งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการ GLOBE สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.) แนะนำเว็บไซต์สำคัญ สำหรับการเรียนรู้ ESS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการ GLOBE สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.) แนะนำเว็บไซต์สำคัญ สำหรับการเรียนรู้ ESS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการ GLOBE สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.) แนะนำเว็บไซต์สำคัญ สำหรับการเรียนรู้ ESS

2 2 เว็บไซต์สำคัญสำหรับการ เรียนรู้ ESS เว็บไซต์หลักสูตร ESS ของ สสวท. เว็บไซต์ Earth System Science Projects (ESSPs) ของ GLOBE สหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ GLOBE ประเทศไทย เว็บไซต์ GLOBE สหรัฐอเมริกา

3 3 http://globethailand.i pst.ac.th เป็นเว็บไซต์โครงการ GLOBE ประเทศไทย ซึ่งจะให้ข้อมูล เกี่ยวกับ  การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ใน โครงการ GLOBE  ข้อมูลวิชาการอื่นๆ ในการ เรียนรู้สิ่งแวดล้อม เช่น ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ หลักวิธีดำเนินการตรวจวัด สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ตรวจวัด สิ่งแวดล้อม  เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโครงการ GLOBE กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ  จดหมายข่าว เว็บไซต์ GLOBE ประเทศ ไทย

4 4 เป็นเว็บไซต์ที่แนะนำ เกี่ยวกับ  หลักสูตร ESS  ความรู้พื้นฐานของ การเรียนรู้ ESS  การนำหลักสูตร ESS ไปใช้ใน โรงเรียน  ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โลกทั้ง ระบบ เว็บไซต์หลักสูตร ESS http://globethailand.ipst.ac.th /esscurriculum

5 5 เป็นเว็บไซต์โครงการ GLOBE สำนักงานใหญ่ ซึ่ง จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ GLOBE และเป็น ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการตรวจวัดจาก นักเรียน รวมถึงเป็น ศูนย์กลางข้อมูลด้าน วิทยาศาสตร์ของโครงการ GLOBE ทั่วโลก เว็บไซต์ GLOBE สหรัฐอเมริกา http://www.globe.gov

6 6 เป็นเว็บไซต์โครงการ ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบของนักเรียนใน โครงการ GLOBE ทั่วโลก ซึ่งใช้กระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ในการ ศึกษาวิจัยและเน้นการทำ วิจัยร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และ ชุมชน โดยมีโครงการ ศึกษาวิจัยที่สำคัญๆ 4 โครงการ ได้แก่ 1. Seasons and Biomes 2. Carbon Cycle 3. Watershed dynamic 4. FLEXE เว็บไซต์ Earth System Science Projects (ESSPs) http://www.globe.gov/fsl/html/tem pl.cgi?projects

7 7 เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ESS เว็บไซต์ของ NASA http://science.nasa.gov/earth-science/ http://eospso.gsfc.nasa.gov/

8 8 เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ESS เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ Pennsylvania State University (http://www.essc.psu.edu/)

9 9 เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ESS เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ University of Maryland (http://www.essc.psu.edu/)

10 10 เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ESS เว็บไซต์ Digital Library for Earth System Education (DLESE) (http://www.dlese.org/library/index.jsp) DLESE เป็นเว็บไซต์ ห้องสมุดดิจิตอลที่รวบรวม แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษา ESS ในทุกระดับชั้นจากทั่วโลก ซึ่งสามารถใช้ Search Engine ของเว็บไซต์นี้ใน การ Search หาข้อมูล เกี่ยวกับ ESS ที่ต้องการได้

11 11 เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ESS เว็บไซต์ Wonderful World of Weather (http://www.k12science.org/curriculum/w eatherproj/teacher_lessons.html) เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนและ กิจกรรมการเรียนรู้ด้านอากาศ ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับอากาศได้ อย่างง่ายๆ คุณครูสามารถ เลือกไปใช้เป็นบทเรียนหรือ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กำลัง สอนได้

12 12 แหล่งเรียนรู้สำคัญในการ ค้นหาข้อมูล สารานุกรม Encyclopaedia Britannica 2010 Ultimate Reference (http://www.britann ica.com)  เป็นเว็บไซต์สารานุกรมที่ มีเนื้อหาถูกต้องใช้อ้างอิง ในการศึกษาได้ ประกอบด้วยสาระที่เป็น บทความในสาขาต่างๆ มากกว่า 100,000 บทความ 30,000 รูปภาพ และอื่นๆอีก มากมายเช่น แผนที่, พจนานุกรม, วิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ  เผยแพร่ 2 รูปแบบคือ เว็บไซต์ และ PC Version ในชื่อ Encyclopaedia Britannica 2010 Ultimate Reference

13 13 แหล่งเรียนรู้สำคัญในการ ค้นหาข้อมูล สารานุกรม Microsoft Encarta 2009 Premium เป็นโปรแกรมสารานุกรม ที่นิยมใช้ทั่วโลกใน การศึกษา ประกอบด้วย เนื้อหาที่แยกเป็น รายวิชามีความละเอียด ครบถ้วนและสืบค้นง่าย มีสื่อที่น่าสนใจและมี ความทันสมัยใช้งานง่าย ครอบคลุมการศึกษาทุก ระดับ

14 14 แหล่งเรียนรู้สำคัญในการ ค้นหาข้อมูล สารานุกรม Microsoft Encarta 2009 Premium ใส่คำ เพื่อ ค้นหา ตัวอย่าง Animation เกี่ยวกับ Global Warming

15 15 แหล่งเรียนรู้สำคัญในการ ค้นหาข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิจัยไทยจัดทำโดยสำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (http://library.stks.or.th:8080/dspace/han dle/123456789/10221)

16 16 แหล่งเรียนรู้สำคัญในการ ค้นหาข้อมูล ตัวอย่างงานวิจัยจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ( สกว.) (http://elibrary.trf.or.th )

17 17 การสืบค้นข้อมูลด้วย Google http://www.google.com google.com เป็นเว็บไซต์สืบค้น ข้อมูล ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเว็บไซต์ หนึ่ง เนื่องจากมีความรวดเร็ว สามารถค้นข้อมูลได้หลาย ประเภท ทั้งเว็บเพจ บทความ รูปภาพ วีดิโอ ฯลฯ ข้อควรระวัง  การสืบค้นด้วย google เนื้อหาบางเว็บไซต์ก็อาจไม่สามารถ นำมาอ้างอิงในการศึกษาได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีการโพสต์ กันอย่างอิสระ ไม่มีหลักวิชาการรับรอง  ข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ มักเป็นข้อมูลที่มี แหล่งที่มาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นงานวิจัยที่มี การศึกษาแล้ว เช่น องค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใหญ่ๆ

18 18 การสืบค้นข้อมูลด้วย Youtube http://www.youtube.com/ Youtube เป็นเว็บไซต์สืบค้น ข้อมูลในรูปแบบ multimedia ที่ ได้รับความนิยมสูงสุดเว็บไซต์ หนึ่ง ใส่คำ เพื่อ ค้นหา


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการ GLOBE สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.) แนะนำเว็บไซต์สำคัญ สำหรับการเรียนรู้ ESS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google