งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 เมษายน 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 ขอบเขตการบรรยาย มหาวิทยาลัยในกระแสความเปลี่ยนแปลง ของโลก
โอกาสของมหาวิทยาลัยไทย ปัจจัยเสริมภายในประเทศ บทบาทงานวิเทศสัมพันธ์

3 ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
มหาวิทยาลัย ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก การเปิดเสรีการค้าและการบริการ Global Context Cross-Border Education Education System Standardization QA Credit Transfer Recognition Graduate Competency Global Employability Language Proficiency Disciplined

4 2. การเกิด ASEAN Community ในปี 2558
Regional Context ASEAN Political-Security Community : (APSC) ASEAN Economic Community : (AEC) ASEAN Socio-Cultural Community : (ASCC)

5 3. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โลกของการทำงาน จะเป็นอย่างไรในอีก 20 ปีข้างหน้า ทักษะอะไร ที่จำเป็นในการทำงาน และดำรงชีวิต ในอีก 20 ปีข้างหน้า คิดถึงตัวเองปัจจุบันว่า เราเรียนมาเต็มที่แล้ว จะเพียงพอสำหรับการทำงาน และดำรงชีวิต ในอีก 20 ปีข้างหน้าหรือไม่ ถ้าได้คำตอบทั้งหมดแล้ว เราจะ ปรับการเรียน - การสอน เพื่อตอบปัญหาดังกล่าวอย่างไร

6 3. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
Knowledge Work (2) Thinking Tools (3) 21st Century Learning Learning Research (1) Digital Lifestyle (4) 21st Century Learning Convergence

7 3. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
Teacher-directed Student-Centered Direct Instruction Interactive Exchange Knowledge Skills Content Process Theory Practice Curriculum Project Text-based Web-based A New Balance

8 4. University World Ranking
1) Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2) Global University Ranking 3) HEEACT

9 4. University World Ranking (ต่อ)
4) QS World University Rankings 5) Times Higher Education World University Rankings

10 4. University World Ranking (ต่อ)
6) Professional Ranking of World Universities 7) Webometrics Ranking of World Universities

11 5. Students Mobility Students Mobility เป็นนโยบายหลักด้านการศึกษา
ของหลายประเทศ ที่ต้องการให้ประชากรของตน ได้เรียนรู้โลกภายนอก เกิดกลไกระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้นักศึกษา จากประเทศหนึ่งได้เรียนรู้ในอีกประเทศหนึ่ง เช่น UMAP Students Mobility จะทำให้เกิดการปรับตัว ของระบบอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ

12 6. Research and Innovation
ผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของโลกเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมากในแต่ละปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีนโยบายการกระตุ้นหรือเร่งรัดบทบาทของมหาวิทยาลัย ให้ทำวิจัยมากขึ้นตรงตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ มากขึ้น การวิจัยและนวัตกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย ไปสู่การร่วมทุนและการปกป้อง ทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น

13 Signing Joint Statement on the Promotion
ตัวอย่างการสร้าง ASEAN Research Cluster และ ASEAN Citation Index Co-organized by OHEC, Thailand, SEAMEO RIHED & AUN In November 2010 Thailand’s Initiative : The first Conference on Pioneering ASEAN Higher Education Research Clusters Signing Joint Statement on the Promotion of ASEAN Higher Education Research Clusters Updating on Southeast ASEAN Higher Education Research Policy & Management

14 ตัวอย่างการสร้าง ASEAN Research Cluster และ ASEAN Citation Index (ต่อ)
Co-organized by OHEC, Thailand, SEAMEO RIHED & AUN In November 2010 Thailand’s Initiative : The first Conference on Pioneering ASEAN Higher Education Research Clusters Exploring Strength of Research Areas for Establishing ASEAN Higher Education Research Cluster & Possibility to Initiate ASEAN Citation Index Providing discussion forum (Roundtable Meeting) to Indentify Areas of strength for establishing Research Clusters Explore the possibility of ACI

15 Proposed Areas of Strength for Establishing Research Clusters
ตัวอย่างการสร้าง ASEAN Research Cluster และ ASEAN Citation Index (ต่อ) Proposed Areas of Strength for Establishing Research Clusters Health & Medicine Environment & Biodiversity Agriculture & Food Social Sciences The proposed strength areas of ASEAN Countries were based on Elsevier’s Scopus Database

16 Subject Strength of each ASEAN Country
Research areas proposed by each country Social Sciences Humanities Physical Sciences Health Sciences Life Sciences Singapore - Health & Medicine Social Science Urban, Environment try Thailand - Health & Medicine Agriculture & Food Environment & Energy Health & Medicine Energy & Water Food Adequacy Malaysia Food Security Environment & Biodiversity - Climate & Disaster Indonesia Vietnam - Agriculture Engineering & Tech. Science Philippines Food safety & Security Energy Disaster Risk Managem Energy Earth & Planet Envi Sci Immu & Micro Neuro sci disciplinary Multi- Chemistry from Elsevier’s Scopus Database Chem Eng Com Science Engineering Mathematic Health Profess Dentistry Decision Sci Psychology Social Sci Phys & Astro Pharma Toxico Arts & Human Busi & Accoun Econ & Finan Materials Sci Medicine Nursing Veterinary Agri BioSci Biochem Gene

17 Subject Strength of each ASEAN Country
Research Areas proposed by each country Subject Strength of each ASEAN Country Physical Sciences Health Sciences Life Sciences Social Sciences Humanities Food safety, security Energy Disaster Risk Management Philippines Cambodia - Socio-Economics Rural Deveiopment Agriculture Laos - Environment Biodiversity Energy Brunei - Biodiversity Energy Food Myanmar Energy Earth & Planet Envi Sci Immu & Micro Neuro sci disciplinary Multi- from Elsevier’s Scopus Database Chem Eng Chemistry Dentistry Com Science Engineering Mathematic Health Profess Psychology Social Sci Phys & Astro Pharma Toxico Arts & Human Decision Sci Busi & Accoun Econ & Finan Materials Sci Medicine Nursing Veterinary Agri BioSci Biochem Gene

18 Example: ASEAN Research Cluster Health & Medicine
Brunei Cambodia Singapore Thailand Myanmar Laos Malaysia

19 7. การรวมกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคและโลก

20 7. การรวมกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคและโลก (ต่อ)

21 8. การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ในโลก
ASEM BIMSTEC ASEAN& SEAMEO GMS APEC APEC

22 โอกาสของมหาวิทยาลัยไทย
กรอบนโยบาย การปฏิรูปการเรียน-การสอนในระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวเข้าสู่ ASEAN Community การจัดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการวิจัย มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสอน (ผลิตบัณฑิต) วิทยาลัยชุมชน การส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัย การส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ส่งเสริม Student Mobility ใน ASEAN

23 โครงการสำคัญ 1. National Research University 2. MIT Mobility Project
3. TQF 4. IQA และ EQA 5. Regional Higher Education Hub

24 ปัจจัยเสริมภายในประเทศ
Logistic Center of ASEAN Quality of Higher Education Institutions National Compelitiness Policies Support from Government

25 Make Your University for the World Visibility
บทบาทงานวิเทศสัมพันธ์ Make Your University for the World Visibility Image builder Media producer Constant correspondence Information dissemination Making actual visits Marketing manager Increase effectiveness Present a goodwill of academic providers Marketers of academic sharing Know strengths, weaknesses, and directions Know priorities and available resources Match maker Bridge institutions’ concern Know who, what and where to match the interests Catalytic coordinator Ensure the needs been known, discussed and pursued Lead to innovative projects Ignite expansion of activities Monitor and evaluator Review and assess overall performances and project Adjust future direction

26 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt วิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google