งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นาย รังสรรค์ บุญทัน คณะเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นาย รังสรรค์ บุญทัน คณะเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นาย รังสรรค์ บุญทัน คณะเกษตร

2 ประเทศสมาชิกในอาเซียน
บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) กัมพูชา (Cambodia) อินโดนีเซีย (Indonesia) ลาว (Laos) มาเลเซีย (Malaysia) พม่า (Myanmar) ฟิลิปปินส์ (Philippines) สิงคโปร์ (Singapore) ประเทศไทย (Thailand) เวียดนาม (Vietnam)

3 สมาชิกอาเซียนที่ผมสนใจ ประเทศสิงคโปร์

4 สิงคโปร์ (Singapore) ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore) ที่ตั้ง : เปนนครรัฐ ที่ตั้งอยูบนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ที่ละติจูด 1°17’35″ เหนือ ลองจิจูด 103°51’20″ ตะวันออก  ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมาเลย  อยูทางใตของรัฐยะโฮรของประเทศมาเลเซีย  และอยูทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย พื้นที่ : ประกอบดวยเกาะสิงคโปรและเกาะใหญนอยบริเวณใกลเคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 697 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต)  เกาะสิงคโปรเปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร  และความกวางจากทิศเหนือไปยังทิศใตประมาณ 23 กิโลเมตร เมืองหลวง : สิงคโปร ประชากร : 4.35 ลานคน (พ.ศ.2548)  ประกอบดวยชาวจีน 76.5%  ชาวมาเลย 13.8%  ชาวอินเดีย 8.1% และอื่น ๆ 1.6% ภูมิอากาศ : รอนชื้น มีฝนตกตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส

5 ภาษา : ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย (ภาษาประจำชาติ)  จีนกลาง (แมนดาริน)  ทมิฬ  และอังกฤษ  สิงคโปรสงเสริมใหประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชในการติดตองานและในชีวิตประจำวัน ศาสนา : พุทธ 42.5%  อิสลาม 14.9%  คริสต 14.5%  ฮินดู 4%  ไมนับถือศาสนา 25% สกุลเงิน : ดอลลารสิงคโปร (Singapore Dollar : SGD) อัตราแลกเปลี่ยน (ซื้อ) 23 บาท/ 1 ดอลลารสิงคโปร  (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลารสิงคโปร (มกราคม 2552) ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข และนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร  * ประธานาธิบดี คือ นายเซลลาปัน รามานาทาน  * นายกรัฐมนตรี คือ นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) (12 สิงหาคม 2547)

6 สิ่งที่น่าสนใจในประเทศสิงคโปร์
เมอร์ไลออน (The Merlion) ถือ เป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ โดยล่าสุดจากผลสำรวจ ของคณะกรรมการท่องเที่ยวของ ประเทศ สิงคโปร์ ได้สำรวจออกมาพบว่า มีนักท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านคน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ สิงคโปร์ เพื่อเข้ามาชมชมรูปปั้นดังกล่าว เมอร์ไลออน ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณ Park ใกล้ๆ กับโรงแรม One Fullerton รูปปั้น Merlion ที่มีอายุกว่า 30 ปีนี้ เดิมทีเดียว รูปปั้นดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ สิงคโปร์ ในสวนสาธารณะ Merlion บริเวณสะพาน Esplanade เพิ่งจะได้รับการบูรณะและย้ายมาตั้งเด่นเป็นสง่าเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2002 นี้เอง โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้ หันหน้าออกไปยังอ่าวมาริน่า (Marina Bay) ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะต้องมาเก็บภาพ และถ่ายภาพร่วมกับเจ้ารูปปั้นนี้ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนเลยทีเดียวที่มาเยี่ยมชมสวนเมอร์ไลออน (Merlion Park) และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก การออกแบบ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริงกับตำนาน ซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น มีความสูงประมาณ 8.6 เมตร น้ำหนัก 70 ตัน ทำมาจากซีเมนต์ สร้างขึ้นโดย นาย Lim Nang Seng ช่างแกะสลักที่มีชื่อเสียงใน ประเทศ สิงคโปร์ ส่วนหัวที่เป็นสิงโตนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบดินแดง “สิงคปุระ” ตามตำนานเล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านชาวประมง ในอดีต

7 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
รูปปั้นของท่านเซอร์โทมัส แสตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ (Sir Thomas Stamford Raffles) รูปปั้นเมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเลถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์เลยก็ว่าได้ แม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองสิงคโปร์ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าขายและการแลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่อดีต

8 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 ลอนดอนอาย (London Eye) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel)  เกาะเซนโตซ่า (Sentosa) เป็นเกาะแห่งความสนุกสนานทุกรูปแบบ

9 แผนที่ประเทศสิงคโปร์

10 แหล่งอ้างอิง ที่มา : www1.mod.go.th/admm/aseancountry_thai.pdf


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นาย รังสรรค์ บุญทัน คณะเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google