งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 9 สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์, e-journals และ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : เพื่อให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 9 สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์, e-journals และ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : เพื่อให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 9 สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์, e-journals และ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : เพื่อให้ นักศึกษา 1. เข้าใจลักษณะของฐาน ข้อมูลคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ 2. รู้จักฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ สำนักหอสมุด และ สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิผล 3. สามารถสืบค้นสารสนเทศทาง อินเทอร์เน็ตได้

2 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-information) E-journal, e- book, e-news “e- version”

3 วิธีเข้าถึงสารสนเทศที่เก็บใน รูป e-version มี 2 ส่วน 1. โปรแกรม สืบค้น - ฐานข้อมูลอ้างอิง หรือ - ฐานข้อมูลบรรณานุกรม เช่น IntraPAC, โปรแกรม ดรรชนีวารสารไทย

4 2. เนื้อหาฉบับ เต็ม - อาจยังอยู่ในรูป ‘ ตัวเล่ม ’ - Hard Copy - ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม - Full paper เช่น IEL DVDROMs ABI / inform Global

5 ฐานข้อมูล คือ อะไร เขตข้อมูล / ระเบียน Field / Record แฟ้มข้อมูล Field ฐานข้อมูล Database

6 ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ แบ่งตามวิธีที่ได้มา มี 2 ประเภท 1. ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย หน่วยงานเอง (inhouse database) 2. ฐานข้อมูลเชิง พาณิชย์ (commercial database)

7

8

9

10 1. ฐานข้อมูลเชิง พาณิชย์ 1. ฐานข้อมูลเชิง พาณิชย์ คือ ฐานข้อมูลที่ จัดทำขึ้นเพื่อขายให้แหล่ง บริการสารสนเทศ ( ทั่ว โลก ) จึงมักจัดทำเป็น ภาษาอังกฤษ และส่วนใหญ่ จัดทำเป็นดรรชนีค้น บทความภาษาต่างประเทศ และนำเสนอบทความฉบับ เต็มให้ด้วย

11 ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ใน รูป CD-ROM ที่มี บริการในสำนักหอสมุด มทม. มีดังนี้ 1. ABI / inform (Administration / Business) 2. ASTp (Applied Science & Technology) 3. DAO (Discertation Abstract) 4. IEL ( เดิมให้บริการ I PO)

12

13

14

15

16

17

18 มาศึกษาวิธีใช้ งาน โปรแกรม ProQuest กัน ดีกว่าค่ะ

19

20

21

22

23

24

25

26 2. e- journals คือ การอ่านบทความฉบับเต็ม บนอินเทอร์เน็ต มี 2 ประเภท คือ : - - e-journals ที่ออก คู่ขนานกับ Hard copy - e-journals ที่ออก e- version อย่างเดียว

27 วิธีเข้าถึง e- journals มี 1. Free Online for print subscription บอกรับ ตัวเล่ม + เงินอีก 10 - 15% ได้ e-version e-v. - ดูย้อนหลัง 5 ปี - ไป ข้างหน้า 5 ฉบับ สะดวก อยู่บ้าน - อยู่ที่ ไหนก็ดูได้ สนพ. จะให้ user name และ password หรือไม่ก็ set IP add - IP range

28 2. Free back issues เข้าไปอ่านได้ฟรี และ เป็นฉบับล่วงเวลา วารสารของหน่วยงาน - หน่วยราชการ ไม่หวังผล กำไร สมาคมวิชาการ, วิชาชีพ เดี๋ยวนี้ ว. ทาง สาธารณสุข การแพทย์ เยอะมากที่ ให้ Free www.high wire.org

29 3. Free Trial Period ให้ ทดลองใช้ Free เป็น ช่วงเวลา 1 เดือน ; 3 เดือน ; 6 เดือน ต้องมี user name P/W www.proquest.com www.sciencedirect.com

30 มีบริษัทค้าข้อมูล ทำ หน้าที่รวบรวม ดรรชนีวารสาร มาทำ ระบบสืบค้น แล้วขอซื้อ ลิขสิทธิ์มาจาก สำนักพิมพ์ ค้นแล้วได้ดู อ่าน - print full paper ด้วย

31 4. Free Site ด้าน การแพทย์ www.freemedicaljour nals.com

32 5. Online Subscription บอกรับแบบ Online ค่าบอกรับถูก - แพง ขึ้นอยู่กับจำนวน Terminal ที่จะเข้าใช้ ราคา Single User ราคา Multi User แตกต่าง กัน

33 3. ฐานข้อมูล ออนไลน์ ProQuest Direct - สำหรับทดลองใช้ เข้าไปที่ www.proquest.com

34

35

36

37

38

39

40

41 การค้นหา ข้อมูล บน อินเทอร์เน็ต

42 * * เราต้องรู้ Internet address หรือรู้ URL นกพิราบขาว เช่น ต้องการค้นเรื่อง นกพิราบขาว เราก็ต้องไปที่ www.fly.to/whitep igeon

43 * แต่ถ้าเราไม่รู้ Internet address เราก็ต้องรู้จัก เครื่องมือค้นหา ข้อมูลใน อินเทอร์เน็ต ที่เราเรียกว่า Search Engine

44 Search Engine Search Engine ที่โด่งดัง มากสมัยหนึ่ง คือ www.yahoo.com โด่งดังรองๆ ลงมา คือ Alta Vista Infoseek (Go.com) Excite มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เป็นหมวดหมู่

45 ต่อมา Yahoo ได้พัฒนา ตัวเองให้เป็น Portal site = ที่รวมของ website ดีๆ เชื่อถือได้ แบ่งเป็น 14 กลุ่ม

46 แหล่งรวมเว็บไซด์ เกี่ยวกับประเทศไทย www.108-1009.com www.chai-yo.com www.thaiall.com www.siamguru.com

47 ตัวอย่างวิธีใช้ e- journals และ ฐานข้อมูลสิทธิบัตร นานาชาติ และเทคนิคการสืบค้น แบบบูลีน


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy ครั้งที่ 9 สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์, e-journals และ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : เพื่อให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google