งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Science, BUU1 Recordset Object Seree Chinodom

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Science, BUU1 Recordset Object Seree Chinodom"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Science, BUU1 Recordset Object Seree Chinodom seree@buu.ac.th

2 Computer Science, BUU 2

3 3 Recordset Recordset หมายถึงกลุ่มของเรคอรฺดซึ่ง อาจเป็นบางเรคอร์ดหรือทั้งหมดที่อยู่ใน ฐานข้อมูล Recordset ใช้รองรับการทำงานทั่วไปที่ เกิดจากฐานข้อมูล - การอ่านเรคอร์ด - การเปลี่ยนแปลง - การลบ - การค้นหา - การเรียงลำดับ

4 Computer Science, BUU 4 การเตรียมการใช้งาน Recordset 1. สร้าง ODBC Data Source Name 2. กำหนด User Identification และ Password - ระบุ UserID - รหัสผ่าน 3. ทำความเข้าใจกับโครงสร้างของระบบ ฐานข้อมูล

5 Computer Science, BUU 5 ชุดคำสั่งเบื้องต้นสำหรับการ ทำงานกับ Recordset 1. Dim oRS 2. Set oRS = Server.CreateObject(“ADODB.Recor dset”) 3. oRS.open “ ชื่อตาราง ”, “DSN= ชื่อ data source; UID= ชื่อผู้ใช้ ; PWD= รหัสผ่าน ” บรรทัด 1 ประกาศตัวแปรเพื่อรองรับ Recordset บรรทัดที่ 2 เป็นการสร้าง recordset object โดยให้ตัวแปร oRS เป็นตัวอ้างอิง ถึง บรรทัดที่ 3 เป็นการใช้เมธอด open กำหนดการติดต่อฐานข้อมูล

6 Computer Science, BUU 6 การเขียนข้อมูล Recordset ลง ใน HTML ใช้คำสั่ง Response.Write เขียนในแท็ก ดังนี้ หรือ หรือ Response.Write ชื่อ object(“ ชื่อฟิลด์ใน ตาราง ”).value

7 Computer Science, BUU 7 การนำข้อมูลจาก Recordset เก็บลงตัวแปร นำข้อมูลเก็บลงตัวแปรเพื่อเตรียมค่า สำหรับนำไปดำเนินการ ชื่อตัวแปร = ชื่อ object(“ ชื่อฟิลด์ใน ตาราง ”) เช่น sContractID = oRS (“ContractID”) หรือ sContractID = oRS (“FirstName”) &” “& oRS (“LastName”)

8 Computer Science, BUU 8 การนำข้อมูลจาก Recordset เพื่อเปรียบเทียบ ใช้เป็นเงื่อนไขในข้อความสั่ง if/then/else หรือ Do … Loop if oRS (“ContractName”) =“DBA” Then ‘ คำสั่งที่ให้ดำเนินการเมื่อเงื่อนไขจริง End If หรือ Do While oRS.EOF ‘ คำสั่งที่ให้ดำเนินการในลูป Loop

9 Computer Science, BUU 9 การนำข้อมูลจาก Recordset ใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน นำข้อมูลมาเป็นค่า อาร์กิวเมนต์ของ ฟังก์ชัน vFirstName = Left(oRS(“FirstName”), 5) vPassword = Ucase(oRS(“FirstName”))

10 Computer Science, BUU 10 ตัวอย่าง เพจทดสอบการใช้งานของข้อมูลในเร คอร์ดเซต เพจทดสอบการใช้งานของข้อมูลในเรคอร์ด เซต <% dim oRSp set oRSp = Server.CreateObject("ADODB.recordset") oRSp.Open "Products", "DSN=Northwind" oRSp.MoveFirst Response.Write " บรรทัดถัดไปเป็นการเขียน ข้อมูลจากเรคอร์ดเซตลงในเพจ : " Response.Write oRSp("ProductName") & " "

11 Computer Science, BUU 11 Response.Write " บรรทัดถัดไปเป็นการเขียนข้อมูล จากตัวแปรที่เก็บข้อมูล : " Dim varPrdName varPrdName = oRSp("ProductName") Response.Write varPrdName & " " Response.Write " บรรทัดถัดไปเป็นการใช้ If…Then ในการทำงานกับข้อมูล : " If oRSp("UnitsInStock") < 50 Then Response.Write " ปริมาณสินค้าเหลือน้อยกว่า 50 หน่วย " Else Response.Write " ปริมาณสินค้าเหลือมากกว่า 50 หน่วย " End If Response.Write " บรรทัดถัดไปเป็นการใช้ใช้ข้อมูลเป็น อาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชั่น : " Response.Write Ucase(oRSp("ProductName")) & " " oRSp.Close Set oRSp=Nothing %>

12 Computer Science, BUU 12 การระบุตำแหน่งการใช้งานเรคอร์ด ใน Recordset Move ใช้ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ของเร คอร์ดพอยน์เตอร์ไปยังเรคอร์ดก่อนหน้า หรือย้อนกลับตามตัวเลขที่ระบุไว้หลัง Move MoveFirst ใช้ในการเลื่อนเรคอร์ดพอยน์ เตอร์ไปยังเรคอร์ดแรกใน recordset ถ้าใช้ ในการดึงข้อมูลจะได้เรคอร์ดแรก MoveLast ใช้ในการเลื่อนเรคอร์ดพอยน์ เตอร์ไปยังเรคอร์ดท้ายสุดใน recordset ถ้าใช้ในการดึงข้อมูลจะได้เรคอร์ดสุดท้าย MovePrevious ใช้ในการเลื่อนเรคอร์ด พอยน์เตอร์ไปยังเรคอร์ดก่อนหน้าเรคอร์ ปัจจุบัน แต่ถ้าเรอร์ดปัจจุบันเป็นเรคอร์แรก จะเกิดข้อผิดพลาด MoveNext ใช้ในการเลื่อนเรคอร์ดพอยน์ เตอร์ไปยังเรคอร์ดถัดจากเรคอร์ปัจจุบัน แต่ ถ้าเรอร์ดปัจจุบันเป็นเรคอร์สุดท้ายจะเกิด ข้อผิดพลาด

13 Computer Science, BUU 13 ตัวอย่าง mvpointer.asp เพจทดสอบการทำงานกับเรคอร์ดต่างๆ ในเรคอร์ดเซต เพจทดสอบการทำงานกับเรคอร์ดต่างๆ ในเร คอร์ดเซต <% Dim oRSe Set oRSe = Server.CreateObject("ADODB.recordset") oRSe.Open "Employees", "DSN=Northwind" oRSe.MoveFirst Response.Write " บรรทัดถัดไปเป็นนามสกุลของ ลูกจ้าง 3 เรคอร์ดแรกจากตาราง Employees : "

14 Computer Science, BUU 14 ตัวอย่าง mvpointer.asp Response.Write oRSe("LastName") & ", " oRSe.MoveNext Response.Write oRSe("LastName") & ", " oRSe.MoveNext Response.Write oRSe("LastName") oRSe.MoveNext oRSe.Close Set oRSe=Nothing %>

15 Computer Science, BUU 15 ตัวอย่าง การแสดงผลเป็น ตารางข้อมูล การแสดงผลข้อมูลของ 5 เรคอร์ดแรกโดย ใช้ตาราง การแสดงผลข้อมูลของ 5 เรคอร์ดแรกโดยใช้ ตาราง <% Dim oRSe, iCnt Set oRSe = Server.CreateObject("ADODB.recordset") oRSe.Open "Employees", "DSN=Northwind" oRSe.MoveFirst

16 Computer Science, BUU 16 ตัวอย่าง การแสดงผลเป็น ตารางข้อมูล ( ต่อ ) Response.Write " " For iCnt = 1 To 5 Response.Write " " & oRSe("FirstName") & " " Response.Write " " & oRSe("LastName") & " " oRSe.MoveNext Next %>

17 Computer Science, BUU 17 การแสดงผลข้อมูลทุกเรคอร์ด จาก recordset การแสดงผลข้อมูลทุกระเบียนจาก recordset จะใช้ฟังก์ชัน EOF (End Of File) ซึ่งใช้สำหรับการตรวจสอบการ สิ้นสุดของเรคอร์ดใน recordset โดยค่า ของฟังก์ชันนี้จะเป็น “true” เมื่อมีการ เลื่อนเรคอร์ดพอยน์เตอร์เลยจากเรคอร์ สุดท้ายไป ใช้ฟังก์ชัน EOF ร่วมกับ Do while …loop ดังนี้ Do while NOT oRS.EOF ‘ คำสั่งประมวลผล … oRS.MoveNext Loop

18 Computer Science, BUU 18 ตัวอย่าง การแสดงผลข้อมูล ทุกเรคอร์ด การแสดงผลข้อทุกเรคอร์โดยใช้ EOF การแสดงผลข้อมูลทุกเรคอร์ดโดยใช้ EOF <% Dim oRSe Set oRSe = Server.CreateObject("ADODB.recordset") oRSe.Open "Employees", "DSN=Northwind" oRSe.MoveFirst Response.Write " "

19 Computer Science, BUU 19 ตัวอย่าง การแสดงผลข้อมูล ทุกเรคอร์ด ( ต่อ ) Dim iCnt iCnt = 0 Do while NOT oRSe.EOF iCnt = iCnt + 1 Response.Write " " & iCnt & " " Response.Write " " & oRSe("FirstName") & " " Response.Write " " & oRSe("LastName") & " " oRSe.MoveNext Loop Response.Write " " %>

20 Computer Science, BUU 20 การแสดรายละเอียดของฟิลใน recordset สามารถแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติ ของฟิลด์ต่างๆใน recordset ได้ โดยใช้ รูปแบบคำสั่งดังนี้ oRS.Fields(“FieldName”) หรือ ถ้าไม่ทราบชื่อฟิลด์ oRS.Fields(#) โดยที่ # หมายถึงเลขลำดับในการอ้างถึง ฟิลด์ซึ่งเริ่มต้นที่ 0,1,2,... ถ้าต้องการนับชื่อฟิลด์ทั้งหมดใน recordset ใช้คำสั่งดังนี้ oRS.Fields.Count

21 Computer Science, BUU 21 ตัวอย่าง การอ่านรายละเอียดของฟิลด์ต่างๆ ใน ตาราง การอ่านรายละเอียดของฟิลด์ต่างๆ ในตาราง Employees <% Set oRS=Server.CreateObject("ADODB.Records et") oRS.Open "Employees", "DSN=Northwind" Response.Write " " For Each ofield in oRS.Fields Response.Write " " & ofield.name & " " Response.Write " " & ofield.type & " " Next Response.Write " " %>

22 Computer Science, BUU 22 ตัวอย่าง การนำข้อมูลจาก recordset แสดงใน List box การใช้ข้อมูลจากเรคอร์ดเซตกับ List Box การใช้ข้อมูลจากเรคอร์ดเซตกับ List Box List of categories from categories table <% Dim oRSc Set oRSc=Server.CreateObject("ADODB.Record set") oRSc.Open "Categories", "DSN=Northwind" oRSc.MoveFirst %>

23 Computer Science, BUU 23 <% Do While NOT oRSc.EOF Response.Write " " Response.Write oRSc("CategoryName") & " " oRSc.MoveNext Loop oRSc.Close Set oRSc=Nothing %>


ดาวน์โหลด ppt Computer Science, BUU1 Recordset Object Seree Chinodom

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google