งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการออกแบบฐานข้อมูลนั้น จะต้องรู้ว่าข้อมูลที่จะนำมาเก็บ ฐานข้อมูลระกอบไปด้วยอะไรบ้าง และ มีการจัดเก็บในรูปแบบใด แล้วจึงค่อย เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลซึ่งขั้นตอนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการออกแบบฐานข้อมูลนั้น จะต้องรู้ว่าข้อมูลที่จะนำมาเก็บ ฐานข้อมูลระกอบไปด้วยอะไรบ้าง และ มีการจัดเก็บในรูปแบบใด แล้วจึงค่อย เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลซึ่งขั้นตอนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักการออกแบบฐานข้อมูลนั้น จะต้องรู้ว่าข้อมูลที่จะนำมาเก็บ ฐานข้อมูลระกอบไปด้วยอะไรบ้าง และ มีการจัดเก็บในรูปแบบใด แล้วจึงค่อย เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลซึ่งขั้นตอนใน การออกแบบฐานข้อมูลนั้นมีอยู่ด้วยกัน 11 ขั้นตอน ดังนี้

3 1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้าง ระบบฐานข้อมูล ว่าต้องการใช้ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร 2. กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้าง ฐานข้อมูลว่าต้องการใช้ทำเพื่ออะไร และต้องการอะไรบ้างจากระบบนี้ เช่น รายงานสรุปต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง ระบุให้ชัดเจน

4 3. สอบถามความต้องการของผู้ใช้ว่า จะต้องป้อนข้อมูลใดบ้างเข้าสู่ระบบ และผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากระบบว่า ต้องการอะไรบ้าง สิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ จำเป็น และสิ่งใดสามารถช่วยให้ ระบบมีประสิทธิภาพการทำงานสูง ยิ่งขึ้น 4. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น ทั้งหมด

5 5. จัดกลุ่มข้อมูลที่ต้องการเก็บใน ระบบฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ ของตาราง ( Table ) โดยพิจารณาจาก ความสัมพันธ์ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน หรือไม่ 6. วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตาราง เพื่อ กำหนดเขตข้อมูลหรือฟิลด์ข้อมูล ให้ครบถ้วน

6 7. พิจารณาเขตข้อมูลหลักหรือฟิลด์ หลัก ( Primary Key ) ของแต่ละตาราง 8. วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลที่ได้ตาม หลักการ Normalization เพื่อให้ได้ ตารางข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ ซับซ้อนและถูกต้อง

7 9. กำหนดชนิดข้อมูล ( Data Type ) ที่ ต้องการจัดเก็บว่าอยู่ในรูปแบบใด 10. กำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลใน ฐานข้อมูล ( Relationship ) 11. ออกแบบหน้าจอการใช้งาน

8 กฎการ Normalization เป็นกฎที่ใช้ใน การออกแบบตาราง เพื่อลดความ ซ้ำซ้อน แก้ไขตารางได้ง่าย และถ้า เปลี่ยนแปลงข้อมูล จะมีผลกระทบต่อ ข้อมูลอื่นน้อยที่สุด โดยทั่วไปแล้วเรา ใช้กฎ Normalization เพียง 3 ข้อก็เพียงพอ ในการออกแบบตารางโดยทั่วไปแล้ว จากรายละเอียดทั้งหมด 4 ข้อดังนี้

9 1. กฎข้อที่ 1 ( First Normal Form ) กล่าวว่า จะต้องไม่มีเซลล์ใดในตารางที่มีค่า เกิน 1 ค่า ดังนั้นเราสามารถทำให้ ตารางผ่านกฎข้อที่ 1 ได้ด้วยการ แยกเซลล์ที่มีค่าเกินหนึ่งออกเป็นเร คอร์ดใหม่ ตัวอย่าง

10 รหัส นักศึกษา ชื่อนามสกุลรหัสวิชาที่ ลงทะเบียน 001 สมชายสมใจนึก ธีรชายบุญมาศ

11 รหัส นักศึกษา ชื่อนามสกุลรหัสวิชาที่ ลงทะเบียน 001 สมชายสมใจนึก สมชายสมใจนึก สมชายสมใจนึก ธีรชายบุญมาศ ธีรชายบุญมาศ

12 2. กฎข้อที่ 2 ( Second Normal Form ) กล่าวว่า ตารางที่ผ่านกฎข้อที่ 2 จะต้องไม่มี แอตทริบิวต์ ( Attribute ) หรือฟิลด์ที่ ไม่ใช่คีย์หลักไปผสมหรือปนอยู่กับ ส่วนใดส่วนหนึ่งของคีย์หลัก จะต้องมีเฉพาะคีย์หลักเต็มๆ เท่านั้น ซึ่งจะผ่านกฎข้อนี้ จะต้อง แยกฟิลด์เฉพาะออกมาสร้างตาราง ใหม่ แล้วใช้ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง ต่อกลุ่ม ตัวอย่าง

13 รหัส การ สั่งซื้อ รหัส ลูกค้า วันที่ สั่ง สินค้า วันที่ ส่ง สินค้า รหัสสิ นค้า จำนวน สินค้า ที่ สั่งซื้อ ส่วนล ด (%) /10/ 94 28/10/ % /10/ 94 28/10/ % /10/ 94 28/10/ % /10/ 94 27/10/ % /10/ 94 27/10/ % /10/ 94 3/11/ % /10/ 94 3/11/ % /10/ 94 3/11/ %

14 รหัสการ สั่งซื้อ รหัส ลูกค้า วันที่สั่งสินค้าวันที่ส่งสินค้า /10/9428/10/ /10/9427/10/ /10/943/11/94 รหัสการ สั่งซื้อ รหัสสิน ค้า จำนวนสินค้าที่ สั่งซื้อ ส่วนลด (%) % % % % % % % %

15 3. กฎข้อที่ 3 ( Third Normal Form ) กล่าวว่า ตารางที่ผ่านกฎข้อที่ 3 จะต้องไม่มี แอตทริบิวต์ใดที่เกิดขึ้นกับแอตทริ บิวต์อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก การแก้ไข ให้ผ่านกฎข้อนี้ ทำได้โดยการแยก ตารางออกมาสร้างตารางใหม่ ตัวอย่าง

16 รหัส ชนิด สินค้า ชื่อ ชนิด สินค้า รหัสสิ นค้า ชื่อสินค้าราคา ต่อ หน่ว ย จำนวน ในคลัง 01 หนังสือ 005 คู่มือสำหรับผู้นำในยุค หนังสือ 0100 พูดอย่างมีวาทะ CD- ROM 0125SALES MANAGER FACTOMATIC CD- ROM 0051SECRETS OF STARGATE CD- ROM 0010US ATLAS Hardw are 0007VIDEOCONVERENCING CARD-FLY VIDEO Hardw are 0008 ชุดกล้องถ่ายวีดีโอ Panasonic Mode VHS Multim edia 0023JAPANESE 1, LIYC Multim edia 0055JAPANESE 2, LIYC

17 รหัส ชนิด สินค้า ชื่อชนิด สินค้า 01 หนังสือ 02CD-Rom 03Hardwa re 04Multime dia รหัส ชนิด สินค้า รหัส สินค้ า ชื่อสินค้าราค าต่อ หน่ว ย จำน วน ใน คลัง คู่มือสำหรับผู้นำใน ยุค พูดอย่างมีวาทะ SALES MANAGER FACTOMATIC SECRETS OF STARGATE US ATLAS VIDEOCONVERE NCING CARD- FLY VIDEO ชุดกล้องถ่ายวีดีโอ Panasonic Mode VHS JAPANESE 1, LIYC JAPANESE 2, LIYC

18 4. กฎข้อที่ 4 ( Fourth Normal Form ) กล่าวว่า ตารางที่ผ่านกฎข้อที่ 4 จะต้องไม่มี การขึ้นต่อกันแบบเชิงกลุ่ม ( Multivalued Dependency ) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ ( Many – to - Many ) ภายในตารางเดียวกัน

19 โดยทั่วไปแล้ว การ Normalization นั้น เราใช้ถึงกฎข้อที่ 3 ก็เพียงพอแล้ว เนื่องจากมีตารางน้อยมากที่จะต้องใช้ กฎข้อที่ 4 สรุปตารางที่ออกแบบได้ทั้งหมด ในหัวข้อนี้ เราจะสรุปตารางที่ ออกแบบเสร็จแล้ว โดยการ Normalization ที่ผ่านมาเราสามารถสรุปตารางที่ ออกแบบได้ดังรูปต่อไปนี้

20


ดาวน์โหลด ppt หลักการออกแบบฐานข้อมูลนั้น จะต้องรู้ว่าข้อมูลที่จะนำมาเก็บ ฐานข้อมูลระกอบไปด้วยอะไรบ้าง และ มีการจัดเก็บในรูปแบบใด แล้วจึงค่อย เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลซึ่งขั้นตอนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google