งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTML & PHP 357337 – Web Programming and Web Database 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTML & PHP 357337 – Web Programming and Web Database 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTML & PHP 357337 – Web Programming and Web Database 1

2 HTML Forms and Input คือ Tag ใน HTML ที่สามารถสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใส่ค่า Input ต่าง ๆ ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย input element ต่าง ๆ เช่น text fields, textarea fields, drop-down menus, radio buttons, checkboxes, etc. รูปแบบของ HTML Form input elements..

3 Input : Text Field First name: Last name:

4 Input : Text Field (2)

5 Input : Radio Buttons Male Female

6 Input : CheckBoxes bike: car: plane:

7 Input : DROP-DOWN menu

8 การส่งผ่านค่าใน FORM และ Submit Button Username : Password :

9 การส่งผ่านค่าใน FORM และ Submit Button (2) survey.html ……………….

10 PHP PHP มาจาก PHP : Hypertext Preprocessor ทำงานที่ฝั่งของ server เช่นเดียวกับ ASP สามารถทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลได้หลายชนิด (MySQL, Informix, Oracle, Sybase,..etc) PHP เป็น open source PHP ฟรี PHP สามารถทำงานได้ในหลาย OS (Windows, Linux, Unix, etc..) Web server เกือบทุกเจ้ารองรับ PHP (IIS, Apache) โดยปกติจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในรูป.php,.php3 หรือ.phtml

11 ก่อนจะเริ่มเขียน PHP *** ต้องทำการติดตั้งโปรแกรม PHP ก่อน *** AppServ ในการเรียนการสอนต่อไป เราจะใช้ AppServ ซึ่งไปการรวม software หลายอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อเป็น package ที่ง่ายในการ ติดตั้ง และ ใช้งาน Website: http://www.appservnetwork.comhttp://www.appservnetwork.com ในโปรแกรม AppServ (AppServ 2.5.10) จะประกอบไปด้วย – Apache 2.2.8 : เป็นโปรแกรม web server – PHP 5.2.6 : module PHP ที่ทำให้ web server สามารถใช้ งานภาษา PHP ได้ – MySQL 5.0.51b : ระบบฐานข้อมูล mySQL – phpMyAdmin-2.10.3 : เป็น web page ที่ช่วยในการติดต่อการ ระบบฐานข้อมูล mySQL ทำให้ทำงานกับระบบฐานข้อมูล mySQL ได้ง่ายขึ้น

12 เริ่มต้นกับ PHP Syntax ของ PHP จะอยู่ในรูป หรือ ทดลองง่ายๆ ก่อนกับฟังค์ชั่น echo Comment ใน PHP ใช้เหมือนภาษา C, Java คือ // และ /* */

13 Hello World PHP HTML

14 การประกาศตัวแปรใน PHP ในภาษา PHP จะใช้สัญลักษณ์ $ นำหน้าชื่อตัวแปร เช่น – $myVariable = 5; – $txt = “Hello World”; PHP เป็นภาษา script ที่ไม่สนใจประเภทของข้อมูลจึงไม่ จำเป็นต้องประกาศประเภทของข้อมูล (int, string,..) ให้กับตัวแปร ตัวอย่าง :

15 PHP Operator การเชื่อมต่อข้อความ จะเชื่อมต่อด้วยเครื่องหมายจุด “. “ การทำ arithmetic operation ก็ใช้เครื่องหมายเหมือนภาษา C, java +, -, *, /, %, ++, --, +=, -=, ==, !=, <=

16  If-else ลักษณะการทำงานเหมือนกับภาษา C, Java if (เงื่อนไข ) { คำสั่งถ้าเป็นจริงที่ 1; คำสั่งถ้าเป็นจริงที่ 2; … คำสั่งถ้าเป็นจริงที่ N; } else { คำสั่งถ้าเป็นเท็จ ที่1; คำสั่งถ้าเป็นเท็จ ที่2; … คำสั่งถ้าเป็นเท็จ ที่N; } PHP Condition : If-else

17 ตัวอย่าง PHP Condition : If-else = 80) echo “A”; else if($score >= 70) echo “B”; else if($score >= 60) echo “C”; else if($score >= 50) echo “D”; else echo “F”; ?>

18 PHP Condition : Switch switch (n) { case เงื่อนไขที่1: คำสั่ง ถ้า n = เงื่อนไขที่ 1 break; case เงื่อนไขที่2: คำสั่ง ถ้า n = เงื่อนไขที่ 2 break; default: คำสั่ง ถ้า n ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ 1 และ 2 }

19 ตัวอย่าง PHP Condition : Switch

20 PHP Arrays การประกาศตัวแปรแบบข้อมูลชุด ซึ่งจะมีหลาย ๆ ค่าในชื่อตัวแปร เดียว ประกอบไปด้วยarray ทั้งหมด 3 ชนิด – Numeric array – Array ที่ใช้ index เป็นตัวเลข – Associative array - Array ที่ใช้ index เป็นค่าต่าง ๆ – Multidimensional array - Array ที่ประกอบไปด้วย Array ซ้อนกัน

21 Numeric array ประกาศได้ 2 แบบ คือ – $cars=array("Saab","Volvo","BMW","Toyota"); – $cars[0]="Saab"; $cars[1]="Volvo"; $cars[2]="BMW"; $cars[3]="Toyota"; ตัวอย่าง

22 Associative array ประกาศได้ 2 แบบ คือ – $ages = array("Peter"=>32, "Quagmire"=>30, "Joe"=>34); – $ages['Peter'] = "32"; $ages['Quagmire'] = "30"; $ages['Joe'] = "34"; ตัวอย่าง

23 HTML + PHP PHP จะสามารถรับค่าจาก form ของ HTML เช่น จากตัวอย่าง คิดเกรด เราจะทำหน้า web page เพื่อรับค่า score แล้วส่งค่า ไปให้ php PHP score :

24 การรับค่าใน PHP ใน HTML FORM จะมี method อยู่ 2 แบบ คือ get และ post การดึงค่าจาก method=“get” จะดึงค่าจากตัวแปรที่ชื่อ $_GET การดึงค่าจาก method=“post” จะดึงค่าจากตัวแปรที่ชื่อ $_POST ทั้ง $_GET และ $_POST เป็นตัวแปรชนิด array score : = 80) echo “A”; else if($score >= 70) echo “B”; else if($score >= 60) echo “C”; else if($score >= 50) echo “D”; else echo “F”; ?> grade.html

25 GET และ POST Method ในระบบ form คือ GET และ POST มีความแตกต่างกันดังนี้ GET – ค่าที่เราใส่เข้าไปจะถูกแสดงใน URL ของหน้าใน action – ทำให้มีความไม่ปลอดภัยถ้าค่าที่จะส่งอีกหน้าเป็น password เพราะจะถูกแสดงใน URL – แต่จะทำให้สามารถทำ bookmark ได้ POST – ค่าที่ใส่ใน form จะไม่ถูกแสดงใน URL ของหน้าใน action – ทำให้มีความปลอดภัยในข้อมูลที่ส่งระหว่างหน้าเว็บ – แต่จะไม่สามารถทำ bookmark ได้


ดาวน์โหลด ppt HTML & PHP 357337 – Web Programming and Web Database 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google