งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 69 (4/2552) เรื่อง E-Learning / Telemedicine วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ภาควิชาจักษุวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 69 (4/2552) เรื่อง E-Learning / Telemedicine วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ภาควิชาจักษุวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 69 (4/2552) เรื่อง E-Learning / Telemedicine วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ภาควิชาจักษุวิทยา

2 Scope 1. ภาควิชามีการวางแผนจัดการเรียนการสอน E-learning อย่างไรบ้าง 2. ภาควิชาใช้ E-learning สนับสนุนการสอนอย่างไรบ้าง 3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning

3 1. ภาควิชามีการวางแผนจัดการเรียนการสอน E-learning อย่างไรบ้าง

4 แผนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาควิชาจักษุวิทยา วัตถุประสงค์ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของภาควิชา ให้มีผลตามเป้าหมายของ คณะและมหาวิทยาลัย และสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ อย่างสม่ำเสมอ โดยสอดคล้องกับหลักสูตร พัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนต่อการสร้างสื่อการเรียน การสอน เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง

5 ผู้รับผิดชอบโครงการ: หัวหน้าภาควิชา, คณะกรรมการด้านการศึกษาก่อนและหลังปริญญา แผนการดำเนินงาน: 1. กำหนดให้งานสื่อการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของอาจารย์ แพทย์ 2. อาจารย์เข้าอบรมด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 คน เมื่อมี การจัดการอบรม แผนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาควิชาจักษุวิทยา

6 แผนการดำเนินงาน: 3. จัดตั้งอาจารย์ที่รับผิดชอบงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจาก คณะกรรมการด้านการศึกษาก่อนและหลังปริญญา โดยทำหน้าที่ 3.1กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในแต่ละปี 3.2กระตุ้นให้เกิดการผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดย กำหนดการประชุมทุก 4 เดือน เพื่อช่วยเสนอหัวข้อในการ ผลิตสื่อ, ติดตามความก้าวหน้าในการทำ, ร่วมแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นระหว่างการผลิตสื่อการเรียนรู้ แผนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาควิชาจักษุวิทยา

7 แผนการดำเนินงาน: 3.3 สำรวจความต้องการพื้นฐานในการผลิตสื่อการเรียนการ สอนจากบุคลากรภายในภาควิชา ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง 3.4 รวบรวมผลการผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งหมด ทุกปี 3.5 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการของ ภาควิชาในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา เพื่อการค้นคว้า แผนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาควิชาจักษุวิทยา

8 แผนการดำเนินงาน: แผนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาควิชาจักษุวิทยา 3.6จัดทำแบบประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอนของ นักศึกษา แล้วนำผลมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสื่อการ เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และตรงกับวัตถุประสงค์ของ บทเรียนให้มากที่สุด 3.7จัดระบบและดูแล Website และ Virtual Classroom ของ ภาควิชา 4. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการ เรียนการสอนแบบต่าง ๆ

9 เป้าหมาย ภาควิชาผลิตสื่อการเรียนการสอน (CAI, VDO, Slide, เนื้อหาใน virtual class room) เรื่องใหม่อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี/ภาควิชา อย่าง สม่ำเสมอ อาจารย์เข้ารับการอบรมด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่าง น้อย 1 คน เมื่อมีการจัดการอบรม มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของ ภาควิชา แผนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาควิชาจักษุวิทยา

10 แผนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาควิชาจักษุวิทยา เป้าหมาย ภาควิชาผลิตสื่อการเรียน การสอน (CAI, VDO, Slide, เนื้อหาใน virtual class room) เรื่องใหม่อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี/ภาควิชา อย่างสม่ำเสมอ เรื่องผู้จัดทำเมื่อ 1 Common external eye diseaseพญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์1 ม.ค. 2537 2 การฝึกตรวจ DRนพ.สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล1 ม.ค. 2541 3 Blurred visionนพ.จักรี หิรัญแพทย์1 เม.ย. 2543 4 Visual field defectนพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี1 มิ.ย. 2546 5 Eye screeningพญ.ภัสสร ปรีชาไว1 มิ.ย. 2546 6 Ocular traumaพญ.เพ็นนี สิงหะ20 เม. 2547 7 Color Visionนพ.บุญชัย หวังศุภดิลก27 ก.ย. 2548 8 Common eye disease Prediatric พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์1 ม.ค. 2550 9 The Swollen optic discนพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี11 ต.ค. 2550 10 Blurred visionอ.พญ.ปฐมา ภูรยานนทชัย25 กพ. 2551 11 Red Eyeพญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์5 ม.ค. 2552 12 Ocular emergencyนพ.ธวัช ตันติสารศาสน์31 มีค 2552

11 แผนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาควิชาจักษุวิทยา เป้าหมาย อาจารย์เข้ารับการอบรมด้านการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่าง น้อย 1 คน เมื่อมีการจัดการอบรม มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของ ภาควิชา 2550 อ พญ วันทนีย์ ศรัณยคุปตย์ 2551 อ นพ พิชัย จิรรัตนโสภา 2552 อ นพ วีระวัฒน์ คิดดี คุณพนิดา เพชรปาน

12 2. ภาควิชาใช้ E-learning สนับสนุนการสอน อย่างไรบ้าง

13 ภาควิชาใช้ E-learning สนับสนุนการสอนอย่างไรบ้าง จัดทำ E-learning ในรายวิชา 388 – 471 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกด้านจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 1, 2 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ร่วม Telemedicine ในรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ Eye sign in systemic disease

14 E-learning ในรายวิชา 388 – 471 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกด้านจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 1, 2 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

15 เนื้อหาประกอบด้วย 1. แผนการสอน จำนวน 14 เรื่อง 2. เอกสารประกอบการสอน 17 เรื่อง 3. สื่อการเรียนการสอน 3.1Slide ประกอบคำบรรยาย 7 เรื่อง 3.2CAI จำนวน 12 เรื่อง 3.3VDO จำนวน 6 เรื่อง

16 แผนการสอน จำนวน 14 เรื่อง * Lecture จำนวน 9 เรื่อง คือ 1. Review anatomy and physiology of the eye 2. General eye examination 3. Disorder of ocular muscle 4. Red eye 5. Blurred vision 6. Ocular pharmacology 7. Sceening approach for glaucoma 8. Eye pain 9. Preventive ophthalmology * Skill Practice จำนวน 1 เรื่อง คือ Common eye procedure * Case study จำนวน 4 เรื่อง คือ - Common eye disease 1 (Red eyeI/Blurred visionI) - Common eye disease 2 (Strabismus/Diplopia) - Common eye disease 3 (Leukocoria/Proptosis) - Common eye disease 4 (Red eyeII/Blurred visionII)

17 เอกสารประกอบการสอน 17 เรื่อง เรื่องที่ต้องรู้ 10 เรื่อง 1. Anatomy and physiology of the eye I 2. Anatomy and physiology of the eye II 3. Anatomy and physiology of the eye III 4. General eye examination 5. Eye stain 6. Strabismus and amblyopia 7. Preventive Ophthalmology 8. Disorder of ocular muscle 9. หัตถการจำเป็นทางตาสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป 10. ปวดตา เรื่องที่ควรรู้ 5 เรื่อง 1. Blurred vision 2. Screening approach for glaucoma 3. Ophthalmic Medication Guideline 4.Retinal detachment 5. Hypertension and retinal vascular diseases เรื่องที่ควรรู้ 2 เรื่อง 1. Lens and cataract 2. การรักษาโรคทางตาด้วย Laser

18 สื่อการเรียนการสอนประกอบด้วย - Slide ประกอบคำบรรยาย 7 เรื่อง - General eye examination I - Skill practice : Common eye procedure : การฝึกตรวจจอ ประสาทตาด้วย Direct Ophthalmoscope I - Blurred vision - Eye pain - Screening approach for glaucoma - Preventive ophthalmology - Disorder of ocular muscle

19 สื่อการเรียนการสอนประกอบด้วย - CAI จำนวน 12 เรื่องประกอบด้วย เรื่องผู้จัดทำเมื่อ 1Common external eye diseaseพญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์1 ม.ค. 2537 2การฝึกตรวจ DRนพ.สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล1 ม.ค. 2541 3Blurred visionนพ.จักรี หิรัญแพทย์1 เม.ย. 2543 4Visual field defectนพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี1 มิ.ย. 2546 5Eye screeningพญ.ภัสสร ปรีชาไว1 มิ.ย. 2546 6Ocular traumaพญ.เพ็นนี สิงหะ20 เม. 2547 7Color Visionนพ.บุญชัย หวังศุภดิลก27 ก.ย. 2548 8Common eye disease Prediatricพญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์1 ม.ค. 2550 9The Swollen optic discนพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี11 ต.ค. 2550 10Blurred visionอ.พญ.ปฐมา ภูรยานนทชัย25 กพ. 2551 11Red Eyeพญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์5 ม.ค. 2552 12Ocular emergencyนพ.ธวัช ตันติสารศาสน์31 มีค 2552

20 สื่อการเรียนการสอนประกอบด้วย - VDO จำนวน 6 เรื่องประกอบด้วย – การปิดตาด้วย Pressure Patches และ eye shields โดยผศ.พญ.สุจิตรา กนกกัณฑพงษ์ – หัตถการทางจักษุ เทคนิคการล้างท่อน้ำตา เทคนิคการปิดตาแบบ Pressure Patching โดย ผศ.นพ.สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล – การล้างท่อน้ำตา Lacrimal irrigation โดย รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ – การตรวจตาบอดสี โดย รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ – การผ่าตัดลอกเนื้อ Pterygium Excision โดย ผศ.นพ.สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล – การวัดความดันตาด้วย Schiotz Tonometer โดย ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์

21 3. ความพึงพอใจในการใช้ E-learning

22 ความพึงพอใจในการใช้ E-learning สรุปผลการประเมินสื่อ จากนศพ 97 คน จาก 110 คน คิดเป็น 88.18 % จากนักเรียนปี 4 ทั้งหมด หมายเหตุยังไม่รวมกอง 6 เพราะเริ่มเรียนวันที่ 12 ตค 52 รายการประเมินกอง 1กอง 2กอง 3กอง 4กอง 5รวม XSDX X X X X - ภาควิชามีจำนวนสื่อ e-learning สนับสนุน ต่อการเรียนการสอน 4.500.515.0004.30.664.50.764.350.704.540.63 - สื่อ e-learning ของ ภาควิชาสามารถ ส่งเสริมการเรียนรู้ ของท่าน 4.550.514.90.314.550.604.50.764.240.974.560.68 - ความสะดวกในการใช้ บริการสื่อ e-learning ของภาควิชา 4.70.47504.40.604.450.833.760.834.480.72 รวม 4.580.494.970.184.420.624.480.774.120.864.530.68 จากคะแนนเต็ม 5

23 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 69 (4/2552) เรื่อง E-Learning / Telemedicine วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ภาควิชาจักษุวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google