งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้ Learning สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฎเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้ Learning สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฎเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้ Learning สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฎเชียงราย

2 ทฤษฎีการจัดการ เรียนรู้ Theories of Learning 1. ธอร์นไดด์ Thorndike 2. พาฟลอฟ Pavlov 3. สกินเนอร์ Skinner

3 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ Theories of Learning 1. ธอร์นไดด์ Thorndike = การเรียนรู้เป็นการเกิด ความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connection) ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) กับปฏิกิริยา ตอบสนอง (Response) เรียกว่า การ ลองผิดลองถูก Trial and Error = ทำการทอลอง สร้างกรงกล (Puzzle Box) ใช้กับแมว อายุ 8 เดือน

4 การลองผิดลองถูก Trial and Error ผลการ ทดลองพบว่า นอก กรง ใน กรง R1 แมววิ่งในกรง R2 ส่งเสียงดัง R3 ผลักประตู R4 ปีนป่าย R5 เหยียบแผ่นไม่ ประตูเปิด ปลา Stimulu s แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์สิ่งเร้ากับพฤติกรรม การตอบสนอง

5 จากการทดลอง ธอร์นไดด์ ได้กำหนด ทฤษฎีการเรียนรู้ได้ 3 ประการ 1. กฏแห่งความพร้อม (Law of Readiness) 2. กฎแห่งผล (Law of Effect) 3. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การลองผิดลองถูก Trial and Error

6 ธอร์นไดด์ ยังได้กฎย่อย อีก 5 กฎ ดังนี้ 1. กฎแห่งการตอบสนองหลายทาง (Law of Multiple Responses) 2. กฎการตั้งจุดหมาย (Law of set of Attitude) 3. กฎการเลือกตอบสนอง (Law of Partial Activitiy) 4. กฎแห่งการเปรียบเทียบ (Law of Response by Analogy) 5. กฎแห่งการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม (Law of Associative Shifting) การลองผิดลองถูก Trial and Error

7 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ Theories of Learning 2. พาฟลอฟ Pavlov = ได้ศึกษาการเรียนรู้โดยกำหนด เงื่อนไข (Conditioning) คือ การสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับ ตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไข เรียกว่า ทฤษฎีเงื่อนไขแบบคลาสสิค = ทำการทดลองกับสุนัข

8 แผนภูมิแสดงการทดลองทฤษฎี เงื่อนไขแบบคลาสสิค ก่อนวางเงื่อนไข เสียงกระดิ่งไม่มี น้ำลาย เนื้อน้ำลายไหล วางเงื่อนไข เนื้อ กระดิ่ง หลังวางเงื่อนไข เสียงกระดิ่งน้ำลาย ไหล น้ำลาย ไหล

9 จากผลการทดลองของ พาฟลอฟ ทำให้ทราบว่า การเรียนรู้ส่วนหนึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากมีการกำหนด เงื่อนไข ในการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง พอสรุปเป็นหลักทฤษฎีได้ 4 ประการ 1. การเสริมแรง (Reinforcement) 2. การดับหรือลดพฤติกรรม (Extinction) 3. การสรุปครอบคลุม (Generatization) 4. การจำแนกความแตกต่าง (Discrimination)

10 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ Theories of Learning 3. สกินเนอร์ Skinner = เป็นเจ้าของทฤษฎี เสริมแรง (Reinforcement) การให้แรงเสริม จากการตอบสนองนั้น สามารถกระตุ้น ให้เกิดพฤติกรรมนั้นได้อีก ส่วน พฤติกรรมที่ไม่ได้รับการเสริมแรงจะ ค่อยๆหายไปในที่สุด = ทำการทดลองกับหนู และนกพิราบ

11 การกำหนดเวลาของการให้แรงเสริม เพื่อให้เกิดพฤติกรมต่อเนื่อง ดังนี้ ประการที่ หนึ่ง ประการที่ สอง

12 สรุป การเรียนรู้จะเกิดได้ต้องมีขั้นตอน มี กระบวนการ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา เกิดการอยากรู้อยากเห็น ซึ่งทั้งหมดถือ เป็นเรื่องของ กระบวนการเรียนรู้

13 การเรียนรู้ Learning ประดิษฐ์ เอกทัศน์ = เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ หรือ ความสามารถใหม่ที่ค่อนข้างถาวร วารินทร์ สายโอบเอื้อ และสุนีย์ ธีระดา กร = การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ ค่อนข้างคงทนถาวร พฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลเนื่องมาจากการ ฝึกฝนหรือได้รับประสบการณ์

14 การเรียนรู้ Learning John Dewey = ผลบวกอันเป็นรายเฉลี่ยของสิ่งที่ รู้อันเหลืออยู่หลังจากการลืม Carter V. Good = การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมอันเป็นผลเนื่องมาจาก บุคคลได้มีประสบการณ์

15 จากความหมายและแนวคิดของนัก การศึกษาต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้ การเรียนรู้ หมายถึง การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจาก ประสบการณ์ที่ค่อนข้างถาวร และเป็นไป ในทางที่สังคมต้องการ จากความหมาย ของการเรียนรู้ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

16 แผนผัง

17 ธรรมชาติการเรียนรู้ = เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ เรียนรู้ขึ้นในตัวผู้เรียน ครอนบัด (Cronbach) ได้อธิบายธรรมชาติการ เรียนรู้ไว้ดังนี้ 1. จุดมุ่งหมายของผู้เรียน (Goal) 2. ความพร้อม (Readiness) 3. สถานการณ์ (Situation) 4. การแปลความหมาย (Interpretation) 5. ลงมือกระทำ (Action) 6. ผลที่ตามมา (Consequence) 7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Contradic)

18 องค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ 1. วุฒิภาวะ (Maturity) 2. ความพร้อม (Readiness) 3. การฝึกฝน (Practice) 4. การเสริมแรง (Reinforcement) 5. การถ่ายโยงความรู้ (Transfer of Learning)

19 ประเภทและลำดับขั้นการ เรียนรู้ 1. การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 2. การเรียนรู้ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 3. การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (Psycho motor Domain)

20

21

22

23 การสอน Teaching สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ = การจัดสิ่งเร้าและสิ่งแวดล้อมให้ เหมาะสมกับพันธุกรรม และสภาพการ เรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Carter V. Good = การให้การศึกษาอบรมสั่งสอน นักเรียนตามสถานทั่วๆไป = การจัดสถานการณ์หรือจัด กิจกรรม เพื่อช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้โดยง่าย

24 กระบวนการเรียนการสอน ตามขั้น M, I, A, P นักเรีย น การ เรียนรู้ ขั้นสนใจ ปัญหา ขั้นศึกษา ข้อมูล ขั้น พยายา ม ขั้นสำเร็จ ผล ครู การ สอน ขั้นนำสู่ บทเรียน ให้เนื้อหา ความรู้ ให้ แบบฝึกหั ด ตรวจผลการ ฝึกหัด กระบวนการเรียน การสอน ผ่านขึ้นเนื้อหา ใหม่ ไม่ ผ่าน ย้อนกลั บ Feed back ย้อนกลั บ Feed back I P A M


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้ Learning สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฎเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google