งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย ดร. สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา วิเทศสัมพันธ์เพื่อการ พัฒนามหาวิทยาลัย 5 เมษายน 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย ดร. สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา วิเทศสัมพันธ์เพื่อการ พัฒนามหาวิทยาลัย 5 เมษายน 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย ดร. สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา วิเทศสัมพันธ์เพื่อการ พัฒนามหาวิทยาลัย 5 เมษายน 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 เมษายน 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 2 มหาวิทยาลัยในกระแส ความเปลี่ยนแปลง ของโลก โอกาสของมหาวิทยาลัย ไทย ปัจจัยเสริมภายในประเทศบทบาทงานวิเทศสัมพันธ์ ขอบเขตการ บรรยาย

3 3 มหาวิทยาลัย ในกระแสความ เปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัย ในกระแสความ เปลี่ยนแปลงของโลก 1. การเปิดเสรีการค้าและการบริการ Global Context Cross-Border Education Cross-Border Education Education System Standardization QA Credit Transfer Recognition Graduate Competency Global Employability Language Proficiency Disciplined

4 4 2. การเกิด ASEAN Community ในปี 2558 Regional Context ASEAN Political-Security Community : (APSC) ASEAN Economic Community : (AEC) ASEAN Socio-Cultural Community : (ASCC)

5 5 3. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โลกของการทำงาน จะเป็น อย่างไรในอีก 20 ปีข้างหน้า ทักษะอะไร ที่จำเป็นในการ ทำงาน และดำรงชีวิต ในอีก 20 ปีข้างหน้า คิดถึงตัวเองปัจจุบันว่า เราเรียน มาเต็มที่แล้ว จะเพียงพอสำหรับการทำงาน และดำรงชีวิต ในอีก 20 ปีข้างหน้าหรือไม่ ถ้าได้คำตอบทั้งหมดแล้ว เราจะ ปรับการเรียน - การสอน เพื่อตอบปัญหา ดังกล่าวอย่างไร

6 6 3. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( ต่อ ) 21 st Century Learning Convergence 21 st Century Learning Knowl edge Work (2) Knowl edge Work (2) Learni ng Resear ch (1) Learni ng Resear ch (1) Thinki ng Tools (3) Thinki ng Tools (3) Digital Lifest yle (4) Digital Lifest yle (4)

7 7 3. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( ต่อ ) Teacher-directed Student- Centered Direct Instruction Interactive Exchange KnowledgeSkills ContentProcess TheoryPractice CurriculumProject Text-basedWeb- based Teacher-directed Student- Centered Direct Instruction Interactive Exchange KnowledgeSkills ContentProcess TheoryPractice CurriculumProject Text-basedWeb- based A New Balance

8 8 4. University World Ranking 1) Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2) Global University Ranking 3) HEEA CT

9 9 4. University World Ranking ( ต่อ ) 4) QS World University Rankings 5) Times Higher Education World University Rankings

10 10 4. University World Ranking ( ต่อ ) 6) Professional Ranking of World Universities 7) Webometrics Ranking of World Universities

11 11 5. Students Mobility Students Mobility เป็นนโยบายหลัก ด้านการศึกษา ของหลายประเทศ ที่ต้องการให้ ประชากรของตน ได้เรียนรู้โลกภายนอก เกิดกลไกระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้ นักศึกษา จากประเทศหนึ่งได้เรียนรู้ในอีก ประเทศหนึ่ง เช่น UMAP Students Mobility จะทำให้เกิดการ ปรับตัว ของระบบอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ

12 12 6. Research and Innovation ผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของโลก เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมากในแต่ละปี แต่ก็ยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีนโยบายการกระตุ้นหรือเร่งรัดบทบาท ของมหาวิทยาลัย ให้ทำวิจัยมากขึ้นตรงตามเป้าหมายเพื่อ การพัฒนาประเทศ มากขึ้น การวิจัยและนวัตกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบ ความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย ไปสู่การร่วมทุน และการปกป้อง ทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น

13 13 ตัวอย่างการสร้าง ASEAN Research Cluster และ ASEAN Citation Index Thailand’s Initiative : The first Conference on Pioneering ASEAN Higher Education Research Clusters Thailand’s Initiative : The first Conference on Pioneering ASEAN Higher Education Research Clusters Co-organized by OHEC, Thailand, SEAMEO RIHED & AUN In November 2010 Co-organized by OHEC, Thailand, SEAMEO RIHED & AUN In November 2010 Signing Joint Statement on the Promotion of ASEAN Higher Education Research Clusters of ASEAN Higher Education Research Clusters Updating on Southeast ASEAN Higher Education Research Policy & Management Research Policy & Management

14 14 ตัวอย่างการสร้าง ASEAN Research Cluster และ ASEAN Citation Index ( ต่อ ) Exploring Strength of Research Areas for Establishing ASEAN Higher Education Research Cluster & Possibility to Initiate ASEAN Citation Index Providing discussion forum (Roundtable Meeting) to Indentify Areas of strength for establishing Indentify Areas of strength for establishing Research Clusters Research Clusters Explore the possibility of ACI Explore the possibility of ACI Thailand’s Initiative : The first Conference on Pioneering ASEAN Higher Education Research Clusters Thailand’s Initiative : The first Conference on Pioneering ASEAN Higher Education Research Clusters Co-organized by OHEC, Thailand, SEAMEO RIHED & AUN In November 2010 Co-organized by OHEC, Thailand, SEAMEO RIHED & AUN In November 2010

15 15 ตัวอย่างการสร้าง ASEAN Research Cluster และ ASEAN Citation Index และ ASEAN Citation Index ( ต่อ ) Proposed Areas of Strength for Establishing Research Clusters Proposed Areas of Strength for Establishing Research Clusters Environment & Biodiversity Agricultur e & Food Health & Medicine Social Science s The proposed strength areas of ASEAN Countries were based on Elsevier’s Scopus Database 2006-2010

16 Medicine Nursing Veterinary Agri BioSci Biochem Gene Immu & Micro Neuro sci Pharma Toxico Envi Sci Phys & Astro Mathematic Com Science Social Sci Multi- disciplinary Health Sciences Life Sciences Physical Sciences Social Sciences Humanities from Elsevier’s Scopus Database 2006-2010 from Elsevier’s Scopus Database 2006-2010 Chem Eng Chemistry Earth & Planet Energy Engineering Materials Sci Health Profess Dentistry Arts & Human Busi & Accoun Decision Sci Econ & Finan Psychology Singapore Thailand Malaysia Indonesia Vietnam Philippines - Health & Medicine - Social Science - Urban, Environment - Health & Medicine - Agriculture & Food - Environment & Energy - Health & Medicine - Energy & Water - Food Adequacy - Food Security - Environment & Biodiversity - Climate & Disaster - Agriculture - Engineering & Tech. - Science - Food safety & Security - Energy - Disaster Risk Managem Research areas proposed by each country Subject Strength of each ASEAN Country trytry

17 Medicine Nursing Veterinary Agri BioSci Biochem Gene Immu & Micro Neuro sci Pharma Toxico Envi Sci Phys & Astro Mathematic Com Science Social Sci Multi- disciplinary Health Sciences Life Sciences Physical Sciences Social Sciences Humanities from Elsevier’s Scopus Database 2006-2010 from Elsevier’s Scopus Database 2006-2010 Chem Eng Chemistry Earth & Planet Energy Engineering Materials Sci Health Profess Dentistry Arts & Human Busi & Accoun Decision Sci Econ & Finan Psychology Brunei Myanmar Laos Cambodia Philippines - Socio-Economics - Rural Deveiopment - Agriculture - Food safety, security - Energy - Disaster Risk Management - Environment - Biodiversity - Energy - Biodiversity - Energy - Food Research Areas proposed by each country Subject Strength of each ASEAN Country

18 18 Example: ASEAN Research Cluster Health & Medicine Indonesia Vietnam Philippines SingaporeThailand Malaysia Cambodia Laos Brunei Myanmar

19 19 7. การรวมกลุ่มของ สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคและโลก

20 20 7. การรวมกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคและโลก 7. การรวมกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคและโลก ( ต่อ )

21 APEC ASEAN& SEAMEO GMS BIMSTEC ASEM 8. การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ในโลก

22 22 โอกาสของมหาวิทยาลัย ไทย การปฏิรูปการเรียน - การสอนใน ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวเข้าสู่ ASEAN Community การจัดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการวิจัยมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสอน ( ผลิต บัณฑิต ) วิทยาลัยชุมชน การส่งเสริมการวิจัยใน มหาวิทยาลัย การส่งเสริมประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางทางการศึกษา ส่งเสริม Student Mobility ใน ASEAN กรอบ นโยบาย

23 23 1. National Research University 2. MIT Mobility Project 3. TQF 4. IQA และ EQA 5. Regional Higher Education Hub โครงการ สำคัญ

24 24 ปัจจัยเสริมภายในประเทศ Logistic Center of ASEAN Quality of Higher Education Institutions National Compelitiness Policies Support from Government

25 Make Your University for the World Visibility Image builder Media producer Constant correspond ence Information disseminati on Making actual visits Marketin g manager Increase effectiveness Present a goodwill of academic providers Marketers of academic sharing Know strengths, weaknesses, and directions Know priorities and available resources Match maker Bridge institutions’ concern Know who, what and where to match the interests Catalytic coordinator Ensure the needs been known, discussed and pursued Lead to innovative projects Ignite expansion of activities Monitor and evaluator Review and assess overall performances and project Adjust future direction บทบาทงานวิเทศ สัมพันธ์

26 26 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย ดร. สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา วิเทศสัมพันธ์เพื่อการ พัฒนามหาวิทยาลัย 5 เมษายน 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google