งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคอ้วนและการออกกำลังกาย Sitha Phongphibool, M.S., ES, H/FI ACSM Clinical Exercise Physiologist/Specialist.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคอ้วนและการออกกำลังกาย Sitha Phongphibool, M.S., ES, H/FI ACSM Clinical Exercise Physiologist/Specialist."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคอ้วนและการออกกำลังกาย Sitha Phongphibool, M.S., ES, H/FI ACSM Clinical Exercise Physiologist/Specialist

2 Human Evolution Why?

3 Obesogenic Environment  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรดอ้วน

4 ปัจจัยที่ทำให้เกิด ภาวะอ้วน สังคม Obese โรค พัธุกรรม กิจกรรมทางกาย อาหาร สิ่งแวดล้อม

5 พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรค

6 Defining terms  Overweight  Over fat  Obesity

7

8 โรคอ้วน (Obesity) ปัจจุบันคนอ้วนและคนที่น้ำหนักตัวเกินมีเพิ่มมากขึ้น ในปี 2008 ประชากรที่มีอายุมากกว่า 20 ปี จำนวน 1.4 ล้านคนทั่วโลกมีภาวะน้ำหนักตัวเกิน คาดว่าในปี ค.ศ. 2015 จะมีคนที่น้ำหนักตัวเกิน 2.3 พันล้านคน และเป็นโรคอ้วน 300 ล้านคน Obesity ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อ เสี่ยงต่อ โรค CAD 1-2 เท่า ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงกว่า คนที่ไม่อ้วน >36% สำหรับผู้ป่วยในและนอก >77% สำหรับค่ายา

9 Facts  ร้อยละ 70 ของผู้ที่เป็นโรคอ้วน เริ่มอ้วนเมื่ออายุมากกว่า 20 ปี  ร้อยละ 17 - ร้อยละ 19 ของเด็กที่อ้วนจะเป็นโรคอ้วนเมื่อบรรลุ นิติภาวะแล้ว  โดยเฉลี่ย น้ำหนักของตัวเราจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.7 กิโล เมื่อ อายุมากกว่า 25 ปี เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับ กิจกรรมทางกายและการบริโภค  น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 จากน้ำหนักที่ เหมาะสม จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค  โรคอ้วนจะส่งผลให้อายุสั้น

10

11

12 Risks  CAD  Diabetes  Hypertension  Stroke  Decline in Physical Health

13 Exercise สำคัญ อย่างไร  Health benefits  VO 2 max  Body fat  Blood sugar  Lipid  Blood pressure  Body weight  Other

14

15 Exercise & Body Weight  Weight maintenance  Weight reduction  Exercise favors weight maintenance  งานวิจัยของ Hagan เกี่ยวกับการลดน้ำหนักพบว่า  7.5 kg (diet + exercise)  5.9 kg (diet)  0.2 kg (exercise)

16 Change in Body Composition Body mass Diet only (kg) Diet & Ex (kg) -7.2-3.2 Fat mass -4.2-3.6 FFM-3.0-0.3 Water mass -1.9-0.4 Protein mass -1.10.0 Evans et. al. 1999.

17 Wing (2002) พบว่า การออกกำลังกายที่น้อย กว่า 6 เดือน  มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักน้อยมาก เมื่อเทียบกับการคุมอาหาร

18 Energy Expenditure 3 components :  BMR (60-70%)  Thermic effect of food (10%)  Physical activity (20-30%) ( สำคัญมาก )

19 Schoeller et. al. (1997) :  80 min of moderate or  35 min of vigorous จะช่วยให้น้ำหนักลดได้ดีในระยะยาว

20 Jakicic (1999) also showed that > 280 min/wk over 18 months greater weight maintenance. (~ 40 min/day)

21 What is the recommendation?  30 : 60  30 นาทีเป็นการเริ่มต้น  60 นาทีหรือมากกว่าเป็นการส่งเสริม ให้น้ำหนักลดและคงที่

22

23

24  Moderate or Vigorous  4.0-5.9 METs (Moderate)  > 6 METs (Vigorous) Lower incident of heart disease in those who exercise at vigorous level อย่างไรก็ดีการออกกำลังกายในระดับที่หนักอาจ เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉิน What is the recommendation?

25 Williams, P. T. Physical fitness and activity as separate heart disease risk factors: A meta-analysis. Medicine & Science in Sports & Exercise. 33: 754-761, 2001.

26

27

28 Vigorous Exercise  ข้อดี  เพิ่ม l สมรรถภาพทางกาย (Fitness)  ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรค ที่ไม่ติดต่อต่าง ๆ  ข้อเสีย  เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉิน  ทำให้ไม่อยากออกกำลังกาย

29 Energy Expenditure

30 Obesity

31

32 Pre-Exercise Evaluation

33 Evaluation  Reason for referral  Demographics (age, gender, ethnicity)  History of illness  Current medications  Allergies  Past medical history  Family history  Social history  Physical exam  Dietary recall

34 Obesity  Pre-exercise assessment  Body composition  Fat mass vs fat free mass  Functional capacity  Balance  Agility

35 Skinfold  9 sites:  Abdominal  Triceps  Biceps  Chest/Pectoral  Medial Calf  Midaxillary  Subscapular  Suprailliac  Thigh 3 Sites (ชาย) Chest Abdomen Thigh 3 Sites (หญิง) Triceps Suprailliac Thigh

36 ชาย

37 หญิง

38 Body Fat Assessment  Formula  Measuring tape (Measurement)  Skinfold  BMI  BIA  Air displacement

39 Fitness Assessment  Aerobic capacity  Cycle max  Submax cycle test  HR inflection point  6 min walk

40 Fitness Assessment  Sit to Stand (30 sec)  8 foot get up and go (agility)  Flexibility  Balance

41 Exercise Prescription

42 Obesity  รูปแบบของการออกกำลังกาย  Continuous หรือ intermittent  ถ้าเป็นไปได้ควรเป็น continuous exercise  แรงกระัแทกต่ำ  ความหนักไม่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  ปรับรูปแบบตามความเหมาะสม

43 Obesity  ความหนักในการออกกำลังกาย  ต้องการเพิ่ม endurance, aerobic capacity, and strength  40% - 75% HRR or VO2R  เริ่ม light intensity  เบา สลับ ปานกลาง  ต้องการให้หัวใจแข็งแรง

44 Obesity  ความถี่ในการออกกำลังกาย  2 – 3 วันเริ่มต้น  ประมาณ 5 วันถ้าเป็นไปได้  >280 นาที / สัปดาห์ (40 นาทีต่อวัน )  สามารถช่วยป้องกันน้ำหนักตัวไม่ให้ขึ้น

45 Obesity  ระยะเวลาในการออกกำลังกาย  30 นาที หรือ 60 นาที  เริ่ม 30 นาที  เพิ่มให้เหมาะสมแต้ละบุคคล  >60 นาทีถ้าเป็นไปได้แต่ควรเป็นรูปแบบสะสม  >250 นาทีต่อสัปดาห์

46 Resistance training  All major muscle groups  เน้นกลุ่มที่ใช้ประจำในชีวิตประจำวัน  บริหารในท่านั้งหรือนอน  3 – 4 sets/ 10 – 15 repetitions  Body weight, resistance band, weights equipment

47

48 ข้อควรระวัง  ไม่หักโหม  ทำสะสมและเพิ่มกิจกรรมทางกาย  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายและการบริโภค  ระวังการบาดเจ็บ  ไม่ออกกำลังกายในที่ที่ร้อนจัดหรือตากแดด

49  พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  ตั้งเป้าหมาย  จดบันทึก  เลือกบริโภค  ขยับร่างกาย  สร้างแรงจูงใจ  ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

50 Thank You for Your Attention

51 Exercise Workshops  Core & abdominal Exercise  ยางยืดสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่า  ออกกำลังกายเพื่อเสริมการทรงตัว  Upper & Lower Strength Evaluation  Push up  Curl up  30 sec sit to stand  Biceps curl  Lower back exercise


ดาวน์โหลด ppt โรคอ้วนและการออกกำลังกาย Sitha Phongphibool, M.S., ES, H/FI ACSM Clinical Exercise Physiologist/Specialist.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google