งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Modifide Direct Competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Aflatoxin B1 in rice การพัฒนาวิธีหา Aflatoxin B1 ในข้าวด้วยการใช้ Direct Competitive.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Modifide Direct Competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Aflatoxin B1 in rice การพัฒนาวิธีหา Aflatoxin B1 ในข้าวด้วยการใช้ Direct Competitive."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Modifide Direct Competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Aflatoxin B1 in rice การพัฒนาวิธีหา Aflatoxin B1 ในข้าวด้วยการใช้ Direct Competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

3 ผู้ร่วมจัดทำ น. ส. นัดติยา ประกอบแสง D4810056 น. ส. รัตนา เกียรติทรงชัย m4810131

4 วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบและหาปริมาณของ alflatoxin B1 ในข้าว

5 การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อตรวจหาระดับของ alflatoxin B1 ที่ปนเปื้อนอยู่ใน ข้าว นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงไปถึงการปนเปื้อนในนา ข้าวและพื้นที่ใกล้เคียง

6 หลักการ ประยุกต์จากวิธีทดสอบของ Chu (1989) ในการ ทดลองของเราจะ coat แต่ละ well ของ microtiter plate ด้วย aflatoxin B1-oxime-BSA และ incubate ไว้ หลังจากล้างก็จะเติม ตัวอย่างข้าวที่ต้องการ ทดสอบหรือ aflatoxin B1 มาตรฐาน กับ anti- aflatoxin B1- BSA- HRP conjugate ลงไปพร้อมๆ กัน แล้ว incubate ต่อ สารพิษที่อยู่ในสารละลายข้าว หรือใน aflatoxin B1 มาตรฐาน จะแย่งจับกับ antigen ที่ติดอยู่กับผิวของ microtiter plate

7 และจะจับตรงบริเวณที่ antibody จะมาจับ หลังจาก ล้างอีกรอบ ก็จะตรวจสอบปริมาณของ antibody ที่จับ อยู่บนผิวของ microtiter plate ได้โดย incubate กับ สารละลาย substrate ผลของสีจากการทำปฏิกิริยาจะ วัดโดยใช้เครื่อง spectrophotometer ปริมาณของ aflatoxin B1 ในตัวอย่างข้าวจะหาได้โดยการเทียบกับ กราฟของ aflatoxin B1 มาตรฐาน

8 บทนำ Aflatoxin : สารพิษสร้างจากเชื้อรา พวก Aspergillus flavus สารพิษตัวนี้ จะทำลายเซลล์ตับอย่างรุนแรง และ ยังเป็นสารก่อมะเร็งที่รุนแรงมากอีก ด้วย เชื้อราพวก Aspergillus flavus มักจะเจริญได้ในที่ที่มีความชื้นต่ำ เช่น ในเมล็ดธัญพืชทั้งถั่ว ข้าว เป็นต้น

9 วิธีการเตรียมสารเคมี ใช้สารเคมีระดับ AR grade สารละลายสกัดตัวอย่าง (Sample extraction solvent ) Carbonate coating buffer Phosphate buffered saline (PBS) pH 7.4 เข้มข้น 10 เท่า

10 PBS-Tween Conjugate buffer Substrate buffer Enzyme Substrate

11 Aflatoxin B1-BSA เข้มข้น 500 เท่า Anti-Aflatoxin (B1) Peroxidase conjugate Blocking 1% Colour stop reagent 0.5 N

12 รูปแสดง ข้าวกะเทาะเปลือก ขัดขาว บดละเอียด

13 วิธีทำการทดลอง coat plate ด้วย Aflatoxin B1-BSA (sigma A6655) 100 ไมโครลิตร ต่อ well จะมีปริมาณ 2 ไมโครกรัม ต่อมิลลิลิตร Incubate ใน moist chamber ที่ 4°C ข้ามคืน ล้างด้วย PBS-T 3 ครั้ง block ด้วย BSA 1% 200 ไมโครลิตรต่อ well ที่ 37°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

14 ล้างด้วย PBS-T 3 ครั้ง เติมสารละลายตัวอย่าง 50 ไมโครลิตรต่อ well แล้ว ตามด้วย Anti-AFB1- peroxidase conjugate 50 ไมโครลิตรต่อ well Incubate ใน moist chamber ที่ 37°C 45 นาที ล้างด้วย PBS-T 3 ครั้ง

15 เติม Enzyme Substrate 100 ไมโครลิตรต่อ well Incubate ในที่มืด 10-15 นาที หยุดปฏิกิริยาด้วย Colour stop reagent 25 ไมโครลิตรต่อ well อ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ 492 นาโนเมตร

16 ผลการทดลอง

17 ตารางที่ 1 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของ standard aflatoxin B1 ความเข้มข้น(ug/kg) ค่าการดูดกลืนแสงที่ 492 nm 7.50.215 150.218 300.220 600.212 1200.213 2400.215 4800.196 9600.207 19200.189 38400.137 76100.103

18 ตารางที่ 2 แสดงค่าการดูดแสงของตัวอย่างข้าวทั้ง 17 ตัวอย่าง ตัวอย่างข้าวค่าการดูดกลืนแสงที่ 492 nm 1 ทองมา 0.387 2 นางเอียด 0.406 3 สมยศ 0.376 4 นางบุญเรือน0.382 5 ประเสริฐ เคมี0.402 5 ประเสริฐ อินทรีย์0.380 6 รำพัก 0.359 7 กัญญา 0.415 8 นายเรียบ 0.384 9 นายทอง 0.368 10 นางทอน0.374 11 นายสนอง0.370 12 ฮวด 0.348 13 ชวน 0.361 14 คำมี 0.369 15 นายนุ 0.347 16 นายมะลิ0.361

19 รูปที่ 2 แสดงสีจากการทดสอบ standard aflatoxin ใน microtiter 96 well plate

20 สรุปผลการทดลอง ไม่พบ aflatoxin ในปริมาณที่เกินกำหนด จากตัวอย่าง ข้าวทั้ง 17 ชนิด

21 เอกสารอ้างอิง Anonymous. 1991. Aflatoxin analysis in groundnuts and groundnut products. Pages 195-278 in. The groundnut Aflatoxin problem: review and database (Mehan, V.K., Mcdonald, D., Haravu, L.J., and Jayanthi, S. eds.). Patancheru, AP. 502324, India :International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. Fan, T.S.L., and Chu, F.S. 1984. An indirect ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) for detection of aflatoxin B1 in corn and penut butter. Journal of Food Protection 47: 263-266

22 Chu, F.S. 1989. Current immunochemical methods for analysis of Aflatoxin in groundnuts and groundnut products. Pages 101-172. In Aflatoxin contamination of groundnuts : proceedings of the International workshop, 6-9 October 1987, ICRISAT Center, India. Patancheru, AP. 502324, India :International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. Wilson, D.M. 1989. Aflatoxin analytical methods for groundnut. Pages 191-199. Ibid Anajaiah, V., Mehan, V.K., Jayanthi, S., Reddy, D.V.R. and Mcdonald, D. 1989. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) for alflatoxin B1 estimation in groundnuts. Pages 1983- 189. Ibid

23


ดาวน์โหลด ppt Modifide Direct Competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Aflatoxin B1 in rice การพัฒนาวิธีหา Aflatoxin B1 ในข้าวด้วยการใช้ Direct Competitive.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google