งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ นำเสนอโดยนายจักรพงษ์ รุ่งกำจัด รหัส 493041120-6 นางสาวภัทราภรณ์ โคตรบุตร รหัส 493041140-0

3 หัวข้อนำเสนอ ภาพรวมของโครงการ แผนการดำเนินงาน การพัฒนาระบบ การออกแบบฐานข้อมูล ตัวอย่างอินเทอร์เฟส งานที่จะดำเนินการต่อไป

4 ภาพรวมของโครงการ Customer call center Operator Website Supporter Administrator Service

5 แผนการดำเนินงาน ลำ ดับ แผนงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 2552 2553 มิ. ย ก.คก.ค ส.ค.ส.ค. ก.ยก.ย ต.คต.ค พ.ยพ.ย ธ.คธ.ค ม.ค.ม.ค. ก.พก.พ 1 ศึกษาค้นคว้า, รวบรวม ข้อมูล 2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการศึกษาเพื่อใช้ใน การออกแบบระบบ 3 ออกแบบการทำงาน ของระบบ 4 พัฒนา Web Application 5 ทดสอบและปรับปรุง ระบบ 6 สรุปผลและจัดทำคู่มือ การใช้งาน

6 การพัฒนาระบบ ออกแบบการทำงานของระบบ - ฐานข้อมูล, เว็บไซต์, ระบบการใช้งาน พัฒนา Web Application - พัฒนารูปแบบหน้าตาของ Web Application, การใช้งาน, ฐานข้อมูล ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรม

7 USER PKID NAME SURNAME USERNAME PASSWORD USER_TYPE USER_DETAIL PKID USER_ID NAITIONALI TY BIRTH_DATE ADDRESS EMAIL TEL USER_TYPE PKID TYPE_NAME USER_TYPE_NAME ARTICLE PKID ARTC_GROUP ARTC_FILE_NAME ARTICLE_GROUP PKID ARTC_NAME ARTC_DETAIL ตัวอย่างฐานข้อมูล

8 PROBLEM PKID PROBLEM_NAME POST_BY INSTRUCTION POST_DATE STATUS GROUP POST_EMAIL POST_TEL INSTRUCTION PKID INST_NAME INST_DETAIL GROUP PKID GROUP_NAME GROUP_DETAIL ANSWER PKID PROB_ID ANS_USER DETAIL

9 COM_INSIDE PKID FBR-C SOURCE DESTINATION COM_TYPE TIME DATE USER_ID COM_INSIDE_TYPE PKID COM_TYPE_NAME COM_TYPE_DETAIL COM_OUTSIDE PKID DESTINATION REQUIRE_USER SOURCE ABOURT TIME DATE RESULT USER_ID COM_USER_INOUT PKID USER_ID TIME_TYPE TIME DATE CONSOLE_NO TIME_TYPE PKID TIME_TYPE_NAME TIME_TYPE_DETAIL CONSOLE PKID CONSOLE_NO CONSOLE_DETAIL RESULT_TYPE_ID PKID RESULT_NAME RESULT_DETAIL

10 ตัวอย่างการทำงานในส่วนของ Admin การเพิ่มผู้ใช้งานโดย Admin และสามารถกำหนด สิทธิการใช้งาน

11 ตัวอย่างการทำงานในส่วนของ Admin Admin สามารถกำหนดความเหมาะสมของรายละเอียดของ ปัญหาต่างๆ

12 ตัวอย่างการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานโดย Admin

13 การทำงานในส่วนของ Support Supporter เป็นผู้ทำหน้าที่ตอบคำถามต่างๆ

14 การทำงานในส่วนของ User ทั่วๆไป ผู้ใช้งานสามารถดูปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และแจ้งปัญหาเพิ่มเติมได้

15 งานที่จะดำเนินการต่อไป เพิ่มส่วนระบบการจัดการของทาง ผู้ใช้งานในส่วนพนักงานรับสายของ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ เพิ่มส่วนระบบการจัดการของพนัก ชุมสายโทรศัพท์โทรศัพท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแบบและจัดทำส่วนของรายงาย รายละเอียดโดยรวมของระบบ ทั้งหมด

16 Q&A THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google