งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง สังคม : โครงการจัดการน้ำดื่มปนเปื้อนสาร ตะกั่วในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง สังคม : โครงการจัดการน้ำดื่มปนเปื้อนสาร ตะกั่วในโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง สังคม : โครงการจัดการน้ำดื่มปนเปื้อนสาร ตะกั่วในโรงเรียน

2 ขอบเขตการวิเคราะห์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ( เทศบาล ) นักเรียนระดับก่อนอนุบาลถึงมัธยมต้น คุ้มครองผู้บริโภค

3 Theory of Change คุ้มครองผู้บริโภค โครงการการจัดการความเสี่ยงในการบริโภคน้ำดื่ม ปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน แผนที่ผลลัพธ์โครงการจัดการน้ำดื่มปนเปื้อน สารตะกั่วในโรงเรียน ผลักดันห้ามใช้ ตะกั่วบัดกรีใน เครื่องทำน้ำเย็น ผลลัพธ์ของ โครงการ ตรวจสอบ คุณภาพน้ำดื่ม กิจกรรมหลัก ของโครงการ ซ่อมหรือเปลี่ยน เครื่องทำน้ำเย็นที่ ไม่ได้มาตรฐาน ยกเลิกการใช้เครื่อง ทำน้ำเย็นที่มีปัญหา สารตะกั่วปนเปื้อน ผลผลิตของ โครงการ ออกคำสั่งสำนักนายก และสคบ. ห้ามใช้ ผลิตและซ่อมเครื่อง ทำน้ำเย็นโดยใช้ตะกั่ว ในการบัดกรี ทุนมนุษย์ดีขึ้น รู้สึกดีที่บุตร หลานปลอดภัย รู้สึกดีที่นักเรียน ปลอดภัยจากสาร ตะกั่ว

4 Financial Proxy ผลลัพธ์ด้าน ความรู้สึก ปลอดภัย ความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มให้ บุตรหลานปลอดภัยจากน้ำ ดื่มปนเปื้อนตะกั่ว ผลลัพธ์ด้าน ทุนมนุษย์ งบประมาณในการเปลี่ยน หรือซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น ผลลัพธ์ด้าน ความ รับผิดชอบ ผลตอบแทนที่นักเรียนจะ ได้รับเพิ่มจาก ตลาดแรงงาน คุ้มครองผู้บริโภค

5 ข้อมูลทุติยภูมิ โครงการน้ำดื่มปนเปื้อน สารตะกั่ว รายงานเกี่ยวกับการ จัดการเครื่องทำน้ำ เย็นปนเปื้อนสาร ตะกั่วในโรงเรียน ( สพฐ.) จำนวนนักเรียนที่ได้รับ ผลกระทบ จำนวนผู้ปกครองที่ได้รับ ผลกระทบ จำนวนเครื่องทำน้ำเย็นที่ มีปัญหา งบประมาณในการจัดการ เครื่องทำน้ำเย็นที่มีปัญหา การทบทวน วรรณกรรม ผลตอบแทนที่จะได้รับ จากตลาดแรงงานใน อนาคต ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณสารตะกั่ว และ ผลตอบแทนที่จะได้รับจาก ตลาดแรงงานในอนาคต คุ้มครองผู้บริโภค

6 ข้อมูลปฐมภูมิ สัมภาษณ์ และ ปรึกษาหารือ DeadweightAttribution Benefit period and Drop off คุ้มครองผู้บริโภค

7 ค่า Deadweight ที่ได้อยู่ระหว่าง 25 - 43 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่เหตุผลของค่า Deadweight ที่เกิดขึ้น เนื่องจากโครงการ มีหน่วยงานอื่น ๆ ทำในบางส่วนอยู่ ก่อนแล้ว Deadweight and Attribution คุ้มครองผู้บริโภค ค่า Attribution ที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 40 - 41% ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค่าดังกล่าวได้มาจากค่าเฉลี่ยที่แต่ละหน่วยงานให้ Attribution กับ สสส.

8 Non-Market Goods Valuation คุ้มครองผู้บริโภค ผลลัพธ์ด้านความรู้สึก ปลอดภัย ไม่มีป้ายราคา แต่มีคุณค่า ข้อมูลปฐมภูมิ

9 Non-Market Goods Valuation Stated preference technique Contingent valuation Too much deployment of attention Costly to deal with multi-attributes of changes Difficult to answer especially with unfamiliar goods or situation Difficult to clarify the differences of value and behavior from different levels of attribute (scope sensitivity) Choice experiment Less suffer due to asking for choosing choices Provide natural way to do this Easier to answer; just which choice I prefer Easier because more inclusive level can be one of the attribute levels in the design คุ้มครองผู้บริโภค

10 แนวคิดพื้นฐานของ Choice Experiment คนเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณลักษณะใดลักษณะ หนึ่งโดยเฉพาะเพื่อให้ตนเองมีความพึงพอใจสูงสุดภายใต้ ข้อจำกัดของรายได้ คุณลักษณะใดบ้างของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคให้ ความสำคัญ ผู้บริโภคให้ระดับความสำคัญต่อคุณลักษณะต่าง ๆ แตกต่างกันหรือไม่ แตกต่างกันอย่างไร และแตกต่างกัน มากน้อยขนาดไหน ผู้บริโภคมีความยินดีที่จะจ่ายเท่าไหร่เพื่อให้ได้สินค้าและ บริการที่มีคุณลักษณะตามต้องการ เงินที่ยินดีจ่ายเพื่อให้บุตรหลานปลอดภัยจากสาร ตะกั่ว = ความรู้สึกปลอดภัย

11 ตัวอย่างคำถาม Choice experiment คุณลักษณะทางเลือก 1 ทางเลือก 2 ทางเลือก 3 การลดความ เสี่ยงน้ำดื่ม ปนเปื้อนสาร ตะกั่ว 100%50% ไม่เลือกทั้ง ทางเลือก 1 และทางเลือก 2 การลดความ เสี่ยงโรค อุจจาระร่วง เฉียบพลัน ไม่มีมาตรการ ลดความเสี่ยง 90% การลดความ เสี่ยงการ บาดเจ็บจาก เครื่องเล่น ไม่มีมาตรการ ลดความเสี่ยง 90% ค่าบำรุง การศึกษาต่อปี 2000 บาทต่อปี 1500 บาทต่อปี ดิฉัน / ผม ต้องการเลือก □□□ คุ้มครองผู้บริโภค

12 เก็บ แบบสอบถาม ความยินดีจ่ายเพิ่ม ของผู้ปกครอง เพื่อให้บุตรหลาน ปลอดภัยจากน้ำดื่ม ปนเปื้อนสารตะกั่ว การเก็บข้อมูลสำหรับ Choice experiment 318 Responde nts ขอนแก่น อุบลราช ธานี อุดรธานี 3,748.85 บาท / ครัวเรือน / ปี เทศบาล หมู่บ้านรอบ อำเภอเมือง คุ้มครองผู้บริโภค

13 การคำนวณ A = จำนวนผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย x Outcome incidence B = A - (A x Deadweight) C = B x Attribution D = C x Financial proxy E = D x Drop-off คุ้มครองผู้บริโภค

14 Results SROI Ratio อัตราคิดลด BenefitInput SROI Ratio 3% 3,257,40 1,196 20,227,1 72 161.04 4% 2,717,85 6,750 20,227,1 72 134.37 10% 1,392,12 7,310 20,227,1 72 68.82

15

16 Results คุ้มครองผู้บริโภค อัตราคิด ลด เพิ่ม Deadweight 20% ลด Attribution 20% 3% 104.5682.48 4% 87.2468.82 10%44.6935.25 SROI Sensitivity Analysis

17 VariableCoef. Choice A -0.011 Choice B -0.006 lead_med 1.121 lead_high 2.091 dia_med 1.000 dia_high 0.809 acc_med 0.767 acc_high 1.067 price -0.001 ผลการประมาณค่า Conditional logit model


ดาวน์โหลด ppt ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง สังคม : โครงการจัดการน้ำดื่มปนเปื้อนสาร ตะกั่วในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google