งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Drug Use Behavior พฤติกรรมการใช้ยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Drug Use Behavior พฤติกรรมการใช้ยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Drug Use Behavior พฤติกรรมการใช้ยา
อ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา 20 มิ.ย.2548 Health Behavior (Drug Use Behavior)

2 Content Rational Use of Drug Drug Use Behavior The Other
Determinants Drug Distribution System Drug Use Behavior Rational Use of Drug 20 มิ.ย.2548

3 - ในสถานพยาบาล - นอกสถานพยาบาล Drug Use Behavior Drug Distribution
System Drug Use Behavior - ในสถานพยาบาล - นอกสถานพยาบาล 20 มิ.ย.2548

4 การใช้ยาในสถานพยาบาล
Provider Prescribing Behavior Patient Drug Use Behavior 20 มิ.ย.2548

5 การใช้ยาในสถานพยาบาล
Prescribing Behavior ปัญหาเกี่ยวกับขนาดยา วิธีการให้ยา และความถี่ในการให้ยา ปัญหาการสั่งใช้ยาโดยระยะเวลาการใช้ไม่ถูกต้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเขียนใบสั่งยาและการจ่ายยา ปัญหาที่เกิดจากการขาดการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยภายหลังการสั่งใช้ยา ปัญหาการขาดการติดตามผลการรักษา 20 มิ.ย.2548

6 การใช้ยาในสถานพยาบาล
Prescribing Behavior ปัญหาการสั่งใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้ ปัญหาการใช้ยาโดยไม่มีประสิทธิผล ปัญหาความเสี่ยงหรืออันตรายจากการใช้ยา ปัญหาเรื่องความคุ้มค่าของการใช้ยา ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย 20 มิ.ย.2548

7 การใช้ยาในสถานพยาบาล
Prescribing Behavior Prescription 20 มิ.ย.2548

8 The Magic of Prescriptions
(Whyte, Geest, and Hardon: 2002) Disease Illness Prescriptions 20 มิ.ย.2548

9 The Magic of Prescribing: The Silent Communication
Establishing Authority Token of Concern Dealing with Uncertainty 20 มิ.ย.2548

10 การใช้ยานอกสถานพยาบาล
Adherence Behavior Self-Medication Behavior 20 มิ.ย.2548

11 “Tuuk Kub Ya” “Mai Tuuk Kub Ya”
Adherence Behavior The Explanatory Model - perception of medicines - evaluation of therapies “Tuuk Kub Ya” “Mai Tuuk Kub Ya” 20 มิ.ย.2548

12 Evaluated the effective of - medicines - therapy - therapist
Adherence Behavior “Tuuk Kub Ya” (compatible with medicines) “Mai Tuuk Kub Ya” (incompatible with medicines) Evaluated the effective of - medicines - therapy - therapist 20 มิ.ย.2548

13 Adherence Behavior Recover, Relief
“Tuuk Kub Ya” (compatible with medicines) Recover, Relief - Effective medicines - Effective therapy - Smart therapist 20 มิ.ย.2548

14 Non -Adherence Behavior
“Mai Tuuk Kub Ya” (incompatible with medicines) Not Recover, still had the symptoms - Ineffective medicines - Ineffective therapy - Ineffective therapist 20 มิ.ย.2548

15 Non-Adherence Behavior
Stop taking medicines after a trial on the prescription Planned to have treatment alternatives Touring Behavior or Shopping Around 20 มิ.ย.2548

16 Touring Behavior or Shopping Around
visited several types of health services drug store, private clinic, district hospital, private hospital, province hospital, tertiary hospital folk sector 20 มิ.ย.2548

17 Non-Adherence and Shopping Around Behavior
Self Medication Self Care (Massage) District Hospital University Hospital Tertiary Hospital Figure 1 The Route of Touring Behavior of A Case on Chronic Low Back Pain (case 22) 20 มิ.ย.2548

18 Non-Adherence and Shopping Around Behavior:
The Consequences of the Differences of Explanatory Model between Physicians and Patients University Hospital Private Clinic University Hospital University Hospital Tertiary Hospital Figure 2 The Route of Touring Behavior of A Case on Chronic Low Back Pain (case 224) 20 มิ.ย.2548 Health Behavior (Drug Use Behavior)

19 การใช้ยานอกสถานพยาบาล
อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย หวัด/ไอ 37% ปวดเมื่อย 31% ไข้/ปวดหัว 15% ปวดท้อง 13% ท้องเสีย 4% 20 มิ.ย.2548

20 Health Seeking Behavior
Self-Medication 72% Private Clinic or Hospital 17% ไม่รักษา 5% อื่นๆ 6% 20 มิ.ย.2548

21 แหล่งยาสำคัญ ร้านชำ 57.2% ยาเก็บในบ้าน 10.5% สถานีอนามัย 8%
ร้านชำ 57.2% ยาเก็บในบ้าน 10.5% สถานีอนามัย 8% คลินิก 7.4% กองทุนยา 6.7% ร้านขายยา 4.8% หมอฉีดยา 0.2% หมอพื้นบ้าน 0.2% ยาเร่ 1.6% โรงพยาบาล 3.3% 20 มิ.ย.2548

22 Self-Medication Behavior
แบบแผนการใช้ยา: แบบแผนแบบชาวบ้าน - การใช้ยาในกลุ่มผู้หญิง - การใช้ยาในกลุ่มผู้ชาย - ยาถ่ายพยาธิ - วิตะมิน - ยาแก้อักเสบ 20 มิ.ย.2548

23 Six Significant Component
Self-Medication Behavior Six Significant Component of EM แบบแผนการใช้ยา: แบบแผนแบบชาวบ้าน Rational ?????? ความคิด ความเชื่อและตรรกะ ในการใช้ยาแบบชาวบ้าน 20 มิ.ย.2548

24 Health Seeking Behavior
Adherence Behavior Self-Medication Behavior “Tuuk Kub Ya” “Mai Tuuk Kub Ya” Health Seeking Behavior “ลองดู เผื่อหาย” 20 มิ.ย.2548

25 Health Seeking Behavior
Adherence Behavior Self-Medication Behavior Health Seeking Behavior “ลองดู เผื่อหาย” - Non-Adherence Behavior - Touring Behavior / Shopping Around 20 มิ.ย.2548

26 - Physical Characteristic - Value
“Tuuk Kub Ya” (compatible with medicines) “Mai Tuuk Kub Ya” (incompatible with medicines) Evaluated the effective of - medicines - Physical Characteristic - Value Potency or Power of Medicines 20 มิ.ย.2548

27 Potency or Power of Medicines ยาแรง ยาอ่อน ยาดี
- ความแรงกับยี่ห้อ - ความแรงกับที่มา - ความแรงกับราคา - ความแรงกับกินแล้วถูก - ความแรงกับสีของยา - ความแรงกับ Dosage Form 20 มิ.ย.2548

28 Where is the abnormal organ?
Rational Use of Drug Where is the abnormal organ? What is disease? 20 มิ.ย.2548

29 Where is the abnormal organ? ถูกคน ถูกโรค ถูกขนาดการรักษา ถูกเวลา
Rational Use of Drug Where is the abnormal organ? What is disease? Rational Use of Drug - 4 ถูก ถูกคน ถูกโรค ถูกขนาดการรักษา ถูกเวลา 20 มิ.ย.2548

30 Health Seeking Behavior
Rational Use of Drug The Other Determinants หาย / ไม่หาย ตามบริบทของชาวบ้าน การขาดข้อมูล การไม่รู้จักยา ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ สังคม Health Seeking Behavior “ลองดู เผื่อหาย” 20 มิ.ย.2548

31 Health Seeking Behavior
Rational Use of Drug Health Seeking Behavior “ลองดู เผื่อหาย” “Tuuk Kub Ya” “Mai Tuuk Kub Ya” 20 มิ.ย.2548

32 Rational Use of Drug The Other Determinants - ระบบการกระจายยา
พฤติกรรมการใช้ยาของชาวบ้าน - ระบบการกระจายยา - บทบาทของวิชาชีพ - การโฆษณายา 20 มิ.ย.2548 Health Behavior (Drug Use Behavior)


ดาวน์โหลด ppt Drug Use Behavior พฤติกรรมการใช้ยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google