งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนการสอนแบบ E-Learning ภาควิชารังสีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนการสอนแบบ E-Learning ภาควิชารังสีวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนการสอนแบบ E-Learning ภาควิชารังสีวิทยา
นำเสนอโดย … อ.พญ. ศิริพร พินัยกุล 30 ตุลาคม 2552

2 การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
นักศึกษาแพทย์ CAI CD PACS แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจำบ้าน Surgico-Radio-Pathological Case Conference Chest conference Diagnostic please นักศึกษารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง) Web site หลักสูตรรังสีเทคนิค Web site สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย สื่อการสอน VDO, CAI ฯลฯ

3 นักศึกษาแพทย์ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

4 การผลิต E-Learning สนับสนุนการเรียนการสอน CAI
ปี จำนวน ปี 2536 1 ปี 2545 ปี 2537 ปี 2546 ปี 2538 2 ปี 2547 ปี 2539 ปี 2548 ปี 2540 ปี 2549 ปี 2541 ปี 2550 6 ปี 2542 4 ปี 2551 ปี 2543 ปี 2552 ปี 2544 รวม 20

5 CAI เรื่อง ผู้ผลิต วันที่ผลิต Traumatic intracranial hem.
พญ.ศรสุภา ลิ้มเจริญ 1-ม.ค.-36 Imaging of urologic injuries พญ.อุทิศ ตันรัตนาวงศ์ 1-ม.ค.-38 CA cervix นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี รังสีวินิจฉัยโรคกระดูก พญ.สิริพร หิรัญแพทย์ 1-พ.ค.-42 รังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 1-ก.ค.-42 รังสีวิทยาโรคช่องท้อง คณาจารย์ ภาควิชา 1-ส.ค.-42 รังสีวินิจฉัยโรคข้อ 1-ก.ย.-42 Anatomy of brain 1-มิ.ย.-43 Basic concept of radiation therapy พญ.ดวงใจ แสงถวัลย์ 1-มี.ค.-44 Upper GI study 1-ส.ค.-44

6 CAI เรื่อง ผู้ผลิต วันที่ผลิต ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
พญ.ดวงใจ แสงถวัลย์ 1-ม.ค.-46 Plain Abdominal Radiographs (Update ครั้งที่ 1) นพ.ถาวร เด่นดำรงทรัพย์ 1-ต.ค.-47 รังสีวินิจฉัยของกะโหลกศีรษะ(Basic neuroradiology) พญ.สิริพร หิรัญแพทย์ 18-ม.ค.-48 Common problems in pediatric abdomen พญ.ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ 27-มี.ค.-49 ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ พญ.ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ 1-ม.ค.-50 Basic Radiotherapy Physics อาจารย์สมบัติ ลีลาเกียรติไพบูลย์ 27-มี.ค.-50 Radiation protection in radiation therapy พญ.รุ่งอรุณ กิตติเชษฐ์ 1-เม.ย.-50 Plain Film : The Acute Abdomen ตอนที่ 1 พญ.ศิริพร พินัยกุล 4-มิ.ย.-50 Plain Film : The Acute Abdomen ตอนที่ 2 Plain Film : The Acute Abdomen ตอนที่ 3 Emergency radiation management in vaginal bleeding of cervical cancer นพ. เพทาย รอดละมูล 30- ตค-52

7 การผลิต CAI ตั้งแต่ ปี 2536-2552

8 สถิติการใช้ CAI ปี

9

10

11

12

13 นักศึกษาแพทย์ 2. CD Power point พร้อมเสียงประกอบเรื่อง Basic chest radiograph (รศ.นพ.วิวัฒนา)

14

15

16 นักศึกษาแพทย์ 3. Picture Archiving and Communication System (PACS)
ข้อดีกว่าการใช้แผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์

17 ปรับ Contrast, details ของภาพได้

18 ขยายภาพเฉพาะจุดที่สงสัยได้

19 แบ่งกลุ่มย่อยนักศึกษาในการฝึกอ่านฟิล์มได้กลุ่มเล็กลง ทำให้มองเห็นฟิล์มได้ชัดขึ้น

20 แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน
1. Surgico-Radio-Pathological Case Conference การประชุมวิชาการร่วมระหว่างภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา และภาควิชาพยาธิวิทยา ทุกวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เขียนรวบรวมเนื้อหาขึ้น web คณะแพทย์

21

22

23

24 แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน
2. Chest conference ทุกวันอังคารบ่าย การประชุมวิชาการร่วมระหว่างหน่วยรังสีวินิจฉัยโรค ทรวงอก ภาควิชารังสีวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์ เขียนรวบรวมเนื้อหาขึ้น web

25

26 แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน
3. Diagnostic please วารสารวิชาการรายเดือน Impact factor = 5.996 5-Year impact factor = 6.634

27

28 มอบหมายให้แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านทุกคนค้นคว้าหาความรู้และวินิจฉัยแยกโรคก่อนเข้ากิจกรรม
จัดกิจกรรม diagnostic please เดือนละ 1 ครั้ง แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านอภิปรายและระดมสมองเพื่อให้ได้คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุด แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน ที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ส่งคำตอบทาง

29 International radiology resident group : the largest number of correct answers for cases 112–132.
December 2008

30 October 2009

31 หลักสูตรรังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง)
1. Web site หลักสูตรรังสีเทคนิค Web board

32

33

34

35

36

37 หลักสูตรรังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง)
2. Web site สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

38

39

40

41

42

43 หลักสูตรรังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง)
3. สื่อการสอน VDO, CAI ฯลฯ

44

45

46

47 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการเรียนการสอน E-Learning
CAI Plain Film : The Acute Abdomen ผู้ประเมิน นักศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 4 แบบประเมิน 1. ด้านเนื้อหาและการนำเสนอ 2. ด้าน ภาพ เสียง และการใช้ภาษา 3. ด้านการออกแบบจอภาพ 4. การจัดการในบทเรียน 5. ประโยชน์ที่ได้รับ

48 ผลการประเมินความพึงพอใจ

49 ผลการประเมินความพึงพอใจ

50 ผลการประเมินความพึงพอใจ

51 ผลการประเมินความพึงพอใจ

52 ผลการประเมินความพึงพอใจ

53 สรุปผลการประเมิน หัวข้อประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ไม่เหมาะสม
1. ด้านเนื้อหาและการนำเสนอ 77.14 22.86 2. ด้าน ภาพ เสียง และการใช้ภาษา 67.33 28 2.67 2 3. ด้านการออกแบบจอภาพ 71 26 1 4. การจัดการในบทเรียน 64 34.4 1.6 5. ประโยชน์ที่ได้รับ 86 14 เฉลี่ย 71.67 26.33 1.33 0.67 0.00

54 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt การเรียนการสอนแบบ E-Learning ภาควิชารังสีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google