งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2 ปีนโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ :ความฝันกับความจริง คณิศ แสงสุพรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2 ปีนโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ :ความฝันกับความจริง คณิศ แสงสุพรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2 ปีนโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ :ความฝันกับความจริง คณิศ แสงสุพรรณ

2 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน.. 2 ล้านล้านบาท (อ.ประชา คุณธรรมดี) ผลการศึกษา: 1)เป็นสิ่งจำเป็นระดับหนึ่ง และควรดำเนินการภายใต้กรอบการศึกษาที่ชัดเจน 2)โครงการ..อาจไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด เนื่องจาก...ยังไม่ได้ ทำการศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ 3)รถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้า ไม่ได้มีบทบาทในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ สินค้า และไม่ควรเป็นบริการสาธารณะที่รัฐต้องอุดหนุนราคาค่าโดยสาร ข้อเสนอแนะ: 1)รัฐจะต้องกำหนดเงื่อนไขบริการสาธารณะ Public Service Obligation 2)เปิดเผยข้อมูล..การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขนาดใหญ่..เงื่อนไขที่ ชัดเจน..การบริหารเงินกู้..การถ่ายทอดเทคโนโลยี..การใช้วัสดุภายในประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3)รัฐไม่ควรละเลยโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาด้านที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น การศึกษา ความพร้อมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และปัจจัยด้านสถาบัน ซึ่งเป็น ปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทย

3 การประเมินผลกระทบจากการปรับนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท (ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ) ผลการศึกษา: 1)การจ้างงานของแรงงานไม่ได้ลดลง 2)ภาพรวมของการกระจายตัวของรายได้ดีขึ้น 3)แรงงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีแรงงานตั้งแต่ 1-9 คน อาจจะมีการปรับตัวที่น้อย 4)แนวโน้มที่ลดลงลงของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 5)ไม่ระบุว่าระดับราคาสินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างที่มีการคาดการณ์ 6)การเคลื่อนย้ายการลงทุนไปยังประเทศอื่นอาจยังไม่มีผลที่ชัดเจนเนื่องจากประเทศเพื่อน บ้านต่างก็มีการปรับนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำในช่วงเวลานี้เช่นกัน ข้อเสนอแนะ: 1)การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ถูกต้อง ตามกลุ่ม 2)การสร้างผลิตภาพของแรงงาน..มีความจำเป็น...ต้อง..เป็นระบบ ควรมี..การจ่ายค่าจ้าง ตามความสามารถ 3)การดำเนินการของภาครัฐในอนาคตต้องมีการศึกษาผลกระทบรายกลุ่มและมีการเตรียม ความพร้อมก่อนการดำเนินนโยบาย

4 ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีของรัฐบาล (ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล) ผลการศึกษา: 1)รัฐบาลสูญเสียรายได้ 2556 – 2563 o ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ราว 2.32 ล้านล้านบาท o ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3.05 แสนล้านบาท 2)มูลค่าภาษีที่รัฐบาลสูญเสียไป o ไม่น่าจะสามารถเพิ่มความสามารถในการทำหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำทางด้าน เศรษฐกิจให้กับระบบภาษีได้ เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างที่ไม่ตรงจุด o ไม่น่าจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ เนื่องจาก การ ปรับโครงสร้างภาษีไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการดึงดูดแรงงานทักษะสูงและเงินลงทุน จากบริษัทข้ามชาติในปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ:

5 ความเปราะบางและความเสี่ยงทางการคลัง ภายใต้นโยบายการลงทุนของรัฐบาล (ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา) ผลการศึกษา: 1)รายจ่าย..จากนโยบายของรัฐบาลในอดีตถูกจัดสรรรวมเป็นรายจ่ายประจำของระบบงบประมาณ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก 2)รัฐบาลยังได้มีนโยบายใหม่ที่ได้ผูกพันกลายเป็นภาระทางการคลังของประเทศในระยะสั้น เพิ่มเติม 3)ประมาณภาระความเสี่ยง..พบว่า 4)มาตรการการคลังต่างๆ ยังไม่เป็นปัญหาต่อสถานทางการคลังในระยะกลาง เมื่อพิจารณาจาก ขนาดหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ยังไม่เกินข้อจำกัดหรือช่องว่างทางการคลัง Space) ที่ยังมีเหลือ เพียงพอ 5)แต่หากเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ ศักยภาพการรองรับความเสี่ยง...อาจไม่สามารถทำได้ ข้อเสนอแนะ: งานศึกษาได้เสนอแนวทางการเตรียมรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คือ 1)ความจำเป็นต้องมีการเพิ่มศักยภาพการหารายได้จากภาษีของรัฐบาล โดยการปฏิรูประบบ ภาษีให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น 2)การพยายามที่ต้องจำกัดการขยายตัวการใช้จ่ายเชิงการเมืองที่ไม่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลให้น้อยลง

6 แนวความคิดเพื่อปรับทิศทางเศรษฐกิจ (กรอบการทำนโยบายกระทรวงการคลัง..ก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์) การฉ้อราษฎร์บังหลวง นักการเมือง/ข้าราชการ เอกชน/ประชาชน การกำกับตรวจสอบขององค์กรหลัก..ภาคประชาชน..สื่อมวลชน นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง และ หน่วยงานหลัก..รัฐและเอกชน ระบบสังคม-การเมือง และการคานอำนาจ เอกชนนำ..แต่ต้อง เป็นวาระแห่งชาติ 213 ข้อจำกัดทางอุปทาน (Supply Constrain) ผลของการ พัฒนาไม่เท่า เทียมกัน (Limited Trickle Down Effect) นโยบายตรงต่อ ประชาชน (Track 2 Policy/ People Policy)

7 บัตรเครดิตเกษตรกร ข้าวเปลือกขาว 15000 ข้าวเปลือกหอมมะลิ 20,000 1 ผลิตพืชพลังงานโตเร็ว มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน 2 พืชอุตสาหกรรมยางพารา ขยายพื้นที่และ 1 ล้านไร่ โรงงานแปรรูปขั้นต้นและ อุตสาหกรมต่อเนื่องใน ท้องถิ่น 3 ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท/ วัน ปริญญาตรี 15,000 บาท/ เดือน 4 กองทุนตั้งตัวได้ มหาวิทยาลัยละ 1000 ล้าน บาท วิทยาลัยชุมชนเพื่อพัฒนา อาชีพ 5 ความมั่นคงด้านพลังงาน บริหารราคาน้ำมันขายปลีก มาตรการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ 9 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่างชาติเที่ยวไทย ไทยเที่ยวไทย 2 เท่าใน 4 ปี 8 ลดภาระธุรกิจเอกชน ลดภาษีเงินได้ เหลือ 23% ในปีแรก และ 20% ปี ถัดไป 7 ลดค่าใช้จ่ายคนชั้นกลาง เมื่อเริ่มชีวิตทำงาน บ้านหลังแรก-รถคันแรก หักค่าใช้จ่ายเพิ่มทักษะ ตัวเอง 6 ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน กำแพงป้องกันน้าท่วม น้ำชุมชนเพื่อเกษตรหน้าแล้ง 1.5 ล้าน Mega Projects 1212 กระจายอำนาจและ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย สู่ท้องถิ่น 25%1 การศึกษา-สาธารณะสุข One-tablet-one-child (OTOC) ต่อยอด 30 บาท (30บาท+) 1010 ยกระดับ ความสามารถในการแข่งขัน ของเศรษฐกิจไทย สร้างระบบ การกระจายรายได้ ที่เป็นธรรม เศรษฐกิจมหภาคขยายตัวดี ยั่งยืน และ มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ราคามีเสถียรภาพ / การกระจายรายได้แก่ฐาน คนรากหญ้าและชนชั้นกลางมีความเป็นธรรม ภายใน 5 ปี สร้างความมั่นคง และเสถียรภาพ ด้านอาหารและ พลังงานให้ประเทศ ไทย ปฏิรูปเศรษฐกิจจากฐาน คนรากหญ้าและคนชั้น กลางให้ขยายตัวดีและ ยั่งยืนเพื่อกระจาย รายได้ให้กับคนราก หญ้าและคนชั้นกลาง อย่างเป็นธรรมทันที กรอบนโยบายปฏิรูปและสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยพรรคเพื่อไทย เพื่อประชาชนคนไทย (2554-58)

8 ผลการดำเนินงานปีแรกของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ หน้า 25

9 ภารกิจในปีที่ 2 ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง.. โดยเน้นการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคม.. เข้าสู่แนวทางใหม่..New Growth Model เพื่อให้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับปีแรกเป็นไปอย่างอย่างถาวร และ เพิ่ม แนวทาง ในจากการสร้างรายได้ - ลดรายจ่าย - ขยายโอกาส อย่างเป็นระบบและ ยั่งยืน.. ใน 4 ยุทธศาสตร์ 1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2) การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 3) การอยู่แบบเป็นมิตรกับธรรมชาติ 4) การปรับระบบการทำงานของประเทศ โดยมี AEC เป็นเป้าหมายระยะสั้นที่จะเปลี่ยนผ่าน 9 2/3 แผนยุทธศาสตร์ประเทศและการเข้าสู่ AEC จัดระบบเข้าสู่การพัฒนาแนวทางใหม่ ความสามารถ ในการ แข่งขัน การลดความ เหลื่อมล้ำ ปรับระบบ การทำงาน AEC เป็นมิตร สิงแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในแนวทางใหม่ New Growth Model

10 10 ความสามารถ ในการ แข่งขัน การลดความ เหลื่อมล้ำ ปรับระบบ การทำงาน AEC เป็นมิตร สิงแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแนวทางใหม่--New Growth Model คุณภาพการศึกษา / ฝีมือแรงงาน ตรงตามความต้องการของสาขา เศรษฐกิจ สร้างรายได้ - ลดรายจ่าย - ขยาย โอกาส ให้กับฐานรากเศรษฐกิจ : SMEs และเศรษฐกิจชุมชน ผ่าน การจำนำสินค้าเกษตร กองทุนตั้ง ตัวได้ - กองทุนสตรี -OTOP- กองทุน หมู่บ้าน -SML การพัฒนาเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ พื้นที่ทั่วประเทศ Mapping- ระบบน้ำ -Zoning เกษตร - อุตสาหกรรม - ท่องเที่ยวป่าไม้ การพัฒนาเศรษฐกิจทีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ / การเงินการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม ดูแลตั้งแต่ครรภ์จนสูงอายุ : ดูแลคนไทยทุกคนด้านบริการ สาธารณสุข การคุ้มครองและส่งเริมทางสังคม ยาเสพติด.. ความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน.. ที่อยู่อาศัย.. ที่ทำกิน ประหยัดพลังงาน.. ลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ด้วยมาตรการการคลังเพื่อ สิ่งแวดล้อม / การจัดซื้อภาครัฐ จัดการบริหาร ป่า และ น้ำ ปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ.. วางระบบ นำแบบบูรณาการ บูรณาการการทำงานใน 3 ระดับ ระดับกระทรวง.. แผนและโครงการเชื่อมโยง.. ต่อเนื่อง.. ถึงชุมชน และประชาชน ระดับกลุ่มจังหวัด.. จังหวัดร่วมงานกันเป็นกลุ่มจังหวัด : แนวทาง - แผน - โครงการ ระดับจังหวัด.. จังหวัดเป็นแกนกลางระดมความร่วมมือ อปท. ชุมชน ให้เกิดผลกับประชาชน แก้ไขคอร์รับชั่น ลงทุนโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน - Connectivity เพิ่มมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับ เกษตร - อุตสาหกรรม - บริการ : Productivity 3 4 1 2 5 6 7 8 11 12 9 10 แนวทางการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ประเทศและการเข้าสู่ AEC 4 ยุทธศาสตร์ : นโยบายและ มาตรการสำคัญ

11 การดำเนินการ 1.การทำมาตรการประคองเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 2.การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับการพัฒนาเมือง 2 ล้านล้าน + แนวทางการพัฒนาเมือง 3. การปรับเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และ ศักยภาพการผลิต o Mapping เพื่อเกษตร และ สร้างทำเลธุรกรรมต่างๆ o Workshop กับผู้ประกอบการ อาหาร ท่องเที่ยว Medical Hub ยาและเครื่องสำอาง o Workshop ด้านประสิทธิภาพคน (การศึกษา+แรงงาน + อุตสาหกรรม + เอกชน) o Workshop ด้านสาธารณสุข 3 กองทุน


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2 ปีนโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ :ความฝันกับความจริง คณิศ แสงสุพรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google