งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยูเนียน (Union) อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement) ผลต่าง (Difference)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยูเนียน (Union) อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement) ผลต่าง (Difference)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยูเนียน (Union) อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement) ผลต่าง (Difference)

3 การดำเนินการของ เซต 1. ยูเนียน ( รวมกัน ) 2. อินเตอร์เซกชัน ( ซ้ำ กัน ) A B U AB U

4 1. ยูเนียน ( รวมกัน ) AB U 1 2 3 4 5 6 7 8 A  B={ 1,2,3,4,5,6,7 } A  B={ 4 } 2. อินเตอร์เซกชัน ( ซ้ำ กัน )

5

6 ={1,2,3,4,5,6} ={1,2,3}

7 ={1,2,3,4,5,6,7,8}= { }

8 จากรูปภาพจงหาสมาชิกของ เซต 1.U={____________} 2. A  B={__________} 3. A  C={____________} 4. B  C={_____________} 5. A  B  C={___________} 6. A  B={_______} 7. A  C={________} 8. B  C={________} 9. A  B  C={____} 10. A  B  C ={_______}  รวมกัน  ซ้ำกัน

9 การดำเนินการของ เซต ( ต่อ ) 3. คอมพลีเมนต์ ( ข้าง นอก A ) 4. ผลต่าง A-B ( ยึดตัวตั้ง ลบตัวที่เหมือนกันออก ) A B A B U U

10 A={ 1,2,3,4 } B={ 4,5,6,7 }

11

12

13 จากรูปภาพจงหาสมาชิกของ เซต 1.U={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 2. A- B={5} 3. A - C={3,5} 4. B- C={3,9} 5. A -B - C={5} 6. A={0,1,4,6,7,8,9} 7. C={1,3,5,7,8,9} 8. B={0,1,4,5,7,8} 9. (A  B  C)={1,7,8} 10. ( A  B) ={0,1,4,7,8}

14 A B U 1 2 34 56 7 8 c 1.A  B={………………..} 2.A  C={………………..} 3.B  C={………………..} 4.A  B  C={……………} 5.(A  B)  C={………….} 6.A  B={………..} 7.A  C={…………..} 8.B  C={…………..} 9.A  B  C={……….} 10.(A  B)  C={………}

15 A B U 1 2 34 56 7 8 c 1.A  B={1,2,3,4,5,6} 2.A  C={1,2,3,4,5,7} 3.B  C={1,2,3,4,6,7} 4.A  B  C={1,2,3,4,5,6,7} 5.(A  B)  C={1,2,3,4,7} 1.A  B={1,2} 2.A  C={1,3} 3.B  C={1,4} 4.A  B  C={1} 5.(A  B)  C={1,3,4}  รวมกัน  ซ้ำกัน

16 A B U 1 2 34 56 7 8 c 1.A-B={……….} 2.A-C={……….} 3.B-C={……….} 4.A-B-C={………} 5.(A-B)-C={……..} 6.A={…………..} 7.C={…………….} 8.(B  C)={……………….} 9.(A  B  C)={……………} 10.{(A  B)  C}={……….} - ตัวที่ เหมือนกัน A นอก A

17 A B U 1 2 34 56 7 8 c 1.A-B={3,5} 2.A-C={2,5} 3.B-C={2,6} 4.A-B-C={5} 5.(A-B)-C={5} 1.A={4,6,7,8} 2.C={2,5,6,8} 3.(B  C)={2,3,5,6,7,8} 4.(A  B  C)={2,3,4,5,6,7,8} 5.{(A  B)  C}={8} - ตัวที่ เหมือนกัน A นอก A

18 ทดสอบ 20 ข้อ = 10 คะแนน 1.ข11.ข 2.ค12.ข 3.ง13.ค 4.ข14.ก 5.ข15.จ 6.จ16.ง 7.ข17.ข 8.จ18.ค 9.ข19.ง 10.ข20.ง

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt ยูเนียน (Union) อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement) ผลต่าง (Difference)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google