO เครื่องคำนวณของปาสกาล (Pascal's Pascaline Calculator) เครื่องคำนวณของปาสกาล ประดิษฐ์ ในปี 1642 โดย เบลส ปาสกาล (Blaise Pascal :1623 - 1662) เครื่องคำนวณของปาสกาล (Pascal's Pascaline Calculator) เครื่องคำนวณของปาสกาล ประดิษฐ์ ในปี 1642 โดย เบลส ปาสกาล (Blaise Pascal :1623 - 1662) นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส โดย เครื่องคำนวณนี้มีลักษณะเป็นกล่อง สี่เหลี่ยม มีฟันเฟืองสำหรับตั้งและ หมุนตัวเลขอยู่ด้านบน ถือได้ว่าเป็น " เครื่องคำนวณใช้เฟืองเครื่องแรก " นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส โดย เครื่องคำนวณนี้มีลักษณะเป็นกล่อง สี่เหลี่ยม มีฟันเฟืองสำหรับตั้งและ หมุนตัวเลขอยู่ด้านบน ถือได้ว่าเป็น " เครื่องคำนวณใช้เฟืองเครื่องแรก " ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์

7 LOGO ปี ค. ศ. 1801 โจเซฟ แมรี่ แจคคาร์ด (Joseph Marie Jacuard ) ช่างทอผ้าชาวฝรั่งเศส ได้พัฒนาเครื่องทอผ้าให้ทอลาย ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ โดยการ ใช้เทปกระดาษเจาะรูควบคุมการ เคลื่อนที่ของเครื่องทอผ้า ปี ค. ศ. 1801 โจเซฟ แมรี่ แจคคาร์ด (Joseph Marie Jacuard ) ช่างทอผ้าชาวฝรั่งเศส ได้พัฒนาเครื่องทอผ้าให้ทอลาย ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ โดยการ ใช้เทปกระดาษเจาะรูควบคุมการ เคลื่อนที่ของเครื่องทอผ้า ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์

8 LOGO ชารลส์ แบบเบจ (Charles Babbage: 1792 - 1871) นักวิทยาศาสตร์ชาว อังกฤษ ได้ประดิษฐ์ เครื่องผลต่าง (Difference Engine) ขึ้นมาในปี 1832 เป็น เครื่องคำนวณที่ ประกอบด้วยฟันเฟือง จำนวนมาก สามารถ คำนวณค่าของตารางได้ โดยอัตโนมัติ แล้วส่ง ผลลัพธ์ไปตอกลงบน แผ่นพิมพ์สำหรับนำไป พิมพ์ได้ทัน จึงได้รับสมญา ว่า " บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ " ชารลส์ แบบเบจ (Charles Babbage: 1792 - 1871) นักวิทยาศาสตร์ชาว อังกฤษ ได้ประดิษฐ์ เครื่องผลต่าง (Difference Engine) ขึ้นมาในปี 1832 เป็น เครื่องคำนวณที่ ประกอบด้วยฟันเฟือง จำนวนมาก สามารถ คำนวณค่าของตารางได้ โดยอัตโนมัติ แล้วส่ง ผลลัพธ์ไปตอกลงบน แผ่นพิมพ์สำหรับนำไป พิมพ์ได้ทัน จึงได้รับสมญา ว่า " บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ " ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์

9 LOGO ค. ศ.1815- 1852 เอดา ออกุสตา เป็น นักคณิตศาสตร์ที่เข้าใจ ผลงานของแบบเบจ ได้ เขียนวิธีการใช้เครื่องนี้ เพื่อแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ ต่อมาจึง ได้รับยกย่องว่าเป็น “ โปรแกรมเมอร์คนแรก ของโลก ” ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์

10 LOGO Mark I เครื่องคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ของไอบีเอ็มในปี 1943 บริษัทไอบีเอ็ม (IBM: International Business Machines Co.,) โดยโธมัส เจ. วัตสัน (Thomas J. Watson) ได้ พัฒนาเครื่องคำนวณที่มีความสามารถ เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ เป็นการ นำเอาเทคโนโลยีเครื่องวิเคราะห์แบบ แบบเบจมาปรับปรุง Mark I เครื่องคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ของไอบีเอ็มในปี 1943 บริษัทไอบีเอ็ม (IBM: International Business Machines Co.,) โดยโธมัส เจ. วัตสัน (Thomas J. Watson) ได้ พัฒนาเครื่องคำนวณที่มีความสามารถ เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ เป็นการ นำเอาเทคโนโลยีเครื่องวิเคราะห์แบบ แบบเบจมาปรับปรุง ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์

11 LOGO ENIAC เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแรกของโลกจอห์น ENIAC เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแรกของโลกจอห์น ดับลิว มอชลีย์ (John W. Mauchly) และ เจ เพรสเพอร์ เอคเกิรต (J. Prespern Eckert) สร้างเครื่อง คำนวณ ENIAC เมื่อปี 1946 นับว่า เป็น " เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแรกของโลก หรือคอมพิวเตอร์ เครื่องแรกของโลก " ENIAC เป็นคำ ย่อของ Electronics Numerical Integrator and Computer ดับลิว มอชลีย์ (John W. Mauchly) และ เจ เพรสเพอร์ เอคเกิรต (J. Prespern Eckert) สร้างเครื่อง คำนวณ ENIAC เมื่อปี 1946 นับว่า เป็น " เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแรกของโลก หรือคอมพิวเตอร์ เครื่องแรกของโลก " ENIAC เป็นคำ ย่อของ Electronics Numerical Integrator and Computer ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์

12 LOGO EDVAC หรือ Electronics Discrete Variable Automatic Computer นับเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ที่สามารถเก็บคำสั่ง เอาไว้ทำงาน ในหน่วยความจำพัฒนาโดย จอห์น ฟอน นอยมานน์ (Dr. John Von Neumann) นักคณิตศาสตร์ชาวฮังการี ร่วมกับทีมมอชลีย์ และเอคเกิรต ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์

13 LOGO UNIVAC เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ใช้ในงานธุรกิจเครื่องแรก ของโลก UNIVAC เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ใช้ในงานธุรกิจเครื่องแรก ของโลก มอชลีย์ และเอคเกิรต ใน นามบริษัทเรมิงตัน แรนด์ (Remington Rand) ได้ สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกเครื่องหนึ่งในเวลา ต่อมา คือ UNIVAC (Universal Automatic Computer) เพื่อใช้งานสำ มะโนประชากรของ สหรัฐอเมริกา มอชลีย์ และเอคเกิรต ใน นามบริษัทเรมิงตัน แรนด์ (Remington Rand) ได้ สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกเครื่องหนึ่งในเวลา ต่อมา คือ UNIVAC (Universal Automatic Computer) เพื่อใช้งานสำ มะโนประชากรของ สหรัฐอเมริกา ประวัติความเป็นมาของ คอมพิวเตอร์

14 ใช่ไม่ใช่ แบบทดสอบ หลังเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องแรกของ โลก คือ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ใช่หรือไม่ ?

15 1010 ก. ฟอน นอย มานน์ ข. คลิฟฟอร์ด เบอรี ค. เอดา ออ กุสตา ง. ชารลส์ แบบเบจ บิดาแห่ง คอมพิวเตอร์ คือ ใคร ?

16 Alphabet Buttons Appear Here ให้นักเรียนจับคู่ ความหมายที่ตรงกัน 1. งานธุรกิจ A. ลูกคิด 2. บริษัทไอบีเอ็ม B. UNIVAC 3. ชาวจีน C. Mark I ENIAC 4. คอมพิวเตอร์เครื่องแรก D. ENIAC

17 ให้นักเรียน จับคู่ภาพให้ ตรงกับ ความหมาย 1. ______________ 2.______________ 3._____________ ลูกคิด เครื่อง Mark I เครื่องผลต่าง เครื่องทอผ้า เครื่องคิดเลข

18 ช่วยโยงเส้นจับคู่ ให้หน่อยจ้า 1. บิดาคอมพิวเตอร์  เอดา ออกุสตา 2. โปรแกรมเมอร์  ENIAC 3. เครื่องอิเลคทรอนิกส์  ชาวสก็อต 4. ใช้ฟันเฟืองเครื่องแรก  ชารลส์ แบบเบจ 5. แท่งเนเปียร์  เบลส ปาสกาล

19


ดาวน์โหลด ppt LOGO นางสาวปานฤทัย วรรณชิต ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป. 4 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google