งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนการสอนแบบ E- Learning ภาควิชารังสีวิทยา นำเสนอโดย … อ. พญ. ศิริพร พินัยกุล 30 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนการสอนแบบ E- Learning ภาควิชารังสีวิทยา นำเสนอโดย … อ. พญ. ศิริพร พินัยกุล 30 ตุลาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนการสอนแบบ E- Learning ภาควิชารังสีวิทยา นำเสนอโดย … อ. พญ. ศิริพร พินัยกุล 30 ตุลาคม 2552

2 การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์ -CAI -CD –PACS แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน –Surgico-Radio-Pathological Case Conference –Chest conference –Diagnostic please นักศึกษารังสีเทคนิค ( ต่อเนื่อง ) นักศึกษารังสีเทคนิค ( ต่อเนื่อง ) –Web site หลักสูตรรังสีเทคนิค –Web site สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย – สื่อการสอน VDO, CAI ฯลฯ

3 นักศึกษาแพทย์ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

4 การผลิต E-Learning สนับสนุน การเรียนการสอน CAI ปีจำนวนปีจำนวน ปี 25361ปี ปี 25370ปี ปี 25382ปี ปี 25390ปี ปี 25400ปี ปี 25410ปี ปี 25424ปี ปี 25431ปี ปี 25442รวม20

5 CAI เรื่องผู้ผลิตวันที่ ผลิ ต Traumatic intracranial hem. พญ. ศรสุภา ลิ้ม เจริญ 1- ม. ค. -36 Imaging of urologic injuries พญ. อุทิศ ตัน รัตนาวงศ์ 1- ม. ค. -38 CA cervix นพ. เต็มศักดิ์ พึ่ง รัศมี 1- ม. ค. -38 รังสีวินิจฉัยโรคกระดูกพญ. สิริพร หิรัญ แพทย์ 1- พ. ค. -42 รังสีวินิจฉัยโรคทรวงอกนพ. วิวัฒนา ถนอม เกียรติ 1- ก. ค. -42 รังสีวิทยาโรคช่องท้องคณาจารย์ ภาควิชา 1- ส. ค. -42 รังสีวินิจฉัยโรคข้อคณาจารย์ ภาควิชา 1- ก. ย. -42 Anatomy of brain พญ. สิริพร หิรัญ แพทย์ 1- มิ. ย. -43 Basic concept of radiation therapy พญ. ดวงใจ แสง ถวัลย์ 1- มี. ค. -44 Upper GI study พญ. สิริพร หิรัญ แพทย์ 1- ส. ค. -44

6 CAI เรื่องผู้ผลิตวันที่ ผลิต ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคมะเร็งพญ. ดวงใจ แสงถวัลย์ 1- ม. ค.- 46 Plain Abdominal Radiographs (Update ครั้งที่ 1) นพ. ถาวร เด่นดำรง ทรัพย์ 1- ต. ค.- 47 รังสีวินิจฉัยของกะโหลกศีรษะ (Basic neuroradiology) พญ. สิริพร หิรัญ แพทย์ 18- ม. ค.- 48 Common problems in pediatric abdomen พญ. ศุภิกา กฤษณี ไพบูลย์ 27- มี. ค.- 49 ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษพญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ 1- ม. ค.- 50 Basic Radiotherapy Physics อาจารย์สมบัติ ลีลา เกียรติไพบูลย์ 27- มี. ค.- 50 Radiation protection in radiation therapy พญ. รุ่งอรุณ กิตติ เชษฐ์ 1- เม. ย.- 50 Plain Film : The Acute Abdomen ตอนที่ 1 พญ. ศิริพร พินัยกุล 4- มิ. ย.- 50 Plain Film : The Acute Abdomen ตอนที่ 2 พญ. ศิริพร พินัยกุล 4- มิ. ย.- 50 Plain Film : The Acute Abdomen ตอนที่ 3 พญ. ศิริพร พินัยกุล 4- มิ. ย.- 50 Emergency radiation management in vaginal bleeding of cervical cancer นพ. เพทาย รอดละ มูล 30- ตค - 52

7 การผลิต CAI ตั้งแต่ ปี

8 สถิติการใช้ CAI ปี

9

10

11

12

13 นักศึกษาแพทย์ 2. CD Power point พร้อมเสียงประกอบ เรื่อง Basic chest radiograph ( รศ. นพ. วิวัฒนา )

14

15

16 นักศึกษาแพทย์ 3. Picture Archiving and Communication System (PACS) นักศึกษาเรียนอ่านฟิล์มจากระบบ PACS ข้อดีกว่าการใช้แผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์

17 ปรับ Contrast, details ของภาพได้

18 ขยายภาพเฉพาะจุดที่สงสัยได้

19 แบ่งกลุ่มย่อยนักศึกษาในการฝึกอ่าน ฟิล์มได้กลุ่มเล็กลง ทำให้มองเห็นฟิล์ม ได้ชัดขึ้น

20 แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน 1. Surgico-Radio-Pathological Case Conference การประชุมวิชาการร่วมระหว่าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชารังสี วิทยา และภาควิชาพยาธิวิทยา ทุกวัน ศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เขียนรวบรวมเนื้อหาขึ้น web คณะแพทย์

21

22

23

24 แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน 2. Chest conference ทุกวันอังคาร บ่าย การประชุมวิชาการร่วมระหว่างหน่วย รังสีวินิจฉัยโรค ทรวงอก ภาควิชารังสี วิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์ เขียนรวบรวมเนื้อหาขึ้น web

25

26 แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน 3. Diagnostic please วารสารวิชาการราย เดือน Impact factor = Year impact factor = 6.634

27

28 มอบหมายให้แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ ประจำบ้านทุกคนค้นคว้าหาความรู้และ วินิจฉัยแยกโรคก่อนเข้ากิจกรรม จัดกิจกรรม diagnostic please เดือน ละ 1 ครั้ง แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำ บ้านอภิปรายและระดมสมองเพื่อให้ได้ คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุด แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน ที่ รับผิดชอบจะเป็นผู้ส่งคำตอบทาง E- mail

29 December 2008 International radiology resident group : the largest number of correct answers for cases 112–132.

30 October 2009

31 หลักสูตรรังสีเทคนิค ( ต่อเนื่อง ) 1. Web site หลักสูตรรังสีเทคนิค -Web board

32

33

34

35

36

37 หลักสูตรรังสีเทคนิค ( ต่อเนื่อง ) 2. Web site สมาคมรังสีเทคนิคแห่ง ประเทศไทย

38

39

40

41

42

43 หลักสูตรรังสีเทคนิค ( ต่อเนื่อง ) 3. สื่อการสอน VDO, CAI ฯลฯ

44

45

46

47 การประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษา ต่อการเรียนการสอน E-Learning  CAI Plain Film : The Acute Abdomen  ผู้ประเมิน นักศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 4  แบบประเมิน 1. ด้านเนื้อหาและการ นำเสนอ 2. ด้าน ภาพ เสียง และการ ใช้ภาษา 3. ด้านการออกแบบจอภาพ 4. การจัดการในบทเรียน 5. ประโยชน์ที่ได้รับ

48 ผลการประเมินความพึงพอใจ

49

50

51

52

53 สรุปผลการประเมิน หัวข้อประเมินดีมากดีพอใช้ ควร ปรับปรุง ไม่ เหมาะส ม 1. ด้านเนื้อหาและการ นำเสนอ ด้าน ภาพ เสียง และ การใช้ภาษา ด้านการออกแบบ จอภาพ การจัดการในบทเรียน ประโยชน์ที่ได้รับ เฉลี่ย

54


ดาวน์โหลด ppt การเรียนการสอนแบบ E- Learning ภาควิชารังสีวิทยา นำเสนอโดย … อ. พญ. ศิริพร พินัยกุล 30 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google