งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science
User’s guide

2 สารบัญ Web of Science คืออะไร การลงทะเบียน (Register)
วิธีการสืบค้นเอกสาร Search Cited Reference Search หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) พิมพ์/อีเมล์/บันทึก/ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม Search History Log out

3 Content เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ปัจจุบัน

4 Register/Sign In คลิกปุ่ม Register

5 พิมพ์ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน และคลิกปุ่ม Submit Registration
Register พิมพ์ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน และคลิกปุ่ม Submit Registration

6 แสดงสถานะการ Log in เฉพาะบุคคล

7 หน้าจอหลักของ Web of Science
1. คลิกที่ Search เมื่อต้องการค้นด้วยคำสำคัญภายในส่วนต่างๆ ของเอกสาร เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 2. คลิกที่ Cited Reference Search เมื่อต้องการค้นหาชื่อผู้แต่ง หรือ ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏอยู่ในรายการอ้างอิง 1 2

8 การสืบค้นแบบ Search 2 1 3 5 4 1. พิมพ์คำหรือวลี
2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น เช่น Topic, Title, Author, Publication Name, Address เป็นต้น 3. ระบุคำเชื่อมหากมีคำค้นมากกว่า 1 คำ 4. คลิกที่ Change Limits เพื่อเลือกช่วงเวลาตีพิมพ์ของเอกสารจากส่วน Timespan และ เลือกฐานข้อมูลที่จะใช้ในการสืบค้นจากส่วน Citation Databases 5. คลิก Search 2 1 3 5 4

9 หน้าแสดงผลลัพธ์ของ Search
1 1. แสดงจำนวนผลลัพธ์ที่พบ 2. สืบค้นเฉพาะภายในรายการผลลัพธ์ปัจจุบัน จากส่วน Search within results for เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง โดยพิมพ์คำหรือวลี เช่น packag* และคลิกที่ปุ่ม Search 2

10 หน้าแสดงผลลัพธ์ของ Search (ต่อ)
3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นเดิม สามารถทำการปรับปรุง หรือกรองรายการผลลัพธ์ให้แคบลงได้จากส่วน Refine Results โดยเลือกรูปแบบในการแสดงผล เช่น Subject Areas, Document Types, Authors, Source Titles, Publication Years, Institutions, Languages, Countries/Territories - คลิกเครื่องหมายถูกหน้าหัวเรื่องที่ต้องการ หรือคลิกที่ more เพื่อแสดงหัวเรื่องทั้งหมด จากนั้นคลิกที่ Refine เพื่อแสดงผล 3

11 หน้าแสดงผลลัพธ์ของ Search (ต่อ)
Analyze Results: เป็นการวิเคราะห์จากผลลัพธ์ที่ได้ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจำแนกผลลัพธ์ที่มีจำนวนมากตามกลุ่มของข้อมูลที่สนใจ เช่น จำแนกตามหัวเรื่อง (Subject) ชื่อสิ่งพิมพ์หรือชื่อวารสาร (Source Title) เป็นต้น คลิกที่ปุ่ม เพื่อทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์

12 หน้าแสดงการวิเคราะห์ผลลัพธ์: Analyze Results
1 2 3 4 5 1. เลือกเขตข้อมูลที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์และจำแนก ได้แก่ Author : ชื่อผู้แต่ง Country/Territory: ประเทศ Document Type: ประเภทของเอกสารInstitution Name: ชื่อสถาบัน Language: ภาษาต้นฉบับ Publication Year: ปีที่พิมพ์ Source Title: ชื่อสิ่งพิมพ์ Subject Area: กลุ่มหัวเรื่อง 2. Analyze: เลือกจำนวนบทความที่จะทำการวิเคราะห์ 3. Set display options: ตั้งค่าการแสดงจำนวนผลลัพธ์ และจำนวน records ขั้นต่ำที่ให้พบ 4. Sort by: การจัดเรียงลำดับผลลัพธ์ คลิกที่ปุ่ม เพื่อทำการวิเคราะห์

13 หน้าผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์: Analyze Results (ต่อ)
6. ผลลัพธ์การวิเคราะห์จะจำแนกการแสดงข้อมูลตามคอลัมน์ดังนี้ Field: แสดงข้อมูลตามเขตข้อมูลที่เลือก Record Count: แสดงเป็นจำนวน Records ที่พบ % of xxx: แสดงสัดส่วนการพบจากจำนวน Records โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ Bar Chart: แสดงผลลัพธ์เป็นแผนภูมิแท่ง 7. คลิกที่ช่องหน้ารายการผลลัพธ์ที่ต้องการโดยสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการ จากนั้น คลิกที่ View Records เพื่อแสดงข้อมูลเป็นรายการบทความ 8. คลิกที่ปุ่ม Save Analysis Data to File เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่วิเคราะห์ 6 8 7

14 หน้าแสดงผลลัพธ์ของ Search (ต่อ)
Sort by: การจัดเรียงลำดับรายการผลลัพธ์ตาม Latest Date: วันที่ตีพิมพ์ล่าสุด Times Cited : จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างถึง Relevance: ตามความเกี่ยวข้องกับคำค้น First Author: ชื่อผู้แต่งลำดับแรก Source Title: ชื่อของสิ่งพิมพ์ Publication Year: ปีที่ตีพิมพ์

15 หน้าแสดงผลลัพธ์ของ Search (ต่อ)
ในหน้าการแสดงผลลัพธ์ จะแสดงข้อมูลที่สำคัญดังนี้ 1. ข้อมูลบรรณานุกรมของแต่ละบทความ คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อเข้าดูข้อมูลของบทความโดยละเอียด ดังตัวอย่าง คลิกที่บทความลำดับที่ 1 2. จำนวนครั้งที่บทความนี้ได้รับการอ้างถึง คลิกที่ตัวเลขของ Times Cited เพื่อดูบทความที่อ้างถึง ดังเช่นตัวอย่าง คลิกที่ 25 3. คลิกที่ปุ่ม Full Text เพื่อเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่มีการบอกรับ เพื่อเข้าดูบทความฉบับเต็ม 1 2 3

16 หน้าแสดงรายละเอียดบทความ
ประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญดังนี้ 1. Title : ชื่อเรื่อง 2. Author: ผู้แต่ง ซึ่งสามารถเรียกดูรายการบทความอื่นๆที่เป็นผลงานของผู้แต่งคนนี้โดยคลิกไปที่ชื่อผู้แต่งแต่ละคน 3. Source: ชื่อสิ่งพิมพ์ 4. Time Cited: จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างถึงจากบทความอื่น ซึ่งสามารถคลิกเพื่อเรียกดูได้ 5. References: สามารถคลิกเพื่อดูรายการอ้างอิงที่ใช้ 6. Abstract: บทคัดย่อ 7. Language: ภาษาต้นฉบับ 8. Document Type: ประเภทสิ่งพิมพ์ 9. Author Keywords: คำสำคัญของบทความ 10. Keywords Plus: คำสำคัญที่พบบ่อยจาก Title ของรายการอ้างอิง 10. Addresses: ที่อยู่ของผู้แต่ง 11. Publisher: สำนักพิมพ์ 12. Subject Category: หัวเรื่องของบทความ

17 หน้ารายการอ้างอิง: Cited References
1 ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 1. บรรณานุกรมของบทความหลัก คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อกลับไปยังหน้าของบทความหลัก 2. รายการอ้างอิงที่ใช้ของบทความหลัก 2

18 หน้ารายการบทความที่อ้างถึง: Citing Articles
1 ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 1. บรรณานุกรมของบทความหลัก ที่ได้อ้างถึง คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อกลับไปยังหน้า ของบทความหลัก 2. จำนวนรายการบทความที่อ้างถึงบทความหลักในข้อ 1 2

19 หน้ารายการบทความที่ใช้รายการ อ้างอิงเดียวกัน : Related Records
1 ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 1. บรรณานุกรมของบทความหลัก คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อกลับไปยังหน้าของบทความหลัก 2. จำนวนรายการบทความที่ใช้รายการอ้างอิงเดียวกันกับบทความหลักในข้อ 1 โดยแต่ละบทความจะมีตัวเลขแสดงจำนวนรายการอ้างอิงเดียวกันในคอลัมน์ Shared Refs 2

20 Cited Reference Search
1. Cited Author: พิมพ์นามสกุล หรือ ตามด้วยอักษรแรกของผู้แต่งที่ต้องการค้นหา เช่น warren คลิกที่ Cited Author Index เพื่อดูรายการชื่อผู้แต่ง 2. Cited Work: พิมพ์อักษรย่อของชื่อสิ่งพิมพ์ หรือ คลิกที่ journal abbreviation list เพื่อตรวจอักษรย่อจากรายการของชื่อสิ่งพิมพ์ 3. Cited Year(s): พิมพ์ปี หรือช่วงของปีที่ตีพิมพ์ 4. คลิกที่ปุ่ม Search เพื่อดำเนินการสืบค้น 1 2 3 4

21 หน้าผลลัพธ์ของ Cited Reference Search
ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 1. Select: คลิกที่ช่องหน้า Record ที่ต้องการเลือกได้มากกว่าหนึ่ง และคลิกที่ปุ่ม Finish Search เพื่อเรียกดูรายการบทความที่อ้างถึง (Citing Article) 2. Cited Author: รายชื่อผู้แต่งที่ได้รับการอ้างอิง 3. Cited Work: ชื่อของสิ่งพิมพ์ ซึ่งสามารถเรียกแสดงชื่อเรื่องไปพร้อมกันด้วยคลิกที่ Show Expanded Titles 4. Year: ปีที่พิมพ์ 5. Volume : เลข Volume 6. Page: เลขหน้า 7. Citing Articles: จำนวนครั้งที่บทความ(Record) นี้ได้รับการอ้างถึง 8. View Record : คลิกที่ View Record ในรายการที่ปรากฏเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด 7 8 1 4 5 6 3 2

22 หน้าผลลัพธ์ของ Cited Reference Search (ต่อ)
Show Expanded Titles

23 Print / E-mail / Save /Export to Reference Software
บรรณานุกรมของแต่ละบทความในรายการผลลัพธ์ ผู้ใช้สามารถเลือกจัดการบทความที่ต้องการได้โดย 1. คลิกเลือกหน้ารายการที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบการจัดการ เช่น Print, , Save to EndNote Web หรือ คลิกที่ More Options เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดการ 2 1

24 Print / E-mail / Save /Export to Reference Software (ต่อ)
จากการคลิกที่ More Option สามารถเลือกจัดการผลลัพธ์ได้ในส่วนช่อง Output Records โดย 1. กำหนดรายการบทความที่ต้องการตามรายละเอียดใน Slide ก่อน 2. กำหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ 3. เลือกรูปแบบการจัดการบทความ ได้แก่ สั่งพิมพ์ ส่งอีเมล์ ถ่ายโอนไป EndNote Web ถ่ายโอนไป EndNote 3 1 2

25 Print

26

27 Save

28 Search History

29 เลิกใช้งานทุกครั้งให้คลิกที่ปุ่ม Log Out

30 Web of Science


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google