งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุด รัฐสภาอเมริกัน Library of Congress Classification พรทิพย์ อาจวิชัย 14 ส. ค. 56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุด รัฐสภาอเมริกัน Library of Congress Classification พรทิพย์ อาจวิชัย 14 ส. ค. 56."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุด รัฐสภาอเมริกัน Library of Congress Classification พรทิพย์ อาจวิชัย 14 ส. ค. 56

2 การจัดหมวดหมู่ การจัดหมวดหมู่ หรือ การวิเคราะห์ หนังสือ มาจากคำว่า Book Classification คือ การนำเอา ทรัพยากรที่มีอยู่มาจัดแยกประเภท ของแต่ละสาขาวิชาอย่างกว้าง ๆ โดย หนังสือที่มีเนื้อหาแบบเดียวกันจัด เอาไว้ด้วยกัน เนื้อหาใกล้เคียงกัน เอาไว้ด้วยกัน รวมถึงหนังสือที่มี ลักษณะการประพันธ์แบบเดียวกัน จัด กลุ่มไว้ด้วยกัน

3 ประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่ เพื่อพิจารณาแยกและหนังสือตาม เนื้อหาวิชา เพื่อสะดวกในการจัดเรียงและค้นหา ข้อมูล หนังสือที่มีเนื้อหาสาระอย่างเดียวกัน รวมอยู่ด้วยกัน เพื่อควบคุมทรัพยากรสารสนเทศให้ สมดุลในสาขาวิชาต่าง ๆ

4 ประเภทระบบการจัดหมวดหมู่ ระบบเอ็กแพนซีฟ : Expansive Classification (EC) ระบบทศนิยมสากล : Universal Decimal Classification (UDC) ระบบซับเจค : Subject Classification (SC) ระบบทศนิยมดิวอี้ : Dewey Decimal Classification (DDC) ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน : Library of Congress Classification (LC) ระบบโคลอน : Colon Classification (CC) ระบบบรรณานุกรม : Bibliographic Classification (BC)

5 Library of Congress

6

7

8

9

10

11 ประวัติการจัดหมู่ระบบหอสมุด รัฐสภาอเมริกัน ค.ศ.1800 จัดตั้งหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยใช้ระบบจัดแยกหนังสือตามขนาด แล้ว เรียงตามเลขทะเบียน ค.ศ.1812 จัดเรียงตามเนื้อหาคล้ายกับ ระบบของเบคอน และ ดาลอมแบร์ ซึ่งใช้ ในห้องสมุดฟิลาเดเฟีย ของเบนจามิน แฟลงคลิน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ มี 18 หมวด

12 ค. ศ.1814 ทหารอังกฤษเผาเมืองหลวง หนังสือในหอสมุดรัฐสภาอเมริกันถูกไฟ ไหม้ ค. ศ.1815 ประธานาธิบดี โธมัส เจฟ เฟอร์สัน ขายหนังสือในห้องสมุดส่วนตัว กว่า 6000 เล่มให้แก่หอสมุดรัฐสภา อเมริกัน ซึ่งจัดหมวดหมู่แล้ว ตามระบบ ของเบคอนและดาลอมแบร์ และ ใช้มา จนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ค. ศ.1846 กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดให้ผู้ พิมพ์และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ส่งสิ่งพิมพ์ให้ หอสมุด ทำให้มีจำนวนหนังสือเพิ่มขึ้น เป็นล้านเล่ม

13 ค.ศ.1897 ขยายหอสมุดและเปิดให้ ประชาชนเข้าใช้ จอห์น รัสเซ็ลล์ ยังก์ เสนอให้ศึกษาระบบการจัดหมวดหมู่ แบบใหม่ เนื่องจากของเดิมไม่สามารถ รองรับจำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นได้ ค.ศ.1899 เฮอร์เบอร์ต พุทนัม สนับสนุนให้มีการศึกษาระบบ Expansive Classification อย่างจริงจัง และเป็นการเริ่มต้นของระบบหอสมุด รัฐสภาอเมริกันที่ใช้กันในปัจจุบัน

14 หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ปัจจุบันเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบไปด้วย 3 อาคาร มีพื้นที่ประมาณ 2,614,000 ตรม. มีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบจากทั่ว โลกกว่า 460 ภาษา มีทรัพยากรประมาณ 140 ล้านรายการ มีบุคลากรประจำหอสมุดประมาณ 4085 คน มีทรัพยากรที่ได้รับบริจาคและจัดซื้อ เฉลี่ย วันละประมาณ 22,000 รายการ

15 ลักษณะพิเศษของระบบหอสมุด รัฐสภาอเมริกัน การแบ่งหมวดหมู่หนังสือเป็นไปตามหลัก ปฏิบัติ (Practical system) เนื่องจากเกิด จากการปฏิบัติจริงของบรรณารักษ์ฝ่าย วิเคราะห์หมวดหมู่ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เป็นการเรียงลำดับ หมวดหมู่หนังสือตามความเหมาะสมในแต่ ละสาขาวิชาดังนั้นในหมวดย่อยจึงมีการแบ่ง มากบ้างน้อยบ้าง มีคู่มือของระบบมีลักษณะเป็นหนังสือชุด เนื่องจากการสร้างระบบแบ่งความรับผิดชอบ ให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมวดจัดทำเลขหมู่

16 สัญลักษณ์และลักษณะของระบบ LC เป็นสัญลักษณ์ผสม (mixed notation) มี 21 หมวด ประกอบด้วยอักษร A-Z ยกเว้น I O W X Y แบ่งเนื้อหาย่อยโดยใช้เลข 1 - 9999 แต่ละหมวดแยกการพิมพ์และการใช้ โดยอิสระ บางหมวดมีเล่มเดียว บาง หมวดมีหลายเล่ม

17 ลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ของระบบ LC A = เรื่องทั่วไป B = ปรัชญา ศาสนา C = ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์ D = ประวัติศาสตร์ทั่วไป / โลกเก่า E-F= ประวัติศาสตร์ของ ทวีปอเมริกา G = ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา นันทนาการ H= สังคมศาสตร์ J = รัฐศาสตร์ K= กฎหมาย L = การศึกษา M = ดนตรี N = ศิลปะ P = ภาษาและวรรณคดี Q = วิทยาศาสตร์ R = การแพทย์ S = การเกษตร T = เทคโนโลยี U = วิทยาศาสตร์ การทหาร V = นาวิกศาสตร์ Z = บรรณารักษศาสตร์ 1. หมวดใหญ่ (Main Classes) มี 21 หมวด คือ

18 ลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ของ ระบบ LC 2. หมวดย่อย (Sub Classes) เป็นการแบ่งย่อยจากหมวดใหญ่ (main classes) ใช้อักษรภาษาอังกฤษ 2-3 ตัว ซึ่งแต่ ละหมวดอาจแบ่งหมวดย่อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ ขอบเขตเนื้อหา เช่น หมวด H สังคมศาสตร์ HC = สถิติ HB = เศรษฐศาสตร์ HC = ประวัติสภาวะทางเศรษฐกิจ HE = การขนส่งและการคมนาคม

19 ลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ของ ระบบ LC 3. เนื้อเรื่องย่อยของหนังสือ (subdivision / subject) เป็นการแบ่งเนื้อหาในหมวดย่อย (sub classes) ให้ ละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยใช้เลข 1-9999 เติมหลัง หมวดย่อย และอาจใช้จุดทศนิยม เลขคัตเตอร์หมู่ หรือ ตารางประเภทต่าง ๆ ในการกระจายเนื้อหาให้ละเอียด มากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง QSciences (general) 300-385Cybernetics. Information theory QAMathematics 9-10Mathematical Logic 76Computer sciences. Electronics data processing 101-141Elementary mathematics. Arithmetic 150-274Algebra

20 ตัวอย่างเลขหมู่ระบบ LC QA แบ่งหมวดหมู่ ย่อยจากหมวด ใหญ่ Q 76 แบ่งย่อยจาก หมวดหมู่ย่อย โดย ใช้ตัวเลข.7 ใช้จุดทศนิยม แบ่งย่อยเนื้อหา เพื่อให้ละเอียด ยิ่งขึ้น QA 76.7 AAA 2000

21 ระบบ LC ในประเทศไทย ห้องสมุดคณะรัฐประศาสนาศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด ม. นเรศวร นำระบบ LC มาใช้ครั้งแรกเมื่อใด ?


ดาวน์โหลด ppt การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุด รัฐสภาอเมริกัน Library of Congress Classification พรทิพย์ อาจวิชัย 14 ส. ค. 56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google