งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 4: คำสั่ง if - else อ. ณัฐพงศ์ พยัฆคิน. โครงสร้างแบบทางเลือก if Computer Programming Design โครงสร้างแบบทางเลือก if คือ โครงสร้างสำหรับ ใช้เลือกทำคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 4: คำสั่ง if - else อ. ณัฐพงศ์ พยัฆคิน. โครงสร้างแบบทางเลือก if Computer Programming Design โครงสร้างแบบทางเลือก if คือ โครงสร้างสำหรับ ใช้เลือกทำคำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 4: คำสั่ง if - else อ. ณัฐพงศ์ พยัฆคิน

2 โครงสร้างแบบทางเลือก if Computer Programming Design โครงสร้างแบบทางเลือก if คือ โครงสร้างสำหรับ ใช้เลือกทำคำสั่ง ( หรือกลุ่มคำสั่ง ) โดยอาศัยการ ตรวจสอบเงื่อนไข ซึ่งมี 3 รูปแบบคือ 1. หนึ่งทางเลือก (One Alternative) 2. สองทางเลือก (Two Alternative) 3. หลายทางเลือก (Multiple-Alternative) 2

3 โครงสร้างแบบทางเลือก if หนึ่งทางเลือก โครงสร้างแบบนี้ จะเลือกทำคำสั่ง ( หรือกลุ่มคำสั่ง ) ก็ต่อเมื่อ ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริง ตัวอย่าง Flowchart ของโครงสร้างแบบทางเลือก if หนึ่ง ทางเลือก 3

4 รูปแบบ ของโครงสร้างแบบทางเลือก if หนึ่งทางเลือก รูปแบบการทำ 1 คำสั่ง : if (condition) Statement T; รูปแบบการทำกลุ่มคำสั่ง : if (condition) { True task; } 4

5 ตัวอย่าง ของโครงสร้างแบบทางเลือก if หนึ่งทางเลือก ตัวอย่าง 1 : if (x > 0) total = total * x; ตัวอย่าง 2 : if (x>y) { temp=x; x=y; y=temp; } 5

6 โครงสร้างแบบทางเลือก if สอง ทางเลือก โครงสร้างแบบนี้มีสองทางเลือก กล่าวคือ เลือก ทำคำสั่ง ( หรือกลุ่มคำสั่ง ) เมื่อตรวจสอบ เงื่อนไขแล้วเป็นจริง หรือ ทำคำสั่ง ( หรือกลุ่ม คำสั่ง ) เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นเท็จ ตัวอย่าง Flowchart ของโครงสร้างแบบ ทางเลือก if สองทางเลือก 6

7 รูปแบบ ของโครงสร้างแบบทางเลือก if สองทางเลือก รูปแบบการทำ 1 คำสั่ง : if (condition) statement T ; else statement F ; รูปแบบการทำกลุ่มคำสั่ง : if (condition) { true task; } else { false task; } 7

8 อย่าลืม ! {…} If ( เงื่อนไข ) { // if clause } else { // else clause } int carDoors, driverAge; float premium, monthlyPayment; …… if ((carDoors == 4) && (driverAge > 24) { premium = 650.00; cout << “ LOW RISK “; } else { premium = 1200.00; cout << “ HIGH RISK “; } monthlyPayment = premium / 12.0 + 5.00; …………… 8

9 ไม่ต้องใส่ {…} (Omit Braces) เฉพาะกรณีเมื่อมี คำสั่งเดียว (single statement) เช่น if (lastInitial <= ‘K’) volume = 1; Else volume = 2; Cout << “Volume#” << volume << “ of NYC phone book”; 9

10 ตัวอย่างของโครงสร้างแบบทางเลือก if สองทางเลือก ตัวอย่าง 1 :if (x >= 0) cout << "positive\n”; else cout << “negative\n”; ตัวอย่าง 2 : if (x>y) { temp = x ; x=y ; y=temp ; } else {count=count + 1 ; cout << "smaller\n”; } 10

11 โครงสร้างแบบทางเลือก if หลาย ทางเลือก โครงสร้างแบบนี้มีหลายทางเลือก กล่าวคือ ในกรณีที่ตรวจสอบเงื่อนไขแล้ว ทำให้เกิดทางเลือกของการทำคำสั่ง มากกว่า 2 ทางเลือก สามารถใช้โครงสร้าง แบบทางเลือก if หลายทางเลือกโดยทำ การโปรแกรมให้อยู่ในรูป Multiple– Alternative 11

12 รูปแบบของโครงสร้างแบบทางเลือก if หลายทางเลือก รูปแบบ : if (condition 1) statement 1; else if (condition 2) statement 2; : else if (condition n) statement n; else statement; 12

13 ตัวอย่าง ของโครงสร้างแบบทางเลือก if หลายทางเลือก /*increment mum-pos, num_neg, or num_zero depending on x*/ if (x > 0) num_pos = num_pos + 1; else if (x < 0) num_neg = num_neg + 1; else num_zero = num_zero + 1; 13

14 Computer Programming Design 14


ดาวน์โหลด ppt Lab 4: คำสั่ง if - else อ. ณัฐพงศ์ พยัฆคิน. โครงสร้างแบบทางเลือก if Computer Programming Design โครงสร้างแบบทางเลือก if คือ โครงสร้างสำหรับ ใช้เลือกทำคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google