งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบควบคุมการใช้งาน Internet ในองค์กร MSIT05G12 นางสาวกษวรรณ โพธิ์นาค 5414760016 นายดำรง อารยพงษ์วัฒนา 5414760019 นายกฤษดา พิเลิศ 5414760020 นางสาวศศิวิภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบควบคุมการใช้งาน Internet ในองค์กร MSIT05G12 นางสาวกษวรรณ โพธิ์นาค 5414760016 นายดำรง อารยพงษ์วัฒนา 5414760019 นายกฤษดา พิเลิศ 5414760020 นางสาวศศิวิภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบควบคุมการใช้งาน Internet ในองค์กร MSIT05G12 นางสาวกษวรรณ โพธิ์นาค 5414760016 นายดำรง อารยพงษ์วัฒนา 5414760019 นายกฤษดา พิเลิศ 5414760020 นางสาวศศิวิภา นาคะพันธุ์ 5414760053 1

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา 1. พบพฤติกรรมการใช้งาน Internet ใน องค์กรที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ และไม่ สามารถควบคุมการใช้งานที่ไม่เหมาะสม นั้นได้ 2. ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของ ผู้ใช้งานบนระบบ Internet ได้ 3. มีข้อมูลทางเครือข่ายที่เยอะและกระจัด กระจาย ทำให้ผู้ดูแลเครือข่ายไม่สามารถ วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 2

3 แนวการ แก้ไขปัญหา 1. เพื่อเก็บข้อมูลให้ตรงตาม พรบ. ว่าด้วยการ กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 2. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบและ ควบคุมการใช้งาน Internet 3. เพิ่มรายชื่อ URL ที่อยู่ในประเภทห้ามใช้งาน บันทึกที่ Registry และเพิ่มลงในฐานข้อมูล 4. นำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นรายงาน เพื่อนำเสนอ ให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ และเป็น Web Base เพื่อแสดงผลการใช้งาน 3

4 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พลับพลึง สมเชย – ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บ Log เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และหาแนวทาง ในการป้องกันแก้ไข ซึ่งสามารถแสดงข้อความ แจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลระบบเมื่อเกิดความผิดปกติ ได้ โดยใช้ My SQL, HTML, PHP และใช้การ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุปผลการบุก รุกที่เกิดขึ้น 4

5 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พันธ์รัตน์ ศิฬาณี -- ได้ออกแบบคลังข้อมูล สำหรับจัดเก็บ log file การใช้อินเตอร์เน็ตของ ข้าราชการกองทัพเรือ จาก Log File ที่อยู่ใน ลักษณะ Text-Based File ให้อยู่ในลักษณะ ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และใช้เทคนิค Online - Analytic Processing (OLAP) ในการวิเคราะห์ ข้อมูล นำเสนอผ่านเว็บบราวเซอร์ภายใน เครือข่ายอินทราเน็ต โดยใช้ PHP My SQL ใน การพัฒนาระบบ 5

6 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง S.Lekcharoen และ C C Fung – ได้นำเสนอ การประยุกต์เทคนิควิธี ฟัซซีลอจิก เพื่อ จุดประสงค์ในการปรับแต่งข้อมูลจราจรเครือข่าย (Traffic Shaping) สำหรับการบริหารจัดการ หน่วยความจำบัฟเฟอร์ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ เครือข่าย ผลจากการจำลองแบบแสดงให้เห็นว่า ได้ผลลัพธ์ภาพดีกว่าระบบพื้นฐานทั่วไปมาก 6

7 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ก่อเกียรติ และ กิตติพงศ์ – ได้พัฒนาระบบเพื่อ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์เป็นรูปแบบเว็บแอพลิเคชั่น ซึ่ง สามารถวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูล และทราบ ถึงการโจมตีที่เกิดขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลระบบ ทราบ โดยออกแบบอัลกอริทึมเพื่อจัดกลุ่ม ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในทุกๆ วินาที 7

8 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง Rahman และคณะ -- ได้เสนอแนะการนำ เทคนิควิธีฟัซซีลอจิกเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ แบบจำลองข้อมูลจราจรที่เป็นจริงของเครือข่าย คอมพิวเตอร์แบบบรอดแบนด์ความเร็วสูง แทน การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างจาก สถิติของแพ็กเก็ตข้อมูลต่างๆ เช่นค่าระยะเวลา ในการเดินทางมาถึงแพ็กเก็ตข้อมูล หรือค่า ระยะเวลาไปกลับโยรวม (Round-trip time) เป็นต้น ซึ่งใช้เวลาดำเนินการนานกว่ามาก จึง เหมาะสมกับการใช้งานในเครือข่ายความเร็วต่ำ ถึงปานกลาง 8

9 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง สายัณ สุนทร และ สมชัย – ได้ใช้เทคนิคฟัซซี ลอจิกในการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการ ใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรธิดาในบ้านพักอาศัย 9

10 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการ พัฒนาระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ท ในองค์กรนั้น สามารถใช้การประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลได้โดยใช้เทคนิคฟัซซีลอจิก และนำเสนอผ่าน เว็บบราวเซอร์ โดยใช้เครื่องมือโปรแกรม PHP และ My SQL ในการพัฒนาระบบ เนื่องจากการศึกษาพบว่าการใช้เทคนิคฟัซซี่ ลอจิกในการวิเคราะห์แทนการวิเคราะห์โดยใช้ตัว แบบสถิตินั้นได้ผลที่ดีกว่า และมีผู้วิจัยรายอื่นได้ใช้ เทคนิคฟัซซีลอจิกในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ยังมี ข้อจำกัดอยู่ 10

11 จากการวิจัยนี้จึงสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคฟัซซี่ ลอจิกในการพัฒนาระบบควบคุมการใช้งาน อินเทอร์เน็ตในองค์กรได้และแก้ไขข้อจำกัดที่เกิดขึ้น โดยการสร้างฐานข้อมูลและทำการอัพเดทข้อมูลอยู่ ตลอดเวลา ตลอดนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน ทางอินทราเน็ทขององค์กร 11


ดาวน์โหลด ppt ระบบควบคุมการใช้งาน Internet ในองค์กร MSIT05G12 นางสาวกษวรรณ โพธิ์นาค 5414760016 นายดำรง อารยพงษ์วัฒนา 5414760019 นายกฤษดา พิเลิศ 5414760020 นางสาวศศิวิภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google