งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับการเรียนรู้ ESS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับการเรียนรู้ ESS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับการเรียนรู้ ESS
แนะนำเว็บไซต์สำคัญ สำหรับการเรียนรู้ ESS โครงการ GLOBE สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2 เว็บไซต์สำคัญสำหรับการเรียนรู้ ESS
เว็บไซต์ GLOBE ประเทศไทย เว็บไซต์ GLOBE สหรัฐอเมริกา เว็บไซต์หลักสูตร ESS ของ สสวท. เว็บไซต์ Earth System Science Projects (ESSPs) ของ GLOBE สหรัฐอเมริกา

3 เป็นเว็บไซต์โครงการ GLOBE ประเทศไทย ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เป็นเว็บไซต์โครงการ GLOBE ประเทศไทย ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ GLOBE ข้อมูลวิชาการอื่นๆ ในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เช่น ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโครงการ GLOBE กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ จดหมายข่าว

4 เว็บไซต์หลักสูตร ESS http://globethailand.ipst.ac.th/esscurriculum
เป็นเว็บไซต์ที่แนะนำเกี่ยวกับ หลักสูตร ESS ความรู้พื้นฐานของการเรียนรู้ ESS การนำหลักสูตร ESS ไปใช้ใน โรงเรียน ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

5 เว็บไซต์ GLOBE สหรัฐอเมริกา
เป็นเว็บไซต์โครงการ GLOBE สำนักงานใหญ่ ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ GLOBE และเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากนักเรียน รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ของโครงการ GLOBE ทั่วโลก

6 เว็บไซต์ Earth System Science Projects (ESSPs)
เป็นเว็บไซต์โครงการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบของนักเรียนในโครงการ GLOBE ทั่วโลก ซึ่งใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในการศึกษาวิจัยและเน้นการทำวิจัยร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน โดยมีโครงการศึกษาวิจัยที่สำคัญๆ 4 โครงการ ได้แก่ 1. Seasons and Biomes 2. Carbon Cycle 3. Watershed dynamic 4. FLEXE

7 เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ESS
เว็บไซต์ของ NASA

8 เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ESS
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ Pennsylvania State University (

9 เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ESS
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ University of Maryland (

10 เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ESS
เว็บไซต์ Digital Library for Earth System Education (DLESE) ( DLESE เป็นเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิตอลที่รวบรวมแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ESS ในทุกระดับชั้นจากทั่วโลก ซึ่งสามารถใช้ Search Engine ของเว็บไซต์นี้ในการ Search หาข้อมูลเกี่ยวกับ ESS ที่ต้องการได้

11 เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ESS
เว็บไซต์ Wonderful World of Weather ( เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอากาศที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอากาศได้อย่างง่ายๆ คุณครูสามารถเลือกไปใช้เป็นบทเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กำลังสอนได้

12 แหล่งเรียนรู้สำคัญในการค้นหาข้อมูล
สารานุกรม Encyclopaedia Britannica 2010 Ultimate Reference ( เป็นเว็บไซต์สารานุกรมที่มีเนื้อหาถูกต้องใช้อ้างอิงในการศึกษาได้ประกอบด้วยสาระที่เป็นบทความในสาขาต่างๆ มากกว่า 100,000 บทความ 30,000 รูปภาพ และอื่นๆอีกมากมายเช่น แผนที่, พจนานุกรม, วิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ เผยแพร่ 2 รูปแบบคือ เว็บไซต์ และ PC Version ในชื่อ Encyclopaedia Britannica 2010 Ultimate Reference

13 แหล่งเรียนรู้สำคัญในการค้นหาข้อมูล
สารานุกรม Microsoft Encarta 2009 Premium เป็นโปรแกรมสารานุกรมที่นิยมใช้ทั่วโลกในการศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหาที่แยกเป็นรายวิชามีความละเอียดครบถ้วนและสืบค้นง่าย มีสื่อที่น่าสนใจและมีความทันสมัยใช้งานง่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ

14 ตัวอย่าง Animation เกี่ยวกับ Global Warming
แหล่งเรียนรู้สำคัญในการค้นหาข้อมูล สารานุกรม Microsoft Encarta 2009 Premium ใส่คำ เพื่อค้นหา ตัวอย่าง Animation เกี่ยวกับ Global Warming

15 แหล่งเรียนรู้สำคัญในการค้นหาข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัยไทยจัดทำโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (

16 แหล่งเรียนรู้สำคัญในการค้นหาข้อมูล
ตัวอย่างงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ( )

17 การสืบค้นข้อมูลด้วย Google
google.com เป็นเว็บไซต์สืบค้นข้อมูล ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเว็บไซต์หนึ่ง เนื่องจากมีความรวดเร็ว สามารถค้นข้อมูลได้หลายประเภท ทั้งเว็บเพจ บทความ รูปภาพ วีดิโอ ฯลฯ ข้อควรระวัง การสืบค้นด้วย google เนื้อหาบางเว็บไซต์ก็อาจไม่สามารถนำมาอ้างอิงในการศึกษาได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีการโพสต์กันอย่างอิสระ ไม่มีหลักวิชาการรับรอง ข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ มักเป็นข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นงานวิจัยที่มีการศึกษาแล้ว เช่น องค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใหญ่ๆ

18 การสืบค้นข้อมูลด้วย Youtube
Youtube เป็นเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลในรูปแบบ multimedia ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเว็บไซต์หนึ่ง ใส่คำ เพื่อค้นหา


ดาวน์โหลด ppt สำหรับการเรียนรู้ ESS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google