งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเยี่ยมสำรวจตามระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ภาควิชาชีวเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเยี่ยมสำรวจตามระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ภาควิชาชีวเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเยี่ยมสำรวจตามระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ภาควิชาชีวเคมี

2 ผลการดำเนินงานในภาพรวม เป็นภาควิชาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในระดับสากลทั้งในด้านการเรียน การสอน และงานวิจัยเกี่ยวกับชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มุ่งมั่นในการให้ การศึกษาที่เป็นเลิศ รวมทั้งทำการวิจัยที่มีความสำคัญ เพื่อประโยชน์ แก่ประเทศไทย และนานาชาติ

3 ภาควิชาชีวเคมีมีจำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 47 คน ปฏิบัติงานจริง 42 คน โดยแบ่งเป็น 1. อาจารย์ประจำ 15 คน (MD – PhD 5, MD – ว.ว. 1, PhD 2, MS 1, MD 1, MD ศึกษาต่อ 5 คน) อาจารย์แพทย์ใช้ทุน 6 คน 2.นักวิทยาศาสตร์ 12 คน (ป.เอก 2, ป.โท 7, ป.ตรี 3) ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน พนักงานธุรการ 3 คน ช่างอิเล็คทรอนิคส์ 1 คน พนักงานทั่วไป 7 คนบุคลากรของภาควิชาฯ

4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาชีวเคมี งานการศึกษา วิจัย วิชาการงานปฏิบัติการชีวเคมีสำนักงานภาควิชา หน่วยห้องปฏิบัติการนักศึกษาแพทย์ หน่วยห้องปฏิบัติการนักศึกษา ปริญญาโท - เอก หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย หน่วยธุรการ หน่วยสนับสนุน หน่วยพัฒนาคุณภาพโครงสร้างภาควิชาฯ

5 หลักสูตรหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาควิชาฯ รับผิดชอบวิชา SIBC 211 ชีวเคมี จำนวน 6 หน่วยกิต สำหรับชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระดับก่อนปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วิทยาศาสตร์การกีฬา ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โครงสร้างการบริหารงานด้านการบริหารจัดการการศึกษา แยกตามหลักสูตร

6 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐาน สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ( นานาชาติ ) ระดับหลังปริญญา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ( นานาชาติ ) โครงสร้างการบริหารงานด้านการบริหารจัดการการศึกษา แยกตามหลักสูตร

7 คณบดี หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการ บริหารภาควิชาฯ คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร อาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน หน่วยห้องปฏิบัติการนักศึกษาแพทย์ หน่วยห้องปฏิบัติการนักศึกษา ปริญญาโท - เอก หน่วยธุรการ ระดับก่อนปริญญาระดับหลังปริญญาการบริหารภาควิชาด้านการศึกษา

8 1.1 วิธีการที่ผู้นำถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม/วัฒนธรรม ทิศทางการทำงาน ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ หมวดที่ 1 การนำองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร จากคณะฯ หัวหน้าภาควิชา ที่ประชุมภาควิชาฯ รับข้อมูล, จัดทำแผน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ติดตามผลดำเนินการ และปรับปรุงพัฒนา มีการสื่อสารระหว่างกัน ตลอดเวลา อย่างทั่วถึง ประชุมภาคฯ จดหมายเวียน IT (Website, e-mail)

9 1.2 วิธีสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การปรับปรุงผลการทำงาน หมวดที่ 1 การนำองค์กร สร้างภาควิชาฯ ให้น่าอยู่เหมาะสำหรับการทำงาน,การเรียน, การวิจัยและ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น

10 ภาควิชามีการพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา

11 มีการจัดสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย การให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือ ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลกร และนักศึกษา

12 1.2 วิธีสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การปรับปรุงผลการทำงาน หมวดที่ 1 การนำองค์กร สร้างความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างอาจารย์, บุคลากร และนักศึกษา ด้วยการสร้างภาควิชาฯ ให้น่าอยู่เหมาะสำหรับการทำงาน,การเรียน, การวิจัย และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพเพิ่มขึ้น

13 การสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ ภาควิชาชีวเคมี จัดให้มีการสัมมนาภาควิชาฯ มาอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยมีบุคลากรของภาควิชาฯ ทั้งหมดเข้าร่วมสัมมนา และมีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ เพิ่มเติม เพื่อให้บุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นโอกาสในการรับ ฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อพัฒนาปรับปรุงภาควิชาฯต่อไป ปี 2553 สัมมนาเรื่อง การปลูกต้นไม้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ อากาศในที่ทำงาน : How to grow fresh air

14 โครงการพัฒนาคุณภาพประจำปีของภาควิชาชีวเคมี เพื่อวางแผนติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่วางไว้

15 1.2 วิธีสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การปรับปรุงผลการทำงาน หมวดที่ 1 การนำองค์กร สร้างความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างอาจารย์, บุคลากร และนักศึกษา ด้วยการสร้างภาควิชาฯ ให้น่าอยู่เหมาะสำหรับการทำงาน,การเรียน, การวิจัย และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพเพิ่มขึ้น พัฒนาวิจัยให้มีความชัดเจนและมีจุดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการสร้างเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

16 ภาคชีวเคมีได้มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยโดยได้มีการส่งนักศึกษาและ อาจารย์ไปทำงานวิจัยในสถาบันต่างประเทศ และมีการเชิญอาจารย์จาก สถาบันดังกล่าวมาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ด้วย เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Eijkman Institute for Molecular Biology, Indonesia St Vincent's Hospital, Australia Memorial Sloan-Kettering Cancer center (MSKCC), New York Division of Biochemical Toxicology, Institute of Environment Medicine, Karolinska Institutet, Sweden Center of Cancer Research, National Cancer Institute, USA National Institute of Health (NIH), USA RIKEN Center for Genomic Medicine, RIKEN Yokohama Institute, Japan Department of Bioinformatics, Menzies Institute for Medical Research, Australia

17 ภาควิชาฯ รับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ มาทำแผนกลยุทธ์ของ ภาควิชาฯ ด้วยการจัดการสัมมนา ระดมความคิด จากอาจารย์ และ บุคลากรทุกคนเพื่อทำ SWOT analysis โดยใช้ข้อมูลของ ภาควิชาฯ ที่ผ่านมา กำหนดและให้คะแนนความสำคัญต่อองค์กรทั้ง strength, weakness, opportunities, threat จัดลำดับความสำคัญ และ นำมาสัมมนาเพื่อคัดเลือก ความท้าทาย และความได้เปรียบ เชิงกลยุทธ์ จัดทำโครงการต่างๆ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินการ จากที่ประชุมภาควิชาฯ และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการ ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

18

19 Strengths - มีบุคลากรมีคุณภาพ (MD-PhD 10 คน) - อยู่ในโรงเรียนแพทย์จึงมีทรัพยากรในการ ทำงานวิจัยทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ - มีเทคโนโลยีทันสมัย -เป็นภาควิชาฯ เล็กๆ ที่มีความคล่องตัว -บุคลากรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง Strengths - มีบุคลากรมีคุณภาพ (MD-PhD 10 คน) - อยู่ในโรงเรียนแพทย์จึงมีทรัพยากรในการ ทำงานวิจัยทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ - มีเทคโนโลยีทันสมัย -เป็นภาควิชาฯ เล็กๆ ที่มีความคล่องตัว -บุคลากรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง Weakness -อาจารย์หลายท่านกำลังอยู่ในระหว่าง ศึกษาต่อ -คณะไม่มีหลักสูตร วท.บ. ทำให้เป็น อุปสรรคในการคัดเลือกนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพสูง - นศ. ต่างชาติในหลักสูตรนานาชาติมี สัดส่วนน้อยกว่า นศ. ไทย - นักศึกษาหลักสูตร ป. โท - ป. เอก จบ การศึกษาช้ากว่ากำหนด Weakness -อาจารย์หลายท่านกำลังอยู่ในระหว่าง ศึกษาต่อ -คณะไม่มีหลักสูตร วท.บ. ทำให้เป็น อุปสรรคในการคัดเลือกนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพสูง - นศ. ต่างชาติในหลักสูตรนานาชาติมี สัดส่วนน้อยกว่า นศ. ไทย - นักศึกษาหลักสูตร ป. โท - ป. เอก จบ การศึกษาช้ากว่ากำหนด Opportunities -คณะฯ มีนโยบายให้ความสำคัญ และ สนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง - คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษาและเน้นสู่ความเป็น หลักสูตรนานาชาติ Opportunities -คณะฯ มีนโยบายให้ความสำคัญ และ สนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง - คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษาและเน้นสู่ความเป็น หลักสูตรนานาชาติ Threat - มีหลักสูตรชีวเคมีอื่นๆมากขึ้น Threat - มีหลักสูตรชีวเคมีอื่นๆมากขึ้น SWOT ANALYSIS

20 แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา

21

22 หมวดที่ 3 การสร้างความผูกพันกับผู้เรียน การเรียนรู้ / รับฟัง และนำผลดังกล่าวมาพัฒนา ปรับปรุงวิธีการสร้างความผูกพัน ภาควิชาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำการประเมินการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการให้การศึกษาของภาควิชาโดยมุ่งเน้นตามประโยชน์ และความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก รวมทั้งมีการใช้สารสนเทศ เพื่อปรับปรุงความสำเร็จ

23

24

25 สื่อสารสนเทศสำหรับการเรียน การสอน และการค้นคว้าด้วยตนเองที่ภาควิชาฯ จัดไว้

26 กระดานสนทนาภาควิชาชีวเคมีกระดานสนทนาภาควิชาชีวเคมี

27 กระดานสนทนาภาควิชาชีวเคมีกระดานสนทนาภาควิชาชีวเคมี

28 พัฒนาโปรแกรม CAI เพื่อใช้ในการเรียนการสอน Lab Molecular Biology Techniques สำหรับ นศพ.

29 E-textbook นักศึกษาสามารถอ่านจากคอมพิวเตอร์ หรือ print เป็น hard copy E-textbook เป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชา ที่อนุญาตให้นักศึกษาใช้ในการเรียน การสอนโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น กรุณาอย่าแจกจ่ายให้นักศึกษานอกคณะฯ

30

31

32 หมวดที่ 3 การสร้างความผูกพันกับผู้เรียน การเรียนรู้/รับฟัง และนำผลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงวิธีการสร้างความผูกพัน - ปรับปรุงห้องบรรยายให้เหมาะสมตามที่ผู้เรียนเสนอ ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่ม LCD TV ขนาด 42 นิ้วจำนวน 2 ตัว - โครงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน

33 ภาควิชาฯ ได้มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สร้างความรักความผูกพันอย่างต่อเนื่องระหว่าง บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสถาบัน

34 ภาควิชามีการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อให้ผู้บริหารภาค และบุคลากรของภาควิชาสามารถติดตามข้อมูลด้านการ ดำเนินงานที่สำคัญ หมวด 4 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

35 ระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารภาคติดตามข้อมูลด้านการดำเนินงานที่สำคัญ

36

37

38

39 มีการพัฒนาการบันทึกข้อมูลบุคลากรลงในโปรแกรม Microsoft Access เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล แผนการจัดสรรบุคลากร เพื่อการพัฒนางานด้านการศึกษา

40

41 พัฒนาระบบห้องสมุดภาควิชาแบบ on-line

42

43 หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ภาควิชาส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้นำ อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้าน การศึกษา รวมทั้งสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดี และเกิดความผูกพันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับภาควิชา

44 หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน - การฝึกอบรมดูงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ - ส่งเสริมให้มีการเรียนภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ (>70%) - มีเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์ใช้ทุนโดยให้ เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐาน สาขาวิชาชีวเคมี - จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ (research seminar) โดย ผู้ปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง

45 หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน การสัมมนาประจำปีของภาควิชา งานรื่นเริงประจำปี เช่น งานปีใหม่

46 หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน งานส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

47 ตัวชี้วัด สำคัญ เป้าหมายการเทียบเคียง ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ (ย้อนหลัง 3 ปี) 255125522553 ด้าน การศึกษา ระดับความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อการเรียนการสอน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเกิน 80% เป็นการ เทียบเคียงภายใน (Internal Benchmarking) 90% นักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์ ของภาควิชา >99% 100% นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการต่อคน 100% เพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ในระดับบัณฑิตศึกษา (20%) 33%42% 23% นศ. ป.โท ชีวเคมี (นานาชาติ) จบการศึกษาภายใน 3 ปี 70% 25% นศ. ป.เอก ชีวเคมี (นานาชาติ) จบการศึกษา ภายใน 4/6 ปี 68%70% 33.3

48

49 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย 0.5 เรื่อง/คน/ปี จำนวน 0.67 1.22 1.30 1.27 ( เรื่อง / คน / ปี )

50 จำนวนงานวิจัยเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น Benchmarking - ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (12 คน ) - ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (15 คน )

51 มีระบบการติดตามประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตโดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างกลไกเพื่อให้ศิษย์ปัจจุบัน บัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา/ ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันเพื่อสร้างความรัก ความผูกพันอย่างต่อเนื่อง ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

52 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

53 ปริญญาโทจำนวนผู้ตอบ แบบสอบถาม คะแนน (เต็ม 5)ค่าเฉลี่ยรวมทุก หลักสูตร ปีการศึกษา 2549 24.42 4.18 ปีการศึกษา 2552 14.46 4.45 ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2549 -- - ปีการศึกษา 2552 14.65 4.69 ปีการศึกษา 2549 ระยะเวลาสำรวจ พค 50 – กย 50 ปีการศึกษา 2552 ระยะเวลาสำรวจ กย 53 – เมย 54 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

54 รางวัล / ความภาคภูมิใจ ผศ. ดร. นพ. ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์ - รางวัลงานวิจัยดีเด่นระดับปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2553 - เรื่อง Srisawat C, Engelke DR. Selection of RNA aptamers that bind HIV-1 LTR DNA duplexes: strand invaders. Nucleic Acids Res 2010; 38(22):8306-15.

55 รางวัล / ความภาคภูมิใจ ศ. พญ. นีโลบล เนื่องตัน - รางวัลงานวิจัยชมเชยระดับปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2553 - เรื่อง Moongkarndi P, Srisawat C, Saetun P, Jantaravinid J, Peerapittayamongkol C, Soi-Ampornkul R, Junnu S, Sinchaikul S, Chen ST, Charoensilp P, Thongboonkerd V, Neungton N. Protective effect of mangosteen extract against beta-amyloid-induced cytotoxicity, oxidative stress and altered proteome in SK-N- SH Cells. J Proteome Res 2010;9:2076-86.

56 รางวัล / ความภาคภูมิใจ นายชยภัทร รัชตวิภาสนันท์ (นศ.ปริญญาโท) ผศ. ดร. พญ. วรพรรณ ศิริวัฒนอักษร (อาจารย์ที่ปรึกษา)

57 โอกาสพัฒนา จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม โครงการ หรือการดำเนินการ เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะอย่างไร จัดให้นักศึกษาได้มีการนำเสนอ ความก้าวหน้าของงานวิจัย หรือ research paper ในสาขาที่กำลังวิจัยอยู่

58 โอกาสพัฒนา จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม โครงการ หรือการดำเนินการ เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะอย่างไร ได้มีการทบทวนเนื้อหาร่วมกับ ภาควิชาทั้งระดับ pre-clinic และ clinic ในบางหัวข้อ เช่น ในรายวิชา APK ( ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานระดับคณะฯ )

59 โอกาสพัฒนา จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม โครงการ หรือการดำเนินการ เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะอย่างไร ทางภาควิชาเน้นการทำวิจัยร่วมกับภาควิชาระดับ pre-clinic และ clinic - ภาควิชาศัลยศาสตร์ - ภาควิชาตจวิทยา - ภาควิชาจักษุวิทยา - ภาควิชาอายุรศาสตร์ - ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

60


ดาวน์โหลด ppt การเยี่ยมสำรวจตามระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ภาควิชาชีวเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google