งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1 การสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1 การสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1 การสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา2 ข้อมูลที่จะถูกสืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ต อาจอยู่ในรูปแบบของ –Web Pages –Directories Index สืบค้นโดยใช้ Search Engine

3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา3 โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต มักจะเป็น Web-base Applications มีหลากหลายโปรแกรม มีคุณสมบัติและความสามารถที่แตกต่างกัน มีการออกแบบเพื่อกิจกรรมเฉพาะอย่าง

4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา4 ตัวอย่าง Search Engine เว็บไซท์ http://www.altavista.com/ http://www.yahoo.com/ http://www.google.com/ http://www.sansarn.com/ http://campus.acm.org/public/search/search.cfm

5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา5 วิธีการใช้งาน Search Engine โดยทั่วไปแล้ว Search Engine สามารถ ทำงานแบบ Basic/Simple Search ได้เสมอ สำหรับการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจง หรือ Advanced Search จะได้ผลตรงตามต้องการ มากกว่า แต่ละ Search Engine จะมีวิธีการที่แตกต่าง กันออกไป

6 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา6 รูปแบบต่างๆ ของ Advanced Search การค้นหาแบบบูล (Boolean Search) การค้นหาแบบระบุคุณสมบัติ เช่น –anchor:near:applet: –host:image:link: –text:title:url: –domain:

7 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา7 ความสำคัญของ Keyword หมายถึง คำ หรือ ข้อความ ที่ ต้องการให้ Search Engine ค้นหา นอกจาก Keyword แล้ว อาจจะต้อง ส่งสัญลักษณ์ หรือคำสั่งอื่น เพื่อให้ Search Engine ทำงานตรงตาม ความต้องการ

8 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา8 ตัวอย่างวิธีการสืบค้นข้อมูลทั่วไป (1) ค้นหาโดยใช้ คำ หรือ วลี ทั่วไป เช่น –มหาวิทยาลัย บูรพา ผลที่ได้จากการสืบค้น จะได้ เว็บเพจ ที่ มีคำว่า มหาวิทยาลัย หรือ บูรพา

9 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา9 ตัวอย่างวิธีการสืบค้นข้อมูลทั่วไป (2) การใช้เครื่องหมายคำพูด “….” เข้าช่วย เช่น –“linux thai” ผลที่ได้จะได้ เว็บ เพจ ที่มีคำว่า linux และ thai ซึ่งอาจเป็น thailinux หรือ Thai Linux หรือ Linux Thai หรือ อื่นๆ ในทำนองนี้ก็ได้

10 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา10 ตัวอย่างวิธีการสืบค้นข้อมูลทั่วไป (3) การค้นหาโดยการใช้เครื่องหมาย * ต่อท้าย Keyword เช่น –Bang* ผลที่ได้จะได้ เว็บ เพจ ที่มีคำว่า Bang หรือ มี Bang เป็นส่วนประกอบของคำ เช่น Bang’s หรือ Bang! เป็นต้น

11 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา11 หลักการวิธีการของ Boolean Searching สามารถพิจารณาได้ จากการพิจารณา ผลของ and หรือ or หรือ and not อาจมีการใช้ operator อื่น เช่น near, w/s, w/p, w/# หรือ proximity search operator อื่นๆ อาจมีการใช้เครื่องหมาย ( )ในลักษณะ ของ parentheses “Nesting”

12 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา12 ตัวอย่างการใช้ Boolean Search (1) ใช้เครื่องหมาย + แทน and และ - แทน not เช่น –+buraphalinux -burapha ผลที่ได้จะได้เว็บเพจ ที่มีคำว่า buraphalinux แต่ไม่มีคำว่า burapha ทดสอบได้ที่ www.altavista.com

13 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา13 ตัวอย่างการใช้ Boolean Search (2) ใช้เครื่องหมายวงเล็บ เข้าช่วย เช่น –("burapha university") and (bangsaen) ผลที่ได้จะได้เว็บเพจ ที่มีคำว่า “Burapha University” และ Bangsaen หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

14 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา14 การค้นหาโดยระบุคุณสมบัติ (1) ระบุ anchor: –anchor: burapha –จะได้เว็บเพจ ที่มี burapha เป็น anchor ระบุ applet: –applet:balls –จะได้เว็บเพจ ที่มี Java Applet ชื่อ balls –ทดสอบได้ที่ www.altavista.com

15 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา15 การค้นหาโดยระบุคุณสมบัติ (2) ระบุ host: –host: www.buraphalinux.org –จะได้ directories index ของ host ที่ระบุ ระบุ link: –link: www.buu.ac.th –จะได้เว็บเพจที่มี link ตามกำหนด ทดสอบได้ที่ www.altavista.com

16 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา16 www.google.com เป็นเว็บไซท์ที่มีผู้นิยมมาก ทั่วโลก มีเครื่องแม่ข่ายกระจายไปทั่วโลก หลายภาษา เช่น www.google.co.th มีโปรแกรมคอย update ฐานข้อมูล ของตนเองโดยอัตโนมัติตลอดเวลา ทำ Basic/Simple Search ได้ดี

17 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา17

18 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา18

19 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา19 www.yahoo.com มีผู้นิยมใช้มาก ทั่วโลก มีบริการเว็บเสริมมากมาย มีการจัด Web Site Directories เรียงตาม Subjects ที่เหมาะสมต่อ การใช้งาน มีเครื่องแม่ข่ายกระจายไปตาม ภูมิภาคทั่วโลก

20 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา20

21 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา21

22 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา22 www.altavista.com มีชื่อเสียงในเรื่องความสามารถในการทำ Advanced Search ลักษณะต่างๆ โปรแกรม search engine ของ altavista ถูกนำไปใช้โดย เว็บไซท์ต่างๆ หลายแห่ง

23 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา23

24 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา24

25 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา25 http://www.acm.org/search/ เป็นเว็บเพจ ที่ใช้สำหรับการค้นหา เอกสาร บทความทางด้าน คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ ข้อมูลบางส่วนเป็นบริการทั่วไปแบบ สาธารณะ ข้อมูลในรายละเอียดมีไว้บริการ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น สมาชิกจะต้องเสียค่าบริการ

26 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา26

27 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา27

28 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา28 www.sansarn.com Search Engine สำหรับภาษาไทย Search Engine อื่นๆที่มีคุณภาพสูง ยังไม่สามารถทำงานได้ดีกับ ภาษาไทย “สรรสาร” เป็นโปรแกรมสืบค้น ข้อมูล ภาษาไทย พัฒนาโดย NECTEC

29 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา29

30 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา30

31 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา31 โครงสร้างของโปรแกรมสรรสาร ส่วนจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation Servers) ส่วนจัดเก็บฐานข้อมูล (Database Servers) ส่วนค้นหาข้อมูล (Search Engine Servers)

32 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา32

33 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา33 ส่วนจัดเตรียมข้อมูล Data Preparation Servers เป็นส่วนที่ทำหน้าที่นำข้อมูลเข้า ระบบ โดยผู้บริหารระบบ ข้อมูลที่ถูกนำเข้าอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น text, HTML, PDF, doc เป็น ต้น มีการสร้าง index ซึ่งจะได้ index files เพื่อใช้ในการค้นหา

34 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา34 ส่วนจัดเก็บฐานข้อมูล Database Servers ใช้ทำหน้าที่ในการเก็บ files ข้อมูล ใช้ทำหน้าที่ในการเก็บ index files ที่ระบบสร้างขึ้น

35 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา35 ส่วนค้นหาข้อมูล Search Engine Servers รับ keyword และคำสั่งจากผู้ใช้ ทำหน้าที่ในการค้นหา จัดลำดับ เอกสารที่ค้นพบ ในฐานข้อมูล คืนสู่ผู้ใช้

36 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา36 การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจาก อินเทอร์เน็ต ระบุปัญหาให้ชัดเจน เลือกแหล่งข้อมูลที่จะค้นหา เลือกคำที่จะใช้ค้นหา ดำเนินการค้นหา พิมพ์เอกสารที่ค้นหา

37 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา37 ระบุปัญหาให้ชัดเจน ผู้สืบค้นจะต้องกำหนดปัญหา ที่ ต้องการศึกษาให้ชัดเจนเสียก่อน พิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการศึกษา นั้นคืออะไร ควรจะเป็นปัญหาเฉพาะ ไม่กว้างจนเกินไป พิจารณากำหนด Keywords ที่จะใช้ ในการค้นหา ให้ครบถ้วนรอบคอบ

38 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา38 เลือกแหล่งข้อมูลที่จะค้นหา ในที่นี้หมายถึง เว็บไซท์ที่จะทำการ สืบค้น พิจารณาเว็บไซท์ ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาข้อมูลที่ต้องการค้นหาที่ สามารถเข้าถึงได้ก่อน ใช้เว็บไซท์ที่สามารถเรียกใช้ข้อมูล ที่ต้องการได้จำนวนมากกว่า พิจารณาความสามารถด้านภาษา ของ Search Engine ด้วย

39 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา39 เลือกคำที่จะใช้ค้นหา เลือกใช้ คำ หรือ คำพ้อง ทั้งนี้ต้อง พิจารณา ความสามารถของ Search Engine ประกอบการเลือกคำด้วย พยายามใช้หลักตรรกวิทยา ในการ กำหนดคำ วลี หรือ คำพ้อง ที่จะใช้ เป็น Keywords

40 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา40 ดำเนินการค้นหา ป้อน Keyword(s) และคำสั่ง ลง ในช่องที่กำหนด แล้วสั่ง Search ในกรณีที่เว็บไซท์มี Directory Subjects บริการ ก็สามารถที่จะ ติดตาม link เหล่านั้น จนกว่าจะ พบข้อมูลที่ต้องการ

41 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา41 พิมพ์เอกสารที่ค้นหา เพื่อรวบรวมเว็บเพจ ที่ค้นหามาได้ ไว้ อ้างอิงต่อไป สามารถทำได้ 2 แนวทาง คือ –พิมพ์เอกสารลงกระดาษ ทำการ บันทึก วันเวลา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไว้ –เก็บ file(s) ลง disk หรือ floopy disk พร้อมบันทึกข้อมูลวันเวลาและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องไว้

42 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา42 แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://www.sansarn.com/ http://www.yahoo.com/ http://www.altavista.com/ http://www.acm.org/

43 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา43 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1 การสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google