งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 7 Composition. ภาพรวมเนื้อหา หลักการ composition การประกาศและสร้าง attribute ที่เป็น object Method ที่รับพารามิเตอร์เป็น object Method ที่คืนค่าเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 7 Composition. ภาพรวมเนื้อหา หลักการ composition การประกาศและสร้าง attribute ที่เป็น object Method ที่รับพารามิเตอร์เป็น object Method ที่คืนค่าเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 7 Composition

2 ภาพรวมเนื้อหา หลักการ composition การประกาศและสร้าง attribute ที่เป็น object Method ที่รับพารามิเตอร์เป็น object Method ที่คืนค่าเป็น object

3 Composition ( การประกอบ ) เป็นการสร้างคลาสใหม่ที่มี attribute เป็น object จากคลาสอื่น เช่น คลาสรถยนต์ จะประกอบด้วยคลาส เครื่องยนต์ คลาสล้อ เป็นต้น Composition ไม่เหมือนกับ inheritance – คลาสเหล่านั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน ต่างก็เป็น อิสระจากกัน – แต่สามารถเรียกใช้ attribute หรือ method ของ คลาสที่มาประกอบกันได้ ( เสมือนว่ามันมี ความสัมพันธ์กัน )

4 ตัวอย่าง คลาสนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (class BuuStudent) อาจประกอบขึ้นมาจาก – คลาสข้อมูลส่วนตัว (class Personal) – คลาสคณะ (class Faculty) class BuuStudent class Personal class Faculty class BuuStudent Class Personal Class Faculty

5 ตัวอย่าง การเขียนคลาสรถยนต์ ที่ประกอบขึ้นมาจาก คลาสอื่นๆ

6 ข้อดีของ composition ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ เพราะ คลาสที่เคยสร้างไว้สามารถถูกนำไปใช้ใหม่ แต่ละคลาสที่มาประกอบรวมกันเกิดเป็นคลาส ใหม่ จะมีการทำงานที่เป็นอิสระ แยกจากกัน ไม่ ขึ้นกับ object ของคลาสอื่นๆ การพัฒนาโปรแกรมมีความยืดหยุ่น เช่น คลาส รถยนต์สามารถเปลี่ยน object ของล้อ ตามยี่ห้อ รถยนต์ที่แตกต่างกันได้ โปรแกรมมีการทำงานที่แบ่งเป็นส่วนย่อย ทำให้ สามารถแก้ไขปรับปรุงในแต่ละส่วนย่อย โดยไม่ ส่งผลต่อการทำงานในส่วนอื่นๆ

7 ตัวอย่างการเขียนคลาสแบบ composition คลาส ข้อมูลส่วนตัว (PersonalInfo) ประกอบขึ้นมาจาก คลาส Person ซึ่งจะเก็บข้อมูล ชื่อ นามสกุล คลาส Date ซึ่งจะเก็บข้อมูล วัน เดือน ปี

8 คลาส Person Person -firstName : String -lastName : String +Person() +Person(firstName, lastName) +getName():String +getLastName() : String +setName(firstName, lastName) +print()

9 คลาส Date Date -dDay : int -dMonth : int -dYear : int +Date() +Date(dDay, dMonth,dYear) +getDay(): int +getMonth(): int +getYear() : int +setDate(dDay, dMonth, dYear) +print()

10 Implement class Person public class Person { private String firstName; private String lastName; public Person() { firstName =""; lastName =""; } public Person(String firstName, String lastName) { this.firstName = firstName; this.lastName = lastName; } public String getLastName() { return lastName; }

11 Implement class Person public String getFirstName() { return firstName; } public void setName(String firstName, String lastName) { this.firstName = firstName; this.lastName = lastName; } public void print(){ System.out.println(firstName + “ ” + lastName); }

12 Implement class Date public class Date { private int dMonth; private int dDay; private int dYear; public Date() { dMonth = 1; dDay = 1; dYear = 1900; } public Date(int dMonth, int dDay, int dYear) { this.dMonth = dMonth; this.dDay = dDay; this.dYear = dYear; }

13 Implement class Date public int getdYear() { return dYear; }public int getdMonth() { return dMonth; } public int getdDay() { return dDay; } public void setDate(int dDay, int dMonth, int dYear) { this.dDay = dDay; this.dMonth = dMonth; this.dYear = dYear; } public void print(){ System.out.println(dMonth + "-"+dDay+"-"+dYear); }

14 Implement class PersonalInfo อย่างไร จะประกาศ attribute นี้อย่างไรดี

15 การประกาศและสร้าง attribute ที่เป็น object รูปแบบการประกาศ attribute [modifier] type ชื่อ attribute ; [int, double, boolean, char, String] ไม่แปลกอะไร ถ้า type ของ attribute จะมี ชนิดเป็นคลาส public Data d; // attribute ชื่อ d มีชนิด เป็นคลาส Data ( ใน code เราต้องมีการสร้าง คลาส Data เอาไว้ )

16 การประกาศและสร้าง attribute ที่เป็น object public Data d; // เป็นแค่การประกาศตัวแปร ยัง ไม่มี object เกิดขึ้น แสดงว่ายังใช้งานไม่ได้ จะใช้งานได้เราต้องสร้าง object ขึ้นมา – ทำไปพร้อมกันในบรรทัดเดียวเลย public Data d = new Data(); – ทำทีหลังใน constructor public class Box { public Data d; public Box() { d = new Data(); }

17 ตัวอย่าง public class Box { public double v; public Data d = new Data(); public Box(){ } public Box(double v, Data d){ this.v = v; this.d = d; } public void show(){ System.out.println("v : "+v); System.out.println("d.x "+d.x); } public class Data { public int x ; } public class Data { public int x ; } ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นแม่ลูกกัน แต่เรียกใช้ attribute ของคลาส Data ได้ ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นแม่ลูกกัน แต่เรียกใช้ attribute ของคลาส Data ได้

18 Method ที่รับพารามิเตอร์เป็น object ในการเขียนโปรแกรมบางครั้ง พารามิเตอร์ของ method อาจจะไม่ต้องการแค่ข้อมูลธรรมดา – แต่ต้องการข้อมูลของทั้ง object เพื่อมาดำเนินการ อะไรบางอย่าง หากเรามองว่า class ที่เราสร้างขึ้นเปรียบเสมือน เป็นชนิดของตัวแปรแบบใหม่ นอกเหนือจาก ชนิดข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ในภาษาจาวา เราจะสามารถดำเนินการรับค่า หรือ คืนค่าข้อมูล ที่เป็น object ได้เหมือนกับข้อมูลปกติที่เคยทำ มา

19 ตัวอย่าง public class Data { public int x; public boolean isEq1(int n){ // รับค่าเพียงแค่ค่า เดียว return x == n; } public boolean isEq2(Data d) { return x == d.x; } รับทั้งก้อน object เข้ามา ( ได้ทั้ง attribute และ method ของ object d) รับทั้งก้อน object เข้ามา ( ได้ทั้ง attribute และ method ของ object d)

20 Method ที่คืนค่าเป็น object public class Data { public int x; public int getX(){ return x; } public Data getData(){ Data d = new Data(2); return d; } คืนค่าข้อมูลในรูปแบบ object เปรียบเหมือนเป็นการคืนข้อมูลออกไปทั้งก้อน ผู้รับสามารถใช้ได้ทั้ง attribute และ method ของตัวแปรอ้างอิง d

21 Implement class PersonalInfo public class PersonalInfo { Person name = new Person(); Date bDay = new Date(); int personID; public PersonalInfo() { } public PersonalInfo(String first,String last, int dDay, int dMonth, int dYear, int personID) { } public void setPersonalInfo(String first,String last, int dDay, int dMonth, int dYear, int personID) { } public void print(){ System.out.println ("Name: "+name.toString()); System.out.println ("Date of birth: "+bDay.toString()); System.out.println ("Personal ID: "+personID); } สร้าง object ของคลาส Person และ คลาส Date จะทำให้เราสามารถเรียกใช้งาน attribute และ method ต่างๆ ได้ สร้าง object ของคลาส Person และ คลาส Date จะทำให้เราสามารถเรียกใช้งาน attribute และ method ต่างๆ ได้ เราสามารถเรียกใช้งาน attribute และ method ต่างๆ ของคลาส Person และ Date ได้ ผ่านทาง object ที่สร้าง เราสามารถเรียกใช้งาน attribute และ method ต่างๆ ของคลาส Person และ Date ได้ ผ่านทาง object ที่สร้าง

22 Implement class Test public class Test { public static void main(String[] args) { PersonalInfo pi = new PersonalInfo("Somchai","Rakchat",10,12,1977,9999); pi.print(); } ผลลัพธ์ของโปรแกรม

23 สรุป Composition คือ การสร้างคลาสใหม่ที่ประกอบ ขึ้นจากคลาสที่เราเคยสร้างไว้ – เคยสร้างคลาส Person และ คลาส Date ไว้ – เมื่อจะสร้างคลาส PersonalInfo ก็สร้างโดยให้ ประกอบขึ้นมาจากสองคลาสนี้ Attribute ของคลาส PersonalInfo คือ object ของคลาสที่จะนำมาประกอบรวมกันเกิดเป็น คลาสนี้ขึ้น –Person name = new Person(); –Date bDay = new Date();

24 สรุป การเรียกใช้งาน attribute ที่ประกาศเป็น object ( ถ้าตัวแปรของคลาสเป็น public ก็ใช้ได้เลย ถ้าเป็น private ต้องทำ ผ่าน getter/ setter method) ดังตัวอย่าง – name.setFirstName(first); – name.setLastName(last); – bDay.setdDay(dDay); – bDay.setdMonth(dMonth); – bDay.setdYear(dYear); ใช้งาน attribute ของคลาส Person ผ่าน object name ใช้งาน attribute ของคลาส Date ผ่าน object bDay

25 สรุป การเรียกใช้งาน method ของ attribute ที่ ประกาศเป็น object ( ตัวอย่างการเรียกใช้ method ของคลาส Person และ คลาส Date) – System.out.println ("Name: "+name.print()); – System.out.println ("Date of birth: "+bDay.print());

26 สรุป นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้มาจากคลาสที่นำมา ประกอบกัน คลาสใหม่ก็สามารถมีข้อมูลเพิ่มเติม ของตนเอง ได้ เช่น int personID; // เป็นตัวแปรของคลาส PersonalInfo เอง ในทำนองเดียวกัน คลาสใหม่จะมี method ของ ตนเอง เพิ่มเติมกี่ method ก็ได้

27 กิจกรรมส่งท้าย พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม public class Test { public static void main(String[] args) { PersonalInfo pi = new PersonalInfo("Somchai","Rakchat",10,12,1977,9999); pi.print(); } 1. จาก object pi ที่ method main ถ้าเราต้องการเปลี่ยน วันเดือนปีเกิดเป็น 09-04-1900 จะต้องเขียนคำสั่ง อย่างไร 2. จาก object pi ที่ method main ถ้าเราต้องการเปลี่ยน ID ของพนักงานเป็น 1234 จะทำได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 7 Composition. ภาพรวมเนื้อหา หลักการ composition การประกาศและสร้าง attribute ที่เป็น object Method ที่รับพารามิเตอร์เป็น object Method ที่คืนค่าเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google