งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้าโครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้าโครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้าโครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home
COE อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ดารณี หอมดี อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร.วาธิส ลีลาภัทร ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส

2 สิ่งที่จะดำเนินการต่อ ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงาน
COE หัวข้อนำเสนอ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 1 แผนการดำเนินงาน 2 สิ่งที่จะดำเนินการต่อ 3 ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงาน 4

3 Wireless Sensor Network
COE ความก้าวหน้าของการดำเนินการ Web Base Wireless Sensor Network add Text add Text Gateway Node Node

4 ความก้าวหน้าของการดำเนินการ
COE ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

5 แผนภาพสรุปการดำเนินงาน
COE แผนภาพสรุปการดำเนินงาน ระบบพื้นฐาน Wireless Network Web Base 60% ความก้าวหน้า 5% สรุปโครงการ 10% 25% นำเสนอผลงาน รวมระบบ ติดตั้งระบบ รวมระบบพื้นฐานเข้าด้วยกัน ทดสอบระบบ แก้ไขและปรับปรุงระบบ ทดสอบติดตั้งกับระบบจริง ทดสอบและแก้ไขระบบ

6 Smart Home สิ่งที่จะดำเนินการต่อ COE2009-22 Wireless Network Web Base
Application

7 สิ่งที่จะดำเนินการต่อ
Application ความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ควบคุมจากภายนอก ระบบอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบสถานะ การแจ้งเตือน

8 ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
COE ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ ความล่าช้าของอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาโครงการ ปัญหาในการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้เป็น สวิตช์ ในการควบคุมไฟฟ้าบ้าน ขนาดของหน่วยความจำที่ใช้เก็บ Web Base บนไมโครคอนโทลเลอร์

9 COE Thank You


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้าโครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google