งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฟอร์มการคืนเงินค่าหน่วยกิต 100% Full Tuition Refund Request สทบ./ RO.130 ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ____________ First SemesterSecond SemesterSummer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฟอร์มการคืนเงินค่าหน่วยกิต 100% Full Tuition Refund Request สทบ./ RO.130 ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ____________ First SemesterSecond SemesterSummer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฟอร์มการคืนเงินค่าหน่วยกิต 100% Full Tuition Refund Request สทบ./ RO.130 ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ____________ First SemesterSecond SemesterSummer SessionAcademic year_________ ชื่อ - นามสกุล _________________________________________________________________ รหัสนักศึกษา _____________________ Name-Last nameStudent ID นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 100% ในวิชา __________________ กลุ่ม ___________ เนื่องจาก The student is eligible for full refund of the tuition for course__________Section________for the following cases. ประกาศปิดวิชา, Freeze Course closed of seats unavailable เนื่องจากสอบไม่ผ่านวิชาพื้นความรู้ในรหัสวิชา _______________ กลุ่ม __________ Due to not passing prerequisiteCourse titleSection เนื่องจากสอบได้เกรดต่ำกว่า “C” ในรหัสวิชา _______________ กลุ่ม __________ Due to not meeting a “C” requirementCourse titleSection คณะฯ มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน หรือตารางสอบภายหลังนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว Class and/or exam schedules were changed after registration หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก _______________________________ Contact phone number __________________________ คณบดี / ผู้อำนวยการ Dean / Director _____ / _____ / _____ แบบฟอร์มการคืนเงินค่าหน่วยกิต 100% Full Tuition Refund Request สทบ./ RO.130 ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ____________ First SemesterSecond SemesterSummer SessionAcademic year_________ ชื่อ - นามสกุล _________________________________________________________________ รหัสนักศึกษา _____________________ Name-Last nameStudent ID นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 100% ในวิชา __________________ กลุ่ม ___________ เนื่องจาก The student is eligible for full refund of the tuition for course__________Section________for the following cases. ประกาศปิดวิชา, Freeze Course closed of seats unavailable เนื่องจากสอบไม่ผ่านวิชาพื้นความรู้ในรหัสวิชา _______________ กลุ่ม __________ Due to not passing prerequisiteCourse titleSection เนื่องจากสอบได้เกรดต่ำกว่า “C” ในรหัสวิชา _______________ กลุ่ม __________ Due to not meeting a “C” requirementCourse titleSection คณะฯ มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน หรือตารางสอบภายหลังนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว Class and/or exam schedules were changed after registration หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก _______________________________ Contact phone number __________________________ คณบดี / ผู้อำนวยการ Dean / Director _____ / _____ / _____ หมายเหตุ :1. หากมีรอยลบ / แก้ไขข้อความขอให้คณบดี / ผู้อำนวยการ เซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง Notes :Any marks of correction or change must be affixed with signature of Dean/Director 2. คำร้องนี้จะมีผลอนุมัติต่อเมื่อมีการประทับตรายางของแต่ละคณะ The request will not be effective unless with a seal of approval from your school หมายเหตุ :1. หากมีรอยลบ / แก้ไขข้อความขอให้คณบดี / ผู้อำนวยการ เซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง Notes :Any marks of correction or change must be affixed with signature of Dean/Director 2. คำร้องนี้จะมีผลอนุมัติต่อเมื่อมีการประทับตรายางของแต่ละคณะ The request will not be effective unless with a seal of approval from your school หมายเหตุ :1. หากมีรอยลบ / แก้ไขข้อความขอให้คณบดี / ผู้อำนวยการ เซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง Notes :Any marks of correction or change must be affixed with signature of Dean/Director 2. คำร้องนี้จะมีผลอนุมัติต่อเมื่อมีการประทับตรายางของแต่ละคณะ The request will not be effective unless with a seal of approval from your school หมายเหตุ :1. หากมีรอยลบ / แก้ไขข้อความขอให้คณบดี / ผู้อำนวยการ เซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง Notes :Any marks of correction or change must be affixed with signature of Dean/Director 2. คำร้องนี้จะมีผลอนุมัติต่อเมื่อมีการประทับตรายางของแต่ละคณะ The request will not be effective unless with a seal of approval from your school


ดาวน์โหลด ppt แบบฟอร์มการคืนเงินค่าหน่วยกิต 100% Full Tuition Refund Request สทบ./ RO.130 ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ____________ First SemesterSecond SemesterSummer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google