งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 7 วารสาร และสื่อ การเรียนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. รู้ เข้าใจความหมายของทรัพยากร สารสนเทศในห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 7 วารสาร และสื่อ การเรียนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. รู้ เข้าใจความหมายของทรัพยากร สารสนเทศในห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 7 วารสาร และสื่อ การเรียนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. รู้ เข้าใจความหมายของทรัพยากร สารสนเทศในห้องสมุด 2. รู้ เข้าใจวิธีจัดเก็บ และวิธีสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศ

2 สิ่ง ตีพิมพ์ หนังสือ ชี้ชวน กฤต ภาค จุล สาร จดหมา ยข่าว หนังสื อพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ต่อเนื่อง หนัง สือ คู่มือ นักศึก ษา สิ่งพิมพ์ รัฐบาล

3 สิ่งพิมพ์ ต่อเนื่อง วิชา การ ไม่ วิชาก าร กึ่ง วิชาก าร Jour nal Magaz ine

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 วิธีจัดเก็บวารสาร วิธีจัดเก็บวารสาร มี 3 ขั้นตอน 1. วารสารฉบับล่าสุด Current issue 2. วารสารล่วงเวลา Back issue 3. วารสารเล่มเย็บ ( เย็บเล่ม ) Bounded issue

15

16

17 เครื่องมือค้นหา บทความในวารสาร * โปรแกรม ดรรชนีวารสาร ไทย *

18

19

20

21

22 วารสารฉบับปฐมฤกษ์ ราย 2 เดือน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - กุมภาพันธ์ 2546) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ( มีนาคม - เมษายน 2546)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 สิ่งไม่ ตีพิมพ์ ใช้ ไฟฟ้ า ไมโคร ฟิล์ม ไม โคร ฟิช ไมโคร แจ็คเก็ส สื่อ ดิจิต อล CD CD- ROM ฐานข้อมู ล ออนไลน์

39

40

41

42

43

44

45 วิธีใช้โปรแกรม ดรรชนีวารสารไทย เพื่อค้นหาบทความ วารสารภาษาไทย

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 หัวเรื่อง หัวเรื่อง คือ คำ ( ทั่วไป, เฉพาะ ) กลุ่มคำ หรือ วลี ที่ ใช้แทนเนื้อหาสาระ ของ หนังสือในห้องสมุด ( ทรัพยากรสารสนเทศใน ห้องสมุด ) มักเป็นคำสั้นๆ กะทัดรัด ครอบคลุมเนื้อเรื่อง

57 บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ เป็นผู้ วิเคราะห์เนื้อหาและ กำหนดคำมาใช้เป็นหัว เรื่อง หนังสือ ภาษาไทย ใช้หนังสือหัว เรื่องสำหรับหนังสือ ภาษาไทย หนังสือ ภาษาต่างประเทศ ใช้ Library of Congress Subject Headings

58 ลักษณะของคำที่ใช้ เป็นหัวเรื่อง 1. คำนามเดี่ยว เช่น ปลา ครู สัตว์ พืช Computers Ergonomics ( การย ศาสตร์ ) Cookery

59 2. คำผสม หรือกลุ่มคำ เช่น ยานอวกาศ หินฟันม้า สตรีชนบท ผู้นำแรงงาน วงจรไฟฟ้า Professional ethics Coffee cake Biotechnology

60 3. วลี คำนาม สองคำ เชื่อมด้วยคำว่า และ หรือ กับ ( ภาษาอังกฤษใช้ and) ป่าไม้ และ การป่า ไม้ พยาบาล กับ ผู้ป่วย พุทธศาสนา กับ ศาสนาอิสลาม

61 3. วลี ( ต่อ ) 3. วลี ( ต่อ ) อาจใช้ คำสันธานอื่นๆ เช่น สำหรับ จาก ใน เช่น เช่น สังคมสงเคราะห์ สำหรับคนติดสุรา ผลกระทบจากนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี ความซึมเศร้าใน วัยรุ่น Colleges and Universities Women in the labor movement

62 4. คำที่มีคำอธิบายอยู่ ในวงเล็บ เช่น เช่น DYNACALC (Computer program) พันธุศาสตร์ ( พืช ) / พันธุ ศาสตร์ ( สัตว์ ) F-18 (Jet fighter plane) สงคราม ( ปรัชญา )

63 เน้น 5. คำที่กลับคำที่ต้องการ เน้นมาอยู่ ข้างหน้า ( ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว ) เช่น เช่น Chemistry, Inorganic อาหาร, การ ปรุง อาหาร, การ ถนอม

64 6. มีคำเป็นหัวเรื่องใหญ่ แล้วแบ่งเป็น หัวเรื่อง ย่อย เพื่อให้เห็นถึง ความเฉพาะเจาะจงของ หัวเรื่องใหญ่ เช่น เช่น สื่อมวลชน -- แง่การเมือง

65 6. หัวเรื่องใหญ่ -- หัว เรื่องย่อย แบ่งตามวิธี เขียน ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม English language-- Grammar

66 6. หัวเรื่องใหญ่ -- หัว เรื่องย่อย ( ต่อ ) แบ่ง ตามเหตุการณ์ ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงสุโขทัย, 1800 - 1900

67 6. หัวเรื่องใหญ่ -- หัว เรื่องย่อย ( ต่อ ) แบ่ง ตามสภาพภูมิศาสตร์ อุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว -- มาเลเซีย พุทธศาสนา -- ไทย ไทย -- การค้าระหว่าง ประเทศ -- ญี่ปุ่น

68 คำสำคัญ (Keyword) คำสำคัญ (Keyword) อาจเรียก คำแทน สาระ

69 คำสำคัญ คำสำคัญ คือ คำ กลุ่มคำ วลีที่ใช้แทน ความหมายของเนื้อ เรื่อง นิยมใช้ในการทำ เครื่องมือช่วยค้น บทความวารสาร

70 งานมอบหมาย ให้นักศึกษาทุกกลุ่ม เข้าไปใช้ IntraPAC แล้วจดหัวเรื่องที่พบ ให้ได้ครบทั้ง 6 ลักษณะ เช่น หัวเรื่องคำนามเดี่ยว : ม้า หัวเรื่องคำผสม : ไมโครคอนโทรลเลอร์ หัวเรื่องที่เป็นวลี : โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 7 วารสาร และสื่อ การเรียนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. รู้ เข้าใจความหมายของทรัพยากร สารสนเทศในห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google