งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางแสดงปริมาณผลผลิต และวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร ของประเทศไทยที่ประเมินไว้ในปี พ. ศ. 2539-2540 รายการผลผลิตพืช ( * 100 ตัน ) วัสดุเหลือทิ้ง (*1000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางแสดงปริมาณผลผลิต และวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร ของประเทศไทยที่ประเมินไว้ในปี พ. ศ. 2539-2540 รายการผลผลิตพืช ( * 100 ตัน ) วัสดุเหลือทิ้ง (*1000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ตารางแสดงปริมาณผลผลิต และวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร ของประเทศไทยที่ประเมินไว้ในปี พ. ศ. 2539-2540 รายการผลผลิตพืช ( * 100 ตัน ) วัสดุเหลือทิ้ง (*1000 ตัน ) ข้าว 22,332 แกลบ : 2,904- 8,933 ฟาง : 38,567- 55,493 ข้าวโพด 4,533 ซัง : 680 ใบและลำต้น : 6,800 เปลือก : 45 มัน สำปะหลั ง 18,084 ต้น : 8,355 ใบ : 514 อ้อย 56,394 กากอ้อย : 10,906 ข้าวฟ่าง 225 ต้น : 1,027 ถั่วเขียว 218 ต้น : 698

4 รายการผลผลิตพืช ( * 100 ตัน ) วัสดุเหลือทิ้ง (*1000 ตัน ) ถั่วเหลือง 359 เปลือก ต้น และฝัก : 4,414 ถั่งลิสง 147 เปลือก : 90 ฝ้าย 75 ต้น : 184 มะพร้าว 1,419 กะลา : 428 กาบ : 2,129 สับปะรด 1,987 ใบ จุก และแขนง : 40-48 รวม 105,773100,744

5

6 ข้าว ( ~ 61 ล้านไร่ ) ฟางข้าง ( ~ 40 ล้านตัน ) ข้าวเปลือก ( ~ 25 ล้านตัน ) รำข้าว ( ~ 5 ล้านตัน ) แกลบ ( ~ 5 ล้านตัน ) ข้าวหัก ( ~ 5 ล้านตัน ) ข้าวสาร ( ~ 13.5 ล้านตัน ) สมดุลมวลของผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากข้าวต่อปี

7

8 คุณสมบัติทางเคมีของฟางข้าว / Hardwood องค์ประกอบ ทางเคมี Cellul ose Hemi- cellulo se Ligni n ฟางข้าว 33267 Hardwood42.030.0 - 41.0 17.0 – 25.0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Table 1. The comparison of Properties Rice Straw Composite Board with the Requirement of standard Specification (Tis.876-2532), Rubber wood Composite Board. Properties Composite Board Ratio Tis 876- 2532 Rub ber Woo d Density 800 kg/m 3 Density 1,000 kg/m 3 Glue 5%5% 10 % 5%5% Board Density (kg/m 3 ) 81285 9 935959500 - 800 650 -800 Board Moisture Content (%) 5.8 7 5.9 2 4.4 9 4.9 8 9-129.50 Modulus of Rupture ( MPa ) 22. 37 29. 92 25. 88 35. 85 > 13.8 13.1 1 Modulus of Elaticty ( MPa ) 2,2 37 2,7 44 2,4 23. 5 3,4 25. 5 > 2,000 3,11 8

24 Properties Composite Board Ratio Tis 876- 2532 Rub ber Woo d Density 800 kg/m 3 Density 1,000 kg/m 3 Glue 5%5% 10 % 5%5% Tension Perpendicular to Surface (MPa) 0.3 6 0.5 1 0.4 3 0.7 2 > 0.340.4 Swelling in Water (%) 11. 56 5.8 1 10. 50 4.1 4 < 126.26 Water Absorption - at 2 hrs. (%) - at 24 hrs. (%) 15. 52 32. 65 11. 99 40. 67 13. 54 18. 90 10. 63 29. 12 < 40 < 80 24 68

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Conclusion

36 ฟางข้าวมีปริมาณเซลลูโลส และ เฮมิเซลลูโลสที่ใกล้เคียงกับไม้แต่มี ปริมาณลิกนินที่น้อยกว่าไม้ การใช้ สารเชื่อมยึดที่มีคุณภาพสูงชนิดกาว ไอโซไซยาเนต ( pMDI ) เพื่อการ ผลิตแผ่นประกอบฟางข้าว ทำให้ได้ แผ่นประกอบที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานและไม่เป็นพิษต่อการ อุปโภคบริโภคและสิ่งแวดล้อม

37 สภาวะในการผลิต จากการศึกษา พบว่า การใช้ความหนาแน่น 800 กก./ ลบ. ม. และผสมกาว 5 % ก็เพียงพอต่อการผลิตที่ต้องการให้มี ความแข็งแรงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดหากต้องการแผ่นประกอบฟาง ข้าวที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นสามารถผลิต ด้วยการเพิ่มความหนาแน่นหรือเพิ่ม ปริมาณกาวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ พร้อมๆกันได้ แล้วแต่ขนาดคุณภาพที่ ต้องการของแผ่นประกอบฟางข้าวที่จะ ทำการผลิต

38


ดาวน์โหลด ppt ตารางแสดงปริมาณผลผลิต และวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร ของประเทศไทยที่ประเมินไว้ในปี พ. ศ. 2539-2540 รายการผลผลิตพืช ( * 100 ตัน ) วัสดุเหลือทิ้ง (*1000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google