งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

– Web Programming and Web Database

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "– Web Programming and Web Database"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 357337 – Web Programming and Web Database
PHP + MySQL (2) – Web Programming and Web Database

2 การลบข้อมูลใน MySQL ผ่าน PHP
DELETE FROM ชื่อตาราง WHERE เงื่อนไข ตัวอย่าง : ในระบบฐานข้อมูลมีตารางชื่อ userlogin มีฟิลด์ชื่อ user และ password และต้องการจะลบค่า user คือ “ect” จะสามารถเขียน PHP ได้ดังนี้ mysql_query(“DELETE FROM userlogin WHERE user = ‘ect’ ”);

3 Example กำหนดให้มีตารางชื่อ username อยู่ในฐานข้อมูลชื่อ testDB มีข้อมูลดังนี้ ID name 1 Stephen 2 Smith 3 Kevin 4 Stephane 5 Christ ขั้นตอนในการลบข้อมูลใน MySQL แสดงผลข้อมูลทั้งหมดในตาราง พร้อมทั้งปุ่มกดเพื่อใช้ในการลบ แสดงข้อความยืนยันการลบข้อมูล ลบข้อมูลใน MySQL

4 Example

5 Example deletetable.php

6 Example inc.php

7 Example คำแนะนำ : ก่อนที่จะลบข้อมูลทุกครั้ง ควรจะมีข้อความยืนยันก่อนที่จะลบเสมอ

8 Example deletesql.php

9 Example delete.php


ดาวน์โหลด ppt – Web Programming and Web Database

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google