งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ทฤษฎีเกม Game Theory ภาคการศึกษา 1/2552 อ. นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ทฤษฎีเกม Game Theory ภาคการศึกษา 1/2552 อ. นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ทฤษฎีเกม Game Theory ภาคการศึกษา 1/2552 อ. นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล

2 ประเด็นบทที่ 4 ความหมายของเกม รูปแบบและชนิดของเกม การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของเกม

3 ความหมายของเกม เกม คือ กลยุทธ์ของผู้แข่งขันที่ใช้ในการ ตัดสินใจจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มี การขัดแย้งกันระหว่าง 2 ฝ่ายหรือมากกว่าก็ได้

4 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมของ ศาสตร์ด้านต่างๆ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สังคมวิทยา

5 รูปแบบและชนิดของเกม ข้อสมมติฐาน  1) ผู้เล่น ซึ่งต้องมีตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป  2) ทางเลือกของผู้เล่น ที่แสดงให้เห็นถึงผลเสียหรือ ผลประโยชน์ของแต่ละทางเลือก  3) ผู้เล่นต้องมีกลยุทธ์ในการตัดสินใจในการเลือก ทางเลือกของตนเอง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ ได้

6 รูปแบบของเกม 1) เกมรูปแบบครอบคลุม เป็นเกมที่ผู้เล่นแต่ละ คนตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ตามลำดับ โดยผู้ เล่นจะทราบถึงการตัดสินใจของผู้เล่นอีกฝ่าย ล่วงหน้า สามารถเขียนเกมประเภทนี้ได้ในรูป แผนภาพต้นไม้ โดยตั้งต้นที่จุดเริ่มแรก และจบที่ จุดสิ้นสุดของเกม ซึ่งสามารถมีได้หลายจุด มีการ ใช้จุดยอดแทนสถานะที่มีทางเลือกในการตัดสินใจ ของผู้เล่น และใช้เส้นแทนทางเลือกของผู้เล่นใน ตาถัดไป แผนภาพต้นไม้

7 Output ( ผลของ เกม ) Output ( ผลของ เกม ) F F U U A A R R A A R R นาย ก : นาย ข 10 : 10 นาย ก : นาย ข 0 : 0 นาย ก : นาย ข 15 : 5 นาย ก : นาย ข 0 : 0

8 เกมรูปแบบปกติ เป็นเกมที่ผู้เล่นไม่ทราบถึงการ ตัดสินใจของผู้เล่นคนอื่น นิยมเขียนแสดงเกมใน รูปแบบตาราง ซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่มีผู้เล่น 2 คน โดยผู้เล่นคนหนึ่งจะแทนการตัดสินใจด้วยแถวต่าง ๆ และผู้เล่นอีกคนหนึ่งแทนการตัดสินใจด้วย คอลัมน์ต่าง ๆ

9 ชนิดของเกม 1) เกมร่วมมือ และเกมไม่ร่วมมือ Non- cooperative and Cooperative Game) 2) เกมสมมาตร และเกมไม่สมมาตร (Dominant strategy and Non-Dominant strategy) 3) เกมผลรวมศูนย์ (Zero Sum Game)

10 Nash equilibrium คือ เมื่อนักโทษแม้คนเดียวเลือกสารภาพแล้วอีกคน หนึ่งก็ต้องสารภาพด้วย

11

12 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของเกม ข้อสมมติฐาน 1) คู่แข่งขันมีจำนวนจำกัดนับจำนวนได้ 2) คู่แข่งขันแต่ละฝ่าย ต่างก็มีจำนวนกลยุทธ์ที่นับ ได้ 3) คู่แข่งขันแต่ละฝ่ายจะไม่ทราบ กลยุทธ์ของคู่ แข่งขัน 4) ผลของเกมจะทราบเมื่อแต่ละฝ่ายต่างเปิดเผยกล ยุทธ์ออกมา ทำให้มีฝ่ายได้และฝ่ายเสีย

13 Maximin คือ วิธีการเลือกทางเลือกที่ให้ ค่าตอบแทนสูงสุดจากบรรดาค่าตอบแทนต่ำสุด หาค่าต่ำที่สุดของแถวนอนแต่ละแถว ดูว่าค่าใด เป็นค่าสูงที่สุด ( ในต่ำที่สุด ) เลือกค่านั้น Minimax คือ วิธีการเลือกทางเลือกที่ให้ ค่าตอบแทนต่ำสุดจากบรรดาค่าตอบแทนสูงสุดหา ค่าสูงที่สุดของแถวตั้งแต่ละแถว ดูว่าค่าใดเป็นค่า ต่ำที่สุด ( ในสูงที่สุด ) เลือกค่านั้น เกมที่ผู้เล่นจะใช้หลายๆ กลยุทธ์ผสมกัน เมื่อหา ค่า Maximin และ Minimax จะได้ตัวเลขต่างกัน แล้วจึงเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดของ ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ทฤษฎีเกม Game Theory ภาคการศึกษา 1/2552 อ. นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google