งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Modifide Direct Competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Aflatoxin B1 in rice การพัฒนาวิธีหา Aflatoxin B1 ในข้าวด้วยการใช้ Direct Competitive.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Modifide Direct Competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Aflatoxin B1 in rice การพัฒนาวิธีหา Aflatoxin B1 ในข้าวด้วยการใช้ Direct Competitive."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Modifide Direct Competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Aflatoxin B1 in rice การพัฒนาวิธีหา Aflatoxin B1 ในข้าวด้วยการใช้ Direct Competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

3 ผู้ร่วมจัดทำ น. ส. นัดติยา ประกอบแสง D น. ส. รัตนา เกียรติทรงชัย m

4 วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบและหาปริมาณของ alflatoxin B1 ในข้าว

5 การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อตรวจหาระดับของ alflatoxin B1 ที่ปนเปื้อนอยู่ใน ข้าว นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงไปถึงการปนเปื้อนในนา ข้าวและพื้นที่ใกล้เคียง

6 หลักการ ประยุกต์จากวิธีทดสอบของ Chu (1989) ในการ ทดลองของเราจะ coat แต่ละ well ของ microtiter plate ด้วย aflatoxin B1-oxime-BSA และ incubate ไว้ หลังจากล้างก็จะเติม ตัวอย่างข้าวที่ต้องการ ทดสอบหรือ aflatoxin B1 มาตรฐาน กับ anti- aflatoxin B1- BSA- HRP conjugate ลงไปพร้อมๆ กัน แล้ว incubate ต่อ สารพิษที่อยู่ในสารละลายข้าว หรือใน aflatoxin B1 มาตรฐาน จะแย่งจับกับ antigen ที่ติดอยู่กับผิวของ microtiter plate

7 และจะจับตรงบริเวณที่ antibody จะมาจับ หลังจาก ล้างอีกรอบ ก็จะตรวจสอบปริมาณของ antibody ที่จับ อยู่บนผิวของ microtiter plate ได้โดย incubate กับ สารละลาย substrate ผลของสีจากการทำปฏิกิริยาจะ วัดโดยใช้เครื่อง spectrophotometer ปริมาณของ aflatoxin B1 ในตัวอย่างข้าวจะหาได้โดยการเทียบกับ กราฟของ aflatoxin B1 มาตรฐาน

8 บทนำ Aflatoxin : สารพิษสร้างจากเชื้อรา พวก Aspergillus flavus สารพิษตัวนี้ จะทำลายเซลล์ตับอย่างรุนแรง และ ยังเป็นสารก่อมะเร็งที่รุนแรงมากอีก ด้วย เชื้อราพวก Aspergillus flavus มักจะเจริญได้ในที่ที่มีความชื้นต่ำ เช่น ในเมล็ดธัญพืชทั้งถั่ว ข้าว เป็นต้น

9 วิธีการเตรียมสารเคมี ใช้สารเคมีระดับ AR grade สารละลายสกัดตัวอย่าง (Sample extraction solvent ) Carbonate coating buffer Phosphate buffered saline (PBS) pH 7.4 เข้มข้น 10 เท่า

10 PBS-Tween Conjugate buffer Substrate buffer Enzyme Substrate

11 Aflatoxin B1-BSA เข้มข้น 500 เท่า Anti-Aflatoxin (B1) Peroxidase conjugate Blocking 1% Colour stop reagent 0.5 N

12 รูปแสดง ข้าวกะเทาะเปลือก ขัดขาว บดละเอียด

13 วิธีทำการทดลอง coat plate ด้วย Aflatoxin B1-BSA (sigma A6655) 100 ไมโครลิตร ต่อ well จะมีปริมาณ 2 ไมโครกรัม ต่อมิลลิลิตร Incubate ใน moist chamber ที่ 4°C ข้ามคืน ล้างด้วย PBS-T 3 ครั้ง block ด้วย BSA 1% 200 ไมโครลิตรต่อ well ที่ 37°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

14 ล้างด้วย PBS-T 3 ครั้ง เติมสารละลายตัวอย่าง 50 ไมโครลิตรต่อ well แล้ว ตามด้วย Anti-AFB1- peroxidase conjugate 50 ไมโครลิตรต่อ well Incubate ใน moist chamber ที่ 37°C 45 นาที ล้างด้วย PBS-T 3 ครั้ง

15 เติม Enzyme Substrate 100 ไมโครลิตรต่อ well Incubate ในที่มืด นาที หยุดปฏิกิริยาด้วย Colour stop reagent 25 ไมโครลิตรต่อ well อ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ 492 นาโนเมตร

16 ผลการทดลอง

17 ตารางที่ 1 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของ standard aflatoxin B1 ความเข้มข้น(ug/kg) ค่าการดูดกลืนแสงที่ 492 nm

18 ตารางที่ 2 แสดงค่าการดูดแสงของตัวอย่างข้าวทั้ง 17 ตัวอย่าง ตัวอย่างข้าวค่าการดูดกลืนแสงที่ 492 nm 1 ทองมา นางเอียด สมยศ นางบุญเรือน ประเสริฐ เคมี ประเสริฐ อินทรีย์ รำพัก กัญญา นายเรียบ นายทอง นางทอน นายสนอง ฮวด ชวน คำมี นายนุ นายมะลิ0.361

19 รูปที่ 2 แสดงสีจากการทดสอบ standard aflatoxin ใน microtiter 96 well plate

20 สรุปผลการทดลอง ไม่พบ aflatoxin ในปริมาณที่เกินกำหนด จากตัวอย่าง ข้าวทั้ง 17 ชนิด

21 เอกสารอ้างอิง Anonymous Aflatoxin analysis in groundnuts and groundnut products. Pages in. The groundnut Aflatoxin problem: review and database (Mehan, V.K., Mcdonald, D., Haravu, L.J., and Jayanthi, S. eds.). Patancheru, AP , India :International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. Fan, T.S.L., and Chu, F.S An indirect ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) for detection of aflatoxin B1 in corn and penut butter. Journal of Food Protection 47:

22 Chu, F.S Current immunochemical methods for analysis of Aflatoxin in groundnuts and groundnut products. Pages In Aflatoxin contamination of groundnuts : proceedings of the International workshop, 6-9 October 1987, ICRISAT Center, India. Patancheru, AP , India :International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. Wilson, D.M Aflatoxin analytical methods for groundnut. Pages Ibid Anajaiah, V., Mehan, V.K., Jayanthi, S., Reddy, D.V.R. and Mcdonald, D Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) for alflatoxin B1 estimation in groundnuts. Pages Ibid

23


ดาวน์โหลด ppt Modifide Direct Competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Aflatoxin B1 in rice การพัฒนาวิธีหา Aflatoxin B1 ในข้าวด้วยการใช้ Direct Competitive.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google