งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Plug and Play Chapter 5. Plug and Play Chapter 5 IRQ : Interrupt Request การประสานงานระหว่าง CPU กับ อุปกรณ์ พ่วงต่อ ใช้ กลไลที่เรียกว่า Interrupt หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Plug and Play Chapter 5. Plug and Play Chapter 5 IRQ : Interrupt Request การประสานงานระหว่าง CPU กับ อุปกรณ์ พ่วงต่อ ใช้ กลไลที่เรียกว่า Interrupt หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Plug and Play Chapter 5

2 Plug and Play Chapter 5 IRQ : Interrupt Request การประสานงานระหว่าง CPU กับ อุปกรณ์ พ่วงต่อ ใช้ กลไลที่เรียกว่า Interrupt หรือ การขอขัดจังหวะ การประสานงานระหว่าง CPU กับ อุปกรณ์ พ่วงต่อ ใช้ กลไลที่เรียกว่า Interrupt หรือ การขอขัดจังหวะ เมื่ออุปกรณ์ใดต้องการใช้งาน CPU ก็ต้องส่ง สัญญาณ Interrupt ไปยัง CPU เรียกว่า Interrupt Request (IRQ) เมื่ออุปกรณ์ใดต้องการใช้งาน CPU ก็ต้องส่ง สัญญาณ Interrupt ไปยัง CPU เรียกว่า Interrupt Request (IRQ) CPU จะคอยตรวจดูว่ามีอุปกณ์ใดขอ Interrupt มาบ้าง ถ้า CPU ว่างจากการ ทำงานพร้อมจะทำงานให้อุปกรณ์นั้นๆ ได้ CPU ก็จะส่งสัญญาณ พร้อมทำงานให้ อุปกรณ์นั้น ๆ ทราบ เรียกว่า Interrupt AcknowledgeCPU จะคอยตรวจดูว่ามีอุปกณ์ใดขอ Interrupt มาบ้าง ถ้า CPU ว่างจากการ ทำงานพร้อมจะทำงานให้อุปกรณ์นั้นๆ ได้ CPU ก็จะส่งสัญญาณ พร้อมทำงานให้ อุปกรณ์นั้น ๆ ทราบ เรียกว่า Interrupt Acknowledge

3 Plug and Play Chapter 5 IRQ : Interrupt Request IRQ เป็นการ interrupt ทาง Hardware เป็น สัญญาณไฟฟ้ าที่ไหลในวงจร คอมพิวเตอร์ INT เป็น interrupt ทาง Software ที่ เกิดขึ้นจาก การขอ ขัดจังหวะ ภายใน โปรแกรม

4 Plug and Play Chapter 5 อุปกรณ์แต่ละชนิดจะมี ลำดับความสำคัญไม่เท่ากัน โดยแบ่งตามหมายเลข IRQ IRQ No. ใช้กับ 00System Timer 01Keyboard 02Programmable Interrupt Controller 03Serial Port ( COM2 and COM4 ) 04Serial Port ( COM1 and COM2 ) 05 Parallel Port ( LPT2 ) มักใช้กับ sound card 06Floppy disk Controller 07Parallel Port ( LPT1 ) 08System CMOS / real time clock 09 – 12- 13Numeric data processor 14Primary Hard disk Controller 15Secondary Hard disk Controller

5 Plug and Play Chapter 5 I/O : Input / Output Port I/O port จะใช้ Data bus ใน การส่งข้อมูล เข้า - ออก CPUI/O port จะใช้ Data bus ใน การส่งข้อมูล เข้า - ออก CPU Data bus อาจมี ขนาด 8 bit 16 bit 32 bit เป็น ต้นData bus อาจมี ขนาด 8 bit 16 bit 32 bit เป็น ต้น การชี้ตำแหน่ง อุปกรณ์หรือ RAM ใช้ สายสัญญาณอีก ชุดหนึ่งเรียกว่า Address bus อาจมีขนาด เป็น 16 เส้น หรือ 32 เส้น การชี้ตำแหน่ง อุปกรณ์หรือ RAM ใช้ สายสัญญาณอีก ชุดหนึ่งเรียกว่า Address bus อาจมีขนาด เป็น 16 เส้น หรือ 32 เส้น

6 Plug and Play Chapter 5 DMA : Direct Memory Access DMA เป็นเทคนิคการ เข้าถึงหน่วยความจำ โดยตรง ( ไม่ต้องผ่าน การสั่งงานจาก CPU)DMA เป็นเทคนิคการ เข้าถึงหน่วยความจำ โดยตรง ( ไม่ต้องผ่าน การสั่งงานจาก CPU) ใช้ DMA Controller คอย รับคำร้องจาก I/O เมื่อมีจังหวะที่ data bus ไม่ได้ถูกใช้งาน ก็จะเข้าไปจับจอง data bus แล้วจัดการ ส่งข้อมูลระหว่าง I/O กับ RAM เมื่อส่งข้อมูล แล้วเสร็จ ก็ปลดปล่อย data bus ใช้ DMA Controller คอย รับคำร้องจาก I/O เมื่อมีจังหวะที่ data bus ไม่ได้ถูกใช้งาน ก็จะเข้าไปจับจอง data bus แล้วจัดการ ส่งข้อมูลระหว่าง I/O กับ RAM เมื่อส่งข้อมูล แล้วเสร็จ ก็ปลดปล่อย data bus

7 Plug and Play Chapter 5 Type of BUS ISA Bus : Industrial Standard Architecture เป็น ระบบบัสดั่งเดิม มี ขนาด 8 bit ปัจจุบัน ไม่นิยมใช้กันแล้วISA Bus : Industrial Standard Architecture เป็น ระบบบัสดั่งเดิม มี ขนาด 8 bit ปัจจุบัน ไม่นิยมใช้กันแล้ว PCI Bus : Peripheral Component Interconnect ปัจจุบันเป็นบัสหลักใน การเชื่อมต่อ CPU กับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ ต้องการความเร็วใน การส่งข้อมูลสูง เช่น Display card เป็นต้น มีขนาด 32 bit หรือ 64 bitPCI Bus : Peripheral Component Interconnect ปัจจุบันเป็นบัสหลักใน การเชื่อมต่อ CPU กับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ ต้องการความเร็วใน การส่งข้อมูลสูง เช่น Display card เป็นต้น มีขนาด 32 bit หรือ 64 bit

8 Plug and Play Chapter 5 Type of BUS SCSI Bus : Small Computer System Interface เป็นระบบบัสที่มักใช้เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ภายนอก เครื่อง Printer หรือ Hard disk แบบ SCSI สามารถเชื่อมต่อแบบพ่วงต่อกันได้ สูงสุดถึง 7 ตัวSCSI Bus : Small Computer System Interface เป็นระบบบัสที่มักใช้เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ภายนอก เครื่อง Printer หรือ Hard disk แบบ SCSI สามารถเชื่อมต่อแบบพ่วงต่อกันได้ สูงสุดถึง 7 ตัว PCMCIA : Personal Computer Memory Card International Association มีลักษณะ เป็นแผ่นการ์ดขนาดเท่า นามบัตร พกพาสะดวก เป็นระบบบัสที่มี คุณสมบัติแบบ Plug and PlayPCMCIA : Personal Computer Memory Card International Association มีลักษณะ เป็นแผ่นการ์ดขนาดเท่า นามบัตร พกพาสะดวก เป็นระบบบัสที่มี คุณสมบัติแบบ Plug and Play

9 Plug and Play Chapter 5 Type of BUS AGP : Accelerated Graphics Port เป็นบัสที่ใช้ กับจอภาพ มีความเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่า PCI ใช้ความถี่สัญญาณนาฬิกา 66,100 หรือ 133 MHzAGP : Accelerated Graphics Port เป็นบัสที่ใช้ กับจอภาพ มีความเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่า PCI ใช้ความถี่สัญญาณนาฬิกา 66,100 หรือ 133 MHz USB : Universal Serial Bus เป็นระบบบัส สำหรับพ่วงต่ออุปกรณ์ภายนอก สามารถต่อพ่วง อุปกรณ์ได้มากถึง 127 ตัว และมีคุณสมบัติแบบ Plug and PlayUSB : Universal Serial Bus เป็นระบบบัส สำหรับพ่วงต่ออุปกรณ์ภายนอก สามารถต่อพ่วง อุปกรณ์ได้มากถึง 127 ตัว และมีคุณสมบัติแบบ Plug and Play

10 Plug and Play Chapter 5 Plug and Play เป้าหมาย : ง่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ ต้อง config เสียบ แล้วใช้ได้เลย เป้าหมาย : ง่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ ต้อง config เสียบ แล้วใช้ได้เลย องค์ประกอบ : องค์ประกอบ : PnP Device อุปกรณ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด ของ PnPPnP Device อุปกรณ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด ของ PnP PnP BIOS โปรแกรม BIOS ใน ROM ต้อง เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น สามารถแก้ปัญหา การชนกันของอุปกรณ์ได้ เป็นต้นPnP BIOS โปรแกรม BIOS ใน ROM ต้อง เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น สามารถแก้ปัญหา การชนกันของอุปกรณ์ได้ เป็นต้น PnP OS ระบบปฏิบัติการต้องสามารถ กำหนด configuration ให้กับอุปกรณ์ load device driver ที่ถูกต้อง เป็นต้นPnP OS ระบบปฏิบัติการต้องสามารถ กำหนด configuration ให้กับอุปกรณ์ load device driver ที่ถูกต้อง เป็นต้น

11 Plug and Play Chapter 5 Plug and Play Device PnP Device มี ข้อกำหนด ดังนี้ รองรับการ สนทนา ระหว่างตัวอุปกรณ์ กับ software ใน การกำหนด configuration รองรับการ สนทนา ระหว่างตัวอุปกรณ์ กับ software ใน การกำหนด configuration สามารถเก็บสถานะ ตัวเองว่า Active หรือ Inactive สามารถเก็บสถานะ ตัวเองว่า Active หรือ Inactive มีข้อมูลแสดง ลักษณะเฉพาะของ ตัวอุปกรณ์ เช่น Vendor ID, Device ID เป็นต้น มีข้อมูลแสดง ลักษณะเฉพาะของ ตัวอุปกรณ์ เช่น Vendor ID, Device ID เป็นต้น

12 Plug and Play Chapter 5 Plug and Play BIOS PnP BIOS มี หน้าที่หลัก คือ 1)Resource Managem ent 2)Runtime Configura tion

13 Plug and Play Chapter 5 Plug and Play BIOS 1)Resource Management BIOS โดยทั่วไป มี หน้าที่ Boot ระบบ และเปิดการทำงาน ของ OSBIOS โดยทั่วไป มี หน้าที่ Boot ระบบ และเปิดการทำงาน ของ OS PnP BIOS จะต้อง ทำหน้าที่ ในการ จัดสรรทรัพยากร เพิ่มเข้ามาใน กระบวนการทำงาน ด้วยPnP BIOS จะต้อง ทำหน้าที่ ในการ จัดสรรทรัพยากร เพิ่มเข้ามาใน กระบวนการทำงาน ด้วย กระบวนการทำงานของ BIOS เรียกว่า POST (Power –On Self – Test) กระบวนการทำงานของ BIOS เรียกว่า POST (Power –On Self – Test)

14 Plug and Play Chapter 5 Plug and Play BIOS 2) Runtime Configuration  PnP BIOS จะต้องรองรับการปรับเปลี่ยน Configuration ได้ตลอดเวลา ( เมื่อมีการดึง อุปกรณ์ออกหรือเสียบเข้ามาใหม่ ) โดยต้อง ติดต่อกับ OS เพื่อให้มีการ load device driver ที่ต้องใช้เข้าและออกได้  การติดต่อกับ OS ทำได้สองวิธีคือ 1) OS คอยสอบถาม BIOS เป็นจังหวะ 2) BIOS ใช้ software interrupt ไปยัง OS

15 Plug and Play Chapter 5 Plug and Play OS PnP OS  OS จะทำงานต่อจาก BIOS โดยจะ ตรวจสอบ configuration ของ อุปกรณ์ต่อจาก BIOS และอาจปรับแต่งหรือ ติดตั้ง configuration ใหม่ให้เหมาะสมที่สุด  สำหรับ Windows นั้น จะตรวจสอบความ สมบูรณ์ของ configuration ได้ จาก เมนู Device Manager

16 Plug and Play Chapter 5 Power on Booted PnP Active Other Inactive PnP Device Power-On Self-Test Non-PnP BIOS Boot OS Search device details PnP OS Read Resource each device used Manage Resource for each device by no conflict Define all device to Active Load device driver การทำงานร่วมกันระหว่าง PnP Device, non PnP BIOS และ PnP OS

17 Plug and Play Chapter 5 Power on Booted PnP Active Other Inactive PnP Device 1.Search all device 2. Read Resource each device used 3.Manage Configuration for Booted device 4.Defice that device to Active 5.Define Config for other device PnP BIOS Boot OS Read PnP from BIOS PnP OS Define Config for other device Define all device to Active Load device driver การทำงานร่วมกันระหว่าง PnP Device, PnP BIOS และ PnP OS POST

18 Plug and Play Chapter 5 Data base ที่ใช้ในการกำหนด Configuration Information File ( *.INF ) : เป็น แฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ device driver และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ การติดตั้งอุปกรณ์นั้นๆInformation File ( *.INF ) : เป็น แฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ device driver และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ การติดตั้งอุปกรณ์นั้นๆ Registry : เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บ configuration ของอุปกรณ์ทั้งหมด และค่า ติดตั้งต่างๆ ไว้ในแฟ้มข้อมูลแฟ้มเดียว โดย จัดเก็บโดยแบ่งออกเป็น KEY ต่างๆ ใน โครงสร้างข้อมูลแบบ TreeRegistry : เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บ configuration ของอุปกรณ์ทั้งหมด และค่า ติดตั้งต่างๆ ไว้ในแฟ้มข้อมูลแฟ้มเดียว โดย จัดเก็บโดยแบ่งออกเป็น KEY ต่างๆ ใน โครงสร้างข้อมูลแบบ Tree

19 Plug and Play Chapter 5 Q&A

20 Windows Architecture Quiz 1 1.IRQ คืออะไร ต่างกับ INT อย่างไร 2. ระบบ Plug and Play มีข้อดีอย่างไร 3. ระบบ Plug and Play ต้องมีองค์ประกอบ อะไรบ้าง 4. จงเขียน Flow Chart แสดงขั้นตอนการ ทำงานของ POST 5. ทำไม PnP BIOS จึงต้องมีคุณสมับติแบบ Run time Configuration 6. การทำงานของ BIOS แบบ PnP ต่างจาก BIOS แบบ non PnP อย่างไร เพราะเหตุ ใด


ดาวน์โหลด ppt Plug and Play Chapter 5. Plug and Play Chapter 5 IRQ : Interrupt Request การประสานงานระหว่าง CPU กับ อุปกรณ์ พ่วงต่อ ใช้ กลไลที่เรียกว่า Interrupt หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google