งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MATHTEMATIC S M.4 Teacher SE T Kru Mr.Chaweng Chitprasan This is the first time.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MATHTEMATIC S M.4 Teacher SE T Kru Mr.Chaweng Chitprasan This is the first time."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MATHTEMATIC S M.4 Teacher SE T Kru Mr.Chaweng Chitprasan This is the first time

2 1. Starting the Lesson: (Warm-up) - Good morning / - How are you? …………………………………………… -This is the first time we have mathematics teaching-learning with English. Don’t worry, I will speak slowly. As you know I’m not English teacher. So my English usage is not so well. I think we should to practice English together in mathematics. Pay attention,OK? Is everyone ready?

3 SETS Learning Objective IN this topic, we will learn to: * Use set language and notation * Represent sets * Draw a venn diagram * Understand the meaning of different types of sets

4 Consept Set notation Represent set Roster or Tabular Form Set Builder Form How to draw a venn diagram How to draw a venn diagram

5 Different type of set Finite set InFinite set Equal set Emply set Subset Power set Union set Intersection of set Complement of a set

6 Symbol of set notation

7 Key Words Element Universal Set Infinite Set Set Builder Form Power Set Set Notation Intersection Equal Set Members Intersection of Set

8 Key Words Venn Diagram Null Set Empty Set Roster or Tabular Form Proper Subset Union Set Finite Set Subset

9 ประวัติย่อของวิชาเซตประวัติย่อของวิชาเซต ในทางคณิตศาสตร์ จะถือว่า “ เซต ” เป็น “ มูลฐาน ” (fundamental) ทั้งนี้เพราะว่าทฤษฎีบทต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์ ล้วนมีเซตเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นพื้นฐานแทบทั้งสิ้น ในทางคณิตศาสตร์ จะถือว่า “ เซต ” เป็น “ มูลฐาน ” (fundamental) ทั้งนี้เพราะว่าทฤษฎีบทต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์ ล้วนมีเซตเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นพื้นฐานแทบทั้งสิ้น

10 เซตเริ่มมีที่มามาจากนัก คณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อ เก อร์ก คันทอร์ (Georg antor) ค. ศ. 1845 - 1918 เป็นผู้ริเริ่มใช้ คำว่าเซต ต่อจากนั้นนัก คณิตศาสตร์จึงใช้คำนี้อย่าง แพร่หลาย เซตเริ่มมีที่มามาจากนัก คณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อ เก อร์ก คันทอร์ (Georg antor) ค. ศ. 1845 - 1918 เป็นผู้ริเริ่มใช้ คำว่าเซต ต่อจากนั้นนัก คณิตศาสตร์จึงใช้คำนี้อย่าง แพร่หลาย

11 The meaning of sets “ เซต ” เป็นคำ “ อนิยาม ” (undefined term) หมายถึง คำที่ต้องยอมรับกันในเบื้องต้นว่า ไม่สามารถให้ความหมายที่รัดกุมได้ Cantor เคยอธิบายอย่างง่าย ๆ เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นว่า “ เซต ” คือ กลุ่มของสิ่งของหรือจินตนาการ ซึ่งมี สมบัติบางประการคล้ายกัน และสิ่งของ ดังกล่าวนั้นเรียกว่า สมาชิกของเซต Cantor เคยอธิบายอย่างง่าย ๆ เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นว่า “ เซต ” คือ กลุ่มของสิ่งของหรือจินตนาการ ซึ่งมี สมบัติบางประการคล้ายกัน และสิ่งของ ดังกล่าวนั้นเรียกว่า สมาชิกของเซต

12 A set is a collection of things The things in The set are called an (Elements / Members) A set is a collection of things The things in The set are called an (Elements / Members) สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในเซต ต้องเป็นสิ่งที่สามารถ ระบุได้อย่างแจ่มชัด (Well-Defined) เพื่อที่เราสามารถระบุได้ว่า สิ่งนั้นเป็นสมาชิก ในเซตหรือไม่ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในเซต ต้องเป็นสิ่งที่สามารถ ระบุได้อย่างแจ่มชัด (Well-Defined) เพื่อที่เราสามารถระบุได้ว่า สิ่งนั้นเป็นสมาชิก ในเซตหรือไม่

13  The set of the days of the week can be written as:  {Monday,Tuesday, Wednesday,Thursday, Friday,Saturday,Sunday}  The set of the days of the week can be written as:  {Monday,Tuesday, Wednesday,Thursday, Friday,Saturday,Sunday} Example of set

14  The set of whole number less than 5  The set of Letters in the word “ MISSISSIPPI ”  The set of prime numbers smaller then 10 Example of set

15  เซตของพยัญชนะไทย  เซตของนักเรียนหญิงที่เรียนในโรงเรียน พานพิทยาคม  เซตของนักเรียนหญิงที่เรียนในโรงเรียน พานพิทยาคม  The set of natural number Example of set

16  เซตของคนเก่ง ?  เซตของคนสวย ?  เซตของจำนวนที่เป็นตัวประกอบของ 3  Set of even number  Set of odd number Example of set

17 Written of the set There are 2 ways to describe a set  1. (Tabular Form / Roaster Method) แบบแจกแจงสมาชิก แบบแจกแจงสมาชิก 1.tubular form เป็นการเขียนแจกแจงสมาชิก ทุกตัวลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกกาที่มีลักษณะ { } และใช้เครื่องหมายจุลภาค (, ) คั่นสมาชิกแต่ละตัว 1.tubular form เป็นการเขียนแจกแจงสมาชิก ทุกตัวลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกกาที่มีลักษณะ { } และใช้เครื่องหมายจุลภาค (, ) คั่นสมาชิกแต่ละตัว VCD-v1 write-set  2. Builder notation แบบบอกเงื่อนไข

18  The set of natural number less than 5 write as : {1, 2, 3, 4}  The set of natural number less than 5 write as : {1, 2, 3, 4} Exam ple

19  กำหนดให้ A แทนเซตของพยัญชนะ 3 ตัวแรก ในภาษาอังกฤษ A = {a, b, c} อ่านว่า A เป็นเซตที่มี a, b และ c เป็นสมาชิก  The set of even number write as : B = {2, 4, 6, 8, …}  The set of even number write as : B = {2, 4, 6, 8, …} Exam ple

20 “...” บอกว่า มีจำนวนอื่น ๆ อยู่ในเซตด้วย เช่น {january,february,..., December} We use capital letters, example A,B,C …to Name a set and small letters examples a,b,c,…. To represent the elements in a set We use capital letters, example A,B,C …to Name a set and small letters examples a,b,c,…. To represent the elements in a set {1,2,3,4,…}

21 Went a set has no elements or members It is called “the empty set” or null it is Represented by the symbol or { } Went a set has no elements or members It is called “the empty set” or null it is Represented by the symbol or { } VCD-v2 Empty-set

22 1.Write the following in the set-tabular form 1) เซตของชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ “ จ ” 2)The set of vowels in the English alphabet 3) เซตของจำนวนเต็มบวกที่มีเลขสองหลัก 4)The set of positive even number lass than 10 5)The set of integer number greater than 100 Home work Page 6

23 Home work Page 6 6) The set of nagative integer greater than -100 7) { x/x is a integer greater than 3 and less than 10} 8) { x/x is a integer between 0 and 1} 9) The set of nagative integer greater than 5

24 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt MATHTEMATIC S M.4 Teacher SE T Kru Mr.Chaweng Chitprasan This is the first time.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google