งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 ตัวอย่าง เครื่องบินลำหนึ่งบินสูงจากตึก 215 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำมุม 22 0 กับทิศเหนือ จงหาองค์ประกอบของเวกเตอร์ที่ แสดงพิกัดของเครื่องบินลำนี้

3 3 องค์ประกอบตามแนวแกน x คือ = d (cos ) ==> (215)(cos68 0 ) = 81 km องค์ประกอบตามแนวแกน y คือ = d (sin ) ==> (215)(sin68 0 ) = 199 km x 22 0 y

4 4 ตัวอย่าง เรือลำหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วย ความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในแม่น้ำที่ กระแสไหลไปทางทิศใต้ด้วยความเร็ว 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาความเร็วที่แท้จริง ของเรือลำนี้

5 5 3 km/hr 10 km/hr ความเร็วลัพธ์ และทิศทางของเรือคือ ทิศทางของเรือ วิ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 17 0

6 6 ตัวอย่าง กำหนดให้ มีขนาดตามแนวแกน x, y, z เป็น 2, 3 และ 4 หน่วยตามลำดับ จงหาขนาด และทิศทางของ ขนาดของ คือ = 5.39 หน่วย

7 7 x y z AZAZ AXAX AyAy ทิศทางของ

8 8 ตัวอย่าง จงหาผลต่างของเวกเตอร์ 2 จำนวน เมื่อเวกเตอร์ มีค่า 8 หน่วย ทำมุม 90 0 กับแกน X และ เวกเตอร์ มีค่า 6 หน่วยทำมุม 30 0 กับแกน X 30 0

9 9 = 7.2 หน่วย มุมที่ กระทำกับแกน X คือ = =136 0 หาได้จากกฎ ของ sine คือ

10 10 ตัวอย่าง แรง 3 แรงกระทำต่อวัตถุหนึ่ง จงหาแรงลัพธ์ที่ เกิดขึ้น เมื่อกำหนดให้

11 11 แรงลัพธ์ = ( ) + ( ) + ( ) = ( 3+1-6) + (2+0+4) + (6+5-2) =

12 12 ตัวอย่าง จงหาระยะระหว่างจุด 2 จุดคือ P 1 (x 1,y 1,z 1 ) และ P 2 (x 2,y 2,z 2 ) ดังนั้นระยะระหว่างจุด

13 13 จงหามุมระหว่าง และ ตัวอย่าง

14 14

15 15 ตัวอย่าง จงหา และพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีด้านประกอบเป็น และ = =

16 16 พื้นที่สามเหลี่ยม หน่วย

17 17 คำถามท้ายบท 1. ชายคนหนึ่งขับรถไปทางทิศตะวันออก 5 กม. จากนั้นลงใต้ 4 กม. จงหาขนาดและ ทิศทางของระยะกระจัดลัพธ์ ตอบ ขนาด 5 กม. ทำมุม 53.1 ทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ 2. จงหาขนาดและทิศทางของผลบวกของระยะ กระจัด 2 อัน ต่อไปนี้ คือ 20 เมตรทางทิศ ตะวันออก และ 10 เมตรทำมุม กับทิศ ตะวันออก ตอบ ขนาด 17.3 หน่วย ทำมุม จงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของเวกเตอร์ลัพธ์ ซึ่ง เกิดจากผลบวกของ ตอบ 4. ถ้า จงหา ตอบ 5. จงหามุมระหว่าง ตอบ 130 0

18 18 Link Website vectors/vectut3.html


ดาวน์โหลด ppt 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google