งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายง าน เรื่อง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ จัดทำ โดย น. ส. ชลิตา จันทร์พุฒ เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เสนอ อ. ชมัยพร โคตรโยธา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายง าน เรื่อง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ จัดทำ โดย น. ส. ชลิตา จันทร์พุฒ เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เสนอ อ. ชมัยพร โคตรโยธา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายง าน เรื่อง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ จัดทำ โดย น. ส. ชลิตา จันทร์พุฒ เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เสนอ อ. ชมัยพร โคตรโยธา

2 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ อิเล็กทรอนิกส์เริ่มเข้าไปมีบทบาท และทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น ตามลําดับต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ใน ขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีแนวโน้ม ขยายวงกว้าง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ นับเป็นพยานหลักฐานสําคัญในการดําเนินคดี อันเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสืบสวน สอบสวน เพื่อนําตัวผู้กระทํา ความผิดมาลงโทษ จึงสมควรกําหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการ เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า "หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐" ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารรักษาการตามประกาศนี้ ข้อ ๔ ในประกาศนี้

3 "ผู้ให้บริการ" หมายความว่า (๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือ ให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบ คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของ ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อ ประโยชน์ของบุคคลอื่น "ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูล เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดง ถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริการใช้ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทั่วไปในหน่วยงานของตนเอง อีกด้วย "ระบบคอมพิวเตอร์ " หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุด อุปกรณ์ที่เชื่อมการทํางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการ กําหนด ตาฝั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทาง ปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าที่ประมวลผล ข้อมูลโดยอัตโนมัติ

4 ตามที่จะมีการนำพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาประกาศใช้ โดย พรบ.ดังกล่าวนี้ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบุคคลซึ่ง เกี่ยวข้องในหลายส่วน ได้แก่ ผู้ให้บริการ ที่ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการทางด้านโทรคมนาคม, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น Web Hosting, InternetCaf?, หน่วยงาน บริษัท และสถานศึกษาต่าง ๆ และได้กำหนดให้หน่วยงาน หรือองค์การเหล่านี้ จะต้องทำการเก็บข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ (traffic data) ซึ่งเป็นข้อมูล สำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการสืบสวนหรือ สอบสวนการกระทำผิดตาม พรบ. ดังกล่าวนี้ เป็น ระยะเวลา 90 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี โดยมีการกำหนด ประเภทของ Log File ที่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ (ตามมาตรา 24) ออกเป็น 7 ประเภทดังนี้

5 Personal Computer log file Network Access Server or RADIUS server log file Email Server log file (SMTP log) FTP Server log file Web Server (HTTP server) log file UseNet log file IRC log file สำหรับข้อมูลจราจรหรือข้อมูล Log ที่ต้องจัดเก็บ นั้นจะแตกต่างกันไปตาม protocol ที่ใช้ในแต่ละ บริการขององค์การนั้น ๆ เช่น การใช้บริการรับ หรือส่ง Email การจัดเก็บก็จะให้ความสำคัญที่ การเก็บในส่วนของ Email header เป็นต้น โดย ข้อมูลจราจรที่ต้องมีการจัดเก็บจะประกอบไปด้วย

6 แหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลาและวันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นที่ทุก ๆ องค์การที่อยู่ในฐานะ ของผู้ให้บริการจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์หรือ เครื่องมือ เพื่อให้ตนเองรองรับการ พรบ. ดังกล่าวนี้ ซึ่งเงื่อนไขสำคัญคือการจัดหา อุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะสมกับขนาด ของ องค์การและงบประมาณที่องค์การสามารถ จัดหาได้

7 ใช้พรบ.คอมพ์ เอาผิดมือเน็ตแพร่ ข้อมูลเท็จ ดีเอสไอ ยกพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ลงดาบผู้ เผยแพร่ข้อมูลมั่วปรับเวลาเร็ว 30 นาที พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ผู้บัญชาการ สำนักคดี เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดี พิเศษ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังพิจารณาว่า จะ ดำเนินการอย่างไร กับผู้เจตนาบิดเบือนและ เผยแพร่ข้อมูลผ่านอีเมล์ ว่า ในวันที่ 23 ส.ค. นี้ จะมีการปรับแก้หรือเปลี่ยนแปลงเวลามาตรฐาน ของประเทศไทยให้เร็วขึ้น 30 นาที ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวถือว่า มีความผิดตาม มาตรา 14 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดย เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ทั้งยังสร้างความตื่น ตระหนกให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

8 ทั้งนี้ เวลามาตรฐานของประเทศไทย เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ที่ประกาศใช้สมัย รัชกาลที่ 6 ที่กำหนดให้ประเทศไทยใช้เวลาตาม มาตรฐานกรีนนีซ+7 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2463 พ.ต.อ.ญาณพล กล่าวว่า การปรับเทียบเวลา มาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน มีสถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบจัดทำ และรักษาเวลามาตรฐานประเทศ ไทยตามระบบสากล ซึ่งการปรับเทียบเวลา มาตรฐาน สามารถทำได้ 3 ช่องทาง คือ 1) การ ปรับเที่ยบที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ คลอง 5 ปทุมธานี 2) การปรับเทียบเวลา มาตรฐานผ่านระบบโทรศัพท์ 181 ของกรมอุทก ศาสตร์ กองทัพเรือ และ 3) การปรับเทียบทาง อินเทอร์เน็ต ที่มา : หน้า B3 ธุรกิจ-ตลาด หนังสือพิมพ์โพสต์ทู เดย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2,024 วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551

9 จบการ นำเสนอแล้ว ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายง าน เรื่อง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ จัดทำ โดย น. ส. ชลิตา จันทร์พุฒ เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เสนอ อ. ชมัยพร โคตรโยธา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google