งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ปรัชญาและแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (Philosophy and Concepts of HCRD) ผศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

2 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ปรัชญา = Philosophy? Encyclopædia Britannica : from Greek, by way of Latin, philosophia, “love of wisdom” the critical examination of the grounds for fundamental beliefs and an analysis of the basic concepts employed in the expression of such beliefs. Philosophical inquiry is a central element in the intellectual history of many historical civilizations. กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

3 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ปรัชญา = Philosophy? Merriam-Webster's Dictionary : 1. a (1) : all learning exclusive of technical precepts and practical arts (2) : the sciences and liberal arts exclusive of medicine, law, and theology <a doctor of philosophy> (3) : the 4-year college course of a major seminary b (1) archaic : PHYSICAL SCIENCE (2) : ETHICS c : a discipline comprising as its core logic, aesthetics, ethics, metaphysics, and epistemology. กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

4 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ปรัชญา = Philosophy? Merriam-Webster's Dictionary : 2. a : pursuit of wisdom b : a search for a general understanding of values and reality by chiefly speculative rather than observational means c : an analysis of the grounds of and concepts expressing fundamental beliefs กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

5 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ปรัชญา = Philosophy? Merriam-Webster's Dictionary : 3. a : a system of philosophical concepts b : a theory underlying or regarding a sphere of activity or thought <the philosophy of war> <philosophy of science> 4. a : the most general beliefs, concepts, and attitudes of an individual or group b : calmness of temper and judgment befitting a philosopher กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

6 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ปรัชญา = Philosophy? พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “ปรัชญา” หมายถึง วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้ และความจริง กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

7 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 แนวคิด = Concept ? Encyclopædia Britannica : in the Analytic school of philosophy, the subject matter of philosophy, which philosophers of the Analytic school hold to be concerned with the salient features of the language in which people speak of concepts at issue. Concepts are thus logical, not mental, entities. กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

8 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 แนวคิด = Concept ? Merriam-Webster's Dictionary : Text: Synonyms IDEA, apprehension, conceit, conception, image, impression, intellection, notion, perception, thought กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

9 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 แนวคิด = Concept ? พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “แนวคิด” หมายถึง ความคิดที่มีแนวทางปฏิบัติ กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

10 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 การพัฒนา = Development ? Merriam-Webster's Dictionary : Text: progressive advance from a lower or simpler to a higher or more complex form <development of a seed into a plant> <development of an industry> Synonyms : evolution, evolvement, flowering, growth, progress, progression, unfolding, upgrowth Related Word : advance, advancement, ongoing กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

11 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 การพัฒนา = Development ? พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “การ” หมายถึง งาน สิ่งหรือเรื่องที่ทำ “พัฒนา” หมายถึง ทำให้เจริญ กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

12 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ทรัพยากร = Resource ? Merriam-Webster's Dictionary : Text: 1. resources plural Synonyms MEAN 3, assets, capital, wealth 2. resources plural Synonyms WEALTH 2, fortune, property, riches, substance, worth 3. something to which one turns for assistance in difficulty or need in the absence of a usual means or source of supply <has exhausted every resource he can think of> กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

13 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ทรัพยากร = Resource ? พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “ทรัพยากร” หมายถึง สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์ กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

14 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 มนุษย์ = Human ? Merriam-Webster's Dictionary : Text: a member of the human race <every human has a right to live> กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

15 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 มนุษย์ = Human ? พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “มนุษย์” หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

16 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ชุมชน = Community ? Merriam-Webster's Dictionary : 1. a unified body of individuals: as a : STATE, COMMONWEALTH b : the people with common interests living in a particular area; broadly : the area itself <the problems of a large community> c : an interacting population of various kinds of individuals (as species) in a common location กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

17 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ชุมชน = Community ? 2. society at large 3. a : joint ownership or participation <community of goods> b : common character : LIKENESS<community of interests> c : social activity : FELLOWSHIP d : a social state or condition กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

18 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ชุมชน = Community ? พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “ชุมชน” หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

19 แนวคิด HCRD (in Thailand)
เป้าหมาย ป.เอก “นักคิด-นักพัฒนา-นักวิจัย” มีฐานคิดการพัฒนาเชิงบูรณาการรองรับด้วยศาสตร์ทางการศึกษา มีศักยภาพสูงในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวิจัย และการเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม สร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรชุมชนอย่างเชื่อมโยงและเกื้อกูล และการนำ องค์ความรู้ไปใช้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ความต้องการและความจำเป็นของบุคคล องค์กร และชุมชน

20 แนวคิด HCRD (in Thailand)
สาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ที่ว่าด้วยแนวคิดและกระบวนการในการบูรณาการความรู้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน องค์กร ชุมชน และสังคม ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี สมดุล ยั่งยืน

21 แนวคิด HCRD (in Thailand)
 การพัฒนามนุษย์แบบบูรณาการโดยใช้ความรู้ สหวิทยาการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทั้งระดับปัจเจก องค์กร ชุมชนและสังคม ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

22 แนวคิด HCRD (in Thailand)
ฐานคิดแห่งความรู้ความจริง ที่นำไปสู่กระบวนการ พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเจริญงอกงามของชุมชน/สังคม บนรากฐานของความพอเพียง และความสามารถในการพึ่งตนเอง

23 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มนุษย์ที่พัฒนามีลักษณะอย่างไร ? องค์กร/ชุมชน/สังคม/ประเทศ ที่พัฒนาเป็นอย่างไร ? กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน


ดาวน์โหลด ppt คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google