งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รศ. ประคอง อินทรสมบัติ. คุณภาพของการดูแล ผู้สูงอายุ การศึกษาและมีระบบที่ดี การปรับปรุงคุณภาพเริ่มต้น จากการประเมินเจตคติ – Geriatric Institutional.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รศ. ประคอง อินทรสมบัติ. คุณภาพของการดูแล ผู้สูงอายุ การศึกษาและมีระบบที่ดี การปรับปรุงคุณภาพเริ่มต้น จากการประเมินเจตคติ – Geriatric Institutional."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รศ. ประคอง อินทรสมบัติ

2 คุณภาพของการดูแล ผู้สูงอายุ การศึกษาและมีระบบที่ดี การปรับปรุงคุณภาพเริ่มต้น จากการประเมินเจตคติ – Geriatric Institutional Assessment Profile (GIAP) เจตคติของบุคลากร ความรู้ การรับรู้เกี่ยวกับปัญหาหลักๆ (John A Hartford Foundation, 2003)

3 Nursing care, has become the center point in the health care of Elderly patient (Bludau, 2006)

4 Geriatric principle : Rule of Thirds Normal aging Disease Disuse

5 การประสบความสำเร็จใน การ ดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) มีบรรยากาศของการตั้งคำถาม และต้องการใช้หลักฐานที่ ทันสมัย ( ใหม่ ) ส่งเสริมการคิดแก้ไขปัญหา เปิด โอกาสให้คิด เรียนรู้ ร่วมกัน วัฒนธรรมของการแสวงหา ความรู้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ การปฏิบัติวิชาชีพ

6 การพัฒนาการปฏิบัติการ พยาบาลโดยอาศัย หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยทั่วไป 1. กำหนดประเด็นปัญหาทางคลินิก 2. สืบค้นหาหลักฐาน / งานวิจัยที่ดี ที่สุดอย่างเป็นระบบ 3. ประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน / งานวิจัย 4. สังเคราะห์หลักฐาน / งานวิจัย 5. การประเมินผลการปฏิบัติการ / ผลลัพธ์ของโครงการ (Lawson, 2005)

7 การพยาบาลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย สูงอายุ ปัญหา / ความต้องการ / ประเด็น *** ปัญหา ( ตัวกระตุ้น ) ความรู้ ( ตัวกระตุ้น ) ผู้สูงอายุมีความต้องการ เฉพาะ

8 การเจ็บป่วยทำให้เกิดความเสื่อม ถอยในการทำหน้าที่ ก่อนเจ็บป่วย – เมื่อเจ็บป่วย – ใน โรงพยาบาล – ก่อน จำหน่ายกลับบ้าน พยาบาลมองเห็นปรากฏการณ์นี้ หรือไม่, ผลการวิจัย อันตรายของการเข้าพักรักษาใน โรงพยาบาล (Hazard) พยาบาลคิดอย่างไร ? ทำอย่างไร ? ทำนายและ เปลี่ยนแปลงได้ไหม ? ครอบครัว และญาติผู้ดูแล, ผู้ดูแล ที่ได้รับการว่าจ้าง

9 Geriatric Assessment Model of Geriatric Assessment Interdisciplinary Assessment Policy Procedures

10 ขั้นตอนการพัฒนาการ พยาบาลผู้สูงอายุโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ องค์การ ( สมาคม....) สถาบัน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ นักวิชาการ ทีมภายในวิชาชีพ / ระหว่าง วิชาชีพ

11 บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ขั้นสูงสาขาการพยาบาล ผู้สูงอายุ Expert practitioner Educator Consultant Researcher/EBP (utilization) Legal & Ethical issues Collaborator/Leadership

12 “Meta analysis has supported CGA, and prospective trial over three years applied to people over the age of 75 concluded that CGA can delay the development of disability and permanent admission to nursing home care” (Stuck, Aaron, Steiner, Alessi et al, 1995)


ดาวน์โหลด ppt โดย รศ. ประคอง อินทรสมบัติ. คุณภาพของการดูแล ผู้สูงอายุ การศึกษาและมีระบบที่ดี การปรับปรุงคุณภาพเริ่มต้น จากการประเมินเจตคติ – Geriatric Institutional.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google