งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแนะนำการใช้ฐานข้อมูล SpringerLink eBooks โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแนะนำการใช้ฐานข้อมูล SpringerLink eBooks โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแนะนำการใช้ฐานข้อมูล SpringerLink eBooks โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 Springer Link eBooks คืออะไร จะสืบค้นข้อมูลจาก SpringerLink eBooks ได้อย่างไร หน้าแรกของ SpringerLink eBooks การสร้างบัญชีส่วนตัว วิธีการสืบค้นข้อมูลและตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล การแสดงผลการสืบค้น การจัดการข้อมูล Home

3 SpringerLink ebooks คืออะไร SpringerLink eBooks เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Springer – Verlag รวบรวมหนังสือ มากกว่า 2,000 รายชื่อ ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชา Biology/Medical Science, Chemistry, Computer Science &Electrical Engineering, Environmental & Plant Science, Physics/Materials Science และ Social & Behavioral Science

4 จะสืบค้นข้อมูลจาก SpringerLink eBooks ได้ อย่างไร http://ebooks.springerlink.com/

5 หน้าแรกของ SpringerLink eBooks 2 1 4 3 5 1. ช่องทางสืบค้นแบบ Basic search 2. การสืบค้นแบบ Advanced search 3. การสืบค้นแบบ Title browse 4. การลงทะเบียนสร้างบัญชี ส่วนตัว 5. เปลี่ยนภาษา

6 การสร้าง บัญชีส่วนตัว การสร้างบัญชี ( Account) ส่วนตัวนั้น ทำให้ผู้ใช้สามารถ จัดเก็บหนังสือที่ต้องการไว้ใน account ของตนเองและสร้าง Note ไว้ในหน้าของหนังสือ นอกจากนี้หากเครื่อง คอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ใน IP สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลผ่าน ทาง Username และ Password ที่สร้างขึ้นได้

7 ขั้นตอนการสร้างบัญชี ส่วนตัว 1. คลิกที่ “ สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี ( Create Free Account)” 2 1 2. กำหนด Username, Password และใส่ข้อมูล ส่วนตัว

8 วิธีการสืบค้นข้อมูล และ ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล

9 วิธีการสืบค้น ข้อมูล การสืบค้นข้อมูลแบบ Basic Search การสืบค้นข้อมูลแบบ Advanced Search การสืบค้นข้อมูลแบบ Title Browse

10 การสืบค้นแบบ Basic Search 1 2 3 1. ใส่คำค้นลงในช่อง การสืบค้น 2. กำหนดเขตข้อมูล การสืบค้น 3. คลิกปุ่ม search

11 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบ Basic Search 1. ใส่คำคำค้นลงในช่องการสืบค้นในที่นี้ ใช้คำว่า nanotechnology 2. กำหนดเขตข้อมูลการสืบค้นเลือกเป็น แบบ Keyword 3. คลิกปุ่ม Search

12 ผลการสืบค้นพบหนังสือ 8 รายการ

13 การสืบค้นแบบ Advanced Search 1. คลิกปุ่ม Advanced search 2. ใส่ข้อมูลลงในช่องการสืบค้น ข้อมูลและกำหนดเขตข้อมูล การสืบค้น 3. กำหนดขอบเขตการ สืบค้นให้เฉพาะเจาะจงมาก ขึ้น เช่น ปีพิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น 4. คลิกปุ่ม Search เพื่อเริ่ม การสืบค้นข้อมูล คลิกปุ่ม Clear เมื่อต้องการใส่ ข้อมูลใหม่ 1 2 3 4

14 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบ Advanced search 1. ใส่คำคำค้นลงในช่องการสืบค้น ในที่นี้ใช้คำว่า internet และ Johnson 2. กำหนดขอบเขตข้อมูลการสืบค้น ในที่นี้ระบุเป็น subject และ Author และใช้ and เป็นคำเชื่อม 3. คลิกปุ่ม search

15 ผลการสืบค้นพบหนังสือ 1 รายการ

16 การสืบค้นแบบที่ 3 Title Browse 1 2 3 1. คลิกที่ SpringerLink Title Browse 2. คลิกหัวเรื่องที่ต้องการ 3. คลิกเลือกรายชื่อ หนังสือที่ต้องการภายใต้ หัวเรื่อง

17 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบ Title Browse 1. คลิกปุ่ม SpringerLink Title Browse 2. ในที่นี้เลือกหัวเรื่อง Chemistry และ หนังสือเล่มที่ต้องการคือ Basic Training in Chemistry

18 ได้หนังสือเล่มที่ต้องการ

19 การแสดงผลการ สืบค้น 1 2 3 1. คลิกเพื่อปรับปรุงการสืบค้น หรือ สืบค้นครั้งใหม่ 2. คลิกเพื่อเลือกรูปแบบการ เรียงลำดับของการแสดงผล 3. คลิกเพื่อเลือกรูปแบบ การแสดงเนื้อหา

20 การจัดการ ข้อมูล

21 การแสดงหน้าหนังสือ การบันทึกและการพิมพ์ การ สืบค้นคำที่ต้องการในหนังสือที่เปิดอยู่ปัจจุบัน การ สืบค้นคำที่ต้องการในหนังสือที่เปิดอยู่ปัจจุบัน การใช้ Dictionary การใช้ Dictionary การทำ Note การทำ Note การเพิ่มหนังสือเข้าใน My list การเพิ่มหนังสือเข้าใน My list การเรียกดูหนังสือและ Note ที่จัดเก็บไว้ใน My list การเรียกดูหนังสือและ Note ที่จัดเก็บไว้ใน My list

22 การแสดง หน้าหนังสือ 1 2

23 การแสดงเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ pdf file

24 การบันทึกและ การพิมพ์ การบันทึก 1. เลือกคำสั่ง Save a copy 2. เลือก drive ที่ต้องการ จัดเก็บ การพิมพ์ 1. เลือกคำสั่ง Print 1 2

25 การสืบค้นคำที่ต้องการใน หนังสือที่เปิดอยู่ปัจจุบัน 1 2 1. คลิกปุ่ม search 2. ใส่คำที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม search

26 3. ระบบจะแสดงจำนวนหน้าที่ สืบค้นได้ 3

27 การใช้ Dictionary 1 2 1. คลิกปุ่ม Dictionary 2. ใส่คำที่ต้องการทราบ จากนั้นคลิกปุ่ม go

28 ระบบแสดงความหมายของคำ ที่ต้องการ

29 การทำ Note 1. คลิกปุ่ม Note 1 2. ใส่ข้อความที่ต้องการ บันทึกลงไป จากนั้นคลิก ปุ่ม Add Note 2

30 การเพิ่มหนังสือเข้าใน My list 1. คลิกปุ่ม Add to My List 1 2. ระบบจะแสดงผลการ ทำงาน

31 การเรียกดูหนังสือและ Note ที่ จัดเก็บไว้ใน My list 1 1. คลิกปุ่ม My List and Notes 2. ระบบจะแสดงหนังสือ และบันทึกที่อยู่ใน My List and Note

32


ดาวน์โหลด ppt การแนะนำการใช้ฐานข้อมูล SpringerLink eBooks โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google