งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  กัมพูชา (Cambodia) กัมพูชา (Cambodia)  อินโดนีเซีย (Indonesia) อินโดนีเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  กัมพูชา (Cambodia) กัมพูชา (Cambodia)  อินโดนีเซีย (Indonesia) อินโดนีเซีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  กัมพูชา (Cambodia) กัมพูชา (Cambodia)  อินโดนีเซีย (Indonesia) อินโดนีเซีย (Indonesia)  ลาว (Laos) ลาว (Laos)  มาเลเซีย (Malaysia) มาเลเซีย (Malaysia)  พม่า (Myanmar) พม่า (Myanmar)  ฟิลิปปินส์ (Philippines) ฟิลิปปินส์ (Philippines)  สิงคโปร์ (Singapore) สิงคโปร์ (Singapore)  ประเทศไทย (Thailand) ประเทศไทย (Thailand)  เวียดนาม (Vietnam) เวียดนาม (Vietnam)

3 สมาชิกอาเซียนที่ผมสนใจ ประเทศสิงคโปร์

4  ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore)  ที่ตั้ง : เปนนครรัฐ ที่ตั้งอยูบนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียง ใต ที่ละติจูด 1°17’35″ เหนือ ลองจิจูด 103°51’20″ ตะวันออก ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมาเลย อยู ทางใตของรัฐยะโฮรของประเทศมาเลเซีย และอยูทาง เหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย  พื้นที่ : ประกอบดวยเกาะสิงคโปรและเกาะใหญนอย บริเวณใกลเคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 697 ตาราง กิโลเมตร ( ประมาณเกาะภูเก็ต ) เกาะสิงคโปรเปนเกาะที่มี ขนาดใหญที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออก ประมาณ 42 กิโลเมตร และความกวางจากทิศเหนือไปยัง ทิศใตประมาณ 23 กิโลเมตร  เมืองหลวง : สิงคโปร  ประชากร : 4.35 ลานคน ( พ. ศ.2548) ประกอบดวยชาว จีน 76.5% ชาวมาเลย 13.8% ชาวอินเดีย 8.1%  และอื่น ๆ 1.6%  ภูมิอากาศ : รอนชื้น มีฝนตกตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส

5  ภาษา : ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย ( ภาษา ประจำชาติ ) จีนกลาง ( แมนดาริน ) ทมิฬ และ อังกฤษ สิงคโปรสงเสริมใหประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ ใชในการติดตองานและในชีวิตประจำวัน  ศาสนา : พุทธ 42.5% อิสลาม 14.9% คริสต 14.5% ฮินดู 4% ไมนับถือศาสนา 25%  สกุลเงิน : ดอลลารสิงคโปร (Singapore Dollar : SGD)  อัตราแลกเปลี่ยน ( ซื้อ ) 23 บาท / 1 ดอลลารสิงคโปร  ( ขาย ) 23.5 บาท / 1 ดอลลารสิงคโปร ( มกราคม 2552)  ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐ ( ประชาธิปไตยแบบ รัฐสภา มีสภาเดียว ) โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข และ นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร  * ประธานาธิบดี คือ นายเซลลาปัน รามานาทาน  * นายกรัฐมนตรี คือ นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) (12 สิงหาคม 2547)ลี เซียน ลุง

6 เมอร์ไลออน (The Merlion) ถือ เป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ โดยล่าสุดจาก ผลสำรวจ ของคณะกรรมการท่องเที่ยวของ ประเทศ สิงคโปร์ ได้สำรวจ ออกมาพบว่า มีนักท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านคน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ สิงคโปร์ เพื่อเข้ามาชมชมรูปปั้นดังกล่าว เมอร์ไลออน ตั้งตระหง่านอยู่ บริเวณ Park ใกล้ๆ กับโรงแรม One Fullerton รูปปั้น Merlion ที่มีอายุ กว่า 30 ปีนี้ เดิมทีเดียว รูปปั้นดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ สิงคโปร์ ใน สวนสาธารณะ Merlion บริเวณสะพาน Esplanade เพิ่งจะได้รับการบูรณะ และย้ายมาตั้งเด่นเป็นสง่าเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2002 นี้เอง โดยรูปปั้นครึ่ง สิงโต ครึ่งปลานี้ หันหน้าออกไปยังอ่าวมาริน่า (Marina Bay) ที่มี ทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะต้องมาเก็บภาพ และ ถ่ายภาพร่วมกับเจ้ารูปปั้นนี้ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนเลย ทีเดียวที่มาเยี่ยมชมสวนเมอร์ไลออน (Merlion Park) และถ่ายภาพเก็บไว้ เป็นที่ระลึก การออกแบบ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริงกับตำนาน ซึ่ง มีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น มีความสูงประมาณ 8.6 เมตร น้ำหนัก 70 ตัน ทำมาจากซีเมนต์ สร้างขึ้นโดย นาย Lim Nang Seng ช่างแกะสลักที่มีชื่อเสียงใน ประเทศ สิงคโปร์ ส่วนหัวที่เป็นสิงโตนั้น เป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบดินแดง “ สิงคปุระ ” ตามตำนานเล่าขาน ของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ที่เต็ม ไปด้วยหมู่บ้านชาวประมง ในอดีต

7

8 เกาะเซนโต ซ่า (Sentosa) เป็นเกาะ แห่งความสนุกสนานทุก รูปแบบ ลอนดอนอาย (London Eye) ที่รู้จัก ในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel)

9

10 ที่มา : www1.mod.go.th/admm/aseancountry_thai.pdf


ดาวน์โหลด ppt  บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  กัมพูชา (Cambodia) กัมพูชา (Cambodia)  อินโดนีเซีย (Indonesia) อินโดนีเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google