งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Organization Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Organization Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Organization Management

2 การจัดองค์การ ความหมายของการจัดองค์การ

3 ประเภทขององค์การ (Types of Organization)
องค์การแบบเป็นทางการ (Formal Organization) องค์การแบบไม่เป็นทางการ (Informal Organization)

4 หลักการจัดองค์การ หลักวัตถุประสงค์ (Objective)
หลักความรู้ความสามารถเฉพาะอย่าง (Specialization) หลักการประสานงาน (Coordination) หลักของอำนาจหน้าที่ (Authority) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักความสมดุล (Balance) หลักความต่อเนื่อง (Continuity) หลักการโต้ตอบและการติดต่อ (Correspondence) หลักขอบเขตของการควบคุม (Span of control) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) หลักตามลำดับขั้น (Ordering) หลักการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง (Promotion)

5 กระบวนการจัดองค์การ (Process of Organizing)
พิจารณาแยกประเภทงาน จัดกลุ่มงาน และ ออกแบบงานสำหรับผู้ทำงานแต่ละคน (Identification of Work & Grouping Work) ทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description & Delegation of Authority & Responsibility) จัดวางความสัมพันธ์ (Establishment of Relationship)

6 การจัดโครงสร้างขององค์การ (Organization structure)
โครงสร้างองค์การตามหน้าที่การงาน (Functional Organization Structure) โครงสร้างองค์การตามสายงานหลัก (Line Organization Structure) โครงสร้างองค์การแบบคณะที่ปรึกษา (Staff Organization Structure) โครงสร้างองค์การแบบคณะกรรมการบริหาร (Committees Organization Structure) โครงสร้างองค์การงานอนุกร (Auxiliary) โครงสร้างองค์การ แบบสูง และแบบกว้าง

7 การจัดแผนกงาน (Departmentation)
การจัดแผนกงานตามหน้าที่ (Departmentation by Function) การจัดแผนกงานตามประเภทผลิตภัณฑ์ (Departmentation by Product) การจัดแผนกงานตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Departmentation by Territory) การจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิต (Departmentation by Process) การจัดแผนกงานตามลูกค้า (Departmentation by Customer)

8 แผนภูมิองค์การ(Organization Charts)
แผนภูมิหลัก (Master Chart) แบบตามแนวนอน (Horizontal Chart) แบบวงกลม (Circular Chart)

9 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)
อำนาจหน้าที่ (Authority) แตกต่างจากอำนาจ (Power) ความรับผิดชอบ (Responsibility)

10 การมอบหมายงาน (Delegation)
การมอบหมายงาน หมายถึง กระบวนการในการมอบหมายงาน มีลำดับขั้น ดังต่อไปนี้ การพิจารณาจะคิดถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากงาน การจัดแบ่งงานตามความเหมาะสม การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แต่ละบุคคล พยายามจัดการให้ทุกคนทำงาน โดยมีความรับความ รับผิดชอบต่องานที่ทำ


ดาวน์โหลด ppt Organization Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google