งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนการสอนแบบ E- Learning ภาควิชารังสีวิทยา นำเสนอโดย … อ. พญ. ศิริพร พินัยกุล 30 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนการสอนแบบ E- Learning ภาควิชารังสีวิทยา นำเสนอโดย … อ. พญ. ศิริพร พินัยกุล 30 ตุลาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนการสอนแบบ E- Learning ภาควิชารังสีวิทยา นำเสนอโดย … อ. พญ. ศิริพร พินัยกุล 30 ตุลาคม 2552

2 การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์ -CAI -CD –PACS แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน –Surgico-Radio-Pathological Case Conference –Chest conference –Diagnostic please นักศึกษารังสีเทคนิค ( ต่อเนื่อง ) นักศึกษารังสีเทคนิค ( ต่อเนื่อง ) –Web site หลักสูตรรังสีเทคนิค –Web site สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย – สื่อการสอน VDO, CAI ฯลฯ

3 นักศึกษาแพทย์ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

4 การผลิต E-Learning สนับสนุน การเรียนการสอน CAI ปีจำนวนปีจำนวน ปี 25361ปี 25450 ปี 25370ปี 25461 ปี 25382ปี 25471 ปี 25390ปี 25481 ปี 25400ปี 25491 ปี 25410ปี 25506 ปี 25424ปี 25510 ปี 25431ปี 25521 ปี 25442รวม20

5 CAI เรื่องผู้ผลิตวันที่ ผลิ ต Traumatic intracranial hem. พญ. ศรสุภา ลิ้ม เจริญ 1- ม. ค. -36 Imaging of urologic injuries พญ. อุทิศ ตัน รัตนาวงศ์ 1- ม. ค. -38 CA cervix นพ. เต็มศักดิ์ พึ่ง รัศมี 1- ม. ค. -38 รังสีวินิจฉัยโรคกระดูกพญ. สิริพร หิรัญ แพทย์ 1- พ. ค. -42 รังสีวินิจฉัยโรคทรวงอกนพ. วิวัฒนา ถนอม เกียรติ 1- ก. ค. -42 รังสีวิทยาโรคช่องท้องคณาจารย์ ภาควิชา 1- ส. ค. -42 รังสีวินิจฉัยโรคข้อคณาจารย์ ภาควิชา 1- ก. ย. -42 Anatomy of brain พญ. สิริพร หิรัญ แพทย์ 1- มิ. ย. -43 Basic concept of radiation therapy พญ. ดวงใจ แสง ถวัลย์ 1- มี. ค. -44 Upper GI study พญ. สิริพร หิรัญ แพทย์ 1- ส. ค. -44

6 CAI เรื่องผู้ผลิตวันที่ ผลิต ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคมะเร็งพญ. ดวงใจ แสงถวัลย์ 1- ม. ค.- 46 Plain Abdominal Radiographs (Update ครั้งที่ 1) นพ. ถาวร เด่นดำรง ทรัพย์ 1- ต. ค.- 47 รังสีวินิจฉัยของกะโหลกศีรษะ (Basic neuroradiology) พญ. สิริพร หิรัญ แพทย์ 18- ม. ค.- 48 Common problems in pediatric abdomen พญ. ศุภิกา กฤษณี ไพบูลย์ 27- มี. ค.- 49 ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษพญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ 1- ม. ค.- 50 Basic Radiotherapy Physics อาจารย์สมบัติ ลีลา เกียรติไพบูลย์ 27- มี. ค.- 50 Radiation protection in radiation therapy พญ. รุ่งอรุณ กิตติ เชษฐ์ 1- เม. ย.- 50 Plain Film : The Acute Abdomen ตอนที่ 1 พญ. ศิริพร พินัยกุล 4- มิ. ย.- 50 Plain Film : The Acute Abdomen ตอนที่ 2 พญ. ศิริพร พินัยกุล 4- มิ. ย.- 50 Plain Film : The Acute Abdomen ตอนที่ 3 พญ. ศิริพร พินัยกุล 4- มิ. ย.- 50 Emergency radiation management in vaginal bleeding of cervical cancer นพ. เพทาย รอดละ มูล 30- ตค - 52

7 การผลิต CAI ตั้งแต่ ปี 2536- 2552

8 สถิติการใช้ CAI ปี 2550-2552

9

10

11

12

13 นักศึกษาแพทย์ 2. CD Power point พร้อมเสียงประกอบ เรื่อง Basic chest radiograph ( รศ. นพ. วิวัฒนา )

14

15

16 นักศึกษาแพทย์ 3. Picture Archiving and Communication System (PACS) นักศึกษาเรียนอ่านฟิล์มจากระบบ PACS ข้อดีกว่าการใช้แผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์

17 ปรับ Contrast, details ของภาพได้

18 ขยายภาพเฉพาะจุดที่สงสัยได้

19 แบ่งกลุ่มย่อยนักศึกษาในการฝึกอ่าน ฟิล์มได้กลุ่มเล็กลง ทำให้มองเห็นฟิล์ม ได้ชัดขึ้น

20 แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน 1. Surgico-Radio-Pathological Case Conference การประชุมวิชาการร่วมระหว่าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชารังสี วิทยา และภาควิชาพยาธิวิทยา ทุกวัน ศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เขียนรวบรวมเนื้อหาขึ้น web คณะแพทย์

21

22

23

24 แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน 2. Chest conference ทุกวันอังคาร บ่าย การประชุมวิชาการร่วมระหว่างหน่วย รังสีวินิจฉัยโรค ทรวงอก ภาควิชารังสี วิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์ เขียนรวบรวมเนื้อหาขึ้น web

25

26 แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน 3. Diagnostic please วารสารวิชาการราย เดือน Impact factor = 5.996 5-Year impact factor = 6.634

27

28 มอบหมายให้แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ ประจำบ้านทุกคนค้นคว้าหาความรู้และ วินิจฉัยแยกโรคก่อนเข้ากิจกรรม จัดกิจกรรม diagnostic please เดือน ละ 1 ครั้ง แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำ บ้านอภิปรายและระดมสมองเพื่อให้ได้ คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุด แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน ที่ รับผิดชอบจะเป็นผู้ส่งคำตอบทาง E- mail

29 December 2008 International radiology resident group : the largest number of correct answers for cases 112–132.

30 October 2009

31 หลักสูตรรังสีเทคนิค ( ต่อเนื่อง ) 1. Web site หลักสูตรรังสีเทคนิค -Web board

32

33

34

35

36

37 หลักสูตรรังสีเทคนิค ( ต่อเนื่อง ) 2. Web site สมาคมรังสีเทคนิคแห่ง ประเทศไทย

38

39

40

41

42

43 หลักสูตรรังสีเทคนิค ( ต่อเนื่อง ) 3. สื่อการสอน VDO, CAI ฯลฯ

44

45

46

47 การประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษา ต่อการเรียนการสอน E-Learning  CAI Plain Film : The Acute Abdomen  ผู้ประเมิน นักศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 4  แบบประเมิน 1. ด้านเนื้อหาและการ นำเสนอ 2. ด้าน ภาพ เสียง และการ ใช้ภาษา 3. ด้านการออกแบบจอภาพ 4. การจัดการในบทเรียน 5. ประโยชน์ที่ได้รับ

48 ผลการประเมินความพึงพอใจ

49

50

51

52

53 สรุปผลการประเมิน หัวข้อประเมินดีมากดีพอใช้ ควร ปรับปรุง ไม่ เหมาะส ม 1. ด้านเนื้อหาและการ นำเสนอ 77.1422.86000 2. ด้าน ภาพ เสียง และ การใช้ภาษา 67.33282.6720 3. ด้านการออกแบบ จอภาพ 7126210 4. การจัดการในบทเรียน 6434.41.600 5. ประโยชน์ที่ได้รับ 8614000 เฉลี่ย 71.6726.331.330.670.00

54


ดาวน์โหลด ppt การเรียนการสอนแบบ E- Learning ภาควิชารังสีวิทยา นำเสนอโดย … อ. พญ. ศิริพร พินัยกุล 30 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google