งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: Check in, Holding, Item by Issues by bound Seri al.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": Check in, Holding, Item by Issues by bound Seri al."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 : Check in, Holding, Item by Issues by bound Seri al

2 MARC Che ckin การลงทะเบียนวารสาร วารสารเปลี่ยนกำหนดออก กรณีที่สร้าง box ไว้ล่วงหน้าแล้ว

3 MARC Che ckin การลงทะเบียนวารสาร จะแก้ไขทีละ box ตามตัวเล่มขณะลงทะเบียน เช่น แต่เดิมเป็นวารสาราย 6 เดือน แต่เปลี่ยนเป็น รายปี ในปีที่ 6 ใช้วิธีลบ Box ของ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

4 MARC Che ckin การลงทะเบียนวารสาร หลังจากนั้น เลือก Card Menu และ Edit card

5 MARC Che ckin การลงทะเบียนวารสาร เปลี่ยน Frequency จาก Semiannual เป็น annual

6 MARC Che ckin การลงทะเบียนวารสาร แก้ไข card เรียบร้อย แล้ว เพิ่ม box ตาม จำนวน ที่ ต้องการ เปลี่ยน ปีที่ และ ปีพิมพ์ให้ตรง กับตัวเล่ม

7 MARC Che ckin การลงทะเบียนวารสาร หากข้อมูลในแต่ ละ box ที่ สร้างใหม่ยังไม่ ตรงกับตัวเล่ม อีก จะแก้ไขทีละ box ขณะ ลงทะเบียน

8 MARC Che ckin การลงทะเบียนวารสาร วารสารเปลี่ยนกำหนดออกเป็น บางฉบับ เช่น เปลี่ยนจาก July/Aug เป็น July/September

9 MARC Che ckin การลงทะเบียนวารสาร ขณะลงทะเบียน ในช่อง Month/Seaso n ให้พิมพ์เดือน ตามที่ปรากฏที่ หน้าปก เช่น Jul/Sep หรือ 7/9 คลิก OK

10 MARC Update Holding โดย อัตโนมัติ ขณะ ลงทะเบียน เลือก Edit Card จาก menu bar หรือคลิก ขวาที่ box เลือก YES และ OK Che ckin Update Holdings อัตโนมัติ ขณะลงทะเบียน

11 MARC Che ckin Update Holdings อัตโนมัติขณะ ลงทะเบียน ระบบจะเปลี่ยนการ Update Holding จาก NO เป็น Yes ใน Checkin Card โดยอัตโนมัติ

12 MARC Che ckin Update Holdings อัตโนมัติ ขณะลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนบับใหม่ จะปรากฏ รายการต่อท้ายรายการ OPAC View ใน Holdings Tab โดย อัตโนมัติ

13 MARC Che ckin Update Holdings อัตโนมัติ ระหว่างลงทะเบียน และปรากฏต่อท้ายรายการ LIB HAS ในหน้าจอ OPAC

14 MARC เมื่อต้องการสร้างรายการแบบ MARC โดย อัตโนมัติ เลือก Add New Range จะปรากฏ caption เพื่อให้กำหนด levels ของ Enumeration ( ปีที่ ฉบับที่ ) และ chronology ( เดือน ปี ) Hold ing Automatically formatted MARC รูปแบบการ ลงทะเบียนแบบ non-MARC

15 MARC caption แสดงระดับของ Enumeration ( ปีที่ ฉบับที่ ) และ chronology ( เดือน ปี ) มีอย่างละ 6 ระดับ เลือกระดับตามต้องการ คลิก Submit Hold ing Automatically formatted MARC ระดับที่ 2 ระดับที่ 1

16 MARC จะปรากฏ Range เพื่อบันทึกข้อมูล Lib Has ในรูปแบบ MARC Hold ing Automatically formatted MARC

17 MARC พิมพ์ปีที่ ฉบับที่ และปีพิมพ์ คลิก Apply changes Hold ing Automatically formatted MARC

18 MARC ปรากฏข้อมูลต่อท้ายรายการของ issues ใน OPAC View Hold ing Automatically formatted MARC

19 MARC ในส่วนของ Advanced Tap จะปรากฏ รายการ ดังตัวอย่าง Hold ing Advanced Tap Tag 853 field Tag 863 field 85X/86X Pair Holding data 853/863Issues 854/864 supplement 855/865 indexes

20 MARC Tag 853 จะปรากฏ คำว่า v., no. year ตามที่กำหนดไว้ใน caption โดยอยู่ใน วงเล็บ Tag 863 เป็นตัวเลขของปีที่ ฉบับที่ และปีที่ Hold ing Record Tap

21 MARC ตัวอย่างการลงรายการใน 853, 863 เช่น Holding : v.1, no.1 (Jan. 2010)-v.2, no.12 (Dec. 2011) 853 00 |81 |av.|bno.|i(year)|j(month) 863 30 |81.1 |a1-2|b1- 12|i(2010-2011)|j(01-12) Holding : Jan. 1, 1995-Dec. 31, 1995 853 00 |81 |a (year)|b (month)|c (day) 863 30 |81.1 |a1995|b01- 12|1-31 ระบบกำหนดให้เรียงลำดับปีไว้ก่อน เดือนและวัน หรือ ปีก่อนฤดูกาล Hold ing Automatically formatted MARC

22 MARC วารสารไม่ได้รับอย่างต่อเนื่อง เช่น v. 77, no. 1-10, 14-15 (2006) คลิกที่ Gap break seperator Hold ing Gap break seperator

23 MARC หน้าจอ Record Tap จะปรากฏ |wg หมายถึงมี Gap break ต่อท้าย Tag 863 Hold ing Gap break seperator

24 MARC การลงรายการ Lib Has ในรูปแบบ non- MARC, MARC Hold ing การแก้ไข Lib Has ที่ แตกต่างกัน

25 MARC แก้ไขข้อมูลรายการ Holdings ฉบับ ล่วงเวลา จาก non-MARC เป็น MARC แทรกข้อมูล holding ฉบับล่วงเวลา ใน รูปแบบ MARC ไว้ก่อนหน้าฉบับปัจจุบัน ซึ่งลงรายการ Hold ing การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่ แตกต่างกัน ความ ต้องการ

26 MARC Hold ing การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่ แตกต่างกัน คลิก Add a Pattern เพื่อสร้างรูปแบบการลง lib Has ปีที่ ฉบับที่ ปีพิมพ์ ซึ่งแตกต่างจาก Pattern ที่มีอยู่เดิม คือมี ปีที่ ฉบับที่ ปี พิมพ์ และเดือน

27 MARC คลิก Insert Range before selected เพื่อ สร้าง Range ใหม่ แต่ ไม่ ปรากฏ Range ว่างอันใหม่ให้ คีย์ข้อมูล Hold ing การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน ปัญหา ที่พบ

28 MARC Hold ing การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน ปัญหา ที่พบ ใน Record Tap ปรากฏ Tag 583 |82|a.|bno.|i(year) เป็น pattern ที่ 2 และ Tag 863 Subfields แต่อยู่ในรูปแบบของ Pattern 1 Tag 863, Subfields ไม่มีข้อมูล

29 MARC Hold ing การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน ปัญหา ที่พบ เมื่อเปลี่ยนหน้าจอกลับมายัง Holdings Tap ปรากฏว่ามี วงเล็บเปล่า () ต่อท้ายรายการ ซึ่งไม่เป็นไปตามคำสั่ง Insert Range before select

30 MARC Hold ing การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน การ แก้ไข หน้าจอ Record Tap 1. แก้ไขข้อมูล Tag 853 pattern ที่ 1 โดยลบ |j(month) 2. พิมพ์ข้อมูลใน Subfields ของ Tag 863 ใหม่ ได้แก่ |81.3 แก้เป็น |81.1 |a ใส่เลขปีที่ |b ใส่เลขฉบับที่ Ii ใส่ปี พิมพ์ 3. แก้ไขข้อมูล Tag 853 pattern ที่ 2 โดยเพิ่ม |j(month) 4. ขยับบรรทัดให้เป็นไปตามลำดับ 1 2 3

31 MARC Hold ing การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน หน้าจอ Holdings Tap หลังจาก พิมพ์ข้อมูลรายการ Lib Has ใน หน้าจอ Record Tab เรียบร้อยแล้ว

32 MARC Ite m การสร้าง Item Records for ARRIVED Issues คลิก box ที่ต้องการสร้าง Item เลือก Tool Box Menu Create Item for box by Issues

33 MARC Item การสร้าง Item Records for ARRIVED Issues ปรากฏ New Item ตามที่กำหนดไว้ใน Templates โดยระบบจะใส่ ปีที่ ฉบับที่ ปี พิมพ์ ให้โดยอัตโนมัติ ดำเนินการ Link Barcord by Issue s

34 MARC Item การสร้าง Item Records for ARRIVED Issues คลิก Save จากหน้าจอ Summary จะพบ รายการ Item ที่สร้างไว้ by Issue s

35 MARC Item การสร้าง Item Records for ARRIVED Issues ที่หน้าจอ Modifiy Boxes Individually จะ ปรากฏ Item Records i1648393 by Issue s

36 MARC Ite m การสร้าง Item Records during Check in เลือก edit Card card คลิกหน้า Create item during check- in OK by Issues

37 MARC Ite m การสร้าง Item Records during Check in เมื่อได้รับวารสารฉบับใหม่ ดำเนินการ Check in คลิก OK by Issue s

38 MARC Ite m การสร้าง Item Records during Check in หลังจากคลิก OK จะปรากฏรายการ New Item โดยอัตโนมัติ พิมพ์ข้อความ ตามต้องการ กด SAVE by Issue s

39 MARC Ite m การสร้าง Item Records during Check in คลิก Save จากหน้าจอ Summary จะพบ รายการ Item ที่สร้างไว้ by Issue s

40 MARC Ite m การสร้าง Item Records by bound เลือก Item by bound By Summary Tab

41 MARC Item การสร้าง Item Records by bound เลือก Attach New Item by bound By Summary Tab

42 MARC Item การสร้าง Item Records by bound จากหน้าจอ New Item Option เลือก Single Item by bound By Summary Tab

43 MARC Item การสร้าง Item Records by bound เลือก Insert v VOLUME พิมพ์ ข้อมูลตามต้องการ แล้วคลิก OK และ Link Barcord คลิก SAVE by bound By Summary Tab

44 MARC Item การสร้าง Item Records by bound คลิกเลือก box ที่ต้องการ สร้าง Item by bound By Create item for box ระบบแจ้งว่าไม่สามารถสร้าง item ได้ เพราะ มี status เป็น BOUND

45 MARC Ite m การสร้าง Item Records by bound แก้ status เป็น ARRIVED by bound By Create item for box ระบบสร้าง New Item และ ปีที่ ฉบับที่ กำหนด ออกให้โดย อัตโนมัติ

46 MARC Ite m การสร้าง Item Records by bound แก้ status จาก ARRIVED เป็น BOUND ตามเดิม by bound By Create item for box

47 แ MARC Item การสร้าง Item Records by bound by bound By Create item for box By Summary Tab สร้างจากหน้าจอ Summary จะปรากฏ รายการทีสร้างทันที สร้างโดย create item for box ต้องปิด bib แล้วเปิดใหม่จึงจะปรากฏรายการที่ สร้าง

48 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt : Check in, Holding, Item by Issues by bound Seri al.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google