งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20 มิ. ย.2548 1 Drug Use Behavior พฤติกรรมการใช้ยา อ. ดร. กรแก้ว จันทภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20 มิ. ย.2548 1 Drug Use Behavior พฤติกรรมการใช้ยา อ. ดร. กรแก้ว จันทภาษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 20 มิ. ย Drug Use Behavior พฤติกรรมการใช้ยา อ. ดร. กรแก้ว จันทภาษา

2 20 มิ. ย Content Drug Use Behavior Drug Distribution System The Other Determinants Rational Use of Drug

3 20 มิ. ย Drug Use Behavior Drug Distribution System - ในสถานพยาบาล - นอกสถานพยาบาล

4 20 มิ. ย การใช้ยาใน สถานพยาบาล Prescribing Behavior Drug Use Behavior Provider Patient

5 20 มิ. ย การใช้ยาใน สถานพยาบาล Prescribing Behavior – ปัญหาเกี่ยวกับขนาดยา วิธีการให้ยา และความถี่ในการให้ยา – ปัญหาการสั่งใช้ยาโดยระยะเวลา การใช้ไม่ถูกต้อง – ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเขียน ใบสั่งยาและการจ่ายยา – ปัญหาที่เกิดจากการขาดการให้ ความรู้แก่ผู้ป่วยภายหลังการสั่งใช้ ยา – ปัญหาการขาดการติดตาม ผลการรักษา

6 20 มิ. ย การใช้ยาใน สถานพยาบาล Prescribing Behavior – ปัญหาการสั่งใช้ยาโดยไม่มีข้อ บ่งชี้ – ปัญหาการใช้ยาโดยไม่มี ประสิทธิผล – ปัญหาความเสี่ยงหรืออันตราย จากการใช้ยา – ปัญหาเรื่องความคุ้มค่าของ การใช้ยา – ปัญหาความไม่ร่วมมือในการ ใช้ยาของผู้ป่วย

7 20 มิ. ย การใช้ยาใน สถานพยาบาล Prescribing Behavior Prescription

8 20 มิ. ย Disease Illness Prescription s The Magic of Prescriptions (Whyte, Geest, and Hardon: 2002)

9 20 มิ. ย The Magic of Prescribing: The Silent Communication Establishing Authority Token of Concern Dealing with Uncertainty

10 20 มิ. ย การใช้ยานอก สถานพยาบาล Adherence Behavior Self- Medication Behavior

11 20 มิ. ย Adherence Behavior The Explanatory Model - perception of medicines - evaluation of therapies “Tuuk Kub Ya” “Mai Tuuk Kub Ya”

12 20 มิ. ย Adherence Behavior “Tuuk Kub Ya” (compatible with medicines) “Mai Tuuk Kub Ya” (incompatible with medicines) Evaluated the effective of - medicines - therapy - therapist

13 20 มิ. ย Adherence Behavior “Tuuk Kub Ya” (compatible with medicines) Recover, Relief - Effective medicines - Effective therapy - Smart therapist

14 20 มิ. ย Non - Adherence Behavior “Mai Tuuk Kub Ya” (incompatible with medicines) - Ineffective medicines - Ineffective therapy - Ineffective therapist Not Recover, still had the symptoms

15 20 มิ. ย Non-Adherence Behavior Planned to have treatment alternatives Stop taking medicines after a trial on the prescription Touring Behavior or Shopping Around

16 20 มิ. ย Touring Behavior or Shopping Around –visited several types of health services drug store, private clinic, district hospital, private hospital, province hospital, tertiary hospital folk sector

17 20 มิ. ย Non-Adherence and Shopping Around Behavior Self MedicationSelf Care (Massage) District Hospital Tertiary Hospital University Hospital Figure 1 The Route of Touring Behavior of A Case on Chronic Low Back Pain (case 22)

18 20 มิ. ย Non-Adherence and Shopping Around Behavior: Private Clinic University Hospital Tertiary Hospital University Hospital Figure 2 The Route of Touring Behavior of A Case on Chronic Low Back Pain (case 224) University Hospital The Consequences of the Differences of Explanatory Model between Physicians and Patients

19 20 มิ. ย การใช้ยานอก สถานพยาบาล อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย – หวัด / ไอ 37% – ปวดเมื่อย 31% – ไข้ / ปวดหัว 15% – ปวดท้อง 13% – ท้องเสีย 4%

20 20 มิ. ย Health Seeking Behavior Self-Medication72% Private Clinic or Hospital 17% ไม่รักษา 5% อื่นๆ 6%

21 20 มิ. ย แหล่งยาสำคัญ ร้านชำ 57.2% ยาเก็บในบ้าน 10.5% สถานีอนามัย 8% คลินิก 7.4% กองทุนยา 6.7% ร้านขายยา 4.8% หมอฉีดยา 0.2% หมอพื้นบ้าน 0.2% ยาเร่ 1.6% โรงพยาบาล 3.3%

22 20 มิ. ย Self-Medication Behavior แบบแผนการใช้ยา : แบบแผนแบบชาวบ้าน - การใช้ยาในกลุ่มผู้หญิง - การใช้ยาในกลุ่มผู้ชาย - ยาถ่ายพยาธิ - วิตะมิน - ยาแก้อักเสบ

23 20 มิ. ย Self-Medication Behavior Six Significant Component of EM แบบแผนการใช้ยา : แบบแผนแบบชาวบ้าน ความคิด ความเชื่อและตรรกะ ในการใช้ยาแบบชาวบ้าน Rational ??????

24 20 มิ. ย Adherence Behavior Self- Medication Behavior “Tuuk Kub Ya” “Mai Tuuk Kub Ya” Health Seeking Behavior “ ลองดู เผื่อหาย ”

25 20 มิ. ย Adherence Behavior Self- Medication Behavior Health Seeking Behavior “ ลองดู เผื่อหาย ” - Non-Adherence Behavior - Touring Behavior / Shopping Around

26 20 มิ. ย “Tuuk Kub Ya” (compatible with medicines) “Mai Tuuk Kub Ya” (incompatible with medicines) Evaluated the effective of - medicines - Physical Characteristic - Value Potency or Power of Medicines

27 20 มิ. ย ความแรงกับยี่ห้อ - ความแรงกับที่มา - ความแรงกับราคา - ความแรงกับกินแล้วถูก - ความแรงกับสีของยา - ความแรงกับ Dosage Form Potency or Power of Medicines ยาแรง ยาอ่อน ยาดี

28 20 มิ. ย Rational Use of Drug Where is the abnormal organ? What is disease?

29 20 มิ. ย Rational Use of Drug Where is the abnormal organ? What is disease? Rational Use of Drug - 4 ถูก ถูกคน ถูกโรค ถูกขนาดการรักษา ถูกเวลา

30 20 มิ. ย Rational Use of Drug หาย / ไม่หาย ตาม บริบทของชาวบ้าน The Other Determinants การขาดข้อมูล การไม่รู้จักยาข้อจำกัดทาง เศรษฐกิจ สังคม Health Seeking Behavior “ ลองดู เผื่อหาย ”

31 20 มิ. ย Rational Use of Drug Health Seeking Behavior “ ลองดู เผื่อหาย ” “Tuuk Kub Ya” “Mai Tuuk Kub Ya”

32 20 มิ. ย Rational Use of Drug พฤติกรรมการใช้ยาของชาวบ้าน The Other Determinants - ระบบการกระจายยา - บทบาทของวิชาชีพ - การโฆษณายา


ดาวน์โหลด ppt 20 มิ. ย.2548 1 Drug Use Behavior พฤติกรรมการใช้ยา อ. ดร. กรแก้ว จันทภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google