งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่ ซึ่งจัดเตรียมโดย หน่วยจ่ายผ้ากลาง และทำการนึ่งฆ่าเชื้อที่ งานเวชภัณฑ์กลางตามเวลาที่หน่วยจ่ายผ้า กลางทะยอยส่งมา โดยไม่มีการจัดระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่ ซึ่งจัดเตรียมโดย หน่วยจ่ายผ้ากลาง และทำการนึ่งฆ่าเชื้อที่ งานเวชภัณฑ์กลางตามเวลาที่หน่วยจ่ายผ้า กลางทะยอยส่งมา โดยไม่มีการจัดระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่ ซึ่งจัดเตรียมโดย หน่วยจ่ายผ้ากลาง และทำการนึ่งฆ่าเชื้อที่ งานเวชภัณฑ์กลางตามเวลาที่หน่วยจ่ายผ้า กลางทะยอยส่งมา โดยไม่มีการจัดระบบ ส่งผลให้  ห้องผ่าตัดมีห่อผ้าไม่เพียงพอกับการใช้งาน  ห่อชุดเครื่องมือของห้องผ่าตัดมานึ่งฆ่าเชื้อ ในเวลา เดียวกันกับห่อผ้า  รถเข็นหน่วยจ่ายผ้ากลางไม่พอใช้  ต้องขยายเวลาของ Steam  เบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา

3 1. เพื่อให้ห้องผ่าตัดมีผ้าใช้เพียงพอ และทัน ต่อการใช้งาน 2. การนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่เสร็จสิ้น ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งเช้าและบ่าย 3. ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติงาน ล่วงเวลา

4

5 1. หน่วยจ่ายผ้ากลางนำห่อผ้ามาส่งนึ่งฆ่าเชื้อเวลา 09.00 – 14.00 น. ทำให้การนึ่งฆ่าเชื้อไม่เสร็จ ในเวลาที่กำหนด 2. ห้องผ่าตัดใหญ่ไม่มีผ้าใช้ทันตามความต้องการ 3. รถเข็นของหน่วยจ่ายผ้ากลางมาค้างที่ งานเวชภัณฑ์กลาง

6

7 15.00 น. CSSD. ส่งรถ CSLD. 07.30 น. CSSD. รับผ้า CSLD. หมวดนึ่งนำเข้านึ่งทันที ส่งให้ห้องผ่าตัดใหญ่ 11.00 น. CSSD. ส่งรถ CSLD. 13.00 น. CSSD. รับผ้า CSLD. หมวดนึ่งนำเข้านึ่งทันที ส่งให้ห้องผ่าตัดใหญ่ 15.00 น. CSSD. ส่งรถ CSLD. 07.30 น. CSSD. ส่งรถ, รับผ้า CSLD. หมวดนึ่งนำเข้านึ่งทันที ส่งให้ห้องผ่าตัดใหญ่ 13.00 น. CSSD. ส่งรถ, รับผ้า CSLD. หมวดนึ่งนำเข้านึ่งทันที ส่งให้ห้องผ่าตัดใหญ่

8 06.00 น. รอ Steam 10 นาที 06.10 น. Warm up. 06.40 น. นึ่ง Set. CSSD.6-7 Cycle 07.40 น. นึ่ง Set. CSSD+OR 3 Cycle 08.40 น. นึ่งผ้า +Set OR. 09.40 น. นึ่ง Set CSSD + ห่อ ผ้า +Set. OR 10.40 น. นึ่ง Set. CSSD+ ห่อ ผ้า +Set. OR+ ฝากนึ่ง Ward 05.00 น. รอ Steam 10 นาที 05.10 น. Warm up. 05.40 น. นึ่ง Set. CSSD. 9 Cycle 07.40 น. นึ่งห่อผ้า + Set.OR 08.40 น. นึ่งห่อผ้า +Set OR. 09.40 น. นึ่ง Set CSSD + ห่อ ผ้า +Set. OR 10.40 น. นึ่ง Set. CSSD+ ห่อ ผ้า +Set. OR+ ฝากนึ่ง Ward

9 ลดการเดินเปล่าเพื่อส่งรถเข็นให้หน่วยจ่าย ผ้ากลางจาก 4 ครั้ง เหลือ ศูนย์ครั้ง

10 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าของห้องผ่าตัดใหญ่ เสร็จสิ้นใน * รอบเช้าเวลา 13.00 น. * รอบบ่ายเวลา 17.00 น ห้องผ่าตัดมีผ้าใช้เพียงพอ และทันต่อการใช้งาน ไม่มีการขอด่วน เจ้าหน้าที่นึ่งเสร็จภายในเวลา 17.00 น.

11 1. มีสมุดลงบันทึกเวลารับและ จำนวนห่อผ้า ห้องผ่าตัดใหญ่ ที่หมวด Counter 2. จัดให้มีสมุดบันทึกการนึ่งฆ่า เชื้อห่อผ้าของ ห้องผ่าตัดใหญ่ ที่หมวด นึ่ง

12 วดป. เครื่อ งนึ่ง NO. เวลา เริ่ม เวลา เสร็จ จำนว นห่อ รอบ เช้า รอบ บ่าย 27 มค. 49 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 07.3 6 น. 09.4 9 น. 183 (8 Cycle) 27 มค. 49 1,2,3,4,6,7 13.1 6 น. 15.4 2 น. 187 (8 Cycle) รวม370

13 1. กำหนดเวลาการ Key เบิกผ้าของห้องผ่าตัด เวลา 09.05 น. รอบเดียว ไปยัง CSLD 2. กำหนดเวลารับ - ส่งรถเข็นและรับ - ส่งห่อผ้า ห้องผ่าตัดใหญ่ ระหว่าง CSSD. และ CSLD รอบเช้าเวลา 07.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในตารางการปฏิบัติ งาน

14 05.00 น. รอ Steam 10 นาที 05.10 น. Warm up. 05.40 น. นึ่ง Set. CSSD. 9 Cycle 07.40 น. นึ่งห่อผ้า + Set.OR 08.40 น. นึ่งห่อผ้า +Set OR. 09.40 น. นึ่ง Set CSSD + ห่อ ผ้า +Set. OR 10.40 น. นึ่ง Set. CSSD+ ห่อ ผ้า +Set. OR+ ฝากนึ่ง Ward กระทั่งห่อผ้าหมด

15 4. ปรับเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หมวดนึ่ง เวลา 05.00 น. – 13.00 น. เวลา 09.00 น. – 17.00 น. หมวด Sterile Store เวลา 06.00 น. – 14.00 น. เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

16 1. ห้องผ่าตัดใหญ่เกิดความคล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน มีห่อผ้าใช้ทันตามความต้องการ 2. การนึ่งฆ่าเชื้อห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่ เสร็จสิ้น ในแต่ละรอบ รอบเช้าเสร็จเวลา 12.35 น. รอบบ่ายเสร็จเวลา 16.54 น.

17 3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขยายเวลาใช้ Steam และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ 4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก 6 ขั้นตอน เหลือเป็น 4 ขั้นตอนต่อวัน

18

19

20

21

22 ประสานงานกับ OR ใหญ่ ประมาณการใช้ผ้าตาม Case ผ่าตัดจริง จัดระบบ Stock ผ้าอย่างเหมาะสม จัดระบบการใช้งานของเครื่องนึ่ง ให้รองรับกับ ห่อผ้า และชุดเครื่องมือแพทย์ที่ ต้องนึ่งฆ่าเชื้อใน แต่ละวัน และสอดคล้องกับระบบ การจ่ายไอน้ำ นำ IT มาใช้กับระบบผ้าผ่าตัดต่อ Case

23


ดาวน์โหลด ppt ห่อผ้าห้องผ่าตัดใหญ่ ซึ่งจัดเตรียมโดย หน่วยจ่ายผ้ากลาง และทำการนึ่งฆ่าเชื้อที่ งานเวชภัณฑ์กลางตามเวลาที่หน่วยจ่ายผ้า กลางทะยอยส่งมา โดยไม่มีการจัดระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google