งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20 มิ. ย.2548 1 Drug Use Behavior พฤติกรรมการใช้ยา อ. ดร. กรแก้ว จันทภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20 มิ. ย.2548 1 Drug Use Behavior พฤติกรรมการใช้ยา อ. ดร. กรแก้ว จันทภาษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 20 มิ. ย.2548 1 Drug Use Behavior พฤติกรรมการใช้ยา อ. ดร. กรแก้ว จันทภาษา

2 20 มิ. ย.2548 2 Content Drug Use Behavior Drug Distribution System The Other Determinants Rational Use of Drug

3 20 มิ. ย.2548 3 Drug Use Behavior Drug Distribution System - ในสถานพยาบาล - นอกสถานพยาบาล

4 20 มิ. ย.2548 4 การใช้ยาใน สถานพยาบาล Prescribing Behavior Drug Use Behavior Provider Patient

5 20 มิ. ย.2548 5 การใช้ยาใน สถานพยาบาล Prescribing Behavior – ปัญหาเกี่ยวกับขนาดยา วิธีการให้ยา และความถี่ในการให้ยา – ปัญหาการสั่งใช้ยาโดยระยะเวลา การใช้ไม่ถูกต้อง – ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเขียน ใบสั่งยาและการจ่ายยา – ปัญหาที่เกิดจากการขาดการให้ ความรู้แก่ผู้ป่วยภายหลังการสั่งใช้ ยา – ปัญหาการขาดการติดตาม ผลการรักษา

6 20 มิ. ย.2548 6 การใช้ยาใน สถานพยาบาล Prescribing Behavior – ปัญหาการสั่งใช้ยาโดยไม่มีข้อ บ่งชี้ – ปัญหาการใช้ยาโดยไม่มี ประสิทธิผล – ปัญหาความเสี่ยงหรืออันตราย จากการใช้ยา – ปัญหาเรื่องความคุ้มค่าของ การใช้ยา – ปัญหาความไม่ร่วมมือในการ ใช้ยาของผู้ป่วย

7 20 มิ. ย.2548 7 การใช้ยาใน สถานพยาบาล Prescribing Behavior Prescription

8 20 มิ. ย.2548 8 Disease Illness Prescription s The Magic of Prescriptions (Whyte, Geest, and Hardon: 2002)

9 20 มิ. ย.2548 9 The Magic of Prescribing: The Silent Communication Establishing Authority Token of Concern Dealing with Uncertainty

10 20 มิ. ย.2548 10 การใช้ยานอก สถานพยาบาล Adherence Behavior Self- Medication Behavior

11 20 มิ. ย.2548 11 Adherence Behavior The Explanatory Model - perception of medicines - evaluation of therapies “Tuuk Kub Ya” “Mai Tuuk Kub Ya”

12 20 มิ. ย.2548 12 Adherence Behavior “Tuuk Kub Ya” (compatible with medicines) “Mai Tuuk Kub Ya” (incompatible with medicines) Evaluated the effective of - medicines - therapy - therapist

13 20 มิ. ย.2548 13 Adherence Behavior “Tuuk Kub Ya” (compatible with medicines) Recover, Relief - Effective medicines - Effective therapy - Smart therapist

14 20 มิ. ย.2548 14 Non - Adherence Behavior “Mai Tuuk Kub Ya” (incompatible with medicines) - Ineffective medicines - Ineffective therapy - Ineffective therapist Not Recover, still had the symptoms

15 20 มิ. ย.2548 15 Non-Adherence Behavior Planned to have treatment alternatives Stop taking medicines after a trial on the prescription Touring Behavior or Shopping Around

16 20 มิ. ย.2548 16 Touring Behavior or Shopping Around –visited several types of health services drug store, private clinic, district hospital, private hospital, province hospital, tertiary hospital folk sector

17 20 มิ. ย.2548 17 Non-Adherence and Shopping Around Behavior Self MedicationSelf Care (Massage) District Hospital Tertiary Hospital University Hospital Figure 1 The Route of Touring Behavior of A Case on Chronic Low Back Pain (case 22)

18 20 มิ. ย.2548 18 Non-Adherence and Shopping Around Behavior: Private Clinic University Hospital Tertiary Hospital University Hospital Figure 2 The Route of Touring Behavior of A Case on Chronic Low Back Pain (case 224) University Hospital The Consequences of the Differences of Explanatory Model between Physicians and Patients

19 20 มิ. ย.2548 19 การใช้ยานอก สถานพยาบาล อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย – หวัด / ไอ 37% – ปวดเมื่อย 31% – ไข้ / ปวดหัว 15% – ปวดท้อง 13% – ท้องเสีย 4%

20 20 มิ. ย.2548 20 Health Seeking Behavior Self-Medication72% Private Clinic or Hospital 17% ไม่รักษา 5% อื่นๆ 6%

21 20 มิ. ย.2548 21 แหล่งยาสำคัญ ร้านชำ 57.2% ยาเก็บในบ้าน 10.5% สถานีอนามัย 8% คลินิก 7.4% กองทุนยา 6.7% ร้านขายยา 4.8% หมอฉีดยา 0.2% หมอพื้นบ้าน 0.2% ยาเร่ 1.6% โรงพยาบาล 3.3%

22 20 มิ. ย.2548 22 Self-Medication Behavior แบบแผนการใช้ยา : แบบแผนแบบชาวบ้าน - การใช้ยาในกลุ่มผู้หญิง - การใช้ยาในกลุ่มผู้ชาย - ยาถ่ายพยาธิ - วิตะมิน - ยาแก้อักเสบ

23 20 มิ. ย.2548 23 Self-Medication Behavior Six Significant Component of EM แบบแผนการใช้ยา : แบบแผนแบบชาวบ้าน ความคิด ความเชื่อและตรรกะ ในการใช้ยาแบบชาวบ้าน Rational ??????

24 20 มิ. ย.2548 24 Adherence Behavior Self- Medication Behavior “Tuuk Kub Ya” “Mai Tuuk Kub Ya” Health Seeking Behavior “ ลองดู เผื่อหาย ”

25 20 มิ. ย.2548 25 Adherence Behavior Self- Medication Behavior Health Seeking Behavior “ ลองดู เผื่อหาย ” - Non-Adherence Behavior - Touring Behavior / Shopping Around

26 20 มิ. ย.2548 26 “Tuuk Kub Ya” (compatible with medicines) “Mai Tuuk Kub Ya” (incompatible with medicines) Evaluated the effective of - medicines - Physical Characteristic - Value Potency or Power of Medicines

27 20 มิ. ย.2548 27 - ความแรงกับยี่ห้อ - ความแรงกับที่มา - ความแรงกับราคา - ความแรงกับกินแล้วถูก - ความแรงกับสีของยา - ความแรงกับ Dosage Form Potency or Power of Medicines ยาแรง ยาอ่อน ยาดี

28 20 มิ. ย.2548 28 Rational Use of Drug Where is the abnormal organ? What is disease?

29 20 มิ. ย.2548 29 Rational Use of Drug Where is the abnormal organ? What is disease? Rational Use of Drug - 4 ถูก ถูกคน ถูกโรค ถูกขนาดการรักษา ถูกเวลา

30 20 มิ. ย.2548 30 Rational Use of Drug หาย / ไม่หาย ตาม บริบทของชาวบ้าน The Other Determinants การขาดข้อมูล การไม่รู้จักยาข้อจำกัดทาง เศรษฐกิจ สังคม Health Seeking Behavior “ ลองดู เผื่อหาย ”

31 20 มิ. ย.2548 31 Rational Use of Drug Health Seeking Behavior “ ลองดู เผื่อหาย ” “Tuuk Kub Ya” “Mai Tuuk Kub Ya”

32 20 มิ. ย.2548 32 Rational Use of Drug พฤติกรรมการใช้ยาของชาวบ้าน The Other Determinants - ระบบการกระจายยา - บทบาทของวิชาชีพ - การโฆษณายา


ดาวน์โหลด ppt 20 มิ. ย.2548 1 Drug Use Behavior พฤติกรรมการใช้ยา อ. ดร. กรแก้ว จันทภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google