งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยาย เศรษฐศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน สำหรับนิสิตปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 กุมภาพันธ์ 2546 โดย รศ. ดร. ดิเรก ปัทม สิริวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยาย เศรษฐศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน สำหรับนิสิตปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 กุมภาพันธ์ 2546 โดย รศ. ดร. ดิเรก ปัทม สิริวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยาย เศรษฐศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน สำหรับนิสิตปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 กุมภาพันธ์ 2546 โดย รศ. ดร. ดิเรก ปัทม สิริวัฒน์

2 เค้าโครง อุปสงค์, อุปทาน และ ระบบตลาด Public goods, Externality การลงทุน เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ

3 อุปสงค์ (Demand) คือ เส้น แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้องการและราคาสินค้า ทั้งนี้กำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ Demand Function D = f (price,income,price of substitutes,taste,…) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณ ความต้องการ ราคา ราคาสินค้าทดแทน รายได้ รสนิยม อื่นๆ

4 P Q D D'D' D"D"

5 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ แสดง ว่า การตอบสนองของปริมาณอุป สงค์ต่อราคา / รายได้หรือตัวแปร อื่นๆ Q = ปริมาณ P = ราคา Y = รายได้ P. dQ Q dP Y. dQ Q dY

6 Q P Inel astic

7 Q P Elas tic

8 แยกแยะระหว่าง อุปสงค์ส่วน บุคคล (Individual demand curve) กับ อุปสงค์ของตลาด (Market demand curve) P Q P Q ความต้องการน้ำมัน เชื้อเพลิงระดับ ปั๊มน้ำมัน ปริมาณจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิงใน ตลาด

9 ที่มาของอุปสงค์ MaxU = U (p 1 …p n,x 1 …x n,Y) p i x i = income จุดดุลยภาพ เส้นงบประมาณ Indifference Curve

10 อุปทาน (Supply) สะท้อน พฤติกรรมของผู้ผลิต คือ แสดง ความต้องการผลิต / จำหน่าย สินค้า ณ ระดับราคาต่างๆ ราคา ปริมาณ Supply

11 ที่มา คือ ผู้ผลิต ต้องการ แสวงหากำไร กำไร = รายรับ - ต้นทุน = PQ - C(Q) = P + Q.dP - dC เงื่อนไข คือ dQ MR = MC

12 ต้นทุน (Cost) C = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุน แปรผัน C = g [Q(W,L)] ผลผลิตขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิต (L) และราคาปัจจัยการผลิต (W) TC Fixed Cost Variabl e Cost

13 เส้นอุปทาน การตอบสนอง (elasticity) P P Q Q Inelastic supply Elastic supply

14 ตลาด, จุด ดุลยภาพ P Q S D ราคาที่ ดุลย ภาพ ปริมาณที่ ดุลยภาพ

15 การปรับตัวของ ตลาด P P Q Q S S S'S' D'D' D D

16 Excess Demand,Excess Supply P Q S D อุปทาน ส่วนเกิน อุปสงค์ส่วนเกิน S>D D>S

17 Public Goods, Collective Goods สินค้าสาธารณะ คือ สิ่งที่คนจำนวนมากใช้ร่วมกันได้ โดยไม่มีผลรบกวน ซึ่งกันและกัน เช่น สะพาน ถนน การชมพลุ การป้องกันโรคติดต่อ คุณสมบัติ 1. Nonrivalness in consumption 2. Excludability, (Difficult to exclude)

18 Demand for Public Goods ต่างจากสินค้าเอกชน PPP QQQ A B C P Q A B C A+B+C

19 จากตัวอย่างข้างต้น A,B,C ต้องการสินค้าอย่างเดียวกันและ ร่วมกันใช้ได้ ดังนั้น รวมตัวกัน ซื้อ ไม่ต้องต่างคนต่างทำ แต่ปัญหา คือ การรวมตัวกันได้ อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องยาก พอสมควร จะเฉลี่ยต้นทุนกัน อย่างไร ปัญหาคือ บุคคลอาจจะไม่ เปิดเผยความต้องการที่แท้จริง ( ต้องการ แต่บอกว่าไม่ต้องการ ) พฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่า Free- Ride

20 สินค้าสาธารณะ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการโดยรัฐ อาจจะเกิดขึ้นได้จากการรวมกัน ของประชาชน ถ้าหากว่ามี ผลประโยชน์มากพอเพียง และมี วิธี social sanction ให้มา รวมกันได้ ไม่เกิดการกินแรงกัน แต่ส่วนใหญ่ภาครัฐเป็น ผู้ดำเนินการ

21 สินค้าสโมสร (Club Goods) collective consumption อย่างหนึ่ง เกิดจากการรวมกลุ่ม เป็นชมรม ( เช่น หมู่บ้าน ) มี บริการสาธารณะเช่น สนาม กีฬา สระว่ายน้ำ ให้บริการแก่ สมาชิก แต่กีดกัน บุคคลภายนอก ลักษณะ Joint Consumption, Exclude สำหรับคนนอก

22 ข้อจำกัด การจัดเก็บเงินในหมู่บ้าน มีปัญหา free-ride บางคนไม่ยอมให้ความ ร่วมมือ มี optimum size ของการ ให้บริการ การเพิ่มสมาชิก - อรรถประโยชน์อาจจะลดลง เกิด ปัญหา Congestion cost ถึงแม้ว่า ค่าบริการอาจจะลด ลักษณะ Joint Consumption, Exclude สำหรับคนนอก

23 ผลกระทบภายนอก (externality) มีผลบิดเบือนการตัดสินใจของ บุคคล ( ผู้บริโภค ผู้ผลิต ) เช่น โรงงานปล่อยน้ำเสีย - เกิดต้นทุน ภายนอกต่อสังคม แต่ว่าโรงงานถือ ว่าไม่ใช่ธุระ Marginal Cost ที่โรงงานนี้ พิจารณา จะต่ำกว่าความเป็นจริง social marginal cost, negative externality Positive externality กิจกรรม ของคนหนึ่งมีผลทางบวกต่อคน อื่นๆ private benefit < social benefit

24 ปัญหาของผลกระทบภายนอก ดุลยภาพ การตัดสินใจของบุคคล ( ผู้บริโภค ผู้ผลิต ) ตามสภาพเป็น จริง อาจจะสูงกว่า ( หรือต่ำกว่า ) ขนาดที่เหมาะสม (optimum size) เพราะบุคคลคำนึงถึง private marginal benefit = private marginal cost แต่ว่าจุดที่เหมาะสม Optimum; social marginal benefit = social marginal cost

25 นี้คือเหตุผลสนับสนุนให้รัฐ แทรกแซง (government intervention) แนวคิด / ตัวอย่าง รัฐจัดเก็บภาษี มลพิษ เพื่อทำให้ต้นทุนภายนอก กลับกลายเป็นต้นทุนภายในของ โรงงาน ทำให้ private marginal benefit = private marginal cost + tax A.C. Pigou นักเศรษฐศาสตร์ชาว อังกฤษ ราวปี 1920


ดาวน์โหลด ppt บรรยาย เศรษฐศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน สำหรับนิสิตปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 กุมภาพันธ์ 2546 โดย รศ. ดร. ดิเรก ปัทม สิริวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google