งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 1 กระบวนการเขียน โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 1 กระบวนการเขียน โปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 1 กระบวนการเขียน โปรแกรม

2 โปรแกรม (Program)  ความหมายคือ กลุ่มคำสั่ง หรือลำดับคำสั่ง ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความ ต้องการ  Programmer : ผู้ที่ทำหน้าที่ในการ กำหนดคำสั่ง  System Analyst : ผู้ที่ทำหน้าที่ในการ วิเคราะห์ออกแบบระบบ  User : ผู้ใช้งานระบบ

3 กระบวนการเขียนโปรแกรม  การกำหนดปัญหา : Problem definition  การสร้างอัลกอริธึมและรหัสเทียม : Algorithm and Pseudocode  การสร้างผังงานโปรแกรม : Program Flowchart  การเขียนโปรแกรม : Source Coding  การทดสอบและแก้ไข : Testing and Debugging  การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม : Document

4 กระบวนการเขียนโปรแกรม กำหนดปัญหา การสร้างอัลกอริธึมและรหัสเทียม การสร้างผังงาน การเขียนโปรแกรม การทดสอบและแก้ไข ทำเอกสาร ประกอบ

5 กำหนดปัญหา  หาความต้องการของโจทย์ เช่น ผลลัพท์ที่ ต้องการ ข้อมูลที่ต้องใช้ในการประมวลผล วิธีการที่ต้องทำ

6 สร้างอัลกอริธึม  ลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มจะได้ผลลัพท์ที่ต้องการ โดยควร คำนึงว่า  คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งทีละ คำสั่งตามลำดับ  คอมพิวเตอร์จะเปรียบเทียบค่าได้ทีละ 2 ค่า  อัลกอริธึมที่ดี  ใช้ข้อความสั้น  ได้ใจความ  ใช้ภาษาเข้าใจง่าย  มี 1 คำสั่งต่อ 1 ขั้นตอน  ใช้ภาษาที่ตีความได้ความหมายเดียว  สามารถนำไปเขียน Pseudocode ได้

7 Pseudocode  ลำดับขั้นตอนที่เขียนย่อๆ ด้วยคำ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาคอมพิวเตอร์ โดย ไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ตามหลักไวยกรณ์ ของภาษานั้น

8 การสร้างผังงานโปรแกรม  นำอัลกอริธึมหรือรหัส เทียมมาเขียนใหม่ โดย ใช้สัญลักษณ์สากล  ผังงานจะบอกลำดับ การทำงานและการ เชื่อมโยงคำสั่ง

9 การเขียนโปรแกรม  นำผังงานที่เขียน (flow chart) มาเขียนด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง  เขียนโดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักไว ยกรณ์ของภาษา  ภาษาที่เขียนเราเรียกว่า Source Code ซึ่ง เมื่อทำการแปลแล้วจะได้ Object Code Source CodeObject CodeTranslation

10 การทดสอบและแก้ไข  ทดสอบการทำงานของโปรแกรมด้วยข้อมูล ตัวอย่าง  เก็บรวบรวมข้อผิดพลาด เพื่อนำไปแก้ไข จนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง 100%

11 จัดทำเอกสาร  ประกอบด้วย  วัตถุประสงค์ของโปรแกรม  การแก้ปัญหาของโปรแกรม  ข้อมูลที่ต้องนำเข้า  รูปแบบผลลัพท์ที่แสดงผล  การเขียนอาจแทรกไว้ในตัวโปรแกรมด้วย

12 องค์ประกอบของงาน  Input : การรับข้อมูลเข้า เพื่อนำไป ประมวลผลต่อ  Decision : การตัดสินใจเลือกกระทำอย่าง ใดอย่างหนึ่ง จากเงื่อนไขที่มีอยู่  Process : ขั้นตอนในการประมวลผล หรือ การกระทำต่อข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบที่ ต้องการ อันหมายถึง + - * / เป็นต้น  Output : คือขั้นตอนในการแสดงผลลัพท์ การกำหนดรูปแบบผลลัพท์ซึ่งอาจเป็น จอภาพ หรือ เครื่องพิมพ์

13 ลักษณะองค์ประกอบของงาน  บางงาน อาจมีไม่ครบทุกองค์ประกอบก็ได้ เช่นอาจมีแค่ input - process - output เป็นต้น  งานไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับแบบเดิมทุก ครั้งไป การทำงานจริงอาจเริ่มที่ output ก่อนก็ได้แล้วค่อย input ก็ได้

14 Quiz ??


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 1 กระบวนการเขียน โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google