งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming Period 2

2 machine independent language machine dependent language CPU + OS = PLATFORM CPU

3 ก. ภาษาเชิงกระบวนงาน (procedure oriented language) หรือ ภาษาเชิงคำสั่ง (imperative language) หรือ ภาษาสัญนิยม (conventional language) เช่น C, Pascal เป็นต้น ข. ภาษาเชิงหน้าที่ (applicative หรือ functional language) เช่น LISP, SCHEME, ML เป็นต้น ค. ภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (logic programming language) เช่น PROLOG เป็น ต้น ง. ภาษาเชิงวัตถุ (object oriented language) เช่น C++, JAVA เป็นต้น จ. ภาษาการโปรแกรมเชิงขนาน (parallel programming language) หรือ ภาษาการ โปรแกรมภาวะพร้อมกัน (concurrent programming language) เช่น ADA, concurrent Pascal เป็นต้น

4 ก. ภาษาเครื่อง (machine language) เช่น 1011 0100 0000 1001 เป็นต้น 1011 0100 0000 1001 เป็นต้น ข. ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) เช่น mov ah,9 เป็นต้น mov ah,9 เป็นต้น

5 source programtranslatortarget or object program high level languagecompilermachine language ช่วงการแปล (compile time) machine language input output ช่วงกระทำการ (execution time)

6 high level languageinterpreter input output แปลและกระทำการ assembly languageassemblermachine language ช่วงการแปล machine language input output ช่วงกระทำการ

7 object program linker executable program object program library object program library manager


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google