งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์ กันพานิชย์ 2. นายวิทวัฒน์ วะสุรี อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ผศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช

2 2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มาและเป้าหมายของโครงการ โครงสร้างของระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ฟังก์ชันการทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิส ลำดับการทำงานของระบบ การแสดงการทำงานของโปรแกรม

3 ที่มาและเป้าหมายของโครงการ 3 VoIP TTS Web Service -Asterisk IP PBX software. -Asterisk Gateway Interface (AGI). -Asterisk IP PBX software. -Asterisk Gateway Interface (AGI). Vaja Web Service PHP SOAP

4 โครงสร้างของระบบ 4 Voice Dial Request Response Query Data User IVR Web Service Database TTS

5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา trixbox 2.3 (Open Source) –Asterisk โอเพนซอร์ส IP PBX ซอฟต์แวร์ –freePBX หน้าเว็บที่เป็นเครื่องมือสำหรับ ผู้ใช้งาน trixbox X-Lite 3.0 for Windows (Free Software) MySQL Database Server (Open Source) Vaja Web Services 5

6 ฟังก์ชันการทำงานของระบบตอบรับ อัตโนมัติ 6 Web Services Vaja IVR

7 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิส 7 DatabaseWeb Services

8 ลำดับการทำงานของระบบ 8

9 การแสดงการทำงานของโปรแกรม 9

10 สรุป ได้ระบบตอบรับอัตโนมัติที่สามารถ – แจ้งผลการเรียนล่าสุด – แจ้งผลการเรียนตามภาคเรียนและปีการศึกษา – แจ้งข่าวประกาศทั่วไป – แจ้งข่าวประกาศส่วนตัว ควรจะสามารถใช้งานบนระบบโทรศัพท์ พื้นฐาน (PSTN) ได้ 10

11 11 คำถามและข้อเสนอแนะ

12 12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google