งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy
ครั้งที่ 7 วารสาร และสื่อการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. รู้ เข้าใจความหมายของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 2. รู้ เข้าใจวิธีจัดเก็บ และวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

2 สิ่งตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จุลสาร หนังสือ จดหมายข่าว
หนังสือชี้ชวน สิ่งพิมพ์รัฐบาล กฤตภาค คู่มือนักศึกษา

3 Journal Magazine วิชาการ ไม่วิชาการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง กึ่งวิชาการ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 วิธีจัดเก็บวารสาร มี 3 ขั้นตอน
วิธีจัดเก็บวารสาร มี 3 ขั้นตอน 1. วารสารฉบับล่าสุด Current issue 2. วารสารล่วงเวลา Back issue 3. วารสารเล่มเย็บ (เย็บเล่ม) Bounded issue

15

16

17 เครื่องมือค้นหาบทความในวารสาร * โปรแกรมดรรชนีวารสารไทย *

18

19

20

21

22 วารสารฉบับปฐมฤกษ์ ราย 2 เดือน
วารสารฉบับปฐมฤกษ์ ราย 2 เดือน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2546) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2546)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 ใช้ไฟฟ้า สิ่งไม่ตีพิมพ์ สื่อดิจิตอล ไมโครฟิล์ม CD ไมโครฟิช CD-ROM
ฐานข้อมูลออนไลน์ ไมโครแจ็คเก็ส

39

40

41

42

43

44

45 วิธีใช้โปรแกรมดรรชนีวารสารไทย เพื่อค้นหาบทความวารสารภาษาไทย

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 หัวเรื่อง คือ คำ (ทั่วไป, เฉพาะ) กลุ่มคำ หรือ วลี ที่ใช้แทนเนื้อหาสาระ ของหนังสือในห้องสมุด (ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด) มักเป็นคำสั้นๆ กะทัดรัด ครอบคลุมเนื้อเรื่อง

57 บรรณารักษ์ เป็นผู้วิเคราะห์เนื้อหาและกำหนดคำมาใช้เป็นหัวเรื่อง หนังสือภาษาไทย ใช้หนังสือหัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้ Library of Congress Subject Headings

58 ลักษณะของคำที่ใช้เป็นหัวเรื่อง
1. คำนามเดี่ยว เช่น ปลา ครู สัตว์ พืช Computers Ergonomics (การยศาสตร์) Cookery

59 2. คำผสม หรือกลุ่มคำ เช่น ยานอวกาศ หินฟันม้า สตรีชนบท ผู้นำแรงงาน วงจรไฟฟ้า Professional ethics Coffee cake Biotechnology

60 3. วลี คำนาม สองคำ เชื่อมด้วยคำว่า และ หรือ กับ (ภาษาอังกฤษใช้ and)
ป่าไม้ และ การป่าไม้ พยาบาล กับ ผู้ป่วย พุทธศาสนา กับ ศาสนาอิสลาม

61 3. วลี (ต่อ) อาจใช้คำสันธานอื่นๆ เช่น สำหรับ จาก ใน
3. วลี (ต่อ) อาจใช้คำสันธานอื่นๆ เช่น สำหรับ จาก ใน เช่น สังคมสงเคราะห์สำหรับคนติดสุรา ผลกระทบจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความซึมเศร้าในวัยรุ่น Colleges and Universities Women in the labor movement

62 4. คำที่มีคำอธิบายอยู่ในวงเล็บ
เช่น DYNACALC (Computer program) พันธุศาสตร์ (พืช) / พันธุศาสตร์ (สัตว์) F-18 (Jet fighter plane) สงคราม (ปรัชญา)

63 เช่น Chemistry, Inorganic
5. คำที่กลับคำที่ต้องการเน้นมาอยู่ ข้างหน้า (ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว) เช่น Chemistry, Inorganic อาหาร, การปรุง อาหาร, การถนอม

64 เช่น สื่อมวลชน--แง่การเมือง
6. มีคำเป็นหัวเรื่องใหญ่ แล้วแบ่งเป็น หัวเรื่องย่อย เพื่อให้เห็นถึงความเฉพาะเจาะจงของหัวเรื่องใหญ่ เช่น สื่อมวลชน--แง่การเมือง

65 ภาษาอังกฤษ--พจนานุกรม English language--Grammar
6. หัวเรื่องใหญ่--หัวเรื่องย่อย แบ่งตามวิธีเขียน ภาษาอังกฤษ--พจนานุกรม English language--Grammar

66 ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงสุโขทัย, 1800 - 1900
6. หัวเรื่องใหญ่--หัวเรื่องย่อย (ต่อ) แบ่งตามเหตุการณ์ ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงสุโขทัย,

67 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว--มาเลเซีย ไทย--การค้าระหว่างประเทศ--ญี่ปุ่น
6. หัวเรื่องใหญ่--หัวเรื่องย่อย (ต่อ) แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว--มาเลเซีย พุทธศาสนา--ไทย ไทย--การค้าระหว่างประเทศ--ญี่ปุ่น

68 คำสำคัญ (Keyword) อาจเรียก คำแทนสาระ

69 คำสำคัญ คือ คำ กลุ่มคำ วลีที่ใช้แทนความหมายของเนื้อเรื่อง
คำสำคัญ คือ คำ กลุ่มคำ วลีที่ใช้แทนความหมายของเนื้อเรื่อง นิยมใช้ในการทำเครื่องมือช่วยค้น บทความวารสาร

70 งานมอบหมาย ให้นักศึกษาทุกกลุ่ม เข้าไปใช้ IntraPAC
แล้วจดหัวเรื่องที่พบ ให้ได้ครบทั้ง 6 ลักษณะ เช่น หัวเรื่องคำนามเดี่ยว : ม้า หัวเรื่องคำผสม : ไมโครคอนโทรลเลอร์ หัวเรื่องที่เป็นวลี : โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google