งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP + MySQL (2) 357337 – Web Programming and Web Database 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP + MySQL (2) 357337 – Web Programming and Web Database 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP + MySQL (2) 357337 – Web Programming and Web Database 1

2 การลบข้อมูลใน MySQL ผ่าน PHP 2 คำสั่ง SQL ที่ใช้ในการลบข้อมูลคือ DELETE FROM ชื่อตาราง WHERE เงื่อนไข ตัวอย่าง : – ในระบบฐานข้อมูลมีตารางชื่อ userlogin มีฟิลด์ชื่อ user และ password และต้องการจะลบค่า user คือ “ect” จะสามารถ เขียน PHP ได้ดังนี้ mysql_query(“DELETE FROM userlogin WHERE user = ‘ect’ ”);

3 3 IDname 1Stephen 2Smith 3Kevin 4Stephane 5Christ Example กำหนดให้มีตารางชื่อ username อยู่ในฐานข้อมูลชื่อ testDB มีข้อมูลดังนี้ แสดงผลข้อมูล ทั้งหมดในตาราง พร้อมทั้งปุ่มกดเพื่อ ใช้ในการลบ แสดงข้อความ ยืนยันการลบข้อมูล ลบข้อมูลใน MySQL ขั้นตอนในการลบข้อมูลใน MySQL

4 4 Example

5 5 deletetable.php

6 6 Example inc.php

7 7 Example คำแนะนำ : ก่อนที่จะลบข้อมูลทุกครั้ง ควรจะมีข้อความยืนยันก่อนที่จะลบเสมอ

8 8 Example deletesql.php

9 9 Example delete.php


ดาวน์โหลด ppt PHP + MySQL (2) 357337 – Web Programming and Web Database 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google