งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รศ.ประคอง อินทรสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รศ.ประคอง อินทรสมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รศ.ประคอง อินทรสมบัติ
แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุโดยอาศัย หลักฐานเชิงประจักษ์ โดย รศ.ประคอง อินทรสมบัติ

2 คุณภาพของการดูแลผู้สูงอายุ
การศึกษาและมีระบบที่ดี การปรับปรุงคุณภาพเริ่มต้นจากการประเมินเจตคติ Geriatric Institutional Assessment Profile (GIAP) เจตคติของบุคลากร ความรู้ การรับรู้เกี่ยวกับปัญหาหลักๆ (John A Hartford Foundation, 2003)

3 Nursing care, has become the center point in the health care
of Elderly patient (Bludau, 2006)

4 Geriatric principle : Rule of Thirds
Normal aging Disease Disuse

5 การประสบความสำเร็จในการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) มีบรรยากาศของการตั้งคำถามและต้องการใช้หลักฐานที่ ทันสมัย (ใหม่) ส่งเสริมการคิดแก้ไขปัญหา เปิดโอกาสให้คิด เรียนรู้ ร่วมกัน วัฒนธรรมของการแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ การปฏิบัติวิชาชีพ

6 การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลโดยอาศัย หลักฐานเชิงประจักษ์โดยทั่วไป
กำหนดประเด็นปัญหาทางคลินิก สืบค้นหาหลักฐาน/งานวิจัยที่ดีที่สุดอย่างเป็นระบบ ประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน/งานวิจัย สังเคราะห์หลักฐาน/งานวิจัย การประเมินผลการปฏิบัติการ/ผลลัพธ์ของโครงการ (Lawson, 2005)

7 การพยาบาลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสูงอายุ
ปัญหา/ความต้องการ/ประเด็น*** ปัญหา (ตัวกระตุ้น) ความรู้ (ตัวกระตุ้น) ผู้สูงอายุมีความต้องการเฉพาะ

8 การเจ็บป่วยทำให้เกิดความเสื่อมถอยในการทำหน้าที่
ผู้ป่วยสูงอายุ การเจ็บป่วยทำให้เกิดความเสื่อมถอยในการทำหน้าที่ ก่อนเจ็บป่วย – เมื่อเจ็บป่วย – ในโรงพยาบาล – ก่อน จำหน่ายกลับบ้าน พยาบาลมองเห็นปรากฏการณ์นี้หรือไม่, ผลการวิจัย อันตรายของการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล (Hazard) พยาบาลคิดอย่างไร? ทำอย่างไร? ทำนายและเปลี่ยนแปลงได้ไหม? ครอบครัว และญาติผู้ดูแล, ผู้ดูแลที่ได้รับการว่าจ้าง

9 Model of Geriatric Assessment Interdisciplinary Assessment Policy
- นำไปสู่ - Geriatric Assessment Model of Geriatric Assessment Interdisciplinary Assessment Policy Procedures

10 ขั้นตอนการพัฒนาการพยาบาลผู้สูงอายุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
องค์การ (สมาคม....) สถาบัน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ นักวิชาการ ทีมภายในวิชาชีพ/ระหว่างวิชาชีพ

11 บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Expert practitioner Educator Consultant Researcher/EBP (utilization) Legal & Ethical issues Collaborator/Leadership

12 “Meta analysis has supported CGA, and prospective trial over three years applied to people over the age of 75 concluded that CGA can delay the development of disability and permanent admission to nursing home care” (Stuck, Aaron, Steiner, Alessi et al, 1995)


ดาวน์โหลด ppt โดย รศ.ประคอง อินทรสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google