งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ASP [# 2] การเขียนโปรแกรม ASP การประกาศตัวแปร. 2 การเรียกใช้งานหลังจากการเซ็ต ค่า Web Server เสร็จ ชื่อเครื่อง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ASP [# 2] การเขียนโปรแกรม ASP การประกาศตัวแปร. 2 การเรียกใช้งานหลังจากการเซ็ต ค่า Web Server เสร็จ ชื่อเครื่อง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ASP [# 2] การเขียนโปรแกรม ASP การประกาศตัวแปร

2 2 การเรียกใช้งานหลังจากการเซ็ต ค่า Web Server เสร็จ http://localhost http://( ชื่อเครื่อง ) http://127.0.0.1/

3 3 การเขียน ASP script จะขึ้นต้นหรือเปิดด้วย tag  โดยใช้เครื่องหมาย ยกตัวอย่างการเขียน ASP script เช่นหาก เราต้องการแสดงวัน - เวลาปัจจุบัน ก็จะใช้ ฟังก์ชัน now ก็จะเขียนดังนี้  วัน - เวลา ขณะนี้คือ  วัน - เวลา ขณะนี้คือ 31/03/2547 13:47:20

4 4 การแทรกคำอธิบายใน ASP จะ แทรกด้วยสัญลักษณ์ ' comment เช่น Test2.asp

5 5 การจะเขียน ASP script สิ่งที่ต้องศึกษารูปแบบคำสั่งของภาษาอื่น เพิ่มเติม  ภาษา VBScript  ภาษา JScript  ภาษา HTML วัน - เวลา ขณะนี้คือ

6 6 HTML กับ ASP Hello 1 2 3 4 5 Bye Hello " ) response.write( “1 ”) response.write( “2 ”) response.write( “3 ”) response.write( “4 ”) response.write( “5 ”) response.write( " Bye " ) %> HTML ASP

7 7 การเขียนเว็บด้วย ASP และ HTML ร่วมกัน Welcome to Hello ") next %> Bye Hello --------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 --------------------------------------------------- Bye

8 8 ชนิดของตัวแปร Empty ข้อมูลชนิดว่าง คือค่าเป็น 0 Null ข้อมูลว่างๆไม่มีค่าใด ๆ เลย Boolean เป็นข้อมูลทางตรรกะ คือ True กับ False Byte จำนวนเต็ม 0-255Integer จำนวน เต็ม -32,768 ถึง 32,767 Long จำนวนเต็ม -2,483,147,483 ถึง 2,174,483,647 Double ข้อมูลที่เป็นทศนิยม Date ใช้เก็บวันและเวลา String ใช้เก็บข้อความ Object ตัวแปร Object Error ชนิดของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างถึง คอนโทรลต่าง ๆ

9 9 การประกาศตัวแปร รูปแบบ  Dim เช่น Dim name หลักการตั้งชื่อตัวแปร 1. ต้องไม่ซ้ำกันในโปรแกรมเดียวกัน 2. ไม่ตรงกันคำสงวน 3. ความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักขระ 4. ต้องเริ่มต้นด้วย A-Z หรือ a-z

10 10 ชนิดของการประกาศตัวแปร 1. ประกาศโดยใช้ Dim  ตัวอย่าง Dim name,surname 2. ประกาศโดยไม่ใช้ Dim ตัวอย่าง  name=" นายวีระชัย นุกิจรัมย์ “  age=21

11 11 Constant ค่าคงที่ การประกาศค่าคงที่ เป็นการประกาศค่าที่จะ ใช้ตลอด Application  Const = ตัวอย่าง  Const CID= 123456789

12 12 การเปลี่ยนชนิดของข้อมูล FunctionType DataExampleResult CIntIntegerCInt ("1000.1000 ")1000 CLngLongCLng ("1000.1000 ")1000 CSngSingleCSng ("1000.1000 ")1000.10 CDblDoubleCDbl ("1000.1000 ")1000.1000 CBoolBooleanCBool ("1000=1000 ")True CByteByteCByte ("1000.1000 ")1000 CDateDateCDate ("24 December 70 ")12/24/70 CstrStringCstr ("1000.1000 ")"1000.1000 " ตัวอย่าง UTCC = "6923050.1121" UTCC = Cint(UTCC) Output 6923050

13 13 Operator ของ Asp Operator นั้นเป็นการกระทำบางอย่างกับ ข้อมูล และได้ผลลัพธ์ออกมา ซึ่ง Operator ของ Asp นั้นสามารถแบ่งออกเป็นประเภท ใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

14 14 Operator ในการทำงานงานทาง คณิตศาสตร์ Operator ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น การบวก, การลบ, การคูณ และการหาร เป็นต้น ซึ่งมีดังใน ตารางดังต่อไปนี้ การกระทำสัญลักษณ์ตัวอย่างผลลัพธ์ การบวก +1+23 การลบ -2-11 การคูณ *2*24 การหาร /7/23.5 การหารแบบ เต็มจำนวน \5\31 การหารแบบ เอาเศษ Mod10 Mod 31 การยกกำลัง ^2^416

15 15 Operator ในการทำงานทางตรรกะ Operator ทางตรรกะจะให้ผลลัพธ์เป็นค่า True และ False ซึ่งรายละเอียดในการ แสดงผลทางตรรกะในกรณีต่างๆ มีดังนี้  Operator And ABA and B True False TrueFalse สรุป ถ้าเป็น Operator And จะเป็น True กรณีเดียวคือ เมื่อทั้ง A และ B เป็น True

16 16 Operator ในการทำงานทางตรรกะ ( ต่อ..) Operator Or ABA or B True FalseTrue FalseTrue False สรุป ถ้าเป็น Operator Or จะเป็น False กรณีเดียวคือ เมื่อทั้ง A และ B เป็น False

17 17 Operator ในการทำงานทางตรรกะ ( ต่อ..) Operator Xor ABA Xor B True False TrueFalseTrue FalseTrue False สรุป ถ้าเป็น Operator Xor จะเป็น ผลที่ได้ออกมาเป็นดังนี้คือกรณีค่าของ A และ B ตรงกัน ผลจะออกมาเป็น False แต่ถ้าค่าของ A และ B ไม่ตรงกันผลออกมาจะเป็น True

18 18 Operator ในการทำงานทางตรรกะ ( ต่อ..) Operator Eqv ABA Eqv B True False TrueFalse True สรุป ถ้าเป็น Operator Eqv จะเป็น ผลที่ได้ออกมาจะตรงกันข้ามกับ Xor คือ กรณีค่าของ A และ B ตรงกัน ผลจะออกมาเป็น True แต่ถ้าค่าของ A และ B ไม่ตรงกันผลออกมาจะเป็น False

19 19 Operator ในการทำงานทางตรรกะ ( ต่อ..) Operator Imp ABA Imp B True False True False True สรุป Operator Imp จะมีค่าเหมือนกับคำว่า ถ้า.... แล้ว ซึ่งถ้าสังเกตตาราง เราสามรถสรุปได้ว่า กรณีที่ผลลัพธ์จะเป็น False นั่นคือ เมื่อ A = True และ B = False เท่านั้น

20 20 Operator ในการทำงานทางตรรกะ ( ต่อ..) Operator Not ANot A TrueFalse True สรุป Operator not จะเป็นการเปลี่ยนค่าที่มีอยู่ในเป็นตรงกันข้าม

21 21 Operator ในการทำงานเกี่ยวกับ ข้อมูลชนิด String Operator กลุ่มนี้ เป็น Operator ที่ใช้ในการ เชื่อมระหว่าง String กับ String เข้าด้วยกัน หรือ ระหว่าง String กับ Numueric ซึ่งมีดังนี้ + = ใช้เชื่อม String กับ String & = ใช้เชื่อม String กับ Numeric หรือ String ก็ได้เช่นกัน

22 22 ตัวอย่าง "ASP" + "Chapter.com"  ผลที่ได้ ASP Chapter.com อีกสักตัวอย่าง X = "Hello" Y = 5 Z = "Times" W = X&Y&Z  ผลลัพธ์ที่ได้ Hello 5 times

23 23 Operator ในการเปรียบเทียบ สัญลักษณ์ความหมายรูปแบบการใช้งาน = เท่ากับ A = B <> ไม่เท่ากับ A <> B < น้อยกว่า A < B > มากกว่า A> B <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ A<= B >= มากกว่าหรือเท่ากับ A>=B

24 24 การประกาศตัวแปร Array Dim A(5) ' ประกาศตัวแปร Array A(0),A(1),A(2),A(3),A(4),A(5) การกำหนดค่าให้กับ Array A(0)=4 A(1)=9 A(2)=5 A(3)=6 A(4)=3 A(5)=1 การประกาศตัวแปร Array หลายมิติ Dim B(2,5) 'Array 2 มิติ Dim C(2,4,8) 'Array 3 มิติ

25 25 Sample Out Put A B C D

26 26 Sample Out Put 111 222 333 444 555

27 27 ตัวอย่างการใช้ Array เพื่อ ตรวจสอบคำหยาบ <% msg=" ช้างน้ำ หมู่ป่า " ' สร้างตัวแปรที่รับข้อมูลเข้ามา badtext = array(" ช้างน้ำ "," หมูป่า "," เก้ง "," กระทิง "," ไก่ ") ' ประกาศตัวแปร badtext เป็นอาร์เรย์ที่มีคำหยาบอยู่ภายใน b = 0 For a = 0 to Ubound(badtext) if InStr(msg, badtext(a)) <> 0 then %> ' เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรกับข้อมูลอาร์เรย์ พบคำหยาบคำว่า " " %> คุณเป็น คนน่ารักมาก ไม่มีคำหยาบเลย


ดาวน์โหลด ppt 1 ASP [# 2] การเขียนโปรแกรม ASP การประกาศตัวแปร. 2 การเรียกใช้งานหลังจากการเซ็ต ค่า Web Server เสร็จ ชื่อเครื่อง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google