งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของวัยรุ่น จัดทำโดย ด. ช. อาทิตย์ ภูมิภูเขียว ม.3/1 เลขที่ 2 ครูที่ปรึกษา ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ กเกดด้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของวัยรุ่น จัดทำโดย ด. ช. อาทิตย์ ภูมิภูเขียว ม.3/1 เลขที่ 2 ครูที่ปรึกษา ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ กเกดด้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของวัยรุ่น จัดทำโดย ด. ช. อาทิตย์ ภูมิภูเขียว ม.3/1 เลขที่ 2 ครูที่ปรึกษา ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ กเกดด้า

2 วัฏฏะ3และการบริโภคอาหาร วัฏฏะ มี 3 องค์ประกอบ คือ กิเลส กรรม วิบาก เมื่อบุคคลทำอะไรลงไป ไม่ว่าทางใด หากทำลงไปด้วยกิเลสที่อยู่ ในใจ ก็จะก่อให้เกิดกรรมเมื่อเกิดกรรมก็จะเกิดวิบากกรรมคือผล ตามมา วิบากหรือผลอันนี้ก็จะก่อให้เกิดกิเลสขึ้นอีก และกิเลสจะ ก่อให้เกิดกรรมขึ้นอีก กรรมนี้จะก่อให้เกิดวิบาก หรือผลขึ้นอีก วนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆ จนกว่าคนจะดับกิเลสหมดสิ้น จึงจะหลุด พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

3 วัฏฏะ 3 ได้แก่ 1. กิเลสหรือกิเลสวัฏฏ์ (Defilements) วงจรของกิเลส เป็นตัวสาเหตุผลักดันให้คิดปรุงแต่งการกระทำต่าง ๆ ซึ่ง ประกอบด้วย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน 2. กรรมหรือกรรมวัฏฏ์ (Karma or Action) วงจรกรรม เป็นกระบวนการกระทำหรือปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่าง ๆ ประกอบด้วยสังขารและกรรมภพ 3. วิบากหรือวิปากวัฏฏ์ (Results) วงจรวิบาก คือ สภาพชีวิตที่เป็นผลแห่งการปรุงแต่งของการกระทำและ กลับเป็นปัจจัยเสริมสร้างให้เกิดกิเลสต่อไปอีก ประกอบด้วยวิญญาณ นามรูป สาฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึ่งแสดงออกในรูปปรากฏที่เรียกว่า อุปัตติภพ ชาติ ชรา มรณะ เป็นต้น

4 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การบริโภคอาหารจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทำให้ประชาชนใน ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองและบุคคล ภายในครอบครัว แต่ละครอบครัวจะต้องต่อสู้กับชีวิตและ ความเป็นอยู่ภายในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่บาง ครอบครัวอาจขาดการดูแลเอาใจใส่ตนเองและบุคคลภายใน ครอบครัว เพราะเนื่องจากต้องออกหางาน ทำงานแข่งกับ เวลา เพื่อหาเงินมาเลี้ยงบุคคลภายในครอบครัว ทำให้ไม่มี เวลาในการดูแลสุขภาพตนเอง ทำให้ตนเองมีพฤติกรรมการ บริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคอาหารสำเร็จรูป การบริโภคอาหารไม่ครบ 5 หมู่ บริโภคอาหารมากเกินไป และไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา ทำให้เกิดการเจ็บป่วย ด้วยโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคกระเพาะ อาหาร โรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน โรคภาวะโภชนาการ เกิน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

5 พฤติกกรมการบริโภคอาหาร 1. อดอาหารบางมื้อ เด็กวัยรุ่นเป็นห่วงรูปร่างมากกว่าอย่างอื่น โดยเฉพาะเด็กหญิงกลัว ความ อ้วน หรือน้ำหนักมากเกินไปทำให้รูปร่างไม่สวย จึงมักแก้ปัญหาโดย การอดอาหาร 2. นิสัยการบริโภคไม่ดี เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษาและสังคม ทำให้ไม่ค่อย ได้บริโภคอาหารที่บ้าน นิสัยการบริโภคอาจเปลี่ยนแปลงตามเพื่อน มากกว่าบิดามารดา 3. เบื่ออาหาร เป็นปัญหาที่พบมากในเด็กวัยรุ่น ถ้ามีเหตุทำให้กระทบกระเทือนทาง จิตใจ หรือ อารมณ์ถูกรบกวน เช่น ผิดหวังเสียใจในเรื่องต่าง ๆ ก็เป็นเหตุให้เบื่อ อาหาร หรือไม่อยากอาหารได้ เป็นต้น 4. ชอบบริโภคอาหารจุบจิบ คือ บริโภคอาหารตามมื้อแล้วไม่เพียงพอ ยังบริโภคอาหาร ระหว่างมื้ออีกด้วย ซึ่งทำให้บริโภคอาหารมากกว่าที่ควร ซึ่งทำให้ เกิดโรคอ้วน โรคฟันผุ 5. ความเชื่อผิด ๆ ในเรื่องอาหาร เด็กวัยรุ่นมักจะหลงเชื่อและบริโภคอาหารที่โฆษณาว่ามีคุณค่าต่าง ๆ เช่น ลดความอ้วนได้

6 4.2 อาหารที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น วิตามินและสารอาหารสำหรับวัยรุ่น เสริมสติปัญญาและสายตาและสุขภาพของวัยรุ่น ให้มีพัฒนาการ ที่ดี สมองของเด็กหลังคลอดทั่วโลกจะมีรูปแบบเหมือนกัน โดย แบ่งเป็น 2 ซีก คือสมองซีกขวา ซึ่งเป็นส่วนของจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้มากในช่วงวัย 4-7 ปี ส่วนของการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล จะพัฒนาในช่วง 9-12 ปี และ สมองทั้งสองด้านจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่อเด็กอายุ 11-13 ปี แต่ สิ่งที่กำหนดให้เด็กมีไอคิวต่างกัน คือ วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ การอบรมการเลี้ยงดู เซลล์สมองที่ไม่ได้เชื่อมโยงกันจะถูก ทำลาย ซึ่งประสิทธิภาพของสมองนั้นก็จะขาดหายไป เช่น การ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างเช่น คน ไทยสมองส่วนนี้จะหดหายไป

7 ปัจจัยที่มีผลต่อสมอง ปัจจัยที่ทำให้สมองเจริญเติบโตดีสำหรับกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ 1. การได้ทำกิจกรรมกลุ่ม เข้าร่วมสังคม 2. ช่วยเหลือตัวเองตามวัย ได้ทำหรือเรียนสิ่งที่ชอบ 3. ได้รับคำชมเชย ความรักจากพ่อแม่ / ผู้ใกล้ชิด 4. ศิลปะ ดนตรี กีฬา ออกกำลังกาย ร้องเพลงตาม ความชอบและอิสระไม่ใช่ท่องทฤษฎี 5. มองตนเองในแง่บวก 6. ได้จินตนาการ เช่นฟังนิทาน 7. เป็นคนยืดหยุ่น 8. ได้รับอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะ ปลา ถั่วเหลือง ธาตุ เหล็ก ไอโอดีน วิตามินบี 9. ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม สร้างกระบวนการคิด มากกว่าเน้นความจำ 10. ออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง

8 สรุป เมื่อสติลดกิเลศก็จะทำให้การบริโภค อาหาร ของวัยรุ่นที่ดีขึ้นและทำให้ร่างกาย แข็งแรง ปราศจากโรคภัย

9 ที่มา http://www.nmt.ac.th/product/web/1/food.ht ml ที่มา http://www.nmt.ac.th/product/web/1/food.ht ml และ http://www.bloggang.com/mainblog. php?id=dharma&month=13-01- 2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog. php?id=dharma&month=13-01- 2006&group=3&gblog=5


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของวัยรุ่น จัดทำโดย ด. ช. อาทิตย์ ภูมิภูเขียว ม.3/1 เลขที่ 2 ครูที่ปรึกษา ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ กเกดด้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google