งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Full Tuition Refund Request Full Tuition Refund Request

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Full Tuition Refund Request Full Tuition Refund Request"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Full Tuition Refund Request Full Tuition Refund Request
แบบฟอร์มการคืนเงินค่าหน่วยกิต 100% Full Tuition Refund Request สทบ./ RO.130 ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา____________ First Semester Second Semester Summer Session Academic year_________ ชื่อ-นามสกุล_________________________________________________________________ รหัสนักศึกษา_____________________ Name-Last name Student ID นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 100% ในวิชา__________________ กลุ่ม___________ เนื่องจาก The student is eligible for full refund of the tuition for course__________ Section________ for the following cases. ประกาศปิดวิชา, Freeze Course closed of seats unavailable เนื่องจากสอบไม่ผ่านวิชาพื้นความรู้ ในรหัสวิชา_______________ กลุ่ม__________ Due to not passing prerequisite Course title Section เนื่องจากสอบได้เกรดต่ำกว่า “C” ในรหัสวิชา_______________ กลุ่ม__________ Due to not meeting a “C” requirement Course title Section คณะฯ มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน หรือตารางสอบภายหลังนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว Class and/or exam schedules were changed after registration หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก_______________________________ Contact phone number __________________________ คณบดี / ผู้อำนวยการ Dean / Director _____ / _____ / _____ หมายเหตุ : 1. หากมีรอยลบ/แก้ไขข้อความขอให้คณบดี/ผู้อำนวยการ เซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง Notes : Any marks of correction or change must be affixed with signature of Dean/Director 2. คำร้องนี้จะมีผลอนุมัติต่อเมื่อมีการประทับตรายางของแต่ละคณะ The request will not be effective unless with a seal of approval from your school แบบฟอร์มการคืนเงินค่าหน่วยกิต 100% Full Tuition Refund Request สทบ./ RO.130 ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา____________ First Semester Second Semester Summer Session Academic year_________ ชื่อ-นามสกุล_________________________________________________________________ รหัสนักศึกษา_____________________ Name-Last name Student ID นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 100% ในวิชา__________________ กลุ่ม___________ เนื่องจาก The student is eligible for full refund of the tuition for course__________ Section________ for the following cases. ประกาศปิดวิชา, Freeze Course closed of seats unavailable เนื่องจากสอบไม่ผ่านวิชาพื้นความรู้ ในรหัสวิชา_______________ กลุ่ม__________ Due to not passing prerequisite Course title Section เนื่องจากสอบได้เกรดต่ำกว่า “C” ในรหัสวิชา_______________ กลุ่ม__________ Due to not meeting a “C” requirement Course title Section คณะฯ มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน หรือตารางสอบภายหลังนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว Class and/or exam schedules were changed after registration หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก_______________________________ Contact phone number __________________________ คณบดี / ผู้อำนวยการ Dean / Director _____ / _____ / _____ หมายเหตุ : 1. หากมีรอยลบ/แก้ไขข้อความขอให้คณบดี/ผู้อำนวยการ เซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง Notes : Any marks of correction or change must be affixed with signature of Dean/Director 2. คำร้องนี้จะมีผลอนุมัติต่อเมื่อมีการประทับตรายางของแต่ละคณะ The request will not be effective unless with a seal of approval from your school


ดาวน์โหลด ppt Full Tuition Refund Request Full Tuition Refund Request

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google