งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click when ready  Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Reasoning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click when ready  Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Reasoning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click when ready  Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Reasoning

2 Starting the Lesson: (Warm-up)- Good morning students. - How are you today?S : ………………………………………. Starting the Lesson: (Warm-up)- Good morning students. - How are you today?S : ……………………………………….

3 1. โครงสร้างคณิตศาสตร์และ รูปแบบการให้เหตุผล คณิตศาสตร์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน คือ อนิยาม นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท 1. อนิยาม (Undefined Terms) หมายถึง คำหรือ ข้อความที่มีการตกลงกันว่าไม่ต้องให้ความหมาย หรือคำ จำกัดความ แต่เข้าใจตรงกันเป็นสากล 2, บทนิยาม (Defined Terms) หมายถึง คำหรือ ข้อความที่มีการให้ความหมายหรือคำจำกัดความไว้อย่าง ชัดเจน เพื่อทุกคนจะได้มีความเข้าใจตรงกัน คณิตศาสตร์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน คือ อนิยาม นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท 1. อนิยาม (Undefined Terms) หมายถึง คำหรือ ข้อความที่มีการตกลงกันว่าไม่ต้องให้ความหมาย หรือคำ จำกัดความ แต่เข้าใจตรงกันเป็นสากล 2, บทนิยาม (Defined Terms) หมายถึง คำหรือ ข้อความที่มีการให้ความหมายหรือคำจำกัดความไว้อย่าง ชัดเจน เพื่อทุกคนจะได้มีความเข้าใจตรงกัน

4 3. สัจพจน์ (Axiom/postulate) หมายถึงข้อความที่ตก ลงกันและยอมรับว่าเป็นจริง โดยไม่ต้องพิสูจน์ และนำไปอ้างเพื่อการพิสูจน์ ข้อความอื่นว่าเป็นความจริงได้ 4). ทฤษฏีบท (Theorem) หมายถึง ข้อความที่ยอมรับ ว่าเป็นจริงโดยที่ข้อความเหล่านี้ได้มีการพิสูจน์โดย อาศัยจากทฤษฏีบท นิยาม สัจพจน์ และ วิธีการอย่าง มีเหตุผล และข้อพิสูจน์นั้นเป็นการอ้างเหตุผลที่ สมเหตุสมผล 3. สัจพจน์ (Axiom/postulate) หมายถึงข้อความที่ตก ลงกันและยอมรับว่าเป็นจริง โดยไม่ต้องพิสูจน์ และนำไปอ้างเพื่อการพิสูจน์ ข้อความอื่นว่าเป็นความจริงได้ 4). ทฤษฏีบท (Theorem) หมายถึง ข้อความที่ยอมรับ ว่าเป็นจริงโดยที่ข้อความเหล่านี้ได้มีการพิสูจน์โดย อาศัยจากทฤษฏีบท นิยาม สัจพจน์ และ วิธีการอย่าง มีเหตุผล และข้อพิสูจน์นั้นเป็นการอ้างเหตุผลที่ สมเหตุสมผล

5 แผนภาพของความสัมพันธ์ทาง คณิตศาสตร์ อนิยาม นิยาม สมเหตุสมผ ล ทฤษฏี ข้อ พิสูจน์ ไม่ สมเหตุสมผล ไม่เป็น ทฤษฏี สัจพจน์

6 Reasoning Types of reasoning techniques 1.(Inductive Reasoning) 2. (Deductive Reasoning)

7 1. Inductive Reasoning การให้เหตุผลแบบอุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปผล ในการค้นหาความจริง จากการสังเกตหรือการ ทดลองหลาย ๆ ครั้งจากกรณีย่อย ๆ แล้วนำมาสรุป เป็นความรู้แบบทั่วไป

8 Example 1. (1) (1 x 9) + 2 = 11 (12 x 9) + 3 = 111 (123 x 9) + 4 = 1,111 (1,234x9) + 5 = 11,111

9 Example 2. Inductive Reasoning 1 = 1 1 + 2 = 3 1 + 2+ 3 = 6 1 + 2+ 3 + 4 = 10 1+2 +3+4 +5 = 15

10 Inductive Reasoning Example 3. 1 = 1 1 + 3 = 4 1 + 3 + 5 = 9 1 + 3 + 5 + 7 = 16

11 Inductive Reasoning Example 4. 1 + 10 = 11 1 + 10 + 100 = 111 1 + 10 + 100 + 1,000 = 1,111 1+10+100+1,000+10,000 = 11,111

12 Inductive Reasoning Example 5 11 x 11 = 121 111 x 111 = 12,321 1,111 x 1,111 = 1,234,321 11,111 x 11,111 = 123,454,321

13 Example 6 9 x 9 = 81 99 x 9 = 891 999 x 9 = 8,991 9,999x9 = 89,991

14 Homework Practice 2.1 Page… 33 2. พิจารณาผลคูณที่กำหนดให้ต่อไปนี้ มีข้อสังเกต เกี่ยวกับตัวคูณและผลคูณ และสามารถให้ข้อสรุปได้หรือไม่ 2. พิจารณาผลคูณที่กำหนดให้ต่อไปนี้ มีข้อสังเกต เกี่ยวกับตัวคูณและผลคูณ และสามารถให้ข้อสรุปได้หรือไม่ 1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 11 x 9 = 94 12 x 9 = 108 13 x 9 = 117 14 x 9 = 126 15 x 9 = 135 11 x 9 = 94 12 x 9 = 108 13 x 9 = 117 14 x 9 = 126 15 x 9 = 135

15 Homework Practice 2.1 Page… 33 1.Use the inductive reasoning to find the solution Of the following 1.Use the inductive reasoning to find the solution Of the following 1. 12,22,32,42,a 2. 12,10,8,6,a 3. 5,3,-1,-3, a 4. 1,-1,1,-1,,1,a 5. 1,4,9,16,25,a 6. -15,-5,15,a 7. 1,-1,-3,-5, a 8.-5,-3,-1,1, a 9. 1,6,11,16,25,a 10. 8,14,20,26, a

16 2. พิจารณาผลคูณที่กำหนดให้ต่อไปนี้ มี ข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวคูณและผลคูณ และสามารถ ให้ข้อสรุปได้หรือไม่ Practice 2.1 1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 11 x 9 = 99 12 x 9 = 108 13 x 9 = 117 14 x 9 = 126 15 x 9 = 135 11 x 9 = 99 12 x 9 = 108 13 x 9 = 117 14 x 9 = 126 15 x 9 = 135 Page… 33

17 Homework Practice 2.1 3. พิจารณาผลคูณของจำนวน ต่อไปนี้ 142,857 x 1 = 142,857 142,857 x 2 = 285,714 142,857 x 3 = 428,571 142,857 x 4 = 571,428 142,857 x 1 = 142,857 142,857 x 2 = 285,714 142,857 x 3 = 428,571 142,857 x 4 = 571,428 1. มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับตัวเลขที่แทน จำนวนที่เป็นผลคูณอย่างไร 2. ผลคูณของ 142,857 กับ 5 และ 6 มีรูปแบบเดี่ยวกับ ข้อสรุปข้างต้นหรือไม่ 2. ผลคูณของ 142,857 กับ 5 และ 6 มีรูปแบบเดี่ยวกับ ข้อสรุปข้างต้นหรือไม่ 3. ผลคูณที่ได้จากการคูณ 142,857 ด้วย 7 และ 8 โดยใช้ข้อสรุปข้างต้นเป็นจริงหรือไม่ Page… 33

18 Click when ready  Mr.kru Chweng Chitprasan

19 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt Click when ready  Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Reasoning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google