งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้ Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้ Learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้ Learning
สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้
Theories of Learning 1. ธอร์นไดด์ Thorndike 2. พาฟลอฟ Pavlov 3. สกินเนอร์ Skinner

3 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ Theories of Learning
1. ธอร์นไดด์ Thorndike = การเรียนรู้เป็นการเกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connection) ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) กับปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) เรียกว่า การลองผิดลองถูก Trial and Error = ทำการทอลอง สร้างกรงกล (Puzzle Box) ใช้กับแมว อายุ 8 เดือน

4 การลองผิดลองถูก Trial and Error
ผลการทดลองพบว่า นอกกรง ในกรง R1 แมววิ่งในกรง R2 ส่งเสียงดัง R3 ผลักประตู R4 ปีนป่าย R5 เหยียบแผ่นไม่ประตูเปิด ปลา Stimulus แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์สิ่งเร้ากับพฤติกรรมการตอบสนอง

5 การลองผิดลองถูก Trial and Error
จากการทดลอง ธอร์นไดด์ ได้กำหนดทฤษฎีการเรียนรู้ได้ 3 ประการ 1. กฏแห่งความพร้อม (Law of Readiness) 2. กฎแห่งผล (Law of Effect) 3. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise)

6 การลองผิดลองถูก Trial and Error
ธอร์นไดด์ ยังได้กฎย่อย อีก 5 กฎ ดังนี้ 1. กฎแห่งการตอบสนองหลายทาง (Law of Multiple Responses) 2. กฎการตั้งจุดหมาย (Law of set of Attitude) 3. กฎการเลือกตอบสนอง (Law of Partial Activitiy) 4. กฎแห่งการเปรียบเทียบ (Law of Response by Analogy) 5. กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Law of Associative Shifting)

7 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ Theories of Learning
2. พาฟลอฟ Pavlov = ได้ศึกษาการเรียนรู้โดยกำหนดเงื่อนไข (Conditioning) คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไข เรียกว่า ทฤษฎีเงื่อนไขแบบคลาสสิค = ทำการทดลองกับสุนัข

8 แผนภูมิแสดงการทดลองทฤษฎีเงื่อนไขแบบคลาสสิค
ก่อนวางเงื่อนไข เสียงกระดิ่ง ไม่มีน้ำลาย เนื้อ น้ำลายไหล วางเงื่อนไข เนื้อ กระดิ่ง หลังวางเงื่อนไข เสียงกระดิ่ง น้ำลายไหล น้ำลายไหล

9 จากผลการทดลองของ พาฟลอฟ ทำให้ทราบว่า การเรียนรู้ส่วนหนึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากมีการกำหนดเงื่อนไข ในการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง พอสรุปเป็นหลักทฤษฎีได้ 4 ประการ 1. การเสริมแรง (Reinforcement) 2. การดับหรือลดพฤติกรรม (Extinction) 3. การสรุปครอบคลุม (Generatization) 4. การจำแนกความแตกต่าง (Discrimination)

10 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ Theories of Learning
3. สกินเนอร์ Skinner = เป็นเจ้าของทฤษฎี เสริมแรง (Reinforcement) การให้แรงเสริมจากการตอบสนองนั้น สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนั้นได้อีก ส่วนพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการเสริมแรงจะค่อยๆหายไปในที่สุด = ทำการทดลองกับหนู และนกพิราบ

11 การกำหนดเวลาของการให้แรงเสริม เพื่อให้เกิดพฤติกรมต่อเนื่อง ดังนี้
ประการที่หนึ่ง ประการที่สอง

12 สรุป การเรียนรู้จะเกิดได้ต้องมีขั้นตอน มีกระบวนการ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา เกิดการอยากรู้อยากเห็น ซึ่งทั้งหมดถือเป็นเรื่องของ กระบวนการเรียนรู้

13 การเรียนรู้ Learning ประดิษฐ์ เอกทัศน์
ประดิษฐ์ เอกทัศน์ = เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่หรือ ความสามารถใหม่ที่ค่อนข้างถาวร วารินทร์ สายโอบเอื้อ และสุนีย์ ธีระดากร = การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างคงทนถาวร พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลเนื่องมาจากการฝึกฝนหรือได้รับประสบการณ์

14 การเรียนรู้ Learning John Dewey
= ผลบวกอันเป็นรายเฉลี่ยของสิ่งที่รู้อันเหลืออยู่หลังจากการลืม Carter V. Good = การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมอันเป็นผลเนื่องมาจาก บุคคลได้มีประสบการณ์

15 จากความหมายและแนวคิดของนักการศึกษาต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้
การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ค่อนข้างถาวร และเป็นไปในทางที่สังคมต้องการ จากความหมายของการเรียนรู้ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

16 แผนผัง

17 ธรรมชาติการเรียนรู้ = เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในตัวผู้เรียน ครอนบัด (Cronbach) ได้อธิบายธรรมชาติการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 1. จุดมุ่งหมายของผู้เรียน (Goal) 2. ความพร้อม (Readiness) 3. สถานการณ์ (Situation) 4. การแปลความหมาย (Interpretation) 5. ลงมือกระทำ (Action) 6. ผลที่ตามมา (Consequence) 7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Contradic)

18 องค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
1. วุฒิภาวะ (Maturity) 2. ความพร้อม (Readiness) 3. การฝึกฝน (Practice) 4. การเสริมแรง (Reinforcement) 5. การถ่ายโยงความรู้ (Transfer of Learning)

19 ประเภทและลำดับขั้นการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 2. การเรียนรู้ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 3. การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (Psycho motor Domain)

20 การเรียนรู้ด้าน พุทธิพิสัย
การประเมินค่า การสังเคราะห์ การเรียนรู้ด้าน พุทธิพิสัย การวิเคราะห์ การนำความรู้ไปใช้ ความเข้าใจ ความรู้ความจำ

21 การเรียนรู้ด้าน จิตพิสัย
การสร้างลักษณะนิสัย การเรียนรู้ด้าน จิตพิสัย การจัดระเบียบ การเกิดค่านิยม การตอบสนอง การรับรู้

22 การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน
การกระทำได้เอง การเรียนรู้ด้าน ทักษะพิสัย การกระทำตามคำแนะนำ การกระทำตามแบบ การรับรู้

23 การสอน Teaching สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์
สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ = การจัดสิ่งเร้าและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับพันธุกรรม และสภาพการเรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Carter V. Good = การให้การศึกษาอบรมสั่งสอนนักเรียนตามสถานทั่วๆไป = การจัดสถานการณ์หรือจัดกิจกรรม เพื่อช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้โดยง่าย

24 กระบวนการเรียนการสอนตามขั้น M, I, A, P
นักเรียน กระบวนการเรียนการสอน ครู การเรียนรู้ การสอน ขั้นสนใจปัญหา ขั้นนำสู่บทเรียน M ขั้นศึกษาข้อมูล I ให้เนื้อหาความรู้ ขั้นพยายาม ให้แบบฝึกหัด A ขั้นสำเร็จผล ตรวจผลการฝึกหัด P ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ย้อนกลับ Feed back ย้อนกลับ Feed back ผ่านขึ้นเนื้อหาใหม่


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้ Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google