งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การทดสอบแนวคิด ผลิตภัณฑ์ Concept Testing Chapter08.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การทดสอบแนวคิด ผลิตภัณฑ์ Concept Testing Chapter08."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การทดสอบแนวคิด ผลิตภัณฑ์ Concept Testing Chapter08

2 Concept Testing 2 การระบุความต้องการของลูกค้า Four Phases of Product Development

3 Concept Testing 3 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Planning Concept Development Concept Development System-Level Design System-Level Design Detail Design Detail Design Testing and Refinement Testing and Refinement Production Ramp-Up Production Ramp-Up Qualitative Concept Testing Quantitative Concept Testing

4 Concept Testing 4 การทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ (Concept Testing) รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าเพื่อ ตัดสินใจ ปรับปรุงแนวคิดผลิตภัณฑ์ ประมาณยอดขายที่ต้องทำให้ได้ GO, HOLD, or KILL บทนำ

5 Concept Testing 5 บทนำ ประโยชน์ของการทดสอบแนวคิดของ ผลิตภัณฑ์ ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ยืนยันตลาด ยืนยันการตัดสินใจเลือกแนวคิด เพื่อการแข่งขัน ชักจูงให้เกิด แนวคิดใหม่ๆ ประมาณความ ต้องการ ตรวจความพร้อม ในการผลิต

6 Concept Testing 6 เค้าโครงเนื้อหา กระบวนการทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ 5. วัดผล ตอบสนองจากลูกค้า 2. เลือกประชากรที่จะทำการสำรวจ 6. แปลผลข้อมูล 3. เลือกวิธีการสำรวจ 7. ตรวจสอบและ ประเมิน 4. ถ่ายทอดข้อมูลแนวคิดผลิตภัณฑ์ Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Product Concept(s) Set Final Specifications Plan Downstream Development Mission Statement Test Product Concept(s) Development Plan

7 Concept Testing 7 ขั้นที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนแรกเพื่อให้การทดลองเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ อาจกำหนดด้วยคำถามใดๆ ต่อไปนี้ มีแนวคิดอื่นๆใดบ้างที่ควรดำเนินการต่อไป ทำอย่างไรจึงจะสามารถปรับปรุงให้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มาก ขึ้น

8 Concept Testing 8 ขั้นที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนแรกเพื่อให้การทดลองเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ อาจกำหนดด้วยคำถามใดๆ ต่อไปนี้ ควรต้องขายได้ประมาณเท่าใด ควรทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปหรือไม่

9 Concept Testing 9 ขั้นที่ 2: เลือกประชากรที่จะ สำรวจ การเลือกประชากร จำนวนตัวอย่างที่สุ่ม สำรวจต้องเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ในการตัดสินใจ

10 Concept Testing 10 ขั้นที่ 2: เลือกประชากรที่จะ สำรวจ ควรใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเมื่อ การทดสอบทำตั้งแต่เริ่มการพัฒนาแนวคิด ผลิตภัณฑ์ การทดสอบทำเพื่อต้องการข้อมูลในเชิง คุณภาพ การสำรวจต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและ เวลานาน ใช้เงินลงทุนค่อนข้างต่ำในการพัฒนาและ ขายผลิตภัณฑ์ มูลค่าของผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มที่เห็นได้ อย่างชัดเจน

11 Concept Testing 11 ขั้นที่ 2: เลือกประชากรที่จะ สำรวจ ควรใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เมื่อ การทดสอบทำเมื่อการพัฒนาแนวคิด ผลิตภัณฑ์ล่วงเลยมานาน การทดสอบทำเพื่อต้องการข้อมูลในเชิง ปริมาณ การสำรวจทำได้เร็วและใช้ค่าใช้จ่าย ค่อนข้างต่ำ ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงในการพัฒนาและ ขายผลิตภัณฑ์ มูลค่าของผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มที่เห็นได้ไม่ ชัดเจน

12 Concept Testing 12 ขั้นที่ 3: เลือกวิธีการสำรวจ การเลือกวิธีการสำรวจ เผชิญหน้ากับผู้ให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว โทรศัพท์ ไปรษณีย์ E-mail Internet

13 Concept Testing 13 ขั้นที่ 4: ถ่ายทอดข้อมูลแนวคิด ผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดข้อมูล ผลิตภัณฑ์ Verbal Description Sketch Photo and Rendering Storyboard VDO Simulation Multimedia Model Prototype

14 Concept Testing 14 Verbal Description The product is a lightweight electric scooter that can be easily folded and taken with you inside a building or on public transportation. The scooter weighs about 25 pounds. It travels at speeds of up to 15 miles per hour and can go about 12 miles on a single charge. The scooter can be recharged in about two hours from a standard electric outlet. The scooter is easy to ride and has simple controls — just an accelerator button and a brake.

15 Concept Testing 15 Sketch

16 Concept Testing 16 Photo

17 Concept Testing 17 Rendering

18 Concept Testing 18 Storyboard

19 Concept Testing 19 3D Solid CAD Model

20 Concept Testing 20 Appearance Model

21 Concept Testing 21 Working Prototype

22 Concept Testing 22 Beta Prototype

23 Concept Testing 23 ขั้นที่ 4: ถ่ายทอดข้อมูลแนวคิด ผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ และการถ่ายทอดข้อมูล TelPost mail E-mailinter net Face to face Verbal Description***** Sketch**** Photo and Rendering**** Storyboard**** VDO** Simulation** Multimedia** Model* Prototype*

24 Concept Testing 24 ขั้นที่ 5: วัดผลตอบสนองจาก ลูกค้า การวัดผลตอบสนอง

25 Concept Testing 25 Survey Format PART 1, คุณสมบัติของผู้ถูกสำรวจ Are you college student? If no, thank you and end the survey How far do you live from campus? If not 1-3 miles, thank the customer and end interview How do you currently get to campus from home? How do you currently get around campus? PART 2, Product Description

26 Concept Testing 26 Survey Format PART 3, แนวโน้มในการซื้อสินค้าของผู้ ถูกสำรวจ If the product were priced according to your expectations, how likely would you be to purchase the scooter within the next year? I would definitely not purchase the scooter. I might or might not purchase the scooter. I would definitely purchase the scooter. I would probably not purchase the scooter. I would probably purchase the scooter. “top box”“second box”

27 Concept Testing 27 Survey Format PART 3, แนวโน้มในการซื้อสินค้าของผู้ ถูกสำรวจ Would you be interested in test riding a prototype of product? And after experienced, would you be to purchase within next year? I would definitely not purchase the scooter. I might or might not purchase the scooter. I would definitely purchase the scooter. I would probably not purchase the scooter. I would probably purchase the scooter. “top box”“second box”

28 Concept Testing 28 Survey Format PART 4, Comments What would you expect the price of the scooter to be? What concerns do you have about the product concept? Can you make any suggestions for improving the product concept? Thank you.

29 Concept Testing 29 ขั้นที่ 6: แปลผลข้อมูล Q = N x A x P Q= sales (annual) N= number of potential customer expected to purchase during the period of time A= fraction of potential cust., aware the product = awareness x availability P= probability of purchase (surveyed) = C def x F def + C prob x F prob “second box” “top box” F = fraction C = calibration constant Ex. C def = 0.4, C prob = 0.2

30 Concept Testing 30 Forecasting Example: Factory Transport Market N = current bicycle and scooter sales to factories (150,000) A = 0.25 (single distributor’s share) P = 0.4 x top-box + 0.2 x second-box Q = 150,000 x 0.25 x [0.4 x 0.3 + 0.2 x 0.2] = 6000 units/yr Price point $1500

31 Concept Testing 31 Forecasting Example: College Student Market N = off-campus grad students (200,000) A = 0.2 (realistic) to 0.8 (every bike shop) P = 0.4 x top-box + 0.2 x second-box Q = Price point $795

32 Concept Testing 32 ขั้นที่ 6: แปลผลข้อมูล ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการซื้อสินค้า การอธิบายจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างระหว่างแนวคิดผลิตภัณฑ์กับ ผลิตภัณฑ์จริง ราคาขาย การส่งเสริมการขาย

33 Concept Testing 33 ขั้นที่ 7: ตรวจสอบ ตอบคำถาม การอธิบายจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้เข้าใจ ชัดเจนพอหรือไม่ ข้อมูลที่สำรวจอัตราการขายของผลิตภัณฑ์ เดิมเชื่อถือได้หรือไม่ ราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งเหมาะสมหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt 1 การทดสอบแนวคิด ผลิตภัณฑ์ Concept Testing Chapter08.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google