งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ปรัชญาและแนวคิด ปรัชญาและแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน (Philosophy and Concepts of HCRD) 02190611 ผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ปรัชญาและแนวคิด ปรัชญาและแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน (Philosophy and Concepts of HCRD) 02190611 ผศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ปรัชญาและแนวคิด ปรัชญาและแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน (Philosophy and Concepts of HCRD) 02190611 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ

2 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ปรัชญา = Philosophy? Encyclopædia Britannica : from Greek, by way of Latin, philosophia, “love of wisdom” the critical examination of the grounds for fundamental beliefs and an analysis of the basic concepts employed in the expression of such beliefs. Philosophical inquiry is a central element in the intellectual history of many historical civilizations.

3 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ปรัชญา = Philosophy? Merriam-Webster's Dictionary : 1. a (1) : all learning exclusive of technical precepts and practical arts (2) : the sciences and liberal arts exclusive of medicine, law, and theology (3) : the 4-year college course of a major seminary b (1) archaic : PHYSICAL SCIENCE (2) : ETHICS c : a discipline comprising as its core logic, aesthetics, ethics, metaphysics, and epistemology. b (1) archaic : PHYSICAL SCIENCE (2) : ETHICS c : a discipline comprising as its core logic, aesthetics, ethics, metaphysics, and epistemology.

4 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ปรัชญา = Philosophy? Merriam-Webster's Dictionary : 2. a : pursuit of wisdom b : a search for a general understanding of values and reality by chiefly speculative rather than observational means b : a search for a general understanding of values and reality by chiefly speculative rather than observational means c : an analysis of the grounds of and concepts expressing fundamental beliefs c : an analysis of the grounds of and concepts expressing fundamental beliefs

5 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ปรัชญา = Philosophy? Merriam-Webster's Dictionary : 3. a : a system of philosophical concepts b : a theory underlying or regarding a sphere of activity or thought 4. a : the most general beliefs, concepts, and attitudes of an individual or group b : calmness of temper and judgment befitting a philosopher

6 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ปรัชญา = Philosophy? พจนานุกรมไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.2542 “ ปรัชญา ” หมายถึง วิชาว่าด้วย หลักแห่งความรู้ และความจริง

7 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University แนวคิด = Concept ? Encyclopædia Britannica : in the Analytic school of philosophy, the subject matter of philosophy, which philosophers of the Analytic school hold to be concerned with the salient features of the language in which people speak of concepts at issue. Concepts are thus logical, not mental, entities.

8 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University แนวคิด = Concept ? Merriam-Webster's Dictionary : Text: Synonyms IDEA, apprehension, conceit, conception, image, impression, intellection, notion, perception, thought

9 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University แนวคิด = Concept ? พจนานุกรมไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.2542 “ แนวคิด ” หมายถึง ความคิดที่มี แนวทางปฏิบัติ

10 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การพัฒนา = Development ? Merriam-Webster's Dictionary : Text: progressive advance from a lower or simpler to a higher or more complex form Synonyms : evolution, evolvement, flowering, growth, progress, progression, unfolding, upgrowth Related Word : advance, advancement, ongoing

11 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การพัฒนา = Development ? พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.2542 “ การ ” หมายถึง งาน สิ่งหรือเรื่องที่ทำ “ พัฒนา ” หมายถึง ทำให้เจริญ

12 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ทรัพยากร = Resource ? Merriam-Webster's Dictionary : Text: 1. resources plural Synonyms MEAN 3, assets, capital, wealth 2. resources plural Synonyms WEALTH 2, fortune, property, riches, substance, worth 3. something to which one turns for assistance in difficulty or need in the absence of a usual means or source of supply

13 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ทรัพยากร = Resource ? พจนานุกรมไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.2542 “ ทรัพยากร ” หมายถึง สิ่งทั้งปวงอัน เป็นทรัพย์

14 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University มนุษย์ = Human ? Merriam-Webster's Dictionary : Text: a member of the human race

15 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University มนุษย์ = Human ? พจนานุกรมไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.2542 “ มนุษย์ ” หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้ เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง

16 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ชุมชน = Community ? Merriam-Webster's Dictionary : 1. a unified body of individuals: as a : STATE, COMMONWEALTH b : the people with common interests living in a particular area; broadly : the area itself c : an interacting population of various kinds of individuals (as species) in a common location

17 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ชุมชน = Community ? 2. society at large 3. a : joint ownership or participation b : common character : LIKENESS c : social activity : FELLOWSHIP d : a social state or condition

18 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ชุมชน = Community ? พจนานุกรมไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.2542 “ ชุมชน ” หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่ อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน

19 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University เป้าหมาย ป. เอก “ นักคิด - นักพัฒนา - นักวิจัย ” มีฐานคิดการพัฒนาเชิงบูรณาการรองรับ ด้วยศาสตร์ทางการศึกษา มีศักยภาพสูงใน การกำหนดยุทธศาสตร์ การวิจัย และการ เสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมี ส่วนร่วม มีฐานคิดการพัฒนาเชิงบูรณาการรองรับ ด้วยศาสตร์ทางการศึกษา มีศักยภาพสูงใน การกำหนดยุทธศาสตร์ การวิจัย และการ เสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมี ส่วนร่วม สร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรชุมชนอย่าง เชื่อมโยงและเกื้อกูล และการนำ องค์ความรู้ไปใช้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ สอดคล้องกับ ความต้องการและความจำเป็นของบุคคล องค์กร และชุมชน สร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรชุมชนอย่าง เชื่อมโยงและเกื้อกูล และการนำ องค์ความรู้ไปใช้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ สอดคล้องกับ ความต้องการและความจำเป็นของบุคคล องค์กร และชุมชน แนวคิด HCRD (in Thailand)

20 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University สรุปแนวคิด HCRD นิสิต ป. เอก รุ่น 2  สาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ที่ว่า ด้วยแนวคิดและกระบวนการใน การบูรณาการความรู้จาก การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนา ศักยภาพของคน องค์กร ชุมชน และสังคม ให้สามารถพึ่งตนเองได้ อย่างมีศักดิ์ศรี สมดุล ยั่งยืน แนวคิด HCRD (in Thailand)

21 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University สรุปแนวคิด HCRD นิสิต ป. เอก รุ่น 3  การพัฒนามนุษย์แบบบูรณา การโดยใช้ความรู้ สหวิทยาการ เพื่อตอบสนองความ ต้องการในการพัฒนาทั้งระดับ ปัจเจก องค์กร ชุมชนและสังคม ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน แนวคิด HCRD (in Thailand)

22 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University แนวคิด HCRD (in Thailand) สรุปแนวคิด HCRD นิสิต ป. เอก รุ่น 4  ฐานคิดแห่งความรู้ความจริง ที่ นำไปสู่กระบวนการ พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติแบบบูรณาการ เพื่อ สร้างความเจริญงอกงามของชุมชน / สังคม บนรากฐานของความพอเพียง และความสามารถในการพึ่งตนเอง

23 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ปรัชญาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ปรัชญาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มนุษย์ที่พัฒนามีลักษณะ อย่างไร ? มนุษย์ที่พัฒนามีลักษณะ อย่างไร ? องค์กร / ชุมชน / สังคม / ประเทศ ที่พัฒนาเป็นอย่างไร ? องค์กร / ชุมชน / สังคม / ประเทศ ที่พัฒนาเป็นอย่างไร ?


ดาวน์โหลด ppt ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ปรัชญาและแนวคิด ปรัชญาและแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน (Philosophy and Concepts of HCRD) 02190611 ผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google